457 prosjekter

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Waste Management in High North - new cross-border business opportunities

NORCE Norwegian Research Centre leder et internasjonalt konsortsium som har mottatt 7,5 millioner NOK fra Norges forskningsråd til et treårig prosjekt WANO som skal studere grenseoverskridende forretnings- og innovasjonsmuligheter i avfallshåndtering i Barentsregionen og Nordområdene. Avfallshånd...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Ubiquitous Connectivity via Autonomous Airborne Networks

Dette prosjektet bidrar til å utvikle teknologien til basestasjoner på droner som kan posisjonere seg slik at de kan tilby nettverkstilkobling på de stedene der det ikke finnes eller er godt nok. Mens husholdninger i industrialiserte land har høy dataoverføringshastighet gjennom optiske fiber...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Agder

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Horizon Europe NIVA 2021-2022

Prosjektet tar sikte på å fremme NIVAs deltakelse i Horisont Europa og europeiske fellesprogrammer og partnerskap. Instituttet har som mål å ytterligere øke prosjektporteføljen i Horisont Europa sammenlignet med Horisont 2020, og på den måten bidra til at norske forskningsorganisasjoner tar ut si...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Rammesøknad for Høyskolen Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse AS 2021-2022

Høyskolen Kristiania er en akkreditert, privat og ikke-kommersiell høyskole med en ambisjon om å bli universitet i 2030. Kristiania har en spesiell fagkombinasjon som gir muligheter for å adressere store samfunnsutfordringer på nye måter. Institusjonen rekrutterer studentene bredt, har en egen dy...

Tildelt: kr 0,53 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Horizon Europe framework grant agreement for SIN

Horizon Europe Framework Grant Agreement for SIN aims to strengthen the organization's competencies within the Horizon Europe R&I program from the European Commission, as well as increase participation and success in Digital Europe, COSME, and other EU programs. The Ministry of Education's EU str...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

UIS PES 2021-2022

UiS har ambisiøse mål når det gjelder tildelinger i Horisont Europa (HE). Både i UiS’ utviklingsavtale med Kunnskapsdepartmentet, og i ny strategi (2030) med tilhørende institusjonell handlingsplan er antall tildelinger i HE et sentral måleparameter. Det fremgår her at UiS skal prioritere forskni...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

2021-2022 PES Havforskningsinstituttet

Not relevant

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NORSAR i Horisont Europa - Rammebevilgning PES 2021-2022

NORSAR sine strategiske mål inkluderer å bidra til FNs mål for bærekraftig utvikling ved å være involvert i fem områder: ren energi til alle, industri, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og lokalsamfunn, stoppe klimaendringene, fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner. Gjenn...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-søknad 2021-2022 for EU-aktivitet på VID

VID vitenskapelige høgskole er i stadig vekst og har et ønske om å ytterligere posisjonere seg både nasjonalt og internasjonalt. Styret i VID støtter entydig VIDs ambisjoner og planer om å bli et universitet. En vesentlig del av arbeidet mot universitetsstatus er knyttet til ekstern finansiering ...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Framework Grant 2021-2022-St.Olavs Hospital

St. Olavs Hospital har et mål om å øke sin deltagelse i EUs nye rammeprogram Horisont Europa, og ønsker å være en naturlig partner i Norge for søknader som inkluderer klinisk behandlingsforskning og/eller medisinsk teknologi i Norge. St. Olavs Hospital har i samarbeid med NTNU og SINTEF et aktivt...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Deltaking i Horisont Europa – strategi og handling for Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda har ambisjonar om å delta i Horizon Europe. For å lykkast med dette vil vi utarbeide ein strategi og handlingsplan for deltakinga. Vidare vil vi bygge kompetanse i fagmiljøa når det gjeld søknadsskriving og i forskingsadministrasjonen når det gjeld kvalitetssikring av søknader. ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Møre og Romsdal

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES rammebevilgning 2021-2022 SINTEF

Tiltak for å øke returraten i Horisont Europa og andre programsamarbeid krever langsiktig og systematisk tilnærming. SINTEFs kjernevirksomhet er utvikling av teknologi og innovasjon i samarbeid med industri og offentlig sektor. For å treffe utvelgelseskriteriene i Horisont Europa er det en foruts...

Tildelt: kr 36,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

FNI PES Horisont Europa rammebevilgning 2021–22

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) driver uavhengig forskning om internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk. FNI skal styrke sin posisjon som relevant samarbeidspartner for utlysninger under Horisont Europa og drive frem flere søknader i partnerskap med europeiske forskningsinsti...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Doctor AI2 – Artificial Intelligence mining of the Adaptive Immune system to develop an immunodiagnostics platform

Immunsystemet vårt er den beste legen vi kjenner. I tillegg til å bekjempe sykdom utfører den sykdomsdiagnose med uovertruffen presisjon lenge før det oppstår kliniske symptomer. Tidligere og pågående kamper mot sykdom og infeksjon blir lagret i immun-minnet, som består av en bred samling immunce...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

RegulAIR: The integration of drones in the Norwegian and European Airspaces

Med utbredelsen av droner i luftrommet står Norge og EU overfor en stor utfordring: hvordan kan man utnytte teknologiens store potensiale og samtidig redusere de betydelige sikkerhetsrisikoene som droner medfører? Oppgaven krever en helt ny måte å regulere det sivile luftrommet på, noe som er en ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Icing effects, detection and mitigation on unmanned aerial vehicles (UAVs)

Ubemannede fly har blitt brukt i mange anvendelser allerede. For å utløse det kommersielle potensialet må ubemannede fly integreres i delt luftrom og må kunne operere sikkert også utenfor synsvidde og over befolkede områder. Det er derfor nødvendig å sikre at ubemannede fly er luftdyktige i henho...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Intelligent systems for personalized and precise risk prediction and diagnosis of non-communicable diseases

Dette prosjektet skal utvikle intelligente datasystemer for personlig og presis risikoprognose og diagnose av kardiovaskulære sykdommer og andre "livsstilssykdommer" fra genomdata og målinger av sirkulerende proteinkonsentrasjoner i blodet. Livsstilssykdommer skyldes funksjonsfeil i flere orga...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Raksha: 5G Security for Critical Communications

Innføringen av 5G i mobilnettarkitekturen representerer et paradigmeskifte som krever nye tilnærminger for å håndtere sikkerhetstrusler. Softwariseringen av nettverksfunksjoner, krav til å kunne støtte mindre sikre eldre nettverk samt bruken av websentriske protokoller gjør at 5G får en forstørr...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

National Values and Political Reforms in Post-Maidan Ukraine

Prosjektet VALREF vil belyse grunnleggende endringer i vilkårene for stats- og nasjonsbygging i Ukraina etter 2013/2014. De forventninger som var knyttet til en liberal orden basert på felles-europeiske verdier og stats- og nasjonsbygging, en robust reorientering mot markedsøkonomi, og en sikkerh...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Smart Journey Mining: Towards successful digitalisation of services

Den digitale transformasjonen har endret fundamentalt hvordan tjenester leveres og oppleves av mennesker. Digitaliseringen har som mål å øke effektiviteten og forenkle arbeidsoppgavene våre. Samtidig opplever vi ofte at digitale tjenester ikke fungerer som forventet, eller at de hindrer oss i rol...

Tildelt: kr 15,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ML4ITS - Machine Learning for Irregular Time Series

Tidsrekker finnes overalt. De fleste støter på tidsrekker hver dag - for eksempel: data samlet inn fra sensorer i mobiltelefoner eller fabrikker, regnskapstall og klimaindikatorer. For å gjøre teknologiske fremskritt og å ta gode beslutninger er det essensielt å ha gode metoder for å analysere t...

Tildelt: kr 15,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Analytics for asset Integrity Management of Wind farms

Populærvitenskapelig sammendrag Vindturbiner blir normalt designet for 20-25 års levetid basert på antakelsen om jevnt fordelt belastning på turbinene i en vindpark over tid. Erfaring viser at slitasjen over tid varierer mye pga. sterk variasjon i vinddynamikken som fører til en skjev belastning...

Tildelt: kr 16,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

A distributed service-oriented architecture for coordinated healthcare services

Valkyrie prosjektet har som mål å utvikle av en IKT-arkitektur prototype for å forbedre koordinering av helsetjenestene. Vi vil oppnå bedre flyt av relevante helsedata mellom de ulike nivåene i helsesektoren. Pasientforløp med pasienten i sentrum vil være modellen som skal gjøre relevante ...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral 2021-2022

Rammeavtalen NR2021-RA-PES skal posisjonere Norsk Regnesentral mot Horisont Europa programmet. Prosjektet skal sette instituttet i stand til å raffinere strategi og handlingsplan for deltakelse i Horisont Europa (HEU) programmet. Dette arbeidet omfatter også posisjonering av instituttet i HEU ini...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

BIs PES-rammebevilgning for 2021-22

Prosjektetableringsstøtte Stiftelsen Handelshøyskolen BI mottar fra Forskningsrådet åpner for institusjonens forskere å satse på forsknings- og samarbeidsmuligheter BI ikke tidligere har utforsket. BIs mål med PES-midlene er å øke forskningsaktivitet opp mot Horisont Europa. Midlene gjør det mu...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Nansensenteret: PES-Horisont Europe rammebeviligning for 2021 og 2022

Som nasjonalt miljø- og klimainstitutt har Nansensenteret et spesielt samfunnsansvar relatert til klima- og miljøforskning, innovasjon og tjenesteutvikling. EU´s rammeprogrammer og Horisont Europa, har vært og er vesentlig både for senterets utvikling av og tilgang på kompetanse, samt at det er e...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Utvikling av instituttstrategi for deltakelse i Horisont Europa

Fafo har som uttrykt ambisjon å delta i internasjonale forskningsnettverk og prosjektteam. Dette vil bidra til å både gjøre Fafos forskere og våre arbeider kjent i internasjonale faglige nettverk, samtidig som det bidrar til at Fafos forskere inviteres inn i komparative internasjonale nettverk og...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Databehandling for en ledende Online analyseoppfølging

Variografisk analyse er mest kjent i geologien og gruvedrift for å kartlegge nye gruvefelt. Det er et viktig verktøy i geostatistikken som blir brukt til å presentere den spatiale relasjonen mellom nabopunktene av et prøveuttak. For et felt i en gullgruve vil et variogram kunne gi et kvantitativ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EuroHPC-prosjekt eFlows4HPC, Enabling dynamic and Intelligent workflows in the future EuroHPCecosystem

Prosjektet eFlows4PHC bruker såkalt workflowteknologi til å gjøre tungregnemodeller mer effektive, og på den måten gjøre computermodeller i industri og forskning i stand til å løse problemer vi ikke klarer å løse i dag. Siden tungregnesystemer, som innebefatter de kraftigste regnemaskinene som er...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetableringsstøtte HiMolde 2021-2022

Høgskolen i Molde (HiMolde) søker PES-rammestøtte for aktiviteter knyttet til søknad til EC-programmets utlysninger i Horisont Europa 2021 og 2022. Vi søker støtte for posisjoneringsaktiviteter av egen institusjon og for strategisk posisjonering, kompetansebygging i våre forskningsgrupper, og stø...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Møre og Romsdal