0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Genetic and epigenetic risk of cancer as a complex hereditary disease

Cancer is a genetic disease that in its deadly form includes 10 functionally linked groups of mutated or modified genes that describe hallmarks like: 1) independence of growth, 2) (multi-drug) resistance to growth inhibitors, 3) apoptosis escape, 4) replicative immortalization ("telomerization"),...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A rapid learning decision support system, for personalized radiotherapy.

Cancer results in an increasing burden on European community, and personalising cancer therapy can contribute to the sustainability of our health and care systems. Cancer therapy is increasingly being personalised, and we have witnessed a paradigm shift for the medical treatment of some specific ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

SEMINAR: A Macro-regional Europe in the Making? Theoretical Approaches and Empirical Evidence

The proposed authors? workshop seeks to put the final touches upon the contributions to an edited volume focussing on the emergence of macro-regional strategies in EU. Macro-regional strategies of are a relatively new feature of the EU?s toolbox to foster territorial coherence, one of the core o...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI Water - A novel FRamework to Assess and Manage Emerging contaminants in freshwater supplies

FRAME er et prosjekt finansiert under EUs Joint Programming Initiative «Water challenges for a changing world» (JPI Water) under temaet nye miljøgifter- menneskeskapt forurensning og patogener?. Prosjektet er et samarbeid mellom det tyske føderale institutt for hydrologi (BfG), det tekniske unive...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Ethnic segregation in schools and neighbourhoods: Consequences and Dynamics

BAKGRUNN I prosjektsøknaden skrev vi følgende: Etnisk segregering i nabolag og skoler involverer enkeltpersoner og familier, og deres preferanser og beslutninger om hvor de skal bo og hvilke skoler de skal sende barna til. Dette prosjektet tar sikte på å gi nye forståelser av dynamikken i etnis...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

CILS-NOR: Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway (Module I)

Målet med CILS-NOR Modul I var å etablere et datasett for å studere økonomiske, kulturelle og sosiale integrasjonsprosesser blant ungdom, som på sikt skal kunne brukes til komparative studier med andre Europeiske land og utvides til et longitudinelt design der ungdommene følges inn i voksenlivet....

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

New technology in downhole mapping will provide enhanced recovery solutions, huge cost reductions and reduced environmental impact

Tradisjonelle Drill-Stem-tester (DST) og produksjonstester på boreplattformer innebærer meget store økonomiske kostnader og kan representere store risikoer av betydning for miljøet, både til sjø og til luft. Det overordnede målet for dette prosjektet er å øke den samlede verdien av brønntesting....

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Rogaland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Change and Sea-level Rise in the Anthropocene: Challenges for International Law in the 21st Century

Klimaendringer og havnivåstigning gjør at vi står overfor store, folkerettslige utfordringer, allerede i inneværende århundre. Folkeretten hviler nemlig på forutsetningen om relativt stabile geografiske omstendigheter. Kystgeografien er blitt brukt som et objektivt kriterium for å bestemme utstre...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Akershus

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Gender Segregation in the Labour Market: Comparative Perspectives and Welfare State Challenges

Forskningsprosjektet har hatt som mål å undersøke menns og kvinners ulike plassering i arbeidsmarkedet. Vi har studert mekanismene som bidrar til ulike utdanningsvalg blant gutter og jenter, og hva som skjer i overgangen fra utdanning til arbeid. Innenfor arbeidsmarkedet endrer forskjellene mello...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Child care during early childhood: Effects on child development, parental labor supply and fertility

Vårt prosjekt tar sikte på å informere debatten om effekter av barnehage ved å kaste lys over hvordan barnehagen påvirker små barns utvikling, samt hvilke effekter barnehagen har for barn med innvandrerbakgrunn. Videre ser vi nærmere på hvordan tilgang til barnehage påvirker foreldre og deres yrk...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Transnational Lives in the Welfare State (TRANSWEL)

Stadig flere mennesker bor delvis i ett land og delvis i et annet og lever det som kan kalles transnasjonale liv. Denne levemåten skaper både muligheter og utfordringer -- for menneskene det angår så vel som for statene de delvis bor i. TRANSWEL-prosjektet tok for seg liv som leves delvis i to no...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2024

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Integrated Assessment of Climate Change in an Unequal World of Uncertain Economic Growth

Et sentralt spørsmål i klimadebatten er hvor mye oppvarming vi bør akseptere. Fra samfunnsøkonomisk ståsted innebærer dette å balansere kostnadene ved å redusere CO2 -utslipp med skadene fra klimaendringene. I økonomisk teori ville en global karbonpris lik den sosiale kostnaden for karbon (SCC) ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2022

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Improving diagnosis of extrapulmonary tuberculosis by implementation of a sensitive and specific assay in routine tuberculosis diagnostics

Mangel på tilfredsstillende diagnostikk er et hinder for global kontroll av tuberkulose (TB). I de fleste tilfellene oppstår sykdommen i lungene, men TB kan ramme alle kroppens organer. TB i andre organer enn lungene (ekstrapulmonal) utgjør 14-40 % av alle tuberkuloseinfeksjoner, og er en stor di...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Therapeutic vaccination and immune modulation - new treatment strategies for the multidrug-resistant tuberculosis pandemic

Terapeutisk vaksine og immunmodulering-ny behandlingsstrategi for multiresistent tuberkulose (TBCOX2 studien) Tuberkulose (TB) er en global utfordring og det finnes begrensede behandlingsmuligheter for det økende antall pasienter med multiresistent (MDR)-TB. Prostaglandin E2 (PGE2) et stoff ...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Immigration and the Political Sustainability of the Welfare State

Formålet med prosjektet er å bedre vår forståelse av hvordan innvandring påvirker velferdstatens politiske bærekraft. I én del av prosjektet studerer vi politisk bærekraft ved å studere sammenhengen mellom velgernes holdninger til innvandrere og deres oppslutning om velferdsstaten. Vi har gjen...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Sustainable European welfare societies: Assessing linkages between social and environmental policy

Politikere peker på viktigheten av å sikre velferdsstatens bærekraft. Likevel gjør de det sjelden klart hva det innebærer å skape en bærekraftig velferdsstat. Likeledes, selv om vi vet at klimaendringer påvirker mennesker og samfunn, har forskere først nylig begynt å interessere seg for klimaendr...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

PhD Optibeef. Suplement to project no 233683

Den norske storfekjøttproduksjonen har sunket betraktelig på grunn av strukturendringer i melkeproduksjonen. Økningen i storfekjøttproduksjonen må i stor grad komme fra ammekubesetningene, som i dag er preget av suboptimal produktivitet. Prosjektet det rapporteres om her er en stipendiatstilli...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Nordland - Nordlánnda

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Media impact in the public service sector: Changes in practices, processes and resource allocation in the government of welfare

Forskningsprosjektet Media Impact in the Public Service Sector (2014-18) har undersøkt hvordan mediene preger praksiser og prioriteringer i norske departementer og direktorater. Prosjektet undersøker om og i hvilken grad embetsverket tilpasser seg og tar opp i seg nyhetsmedienes fortellinger, f...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Exchange Germany 2014

With this application I am applying for a Personal mobility grant for one semester, autumn 2014. I am at present studying at The Faculty of Law, University of Bergen, on my 4th year of my Master Degree. I have applied for an exchange to Heidelberg, Germ any through the Erasmus program from autu...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

ERASMUS-exchange semester

I am doing an exchange semester in 2014/2015 at Humboldt Universität in Berlin, Germany as part of my master degree in law. During the semester I plan to take courses in European Union law and courses regarding German and international competition and ene rgy law.

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Application for grant and position at the Humboldt University Autumn 2014

August 2013 I began my Master's degree in Political Science at the University of Oslo. I will start writing my master's thesis this autumn and I apply for the E.ON-grant in hope to conduct work on my master?s thesis in Berlin. I aspire to graduate with a Master of Arts in Political Science, with...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Novel Malaria Vaccines

Prosjektets mål er å utvikle en ny type malariavaksine som raskt kan indusere beskyttende immunsvar mot den farligste formen for malaria (Plasmodium falciparum). Vaksinen vil kombinere en ny og potent vaksineteknologi kalt Vaccibody utviklet av prosjektleder Professor Bjarne Bogen (BB, Universite...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Can perineal tears and obstetric anal sphincter injuries in Palestine be prevented? A study of two different interventions.

Den palestinske perineum og fødselskomplikasjon studien er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus (OUS), the Palestinian Ministry of Health, Birzeit universitet og Universitetet i Oslo (UiO), og er forankret ved Intervensjonssenteret ved OUS Rikshospitalet. Tre palestinske gynekologer, dr...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimizing grazing in dairy herds with automatic milking systems

Bakgrunnen for prosjektet er dei store endringane i mjølkeproduksjonen gjennom dei siste åra. Dette er eit resultat av teknologiske endringar og endringar i regelverk som styrer norsk mjølkeproduksjon. Dei viktigaste trekka i denne utviklinga er innføring av automatisk mjølking (AMS), aukande sto...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

EU-STRA-Strålevern

Radioactive particle transformation processes

En stor andel av ikke-flyktige radionuklider slik som uran og plutonium som slippes ut i miljøet fra kjernevåpen og kjernekraftsyklusene vil forekomme som partikler med størrelser fra mindre enn mikrometer til fragmenter (>2 mm). Slike partikler kan transportere store mengder radioaktivitet og as...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Akershus

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Designing for Language Learning in the Wild: creating social infrastructures for second language learning.

The funding shall shape a network of researchers in the Nordic countries who work with experiential forms of second language learning and teaching. The network will contribute both to theory development and to the development of new pedagogical practices. The theoretical background for the work ...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Egalitarianism under pressure? New perspectives on inequality and social cohesion

Prosjektet har analysert samfunnsmessige utviklingstrekk som representerer e nye utfordringer for et likhetssøkende velferdssamfunn. Prosjektet studerer forhold knyttet til arbeidsmarkedet, helsetilstanden, og familiesituasjonen, med fokus på mekanismer som påvirker utviklingen i sosial (intergen...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Life science imaging and visualisation, enabling new technologies

Seminaret det støttes støtte til, er første arrangement i en planlagt seminarserie på Campus Ås, for å stimulere økt engasjement og tverrfaglig samarbeid for å utnytte den raske teknologiutvikling visualisering innen life science. Arrangementet vil spes ielt tematisere potensialet som ligger i ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Akershus

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

REISESTØTTE: A nine institution multicenter study on specialized stroke rehabilitation

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Akershus

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

REISESTØTTE: A nine institution multicenter study on specialized stroke rehabilitation

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Akershus