0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

Verifying LINE-sensors for coastal surveillance and reserve navigation

FFI har i mer enn 10 år utviklet og testet «LINE»-konseptet, bestående av utstyr for deteksjon, geolokalisering og gjenkjenning av sivile navigasjonsradarer som brukes av maritime fartøyer. Vi ser et betydelig potensial for kommersialisering av utstyret, metodene og programvaren som er utviklet, ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2025

Sted: Akershus

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Robot-enabled Passive Acoustic Distributed Sensing for Fire Tracking in Contested Radio Frequency Environments

At the heart of distributed sensing lies the concept of swarms – autonomous entities working in tandem to achieve a unified objective. This includes the application of distributed sensing to Unmanned Ground Vehicles (UGVs),advanced tactical robotic platforms envisioned as force multipliers, prime...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Akershus

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Technologies and processes for maintenance, joining and repair through an innovation test hub

Prosjektet går ut på å videreutvikle teknologi for sammenføyning (generelt) av moderne materialer, men også levetidsovervåking, vedlikehold og reparasjon av slike materialer, samt nye metoder for sammenføyning av ulike materialer. Mer konkret er fokuset lettvektsmaterialer, som komposittmateriale...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Akershus

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Risk Governance of Nanotechnology Conference “Future-proof Approaches for Risk Governance – Lessons Learned from Nanomaterials”

As coordinator of the H2020-NMBP-13 project RiskGONE (Science-Based Risk Governance of Nano-Technology), NILU is organizing an international conference addressing future challenges in risk governance of nano- and advanced materials. This activity is carried out in collaboration with the other two...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Akershus

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU FFI

...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2023-2030

Sted: Akershus

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning - IFE

...

Tildelt: kr 171,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Akershus

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NILU

...

Tildelt: kr 71,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Akershus

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU NILU

...

Tildelt: kr 35,8 mill.

Prosjektperiode: 2023-2030

Sted: Akershus

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU NORSAR

...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2030

Sted: Akershus

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES og POS Horisont Europa 2023 og 2024. Institutt for Energiteknikk (IFE)

IFE har arbeidet systematisk med å utvikle en strategi for instituttets deltakelse i Horisont Europa-programmet. Programmet legger større vekt på innovasjon, oppnå samfunnsmessige og økonomiske effekter av forskning og innovasjon, og å gi synlige og konkrete resultater for Europas befolkning. IFE...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Akershus

FORNY20-FORNY2020

Tidligfase teknologioverføring FFI

FFIs strategi for innovasjon og kommersialisering 2019-2025, fra 1.12.2018, fastslår at FFI skal bidra til industriell og teknologisk utvikling i Norge, herunder ta på seg oppgaver for sivile myndigheter, industri og næringsliv i den utstrekning det er forenelig med instituttets formål. Vi skal s...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Akershus

FORNY20-FORNY2020

Tidligfase teknologioverføring kommersialisering

Finansieringen er planlagt å støtte opp rundt TTO funksjonen internt på IFE, fra IPR forvaltning/ patentering, idéevaluering og prosjektutvikling, verifisering og forretningsutvikling, tilrettelegging og til etablering. Det er spesielt TTO funksjoner og oppgaver relatert til IPR og intern forretn...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Akershus

FORNY20-FORNY2020

Innovasjon innen miljøteknologi

Nye tjenester/ny teknologi som vil bidra til å utvikle et bærekraftig grønnere samfunn NILU, med sin kompetanse innen miljø, luftkvalitet, miljøgifter og deres effekt på helse, bærekraftige systemer og sirkulær økonomi forventer å skape/utvikle nye/forbedrede kommersielle tjenester/teknologi, so...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Akershus

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NORSAR i Horisont Europa - Rammebevilgning PES 2023-2024

NORSAR sine strategiske mål inkluderer å bidra til FNs mål for bærekraftig utvikling ved å være involvert i fem områder: "ren energi for alle", "innovasjon og infrastruktur", "bærekraftige byer og samfunn", "stoppe klimaendringene" og "fred og rettferdighet". Gjennom forskningsrådets koordinering...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

MUST: MUltiphase flow in STeeply inclined pipes

I de seneste tiårene har produksjon av olje og gass gradvis flyttet seg ut på dypere vann med brønner og stigerør over 1000 meter. I slike situasjoner vil store deler av trykkfall i systemet komme nettopp i brønn og stigerør. Trykkfall under full produksjon, samt ustabiliteter ved redusert produk...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Akershus

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-ramme 2023-2024 NILU

NILU er et klima- og miljøinstitutt med lang tradisjon for internasjonal samarbeid innen forskning, utvikling og politikkstøtte. Våre kjerneområder er knyttet til atmosfæreforskning (prosesser i atmosfæren, atmosfære's rolle i Jordens kretsløp, effekter av forurensning som spres gjennom atmosfære...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Akershus

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

RISKRES - Using industrial ecology methods to evaluate socioeconomic risk and resilience to climate and environmental impacts

...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Akershus

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning - NORSAR

...

Tildelt: kr 16,5 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Akershus

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU IFE

...

Tildelt: kr 53,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2030

Sted: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

International workshop focusing on digital transformation, robotics, game changing trends in nuclear decom, dismantling and waste management

Over the years, DigiDecom brought together a multidisciplinary international community for discussing experience from earlier applications, as well as opportunities for future applications of innovative technologies and methods in nuclear decommissioning, dismantling and waste management. Collabo...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Akershus

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NILUs søknad om STIM-OA for 2021

Hensikten med ordningen er å sikre at resultater fra offentlig finansiert forskning er åpent tilgjengelig, i form av å bidra med støtte som letter forskernes overgang til åpen publisering.

Tildelt: kr 46 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Akershus

DIP-Design Pilot

Norsk Bruksgenbank: Fra blå kontainer til fremtidens grønne matmangfold

...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Akershus

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Utvikling av språk- og fagkompetanse hos voksne innvandrere i helsefagarbeiderutdanningen

Tidligere forskning har pekt på utilstrekkelige norskspråklige ferdigheter som ett av flere hindre for sysselsetting av innvandrergrupper. Formell kompetanse, for eksempel i form av fagbrev, har vist seg å gi mer varig tilknytning til arbeidslivet og bedre integrering. Dette doktorgradsprosjekt...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Akershus

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

EDUCATE: Livsmestring og digital kompetanse i videregående skole i lys av Fagfornyelsen

Doktorgradsprosjektet har som hovedmål å utvikle kunnskap om gjennomføringen av Fagfornyelsen i fellesfagene i videregående skole, knyttet til digital kompetanse og livsmestring og samspillet mellom de to. Prosjektet sammenligner undervisning på yrkesfag og studiespesialiserende program, og vil f...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Akershus

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Aerosol, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure in Norway

Forskningsinfrastrukturen ACTRIS (Aerosols, Clouds, and Trace gases Research Infrastructure) er en forskningsinfrastruktur som settes opp for forskning på aerosoler, skyer og sporgasser i atmosfæren. Dette er en Europeisk infrastruktur som ble etablert som "European Research Infrastructure Consor...

Tildelt: kr 42,8 mill.

Prosjektperiode: 2022-2031

Sted: Akershus

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Carbon Utilization with Renewable Energy

NMBU has developed and patented a technology for carbon capture called Carbon Capture in Molten Salts. Together with Kjeller Innovasjon, IFE and SINTEF, NMBU is currently working on a verification project nr. 327524, Carbon Capture in Molten Salts (CCMS): An efficient method for CO2 capture. Goal...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Akershus

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Beslutningsprosesser ved behandlingsavklaring hos hjemmeboende pasienter i palliativ fase som mottar bistand fra hjemmesykepleien

Beslutningsprosesser ved behandlingsavklaring hos hjemmeboende pasienter i palliativ fase som mottar bistand fra hjemmesykepleien For hjemmeboende pasienter med alvorlig sykdom og begrenset levetid er det nødvendig å legge en plan for behandlingsintensitet ved forverret helsetilstand – også kalt...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The new green energy-saving application of photochromic-based dynamic solar control films for retrofit windows.

Dagens solkontroll filmer reflekterer den infrarøde delen av solens spektrum, hvilket inneholder ca. halvparten av solens energi og reduserer energien i det synlige lyset ved bruke av statisk fargede filmer. Farge graden går fra så vidt fargede filmer til nesten helt mørke filmer. Fargede filmer ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Akershus

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Bio-Sourced Alternatives for Lithium-Silicon Anodes (BALSA)

Li-ion batterier vokser i etterspørsel for å støtte det grønne skiftet til en bærekraftig økonomi. Dette fører til at viktige materialer kan bli begrenset i forsyningen, som betyr at de kan kalles kritiske råvarer. Noen av disse kritiske råvarene kan komme fra politisk ustabile land eller fra omr...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Akershus

EU-STRA-Strålevern

HARmonised PracticEs, Regulations and Standards in waste management and decommissioning

Euratom Council Directives and IAEA Safety Standards provide the basis for the underlying legal and regulatory framework in radioactive waste management and decommissioning. However, the implementation of international safety standards and European Union (EU) directives can vary from one country ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Akershus