0 antall prosjekter

PETPOL-PETROPOL

Utviklingen i Irak, Iran og Saudi-Arabia og i forholdet mellom dem, betydning for oljemarkedet

Bakgrunnen for prosjektet er betydningen av samspillet mellom Irak, Iran og Saudi-Arabia i fastsettelsen av oljeprisen i et imperfekt marked. I dette perspektiv representerer prosjektet en videreføring av tidligere forskning, gjort rede for i bøkene Oi l and Islam og Crude Power. Pr...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Kinetisk polarisasjonsmåling, en ny analytisk bioteknologi

Selskapet har oppfunnet et nytt, patentsøkt prinsipp for kinetisk måling av fluorescence polarisasjon i fullblod. Oppfinnelsen muliggjør anvendelse av ett enkelt reagens for direkte måling ved hjelp av cyaninfargestoffer bundet til småmolekylære substanse r. Prosjektet vil verifisere det tekniske...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Østfold

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Sømløse Tjenester - konstruksjon av enhetlige, dynamiske og kontekstsensitive nettbaserte tjenester tilpasset universell aksess

Bakgrunnen for dette prosjektet er antagelsen om at de mest suksessfulle nettbaserte tjenestene i framtiden vil være de tjenestene som ovenfor brukeren i størst mulig grad framstår som en enhetlig tjeneste uansett om tjenesten aksesseres fra stasjonære el ler mobile enheter og over ulike kommunik...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Utvikling av påslags- og vekstmateriale for dyrking av blåskjell

I Norge dyrkes blåskjell i hengekulturanlegg, bestående av blåskjellbånd festet til bæreliner som holdes flytende av bærelegemer. Erfaring har vist at produktene som benyttes i dag ikke fungerer godt nok som yngelsamlere og som feste for store blåskjell. Prosjektet skal utvikle påslags- og vekst...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Energihandel og klimatiltak i Nord-Europa

Gjennom et tett samarbeid med Nordledenprosjektet integreres MARKAL modellene i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland og Nederland. Modellene harmoniseres for å oppnå konsistense forutsetninger med hensyn på teknologisk utvikling og rammebetingelser (brenselp riser mv). Modellene bygges ut med en mer...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Vekst, miljø og teknologisk framgang

Ved studier av interaksjonen mellom økonomisk vekst, teknologisk utvikling, energibruk og utslipp i norske industribedrifter vil prosjektet øke kunnskapene om hvordan miljø- og energipolitikken kan tilpasses slik at en både kan ivareta hensynet til økonom isk vekst og en positiv miljøutvikling. ...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Klimapolitikk og markedsintegrasjon

Prosjektet skal benytte detaljerte numenske likevektsmodeller til å studere virkninger av energi- og miljøpolitikken på kort og lang sikt når markedene er effektive. Prosjektet vil dels videreutvikle en eksisterende langtidsmodell for energimarkedene i Ve st-Europa, dels benytte ulike varianter a...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Miljøkostnader av vindkraft i Norge

Gode vindforhold langs kysten, og reduserte kostnader ved elektrisitetsproduksjon fra vindmøller er i ferd med å gjøre vindkraft til et konkurransedyktig supplement til energiforsyningen i Norge. Vindkraft betraktes i dag som en av de mest miljøvennlige e nergiproduktene som er tilgjengelige. Spe...

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Akershus

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Molekylær og cellulær biologi ved hjertesvikt; cytokiner og vekstfaktorer

Antallet pasienter med diagnosen hjertesvikt er økende. Nye strategier for behandling av denne sykdommen forutsetter en bedret forståelse av cellulær og molekylær biologi ved hjertesvikt. Hovedmålsettingen med prosjektet er å identifisere cytokiner og vek stfaktorer som fører til myokardhypertrof...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Symbolsk forbruk & identitetsarbeid i overgang fra barn til ungdom: En studie av forestillinger, forhandlinger og handlinger omkring klær

Fokuset i prosjektet er rettet mot klærnes rolle i unge tenåringers identitetsarbeid. Prosjektets formål er todelt.­ På den ene side ønsker prosjektet å beskrive og fortolke variasjoner i ungdoms egne, så vel som deres foreldres beretninger, om klær som identitetsarbeid i tilknytning til de...

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Oslo

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Kulturmiljøer fra jernalderen og eldre historisk tid i Kyst-Finnmark. En undersøkelse med utgangspunkt i fenomenet mangeromstufter.

Prosjektet er rettet mot særegne kulturmiljøer fra jernalder og eldre historisk tid langs Finnmarkskysten. Sentralt i disse står de sk. "mangeromstuftene", et boligkompleks med flere rom forbundet med korridorer. 1 tillegg preges disse kulturmiljøene av e t stort mangfold av andre lite undersøkte...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Fødselsvariabler som risikofaktorer for urininkontinens

Hovedmålet for prosjektet er å undersøke hvilke statistiske sammenhenger som finnes mellom fødsler og senere utvikling av urininkontinens hos kvinner. Tidligere studier tyder på at det å bære fram barn gir økt risiko for inkontinens. Resultatene fra studi er av ulike faktorer som kan tenkes å for...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Jerusalem: The Chosen Place

De bibelske tekstene etterlater ingen tvil om Jerusalems betydning - som fysisk og geografisk sted og som symbol og forestilling. Mens det ikke er noen tvil om Jerusalems sentrale betydning i Bibelen, er det likevel viktige spørsmål som står ubesvarte. I Devteronomium 12 blir Israelittene fortal...

Tildelt: kr 86 999

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Resistens mot desinfeksjonsmidler hos stafylokokker assosiert med sjukdom hos husdyr.

Desinfeksjonsmidler brukes i stort omfang i vanlig husholdning, i helsevesenet, i næringsmiddelindustrien og i husdyrbruket. Kvartære ammoniumforbindelser (QAC) er blant de mest benyttede virkestoffene. Bakterier, inklusive og stafylokokker, kan utvikle r esistens mot slike midler. QAC-resistens ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Begrepsbeherskelse, funksjonalisme og meningsholisme

Funksjonalisme som mange ser på som en plausibel posisjon, forstås ofte som det syn at hvis en gitt nevrofysiologisk tilstand for en person har en bestemt funksjon som korresponderer til den funksjonen en gitt mental tilstand har for personen, så er de to tilstandene identiske. Noen har imidlert...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Rituell praksis og tradisjonskonstruksjon - et komparativt studium av dødsritualer blant to innvandrergrupper (stip: Cora Alexa Døving)

Rituell praksis er betinget av religiøs, historisk og kulturell kontekst. Ved immigrasjon endres de tradisjonelle kontekstene og rituell adferd må etableres på ny. Prosjektet er en studie av nyskaping og reetablering av ritualer. Til tross for at flertall et av innvandrere er kommet til Norge for...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

BYUTV-Byutvikling

Næringslivets lokaliseringsmønster og arealbruksutvikling

Til tross for stor interesse og oppmerksomhet om næringsutvikling, er kunnskanen om de bystrukturelle utviklingsprosessene svært dårlig. Få byer har detaljert kjennskap til næringslivets arealbruksutviklmg og den romlige fordeling av bransjer og arbeidspl asser. Gjennom forbedrede statistikkruti...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Rogaland

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

DiPato: Distributed Electronic Patient Record

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Kulturmiljøer fra jernalderen og eldre historisk tid i Kyst-Finnmark. (Delprosj. J.E.Henriksen- Kulturmøte og identitet på Finnmarkskysten)

Prosjektet er rettet mot særegne kulturmiljøer fra jernalder og eldre historisk tid langs Finnmarkskvsten. Sentralt i disse står de sk. "mangeromstuftene", et boligkompleks med flere rom forbundet med korridorer, eller med innganger fra et rom til et anne t. I tillegg preges disse kulturmiljøene ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PETPOL-PETROPOL

Oljeselskapene og de nye petroleumsprovinsene: etikk, butikk og politikk

Globaliseringen og utviklingen av nye medier og kommunikasjonssystemer bidrar til økt fokus på næringslivets samfunnsansvar i alle regioner. I oljelandet Norge er oljeselskapene naturlig i fokus. Gjennom sin internasjonalisering er de i økende grad ekspon ert for forventninger såvel som kritikk i...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Akershus

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Tromsøundersøkelsen 2001. Plakkmorfologi i halspulsårene bedømt ved ultralyd. Betydning for hjerneslag, hjerteinfarkt og død.

Ved Tromsøundersøkelsen i 1994/1995 ble alle kvinner og menn som var i alderen 55-74 år og 5-10% utvalg i alderen 25-54 og 75-84 invitert til ultralydsundersøkelse av halskar (arteria carotis). Disse personene, ca. 8000, planlegges nå etterundersøkt ved d en neste Tromsøundersøkelsen. Ultralydsd...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Islam i den offentlige debatten i Tyskland og Frankrike: En komparativ studie

Prosjektets formål er å analysere den offentlige debatten om islam og integrasjon av muslimske minoriteter i Tyskland og Frankrike. Perspektiver og tilnærminger vil kunne avvike en del de to landene imellom, selv om også felles-europeiske verdier og forto lkningsmønstre trolig vil tre frem. Det e...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

A semantic analysis of levels of meaning as a strategy for solving the problems of conditionals

Innenfor formallogikken blir naturlige kondisjonaler erstattet med materiale kondisjonaler. Denne erstatningen ivaretar ikke det sannhetsrelevante meningsinnholdet i de opprinnelige uttrykkene. Dette får konsekvenser både for sannheten til de formaliserte uttrykkene og for gyldigheten til de for...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HUM-Fagkomiteen for humaniora

A Tale of Two Towns: A Comparative Study of Language and Culture Contact (Pia Lane)

Prosjektet skal undersøke kodeveksling, dvs. bruk av to språk i løpet av samme samtale, på to forskjellige tospråklige steder. Sammenhengen mellom kodevekslingsmønstre og holdning til språkene involvert i vekslingen analyseres, og den teoretiske rammen er Myers-Scottons Markerthetsmodell som bes...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Songs From Under the Floorboards. The Music of Leningrad Rock Club as a Product of Cultural Synthesis

Prosjektet tar for seg russisk new wave rock (RNV) fra Leningrad Rock Club i førperestroikaperioden 1981-85. RNV holdes for å være den første variant av rock i Russland som lokalt ble oppfattet som en russisk kulturform. RNA's egenart består i en kompleks blanding av impulser fra: vestlig ungdom...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Another Place. The Social Construction of Tel Aviv and Contemporary Conflicts and Discourses in Israel

Den sekulære/religiøse konflikten er i dag det mest alvorlige interns uromoment i det israelske jødiske samfunn. Det handler ikke kun om religiøsitet, men også om politisk makt, nasjonale visjoner og individuell frihet. Konflikten inngår i den større selv defineringsprosess Israel gjennomgår i da...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Skriftsspråklig utvikling i en risikogruppe: Spesialpedagogiske tiltak for elever med alvorlige lese- og skrivevansker (stip: T N Nilssen)

Prosjektet er en longitudinell undersøkelse og følger opp barn som kommer fra familier der en eller begge foreldre har lese- og skrivevansker. Barna har deltatt i det Forskningsråds-finansierte prosjektet "Tidlig identifisering og forebygging av lese- og skrivevansker" siden de gikk i førskolen....

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2009

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den rettslige reguleringen av barnevernet i Norge - ansvars- og oppgavefordeling mellom skole, hjem og barnevern

Barns opplæring i det moderne Norge er et fellesprosjekt for det enkelte barn, foreldrene og samfunnet. I lovgivningen er dette uttrykt gjennom et nettverk av rettigheter og plikter for familien, skoleverket og barnevernet. De er undergitt hver sine retts lige reguleringer. Tema for prosjektet er...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Musikalsk futurisme i Russland: Et tverrfaglig perspektiv på Nikolaj Roslavets, komponist og "klangorganisator"

Bakgrunnen for dette prosjektet er en sterk og vedvarende interesse for den rike kulturoppblomstring i Russland på begynnelsen av 1900-tallet. Denne interessen førte til en hovedfagsavhandling med temaet Aleksander Skrjabin i lys av russisk symbolisme< /i> (Oslo 1996). Temaet for dette prosjek...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Das Konzept des Dilettantismus in Texten der Wiener Moderne. Eine Text- und Feldanalyse zur Autonomisierung eines literarischen Feldes

I dag blir begrepene dilettant og dilettantisme som oftest oppfattet negativt. Disse begrepene ble imidlertid til dels positivt konnotert i to viktige litterære perioder, nemlig i forkant av Weimarer klassisisme (Goethe-tiden) og i tysk Fin de siécle (190 0). I sistnevnte periode kom det til en d...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa