0 prosjekter

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Wasted Textiles: Reduced synthetic textile waste through the development of resource-efficient value chains

Wasted Textiles mål er å redusere bruken av syntetiske tekstiler og mengden som kommer på avveie. Prosjektet er ledet av Ingun Grimstad Klepp ved SIFO/OsloMet og støttet av Norges Forskningsråd og Handelens Miljøfond. Bruken av plast har økt jevnt de siste 50 årene og i dag utgjør syntetiske tek...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Stateless in the Bengali borderlands: New technologies and challenges for identity and identification

Vi er vitne til en alvorlig krise knyttet til statsløshet i de bengalske grenseområdene mellom India, Bangladesh og Myanmar. Denne regionen huser nesten halvparten av verdens statsløse. I 2017 flyktet mer enn 740 000 statsløse rohingyaer fra sine hjem i Myanmar som følge av vold fra militæret. D...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sustainable Eaters - Consumers in a sustainable Norwegian food system

Hele verdikjeden for mat må revurderes, inkludert effektivisering av ressursbruk, reduksjon av matsvinn og tilpasning av kosthold. Gjennom fem arbeidspakker og fire eksempelstudier vil Sustainable Eaters prosjektet gi økt forståelse for og forsterke forbrukernes bidrag til et bærekraftig, norsk m...

Tildelt: kr 30,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

KVAL: TRALL - building a sustainable commercial future for the song-app that brings people together

Trall er en sang-app for barn, ansatte i barnehager og skoler og familier. Trall har den gode musikkopplevelsen i fokus, og skal gjøre det lett og inspirerende å synge, enten du har sunget mye eller lite før. Ved å kombinere innovativ teknologi med musikk-, kunstfaglig og pedagogisk metodikk, øns...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Social Injustice and Criminal Justice

Undergraver sosial urettferdighet straffens rettferdighet? Empiriske studier viser at sosialt depriverte personer - fattige, sosialt marginaliserte, de som har hatt en barndom preget av mishandling, forsømmelse og traumer - er sterkt overrepresenterte blant dem som straffes. Selv om det finnes en...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Pragmatic markers: Connecting Language and Theory of Mind

Language and Theory of Mind come together in communication, but their relationship has been intensely contested. I hypothesize that pragmatic markers connect language and ToM and enable their co-development and co-evolution through a positive feedback loop, whereby the development of one skill ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Fysisk aktiv læring i musikkliteracy

En viktig del av opplæring i musikkfag, er å lære noter. Man trenger noter for å lese, tolke, forstå og kommunisere musikk. Kompetanse i å bruke noteskrift kalles musikkliteracy. Musikklærere opplever at noter i mange tilfeller kan være med på å ødelegge elevenes motivasjon i stedet for å styrke ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Agder

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

POSEIDON II (Project Development)

Dette prosjektet videreutvikler POSEIDON-forskningsprosjektet for innlevering til ERC AdG runde 2021. Prosjektet vil utvikle en metodisk og empirisk ramme for å forstå den historiske utviklingen av politiske forpliktelser. Ved å gjøre dette er hensikten å muliggjøre et forskningsprogram med kapas...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Kunstproduksjon gjennom digitale medium og elevens oppleving (#ungkunst, dks og skole)

Den kulturelle skulesekken (DKS) er ei nasjonal ordning som sørger for at alle skuleelevane i Noreg får oppleva profesjonell kunst og kultur kvart år. I 2019 førte denne ordninga til at 823 245 elevar på 3 212 skular var med på til saman 2,5 millionar unike kunstmøte som ein del av skulekvardage...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Møre og Romsdal

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Implementing RePAST in Norway through innovative tools for dealing with the past

Prosjektet "Implementing RePAST in Norway through innovative tools for dealing with the past" (RePAST-NOR) Målet med RePAST-NOR er å forsterke virkningen av Horistont2020-prosjektet RePAST RePAST Revisiting the Past, Anticipating the Future, I Norge. Som en del av forskningsarbeidet er det uta...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Agder

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Arrangement ang. middelalderkyrkja på Kinn 8 mai 2022.

1. Ekspertar på fagfelt knytt til middelalder, arkeologi, 3D-skanning og steinkyrkjer kjem til Kinn. Dei skal få vere saman i fleire dagar og vi avslutter med eit ope arrangement tilgjengeleg næringslivet m.a. reiselivet, Kinn Kommune, Vestland Fylke og evt. andre som vil kome. 2. Fabrica Kult...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Implisitt: Avdekking av Kjønnspartiskhet i akademia med fokus på filosofi.

Filosofifaget er tradisjonelt mannsdominert både med hensyn til hvem som er ansatt på filosofiske institutter, og hvordan fagets kanon formidles. Spørsmålet om hvorfor er det slike har lenge vært diskutert. Ulike forklaringer har vært at filosofiske metoder og teorier ikke inkluderer kvinners er...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

"Nature and Humanity in the Age of Artificial Intelligence", Arne Næss Symposiet med Lord Anthony Giddens, nordiske forskere og studenter.

The 2021 Arne Næss Symposium is an annual UiO's event that has been postponed form 2020 to 2021 due to the Covid crisis. In 2020, the Arne Næss Professor(2020/21) - Lord Anthony Giddens - held a preamble webinar "What's Next: Covid 19 and the Future World Order" (https://www.sum.uio.no/english/re...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MusicLab Copenhagen 2021

Music Lab Copenhagen is a radical and ground-breaking event that combines classical music of the best calibre with extensive experiments on artists and audience. It communicates the importance for society of music and science to hundreds of audience members and hopefully, via TV, radio and stream...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Rammebevilgning for PES-midler 2021-2022

NIKU ønsker å bli en attraktiv aktør på EU-forskningsarenaen. PES-midlene vil hjelpe oss å nå dette målet, ved å delfinansiere blant annet en strategiprosess, samt en rekke andre aktiviteter inkludert deltakelse av søknader i en rekke EU-søknader. For at disse søknadene skal ha et tilfredsstillen...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES rammebevilgning 2021–22

Ved Nord universitet har søkingen og innvilgelsesraten for prosjekter finansiert over EUs rammeprogram for forskning og innovasjon økt betraktelig de siste årene. Gjennom strategisk og langsiktig arbeid med å øke kompetansen og kapasiteten både blant fagmiljøene og de administrative støttetjenest...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Rammesøknad for Høyskolen Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse AS 2021-2022

Høyskolen Kristiania er en akkreditert, privat og ikke-kommersiell høyskole med en ambisjon om å bli universitet i 2030. Kristiania har en spesiell fagkombinasjon som gir muligheter for å adressere store samfunnsutfordringer på nye måter. Institusjonen rekrutterer studentene bredt, har en egen dy...

Tildelt: kr 0,53 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-UiO-2021-22

Universitetet i Oslo (UiO) har store ambisjoner for økt deltakelse i EUs nye rammeprogram - Horisont Europa - begrunnet i UiOs EU-strategi samt plan for operasjonalisering av denne. Som breddeuniversitet møter UiO de overordnede prinsippene om tverrfaglighet og aktivitet på tvers av sektorene og ...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES søknad fra UiB om rammebevilgning for år 2021 og 2022.

UiB er et internasjonalt breddeuniversitet med store ambisjoner om å markere seg i EU og delta i EUs rammeprogram. Det settes i gang flere målrettede tiltak for å mobilisere UiBs forskere i bredden av fagmiljø til å posisjonere seg mot mulighetene som ligger i rammeprogrammet. UiB sine karriereut...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES 2021 og 2022 UiT

Se over

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NTNU PES og POS rammebevilgning 2021-22

NTNU PES og POS rammebevilgning for 2021-22 skal bygge opp under NTNUs strategi kunnskap for en bedre verden og legge til rette for en videre ambisiøs satsing på EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon. Prosjektet skal bidra til at NTNU kan videreutvikle tiltak og virkemidler som er i ga...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Horisont Europa rammebevilgning 2021–22

I tråd med Høgskolen i Innlandets ambisjon om å være en pådriver i samfunnsutviklingen, vil økt deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon bidra til realisere dette. Rammebevilgningen vil bidra til økt innsats i arbeidet med strategiutvikling, kompetansebygging, etablering og vedli...

Tildelt: kr 0,71 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Innlandet

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

MOVES – Migration and Modernity: Historical and Cultural Challenges – Topfinancing

The project's name is "Typology of Migration Myths: Theoretical/Methodological Questions", and my research deals with the ways in which migration and migrants are represented culturally in narratives about migration. The extended area of the study is migration literature, with a focus on litera...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 for Frugal Innovation at European Green Deal

The consortium is writing a European Green Deal project proposal targeting topic 10.3, subtopic 2 . The focus of the project and our pilots is on achieving behavioural change among citizens through frugal innovation and active citizen participation. At the moment, we are selecting pilots that eit...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

History politics and war memories of the North. A Norwegian-Russian cooperation project in education and research

Historien om andre verdenskrig og minner om krigen i nord har spilt en sentral rolle i forholdet mellom nabostatene Norge og Russland. Særlig viktig har minner knyttet til Den røde armes frigjøring av Øst-Finnmark i oktober 1944 vært. Minnet om frigjøringen har utgjort et hovedelement i fortellin...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Excellence in graduate education and research in the cognitive and neural underpinnings of (typical and atypical) language development

Formålet med prosjektet, og i tråd med INTPART programmet, er å utvikle samarbeid gjennom gode koblinger mellom høyere utdanning og forskning. Vårt hovedmål er å styrke master- og phd-utdanningen på området avansert forskning om språkutvikling gjennom aktiv student deltakelse i PI-ledet forksning...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Semantic Pre-activation in a Potts Latching Network: Modelling the N400

Nevrovitere har visst lenge at hjernens aktivitet kan måles med elektroder koblet til hodebunnen. Men det å skjønne hva disse målingene egentlig forteller oss om hjernen har vist seg å være et langvarig og vanskelig prosjekt. Likevel har eksperimenter avslørt små spenningsbølger produsert av h...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Value-Threads: Tracing the economy as technology and culture in an emergent value-economy

mellom økonomi og natur. Benevnelsen «verdi-økonomi» er utviklet som et analytisk verktøy for dette arbeidet. Prosjektet vil gjøre ulike delstudier, av OECD, start-ups knyttet til biotech, analyser av samtidig og historiske lærebøker i økonomi og bioøkonomiprosjekter knyttet til forvaltning av n...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Future preservation of past life: A multidisciplinary investigation into preservation of ancient biological remains from medieval cemeteries

Skjelett fortel historiar. Kor snakkesalige dei daude er avheng av kor godt bevart dei er. Men, kva påverkar bevaring av arkeologisk biologisk materiale? For å undersøkje dette spørsmålet, vil vi utføre ei arkeologisk utgraving av ein mellomaldersk gravplass i Stavanger, samt analysar av skjele...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Rogaland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

SAMLA: National Infrastructure for Cultural History and Tradition Archives

Asbjørnsen og Moes folkeeventyr, sagn om huldra og hulderfolket og ballader som Draumkvedet er viktige elementer i norsk kultur. Eventyrene blir lest, balladene blir sunget og de fleste har en forestilling om hvordan huldra kan se ut. Likevel er de originale kildene til denne folkekulturen lite t...

Tildelt: kr 32,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2027

Sted: Vestland