334 prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NORUT Narvik PES-ramme 2019

Norut Narvik har vært og er en aktiv deltaker i EU's rammeprogramm. Norut Narvik har gjennom flere år vært en aktiv deltager i EUs rammeprogram. Deltagelse i Horisont 2020 er forankret i Norut Narvik sin langsiktige strategi og satsingen prioriteres innen Norut Narvik. Konkurransen om europeisk f...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: IEA Task Solar Neighbourhood planning - Forprosjekt

Hovedmålet med forprosjektet var å bidra til utarbeidelsen av et nytt IEA-prosjekt med tittelen 'Solar Neighbourhood Planning' og å planlegge norsk deltakelse i IEA-prosjektet. Nytten av å delta i IEA-prosjektet er knyttet til følgende overordnede mål: Delmål 1: Øke kunnskapen om utnyttelse av...

Tildelt: kr 75 620

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: Joint Programme on Hydropower in the European Energy Research Alliance (EERA)

-

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: Solar Neighborhood Planning’ - Forprosjekt

Det blir i økende grad viktig å fokusere på lave utslipp og økt bruk av fornybare energikilder for å ivareta kloden vår. En økende bruk av solenergi er en av de viktige utviklingstrekkene som vi ser fremover. Solenergi både i form av energiproduksjon fra solceller og solfangere, passiv oppvarming...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

The development of mobile, onsite / nearsite steel treatment Technology for steel constructions to buildings, and reconfiguration of process

Produsenter og leverandører av stålkonstruksjoner har implementert få eller tilnærmet ingen endringer i produksjons-og verdikonfigurasjons prosessen de siste 100 årene. Bransjen har i liten grad utviklet mer effektive eller smidige (lean) produksjonsprosesser, eller tatt ansvar for at industrien ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

CULTURAL-E

The overall objective of this project is to define a viable and tailorable concept and business case of Plus Energy Houses. The concept deepens the roots of its successful implementation on a climate and cultural approach for its overall configuration, technology selection, and user and infrastru...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

Minimizing impact of construction material flows in cities: Innovative Co-Creation

To abstract's ble akseptert til Beyond2020-konferansen, og videreutviklet til fullstendige konferanseartikler. Artiklene viser resultatene så langt i prosjektet, innenfor områdene Construction logistics og impact assessment. Titlene er "No or low emissions from construction logistics ? Just a dre...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Verdikjedeinnovasjon ved, børsing av leverings- og henteoppdrag til sluttkunders smartpostkasser generert ved utsjekk fra netthandel

Vi utvikler boxn, morgendagens postkasse som samkjører matleveringer, andre hjembestillinger/pakker og post. Boxn er et låst og temperaturisolert leveringspunkt for plassering istedenfor dagens postkasse. Dette gjør at privatpersoner ikke lenger trenger å være hjemme for å ta imot når leveringen ...

Tildelt: kr 7 836

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Håndtering av personsikkerhet i komplekse bygg og anleggsprosjekter

Bygg- og anleggsbransjen er preget av en betydelig høyere ulykkesfrekvens enn andre sammenlignbare næringer. Bransjen preges også av økende organisatorisk kompleksitet, og sammen med et høyt antall grensesnitt og avhengigheter, øker dette sannsynligheten for ulykker. Næringen har de siste årene v...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reisestøtte til møte i Brüssel for å avklare grunnlag for etablering av consortium for å utarbeide søknad til LC-SC3-EE-8-2018-2019

Enøk-senteret AS og Segel AS er begge med i en regional gruppering av bedrifter som kalles «Green Innovation Network». Langsiktig mål er at selskapene som alle driver med rådgivning relatert til miljø, energi, bygg og forretningsutvikling, sammen skal kunne utvikle nye tjenester på tvers og samti...

Tildelt: kr 20 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PopCorn Søknad om støtte frå Horizon2020 LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020

PopCorn, this well-known delicacy, starts with hard seeds (kernels), which under enough heat pop out to a wonderfully delicious bigger ”clouds”, flavoured for different tastes according to the wishes of the user: sweet or salty, maybe covered with e.g. chocolate or chili. This is exactly the id...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet

Prosjektet er et samvirke mellom bedrifter, virksomheter, myndigheter og forskningsmiljø for å styrke kompetansen og evnen til å forbedre tunnelsikkerheten nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet vil ruste bedrifter som vil fremme egne løsninger for tunnelsikkerhet, ved å kunne: - Diskutere sikk...

Tildelt: kr 18,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12051 wheel.me WALL - Autonomously moving walls with smart wheels and next generation indoor navigation

Prosjektet har som mål å utvikle en Internet-of-Things (IoT) løsning som sømløst og autonomt beveger ikke-bærende vegger gjennom bruk av smarte hjul ("embedded robots") og neste generasjons teknologi for innendørs navigasjon. Bruksområder er knyttet til smarte hjem og smarte bygninger - samt nye ...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Kompetansesenter for bygge- og anleggsvirksomhet i nordområdene

Kompetansesenteret for bygg- og anleggsnæringen i nord (BA-senter Nord) er etablert ved UiT i Narvik, Institutt for Bygg, Energi og Materialteknologi (IBEM). Instituttet har studietilbud i Narvik, Tromsø, Alta og Mo i Rana. I senteret inngår også betonglaboratoriet, miljølaboratoriet og integrert...

Tildelt: kr 27,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

AIRY - Luftformede trefiberbaserte byggprodukter

I AIRY-prosjektet utvikles metoder og teknologi for å oppnå enda mer miljøvennlige produksjonsprosesser og bygg produkter basert på tre og trefiber. I prosjektet har det blitt analysert mulige plateformingsteknikker og mulige alternativer til dagens bindemiddel, og det er utviklet et alternativt ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Innlandet

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimization of Engineering Design based on Inherent Safety principles

Dette PhD forskingsprosjektet omhandler utvikling av en risikovurderingsmodell med anvendelse av systemteknisk kunnskap for å benytte innebygget sikkerhet prinsipper i tidlig fase for et prosessanlegg. Med denne modellen kan man være istand til å oppnå et sikrere industrielt prosess design. Dage...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DigiBuild - Heldigitalisert Byggeprosess

Målet med prosjektet var a? utvikle et helhetlig konsept for en heldigital byggeprosess. Per november 2021 er vi i prosjektets sluttfase og oppsummerer framdrift t.d.: 1) Handelshøgskolen BI og SINTEF har langt på vei lykkes med å få frem det vitenskapelige grunnlaget for hvordan en kompleks pro...

Tildelt: kr 13,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av prosjekt for forbedring av brannsikkerhet ved bruk av byggesystemer i tre

Det foreslåtte prosjektet vil bidra til bedre brannsikkerhet ved bruk av byggesystemer i tre, ved å forbedre og utvikle modeller for prosjektering og risikovurdering. Modellene vil valideres ved små- og storskala brannforsøk. Fokus vil spesielt være på bruken av innovative produkter i tre som bes...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Energy upgrading of wooden dwellings to nearly zero energy level

KPN-prosjektet "Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå" (OPPTRE) har som mål å foreslå et nivå for renovering av boliger til nesten nullenergibygg (nZEB). Det skal utvikles kostnadseffektive konsepter og løsninger med både høy arkitektonisk kvalitet og et lavt klimafotavtryk...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nano TiO2 modified photocatalytic wood in urban architecture

The use of timber has a long tradition in Norwegian building design but has had its limitations in urban architecture due to technical deficiencies regarding biodegradation and fire safety. During the last years, however, Norwegian architects have been showing a strong interest to use wood as faç...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Energihuben

Universitetet i Stavanger og Stavanger-regionen vil bli et internasjonalt kraftsenter for nødvendig omstilling innenfor bærekraftig energi. Kapasitetsløftet Energihuben akselererer denne utviklingen gjennom å bygge opp næringsrelevant kompetanse innenfor temaet grønnere bygg og bydeler. Prosjekte...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Performance of advanced daylighting systems for functional lighting in buildings at high latitudes

Bruk av dagslys inne i bygninger har alltid hatt stort fokus og vært en viktig oppgave for arkitekter og andre prosjekterende gjennom alle tider. Store takhøyder, store vinduer og overlys er ønskesituasjonen for mange, men endringene i bygningskroppen som resultat av energi effektiviseringen har ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Using Machine learning to reduce energy usage in buildings

Energibruken i bygninger utgjør en stor av det totale globale forbruket av energi. En stor del av denne energien i bygg går med til drift av det tekniske anlegget. I næringsbygg består dette anlegget ofte av kjøl og frys, oppvarming, ventilasjon og belysning. Samtidig har IoT gjort at flere og fl...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Miljøgifter i vei avrenning og renseeffekt av grøfter i Ås kommune

Dekkslitasjepartikler fra vei avrenning Mens slitasje på slitebanen er kjent for å være en av de største kildene til mikroplast i miljøet, er overvåking av dens fremdeles hemmet av mangelen på analytiske metoder som er i stand til å gi konsentrasjoner i miljømatriser. Slitepartikler av slite...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Metode for sanntids brukerevaluering av inneklima i Smarte Bygg

Investerings- og vedlikeholdskostnadene for tekniske anlegg i bygg har økt betydelig de siste 15 årene. Dette for å oppnå lavere energiforbruk, større tilpasningsevne og et inneklima som tilfredsstiller tallfestede krav. Likevel er det kjent at kompliserte anlegg ofte fører til høyere energibruk ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Sammenhenger mellom stedfestet informasjon i vegdatabaser (NVDB), ITS og BIM

Prosjektet har studerer modellering av stedfestet informasjon relatert til vegnett i de tre applikasjonsdomenene GIS, ITS og BIM. - Offentlige vegmyndigheter forvalter informasjon om vegnettet i databaser basert på GIS (Geografisk Informasjonssystemer). Nasjonal vegdatabank (NVDB) er den sentral...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Innlandet

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

REsponsive, INtegrated , VENTilated - REINVENT - windows.

Forskningsprosjektet har to mål: øke kunnskap om muligheter og utfordringer av dynamiske fasader i bygninger, og utvikle et avansert dynamisk vindu/fasade som reduserer energibruket for klimatisering av bygninger og som gir et godt innemiljø. Dette vinduet/fasaden baseres på et dobbelt vindu elle...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Methods for Transparent Energy Planning of Urban Building Stocks - ExPOSe

Målet med prosjektet er å utvikle metodikk for langsiktig energiplanlegging av urban bygningsmasse. I dag finnes det ikke et transparent verktøy eller metodikk for å utvikle tekniske krav til bygninger. Foreløpig utvikles energipolitikk og nasjonale energikrav som et resultat av lobbyvirksomhet ...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bygg- og anleggsnæringens arena for prestasjons-forbedring

Bygg- og anleggsnæringens arena for prestasjons-forbedring (måle-nettverket) skal stimulere virksomheter i bygg- og anleggsnæringen (BA-næringen) til å drive et målrettet utviklingsarbeid basert på realistiske målinger av faktiske prestasjoner i arbeidsprosesser og prosjekter. Gode effektmålinger...

Tildelt: kr 0,84 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Permeable dekker med betongstein - en løsning på urbane overvannsutfordringer

Permeable dekker kan brukes i urbane området for å håndtere stadig større mengder nedbør. Prosjektet har dokumentert hvordan permeable dekker med betongstein kan bidra til å redusere mengden og forsinke avrenningen av overvann. Testfeltet på Sveberg består av 6 ulike forsøksfelt, hver på rundt 1...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage