0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Safe Affordable Reliable Avatar for Homecare (SARAH)

The overall vision of the SARAH EIC Accelerator Pilot project is to prototype, pilot and commercialise our complete solution for Halodi’s next generation robot, SARAH, which will be tailor-made for the specific needs of the homecare market, including capability and safety requirements for aging i...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Bruk av forsterkende læring i håndtering av feilhendelser i kraftsystemet.

Det nordiske høyspentnettet er svært pålitelig. Likevel skjer det av og til uønskede hendelser. Når det først skjer feil i kraftsystemet, er det viktig å handle raskt. Dette prosjektet skal forsøke å utvikle metoder som bruker kunstig intelligens til å finne raske og smarte måter å håndtere forst...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

ERA-NET: Holistic flexibility market integration of cross-sectoral energy sources

Elektrisitetslandskapet i Europa gjennomgår store endringer. Elektrifiseringen av varme og transport er under ekspansjon i mange land. Penetrasjonen av distribuerte energiressurser, lokalisert i nærheten av hvor elektrisitet forbrukes, for eksempel husholdninger eller kommersielle bygninger, har ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ONiO self powered sensing

ONiO AS is developing and manufacturing innovative smart sensors and radio technology as ultra-low power solutions not requiring a battery, disrupting the world of smart sensing. ONiO's key roadmap product is a sensor chip wireless micro-controller with energy harvesting (ONiO.zero), allowing mul...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Zerokonferansen 2019 – der klimaledere møtes

Zerokonferansen har i løpet av tretten år blitt en av Nord-Europas største og lengstlevende konferanser om klimaløsninger. I disse årene har vi hatt gleden av å gjeste en lang liste innledere som har delt sine innsikter i klimahandling, i trender og løsninger, og som allerede har bidratt til endr...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Butterfly Solar - The concentrated solar system to fulfill industrial heat needs

The industrial sector is the largest global energy consumer, with 32% of the global demand. Since most of industrial energy needs are in thermal processes, 74% of total industry demand is heat at different temperatures, most of which comes from fossil fuels. As a result, the industrial sector is ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Posisjonering av Solenergiklyngen for Horisont 2020 prosjekter.

Se vedlegg

Tildelt: kr 9 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Insulation stressed with fast rise time repetitive voltages from high voltage power electronics

Det elektriske energisystemet står overfor store endringer i fremtiden som følge av nye forbruksmønstre og en storskala innføring av fornybare energikilder. Dette fører til at kraftsystemet må tåle nye driftsmønstre med hyppigere oppstarter, utfall og vekslinger. Høyspennings kraftelektronikk-omf...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ultra-high power density wireless charging for maritime applications

Teknologi for induktiv energioverføring i MW-skala har nylig blitt demonstrert for trådløs batteriladning av elektriske ferger. Slik teknologi muliggjør automatisk og kontaktløs energioverføring mellom en ladestasjon på land og det elektriske systemet ombord på et fartøy. Dette kan bidra til å ma...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Sensero - Data analysis for electrical grid infrastructure

Sensero utvikler programvare som benytter seg av data fra strømnettet for å bygge en analyseplattform som legger til rette for at nettselskap (selskapene som eier og drifter det elektriske kraftsystemet) for første gang vil kunne lokalisere og følge hvor i strømnettet energi går tapt. Hvert år t...

Tildelt: kr 0,92 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Optimal håndtering av utfordringer i lavspenningsnett

Lavspenningsnettet i Norge er mange steder så svakt at sikker utkobling ved kortslutninger i nettet eller i kundens installasjoner ikke kan garanteres. Konsekvensen av at vern ikke løser ut ved kortslutning er varmgang i ledere og komponenter, som igjen vil kunne medføre brann. Kostnadene for å f...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Drowzee - Sleep onset reduction through neurotechnology

Ifølge de globale retningslinjene for diagnostisering og behandling av søvnløshet, er det behov for innovative løsninger og nye teknikker for å støtte eksisterende alternativer i behandlingen av insomni. Det anbefalte behandlingsalternativet, kognitiv atferdsterapi (CBT-I), er ekstremt tidkrevend...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Regional Renewable Energy Cells

Prosjektet R2EC hadde som mål å utvikle et skalerbart system for desentraliserte, samvirkende energiceller med en høy konsentrasjon av lokal fornybar energigenerering som fra solcellesystemer (PV), lagringselementer samt høy elektrisk bruk som e-varme og e-kjøretøyer. Bruken av lokalt generert fo...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Power system protection and control in digital substations

Transformatorstasjoner eller koblingsstasjoner er kritiske knutepunkter i kraftsystemet og består av innkomne linjer/kabler, transformatorer, generatorer/omformere, kompenseringsutstyr, brytere og måletransformatorer. I en slik stasjon er det også utstyr for å verne (koble ut ved feil) og kontrol...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Intelligent Medium Voltage Modular Multi-level Converter for Environmental Energy

Markedet for fornybar energi har økt betydelig. Spesielt vindkraft har vist seg å være en av de energikilder som har lavest kostnad, selv uten subsidier. Innen Offshore vind antas det en økning i turbinenes vingespenn fra dagens 150m til mere enn 250 m. Turbinens effekt øker da fra dagens 10 MW o...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Design and development of modular multilevel converters for large scale grid connected Photovoltaic and Battery Energy storage systems

Innen 2022 forventes en stor økning i solenergiproduksjonen i India. Et ambisiøst mål om 100 GW installert effekt er etablert (Selv om COVID-situasjonen har bremset tallene, er det 44 GW frem til juli 2021). Til tross for lave energipriser har det norske solmarkedet, det er rundt 160 MW installe...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Planning Clean Energy Export from Norway to Europe

Norge har store fossil og fornybare energiressurser som gir enorme verdier for oss som land. Størsteparten av disse energiressursene blir eksportert til europeiske land. Vår posisjon som et energieksportland er i endring som følge av avkarboniseringen av det europeiske energimarkedet og behovet f...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Integrated Renewable Resources and Storage: Operation and Management

Et smartnett er et nettverk av enheter for produksjon, lagring og forbruk av energi. Sentralt i nettverket står et smart styringssystem som koordinerer produksjon og forbruk og kontinuerlig sørger for et optimalt samspill mellom enhetene i smartnettet slik at energikostnadene minimeres. Utvikl...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Agder

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Adaptive Silicon Carbide Electrical Energy Conversion Technologies for Medium Voltage Direct Current Grids

Den pressende samfunnsutfordringen med avkarbonisering av det eksisterende kraftnettet krever en høyere integrasjon av fornybare energikilder. Dette innebærer en omlegging av den eksisterende elektriske infrastrukturen mot et fremtidig smartnett. Mellomspente likestrøms-nett (MVDC) er nøkkeltekno...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

InCharge - laserbasert trådløs lading

SINTEF MiNaLab har utviklet et patentebeskyttet MEMS-basert mikrospeil som har en viktig anvendelse innen trådløs, laserbasert ladning. Markedet for trådløs ladning vokser raskt og forventes å nå $71 mrd i 2025 med økt penetrering i konsumentmarkedene, i følge ResearchAndMarkets. SINTEF sin te...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ERA-Net Smart Energy System - 9ID 90672 Fornybare energiceller, også kalt off-grid løsninger med fornybare energikilder.

En skal utvikle forretningsmodeller, simuleringsverktøy og softwareløsninger som kan brukes for energiceller. Det kan være bebyggelse langt fra offentlig infrastruktur, eller en gruppe med bygg i en by som skal utveksle energi seg imellom. Inkludering av sluttbrukere, beste tilgjengelig teknologi...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Developing smart industrial value chains in renewable energies

Prosjektet har til hensikt å utvikle søknad til utlysningen H2020-INNOSUP-2018-2020 med 1st stage deadline 3. april 19. Det er etablert et konsortium med Sunrise Valley Science and Technology Park (Vilnius, Lithuania) som koordinator/lead-partner og med disse deltakerne ut over Kunnskapsbyen Lill...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Future smart grid architecture handling high RES penetration allowing efficient interaction b/w OPF algorithms & energy strategies

The architecture of future smart grids requires an effective interaction between efficient energy markets and electricity grid management systems. Two essential assets that are required in order to facilitate this goal, by harmonizing consumption with production and by guarantying the cost-effect...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Resilient and Probabilistic reliability management of the transmission grid

Utfordringer som oppstår i forbindelse med økende integrasjon av variabel fornybar energiproduksjon og økende kraftutveksling mellom land er tydelig synliggjort gjennom de høye strømprisene og den store prisforskjellen vi har erfart i Norge og Europa den siste tiden. Dette aktualiserer en sannsyn...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

The value of end-use flexibility in the future Norwegian energy system - Flexbuild

I prosjektet FLEXBUILD analyserer vi sluttbrukerfleksibilitet i bygninger og hvordan dette påvirker resten av energisystemet. Termisk fleksibilitet som lastflytting, lokalt varmelager og utskiftning av panelovner med andre varmeteknologier ? fjernvarme, varmepumpe, bioenergi ? og elektrisk fleksi...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Dynamisk kapasitet i fremtidens kabelnett

Prosjektet "Dynamisk kapasitet i fremtidens kabelnett - DynKap" har utviklet programvare, metoder og kunnskap for å øke utnyttelsen av overføringskapasiteten til kabler i kraftnettet. Prosjektet vil bidra til overgangen til et bærekraftig, klimavennlig samfunn basert på fornybar, elektrisk energi...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Grid and Charging Infrastructure of the Future - FuChar

Norge er globalt ledende innen elektrisk transport, og antallet elektriske kjøretøy med elektrisk ladebehov øker raskt. Politiske mål, i kombinasjon med brukernes og industriens ønske om en mer bærekraftig transportsektor, er viktige drivere som vil bidra til at elektrifiseringen av transportsekt...

Tildelt: kr 20,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Engineering and Condition monitoring in Digital Substation

Digital Stasjon basert på IEC 61850 prosessbuss er relativt nytt i Norge. I dagens stasjoner blir informasjon og målinger til og fra primærkomponentene digitalisert i kontrollrommet. I en Digital Stasjon vil informasjon fra vern- og kontrollutstyr fra ulike leverandører kommunisere med primærkomp...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Smart charger device to increase smartphones’ battery lifetime, prevent fire accidents, and provide cross-brand flexibility.

The overall objective of this project is to launch into the market Optium, the first intelligent smartphone and tablet charger able to interact with batteries of any brand in order to increase battery lifespan by 3 times and prevent any risk of fire accidents due to battery overheating. The intro...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

MyWo SME Phase 2

The overall vision of the HMI4auto Phase 2 project is to prototype, pilot and commercialise our patented and market disruptive human-machine interface (HMI) chip family. Our chip platform is developed from inception using a new holistic approach tailored for the automotive market requirements eli...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage