0 antall prosjekter

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of Impulse Radar LWD tool

Når oljebrønner bores i dag, er det viktig å få så mye kunnskap som mulig om borehullet og omgivende formasjon, ofte kalt formasjonsevaluering. For boring oppnås dette ved hjelp av Logging While Drilling (LWD) sensorer. WELL ID utvikler utstyr og analyseverktøy som kan gjøre formasjonsevaluer...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Tophole monitoring of permanently plugged wells

Mer enn 6300 brønner har så langt blitt boret på den norske kontinentalsokkelen, og rundt 200 nye forventes å bli boret hvert år framover. For å minimalisere miljøavtrykket er det viktig å forsikre seg om at brønnene forblir tette og ikke lekker ut hydrokarboner over tid. Utfordringen ligger førs...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Hydraulics Influx Tracking (HIT) – Real-time monitoring gas expansion while circulating out an influx

Bakgrunn Mer enn 50% av olje- og gas-ressursene på norsk sokkel er fremdeles unyttet, og boring av resterende brønner blir stadig vanskeligere. Utvikling av teknologi for bedre styring av boreprosessen er en av de viktigste redskapene for økt utvinning på norsk sokkel. Prosjektet vil løse fund...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestfold og Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Automatic prediction of reservoir inflow using data-driven physical modelling

Norske miljøer er verdensledende innen flerfase forskning og innovasjon. I 2012 ble flerfaseteknologi kåret av Aftenposten som en av to teknologier som har betydd mest i form av verdiskapning for det Norske samfunnet siden 1980. Dette har resultert i flere velrenommerte flerfase strømnings-simula...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

SmartRocks - Artificial Intelligence improving Digital Rock Technology

En av de viktigste teknologiske utfordringene i det 21ste århundre er å fremskaffe tilstrekkelig energi og rent vann til en voksende verdens befolkning, og samtidig hindre farlige klimaendringer. Denne utfordringen innebærer forståelse og optimalisering av strømning under bakken: olje og gass (p...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Automated process for follow-up of safety instrumented systems

Standardisert inndeling og maskinlesbar beskrivelse av utstyr som inngår i sikkerhetssystemer, er en forutsetning for digitalisering og automatisering. Prosjektet utvikler metoder og tilhørende spesifikasjoner som forenkler og automatiserer oppgaver ved prosjektering og drift av sikkerhetssysteme...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Enabling time-lapse 3D CSEM for reservoir management

Når et olje- og gass-felt tas i produksjon er det et behov for å forstå endringer i reservoaret som oppstår. Utvinning av olje i sammenheng med injeksjon av vann eller gass vil føre til at trykk, metning og distribusjon av olje og gass endres. For å velge best mulig strategi for drenasje av felte...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Retrofit High-Speed Drilling Telemetry system

Forskningsprosjektet "Ettermontert høyhastighets telemetri system for boring" sikter mot å utvikle en ny måte for å muliggjøre nedihullskommunikasjon. Nedihullskommunikasjon er vesentlig for å sikre høy brønnkvalitet og plassering av brønnen som er da viktig for effektivt produksjon. Dagens n...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Potential oil recovery derived from exploration wells

Dette prosjektet hadde som mål å utvikle en metode for raskt og tilnærmet kontinuerlig bestemme den mest effektive utvinningsstrategien for et gitt oljefelt allerede i fra starten med borings- og komplementeringsfasen, og gjennom feltets levetid. En slik metode vil drastisk kunne redusere feltinf...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved Separator Design through Dense Packed Layer (DPL) Extraction and Treatment

Separasjon av dispersjoner er nødvendig der kommersielle produkter skal utvinnes fra en emulsjon, som f.eks. råolje med vann; biodiesel med glyserol; etc. Separasjonsraten avhenger av konsentrasjonen og egenskapene til de overflateaktive komponentene (SAC) (asfaltener, harpikser, naftensyremateri...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Well fossilization for P&A

Mineralvekst på rør er et vanlig problem i oljeindustrien, og kalles "scale" på stammespråket. Dette er et tema det er blitt forsket mye på - og da særlig hvordan man kan unngå eller minimere slik mineralvekst. I dette prosjektet snur vi det hele på hodet, og vi undersøker hvordan man kan maksime...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

High-performance seawater magnesium batteries for marine waters

Med hensyn på den økende oppmerksomheten på miljøutfordringene, havforskning og marint liv, hvor man har aktivt begynt å se nærmere på grønnere energiressurser og forskning på avsidesliggende steder i havet, har SeaMag-prosjektet valgt å fokusere på å tilby en løsning for en bærekraftig kraftkild...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fatigue damage from dynamic ice action

I FATICE har vi jobbet med å forstå hvordan havis kan gi dynamiske laster og bidra til utmatting av bunnfaste marine konstruksjoner. Dette er en vesentlig utfordring i forbindelse med utvikling av for eksempel energiproduksjon fra havvind i Østersjøen. EU ønsker å mangedoble produksjon av elektri...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

The Norwegian oil and gas supply industry in hard times: Innovation in global supply chains.

Prosjektet GLOBOIL har studert hvordan norske oppstrøms olje- og gassleverandører har tilpasset sin produksjonsstrategi og leverandørkjeder i en tid med voldsomme konjunktursvingninger og store spenninger mellom det globale og lokale. Innovasjon i oljevirksomheten offshore petroleum skjer i et ko...

Tildelt: kr 13,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital Subsurface: Flow Diagnostics and Data-Driven Modeling in Optimized Reservoir Management

For å velge riktig utvinningsstrategi må man utvikle en kvalitativ forståelse av reservoaret og dets oppførsel, undersøke ulike brønnplasseringer, og vurdere forskjellige dreneringsstrategier. Høy regnetid for standard simuleringsverktøy begrenser muligheten til å systematisk utforske forskjellig...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Innovative hybrid energy system for stable power and heat supply in offshore oil and gas installation

Utvinning av olje og gass er en energikrevende sektor. Offshoreinstallasjonene bruker for det meste forbrenning av naturgass som kraftkilde for utstyr til utvinning, produksjon og prosessering av konvensjonell råolje og naturgass. Petroleumsindustrien står dermed for en stor del av Norges utslipp...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Safety 4.0: Demonstrating safety of novel subsea technologies

Havbunnsteknologi er viktig for utvikling av norske petroleumsressurser og representerer en stor eksportnæring for Norge. Det forventes at 68 av 88 funn på norsk kontinentalsokkel vil bli bygget ut med en undervannsløsning. Drevet av behovet for kostnadsreduksjoner og vanskeligere driftsforhol...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Oil spill and newly formed sea ice detection, characterization, and mapping in the Barents Sea using remote sensing by SAR

Dette er et prosjekt som blev til gjennom en felles innsats mellom UiT Norges arktiske universitet og P.P. Shirshov Institute of Oceanology Russian Academy of Science i Moskva og deres respektive partnere. Prosjektet kobles til et økt fokus på miljøovervåking i Barentshavet, og da særlig marin fo...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Dynamics Of Floating Ice

Polare områder, særlig Arktis, har fått økt oppmerksomhet innen forskning de siste 10 år. Klimaendringer og i parallell teknologiske nyvinninger gir nye muligheter i disse sårbare områdene for menneskelig aktivitet, inkludert bærekraftig utvikling av råvarebasert industrier, havbruk, turisme og k...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of SMART nanostructured layers for sensing corrosion in AQUAtic structures

SMARTAQUA tar sikte på å utvikle detekterende nanolag lagt direkte på stålstrukturer for å oppnå kostnadseffektive og pålitelige metoder for å detektere korrosiv degradering. Detekteringen vil oppnås ved å inkorporere smarte tilsetningsstoffer i tynne belegg som responderer på degraderingen av me...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Dealing with depths: systems biology of health preservation in professional saturation diving

Dykkere i petroleumsindustrien arbeider i krevende omgivelser der de utsettes for vesentlige endringer i fysiske, kjemiske og biologiske miljøfaktorer. Moderne utstyr og prosedyrer begrenser risikoen for ulykker under dykking, men det er fortsatt mye vi ikke vet om de fysiologiske mekanismene som...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Gonzales - et innovasjonsprosjekt for effektivisering og smart prosessering i dynamisk produksjonsomgivelse

Overvåking av miljø og maritim sikkerhet, ved bruk av jordobservasjonsdata fra satellitter, oppnås ved en kombinasjon av automatiske, semi-automatiske, og manuelle visuelle analyseprosesser. Tiden det tar å analysere satellittbilder er ofte kritisk for kunden som trenger resultatene raskt. Utvikl...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Deep Purple - CO2-fri hydrogenbasert offshore energiproduksjon til installasjoner og maritim sektor

Deep Purple er et innovativt konsept for CO2-fri offshore energiproduksjon basert på hydrogenteknologier og havvind. Teknologiene muliggjør selvstendig leveranse av kraft til offshore installsjoner basert på fornybar energikilde og for leveranse av hydrogen til maritim sektor og andre landbaserte...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved lifetime estimation of mooring chains

Forankring av flytende installasjoner til havs - som for eksempel strukturer brukt av olje og gass, flytende havvind og oppdrett, innebærer bruk av kjetting i store deler av forankringssystemet. Både på grunn av de alvorlige konsekvensene som kan oppstå dersom disse systemene skulle feile og de s...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Shallow compaction and fluid flow pattern in reservoirs and caprocks underneath Barents Sea

Barentshavet har enorme olje- og gassressurser gjemt under havbunnen i sedimentære bergarter. Seismiske undersøkelser i Barentshavet, og mange andre steder off-shore Norge, har avdekket seismiske piper. Disse strukturene representerer vertikale kanaler med fokusert væskestrømning, såkalte «fluid ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Decision-driven big data and analytics for the digital subsurface

DIGIRES er et Petromaks-2 og industriprosjekt som tar sikte på å utvikle neste generasjons digitale arbeidsflyter for utvikling og styring av oljereservoarer. Sådan adresserer DIGIRES nye utfordringer i petroleumsindustrien knyttet til prosessering og integrering av et stort antall data med model...

Tildelt: kr 17,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Shale Barrier Toolbox: Designing future wells for efficient completion and simpler P&A

I millioner av år har norsk olje og gass ligget godt forseglet under kilometertykke lag av tett skifer. Dype oljebrønner gir oss tilgang til disse reservene, men brønnene kan også utgjøre mulige passasjer for ukontrollert lekkasje av hydrokarboner til overflata, med mindre brønnene er effektivt f...

Tildelt: kr 17,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Nanofluids for IOR and Tracer Technology

Prosjektet er et forskerprosjekt for økt (IOR) og ny tracer teknologi ved bruk av nanofluider, dvs. hvordan nanopartikler kan påvirke dråper eller stabiliser emulsjoner, og hvordan dette kan brukes til IOR- og tracer teknologi. I dette prosjektet har laboratoriemodeller delvis blitt kombinert med...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Environmental monitoring of Arctic coastal ecosystems: Sensitivity to petroleum pollution (Arctic EcoSens)

Kystområdene gir viktige økosystemtjenester for Norge og Russland, men økende økonomiske aktiviteter, blant annet petroleums-relaterte aktiviteter, gir en større risiko for både kronisk og akutt forurensning. Et effektivt og relevant "tidlig varslingssystem" for overvåking og identifisering av tr...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Environmental Cracking of Flexible Pipe Armour Wires

Fleksible rør brukes for produksjon og transport av olje og gass i offshoreindustrien. Seksti prosent (60%) av den norske produksjonen av hydrokarboner vil på ett eller annet tidspunkt gå gjennom fleksible rør på vei fra reservoaret til forbruker. Rørene har en flerlagsstruktur med armeringstråde...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken