0 antall prosjekter

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Den nasjonale helseøkonomikonferansen 2019

Det har vært mulig å arrangere konferansene gjennom en årlig bevilgning på 200 000 fra Forskningsrådet. Det er gitt bevilgning til og med 2018. Vi tror fortsatt det er behov for en konferanse som tar utgangspunkt i forskning og som konsentrerer seg om helseøkonomisk forskning. Samtidig er det stø...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Traume, Dissosiasjon og Psykosekonferansen 2019

I løpet av de siste årene har det vært en økende interesse for hvordan barndomstraumer kan utgjøre en viktig sårbarhetsfaktor for ulike psykiske lidelser, inkludert psykoselidelser. I 2015 ble den første internasjonale Traume, Dissosiasjon og Psykosekonferansen avholdt i Kristiansand. Denne ble e...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Agder

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

1th Symposium of Nordic Cardio-Oncology Society

Kreftinsidensen øker betydelig. Moderne diagnostikk og behandling har ført til at den generelle 5-års overlevelsen for kreft har økt fra ca 45% til nå i overkant av 70%. Baksiden er senvirkninger den moderne kreftbehandlingen kan gi. En slik senvirkning er hjerteskade. Det er større risiko for ka...

Tildelt: kr 75 100

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Akershus

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Improved personalized medicine through machine learning in mental disorders (IMPLEMENT)

Psykoselidelser er alvorlige psykiske sykdommer med tidlig debut og kan ha et kronisk, livslangt forløp. Disse lidelsene fører til et stort trykk på helsevesenet og koster samfunnet omtrent 100 milliarder årlig i Europa alene. Årsakene til psykiske lidelser er ikke fullt ut forstått, og det eks...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Personalized Medicine: From Systems medicine and Immunometabolism to Precision Diagnosis and Stratification for Individualized Therapies

Nekrotiserende bløtvevsinfeksjoner er sjeldne, akutte bakterielle infeksjoner som sprer seg i bindevev, muskelvev eller fettvev. I dagligtale kalles slike tilstander ofte «kjøttetende bakterieinfeksjoner». Infeksjonene er svært alvorlige, med dødelighet mellom 15 og 25%. Rask kirurgi kan være l...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Filter for plasmaspytt

En god del mennesker sliter i dag med munntørrhet av diverse årsaker. Dette medfører orale helseplager som affiserer ikke bare tenner, orale slimhinner og tannkjøttet men kan også ramme helt basale funksjonelle aspekter som svelging, fordøyelse, snakking og spising. Dette medfører en sterkt nedsa...

Tildelt: kr 31 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

«Lost in transaction» - Hvordan finne ny kunnskap om hvor den medisinske nødmeldetjenesten svikter basert på avviks- og erstatningssaker

Prosjektet identifiserte til sammen ni rapporterte hendelser der pasienter var, eller kan ha blitt skadelidende, grunnet svikt i medisinsk nødmeldetjeneste, i hhv Helse Bergen og Askøy kommune sine avvikssystem. I tillegg ble 16 saker fra NPE gjennomgått. På dette grunnlag presenterer prosjektgru...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Targeting Aging and improving patient outcome with Nicotinamide Riboside

Kosttilskuddet nikotinamid ribosid som er en form for vitamin B3 har vist seg å være trygt i mennesker og ha en lang rekke positive effekter i dyreforsøk. I dette prosjektet vil vi gi en gruppe pasienter på sykehus dette tilskuddet i en tidligfase studie. Det betyr at vi både skal se om det hvord...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Online psychosocial support for young people distressed by appearance-altering conditions: A randomised control trial (RCT)

Det kan være krevende, spesielt for ungdom, å vokse opp med en tilstand, diagnose eller skade som er synlig for andre i et samfunn med høyt fokus på utseendet. Mange medfødte eller ervervede tilstander kan medføre synlige kjennetegn, som for eksempel leppe- kjeve- og ganespalte, hudsykdom, eller ...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Optimizing Migraine Prevention (OptMig project)

Målet med OptMig-prosjektet er å redusere folkehelseproblemet migrene ved at flere får tilgang til god forebyggende migrenebehandling. I følge den globale sykdomsbyrdeundersøkelsen er migrene den mest invalidiserende sykdommen hos personer under 50 år. Pasientene har mye smerte og lidelse, og m...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

When and how to apply ultra-low dose Cone Beam Computed Tomography on children with impacted canines

En permanent tann anses å være retinert når den ikke bryter fram til forventet tid. Bortsett fra visdomstenner, er hjørnetenner de tennene som oftest er retinert, med en forekomst på 2-3% hos skandinaviske barn og ungdommer. Retinerte tenner som bryter fram med feil retning eller plassering står ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Maternal hemodynamics in hypertensive disorders of pregnancy- a human and animal model under antihypertensive therapy

Forskningsprosjektet HyperDIP ønsker å bidra til å forbedre kvinners hjerte- og karhelse. Preeklampsi (svangerskapsforgiftning) og andre svangerskapskomplikasjoner kjennetegnet av nyoppstått høyt blodtrykk er potensiell farlige for både den gravide og hennes ufødte barn. Kvinner som har gjennomgå...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Electromechanical Presages of Sudden Cardiac Death in the Young: integrating imaging, modelling and genetics for patient stratification

Forskningsfokus: Hos unge (<40 år), er plutselig hjertedød ofte den første manifestasjonen av en genetisk hjertesykdom som forårsaker dødelige hjerterytmeforstyrrelser. Både mannlig kjønn og fysisk trening er kjente risikofaktorer for plutselig hjertedød i denne sårbare befolkningen. Nåværende m...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Strengthening of H2020-funded project "OligoGpivotalCF"

AlgiPharma er koordinator i et Horizon-2020 støttet prosjekt ("OligoGpivotalCF") som har som hovedmål å bringe vår legemiddelkandidat "OligoG" til markedet som legemiddel mot Cystisk Fibrose (CF) ved å gjennomføre en pivotal klinisk studie i mennesker. Forsterkningsprosjektet støtter opp om "Olig...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Akershus

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Orofacial pain- characterization and comparison with larger patient groups are needed to improve oral and general health

Orofacial smerte (OFP) er utbredt i den generelle befolkningen - rundt 17-26%, hvorav 7-11% er kronisk. Etiologien og risikofaktorene for utvikling av OFP er nåværende kunnskapshull. Grensesnittet mellom tannhelse og medisinsk helsetjeneste er bredt og forbedret samarbeid er nødvendig. Prosjektet...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Trygge barn i tannbehandling - kunnskapsbygging, forebygging og behandling av barn og ungdom med sprøytefobi og tannbehandlingsangst

Bakgrunnen for forprosjektet «Trygge barn i tannbehandling: kunnskapsbygging, forebygging og behandling av sprøyte fobi og tannbehandlingsangst» er at en stor andel av befolkningen opplever høy grad av stress, frykt, ubehag og unnvikelse knyttet til tannbehandling, og opp mot 20 % av barn og ungd...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Konferanse 2019: Demensomsorg. Likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i Nord-Norge

Konferansen vil formidle kunnskap om ulikhet i tildeling og bruk av helsetjenester, noe som kan føre til ulikhet i helse, og er spesielt innrettet mot underrepresenterte grupper. Kunnskap om tildeling av, og barrierer for å motta tjenester, hvilke mekanismer som er i spill, vil i neste omgang kun...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Setting up of immunoassay for salivary carbonic anhydrase isoenzyme 6 (CA6), a putative biomarker for dental caries prediction

Karies er et stort globalt helseproblem som rammer 60-90% av skolebarna og nesten alle voksne. Anslagsvis 2 millioner nordmenn har ubehandlet karies. Tilskudd av individuell karies er assosiert med spyttkvalitet, spesielt på mengden spytt karboanhydrase isoenzym 6 (CA6). CA6-konsentrasjoner har 5...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Mental Health and Obesity (the MHOBY study).

Pasienter med sykelig overvekt og samtidige psykiske lidelser blir vanligvis tilbudt behandlingstilbud med hovedfokus på kosthold og ernæring og/eller bariatrisk kirurgi. Ved å ikke hensynta mulig psykisk uhelse i pasienters diagnose (vurdering) og behandling, opplever noen pasienter ofte en forv...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Klinisk Rettsodontologisk undersøkelse av barn utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep (KRu-barn).

Hver dag utsettes barn og unge for vold og/eller seksuelle overgrep. Statistikken viser at 21% av ungdom i Norge har opplevd fysisk vold i løpet av oppveksten og at mer enn 1 av 5 kvinner og 1 av 10 menn har blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen . De helsemessige konsekvensene kan være...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Healthy oral aging, an interdisciplinary approach

Oral helse er avgjørende for generell helse og livskvalitet. Men på grunn av misforståelser, utdanningstradisjoner, separate institusjoner, uforenlige pasientinformasjonssystemer og mangel på finansiering, eksisterer det et verdensomspennende gap mellom medisin og odontologi. Dette resulterer i m...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Helsetjenesteforskningskonferansen 2019

Helsetjenesteforskningskonferansen 2019 er berammet til 12.-13.3. 2019, og vil være i Trondheim. Dette vil bli den tredje gangen at denne konferansen arrangeres. Helsetjenesteforskningsmiljøet ved SINTEF, avdeling Helse er stedlig hovedarrangør. Den første Helsetjenesteforskningskonferansen (20...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The Child-In-Context-Intervention (CICI): A randomized controlled trial addressing chronic symptoms of Pediatric Acquired Brain Injury

En ervervet hjerneskade er en skade i hjernen forårsaket av f.eks. en ulykke, hjernesvulst eller hjerneslag. Mange barn med slike skader får utfordringer på en rekke områder, både kognitivt (f.eks. vansker med å huske og konsentrere seg), sosialt, emosjonelt og med endret atferd. Vi vet en del om...

Tildelt: kr 15,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Akershus

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Cost-effectiveness of a multidisciplinary intervention and subsequent use of health care resources in patients on waiting list for TKA

Studien tester effekten av fysisk trening kombinert med mental trening for pasienter med smertefull kneartrose som er på venteliste for operasjon med kneprotese. Fysioterapeutene har en sentral rolle i studien som vil foregå ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo, ved Martina Hansens Hospital ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2028

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Residual adrenocortical function in patients with autoimmune Addison`s disease

Primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom) er en sjelden, men potensielt livstruende hormonsykdom. Selv ved best tilgjengelige behandling erfarer mange pasienter redusert helsestatus og livskvalitet. Sykdommen skyldes vanligvis autoimmun destruksjon av binyrebarken. Man har gått ut fra at når pasie...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Bidrag til utlysning om barnekreft

...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Life After STroke. A Norwegian long-term follow-up project (LAST-long)

Vi har god kunnskap om hva som er den beste behandlingen i akutt og subakutt fase for pasienter som rammes av hjerneslag. Dessverre kan vi ikke si det samme om oppfølgingen på lang sikt. Hovedformålet med LAST-long er å etablere en forskningsbasert, kostnadseffektiv og persontilpasset modell for...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Innovating the clinical pathway for home-dwelling people with dementia and their families. A mixed-method randomized controlled trial

Å tilby økonomisk bærekraftig og forsvarlig omsorg for den voksende gruppen med hjemmeboende personer med demens (PMD) er en av de mest presserende utfordringene i dagens samfunn. En kur for demens finnes ennå ikke og pårørende opplever en stor byrde, derfor prioriterer både helsetjenestetilbyder...

Tildelt: kr 16,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Individualized blood pressure treatment: A multidisciplinary approach to uncontrolled hypertension in order to reduce morbidity and mortalit

Hypertensjon er antatt å ramme 40 % av verdens voksne befolkning, og er den viktigste modifiserbare risikofaktoren for sykelighet og dødelighet på verdensbasis. I tillegg til livsstilsendringer, er langvarig medikamentell behandling sentralt for å forebygge nyresykdom, hjertesykdom og hjerneslag....

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Physical Activity and Fitness among Childhood Cancer Survivors

Barn og ungdom som har blitt behandlet for kreft har økt risiko for å utvikle seneffekter, d.v.s langvarige helseproblemer utløst av behandlingen. Høyt fysisk aktivitetsnivå kan se ut til å forebygge eller utsette utviklingen av seneffekter, men kunnskapsgrunnlaget for denne påstanden er foreløpi...

Tildelt: kr 15,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo