0 antall prosjekter

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Violence In Psychiatry Epidemiological Research

...

Tildelt: kr 47 675

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Opptrappingsplanens betydning for bruk av tvang i norsk psykiatri

Prosjektet analyserer tre sider ved tvangsbruk i norsk psykiatri; tvangsinnleggelser og tvangsmiddelbruk ved døgnopphold samt tvangsbruk utenfor institusjonene. Delprosjekt 1 omhandler tvangsinnleggelser. En tester fire hypoteser om årsaker til ulik tvan gsandel ved de forskjellige sykehus; om a...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage