41 709 antall prosjekter

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Digitalisering av fjernsynet- endringer i politikk, marked og tilbud

Digitaliseringa av fjernsynet er nå i full gang. Kabel-og satellittnettene digitaliseres, breibåndsselskapene forbereder seg på å overføre fjernsyn over sine nett, og departementet skal lyse ut konsesjon på digitalisering av bakkenettet. Denne digitaliser inga er forventa å gi flere kanaler og åp...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

Scripting and dissemination in mediated communication.

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

PETPOL-PETROPOL

Til rikdom og besvær: Petroleumssektorens nye omdømme-problematikk

Prosjektet analyserer sentrale aspekter ved petroleumssektorens nye omdømme-problematikk ved bruk av kvantitative og kvalitative metoder i en kultursosiologisk, felt-analytisk tilnærming. Viktige strukturendringer den senere tid har gjort at omdømme-probl ematikk har fått ny aktualitet både for s...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Journalisten som forteljar - utvikling av tekst og multimodalitet i avisenes førstesider gjennom 1900-tallet

Utgangspunkt Gjennom diskursiv praksis konstruerer journalistar sosiale identitetar som igjen er med på å konstituere lesarane si oppfatning av verda. Desse konstruksjonane skjer gjennom ulike forteljarstrategiar knytt til val av språklege og tekst uelle strukturar på tekstuelt, grammatisk...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Ben-Arie, S. Israel STP 02/03 og 03/04

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Ukjent Fylke

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Globalisation and Marginalisation in Communications Systems

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Økonomisk journalistikk og konstruksjon av samfunnseliters økonomiske kunnskap

Prosjektet studerer økonomisk journalistikk og mediebrukeres interesse, forståelse og utbytte av denne stofftypen. Med utgangspunkt i innholdsanalyser av utvalgte mediediskurser bygger studien i hovedsak på kvalitative intervjuer med en økonomisk ekspertg ruppe og flere medborgergrupper, hvorav a...

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Media vold og aggresjon blant unge seere: En analyse av komplekse sammenhenger

Resultatene av de 3 første undersøkelsene støtter teorien om at sosialt stress/økt antisosial aggresjon får seere til å velge kriminalserier fremfor andre programtyper, og at kriminaldramaet har den virkning at det kanaliserer unge seeres aggresjon vekk f ra det etablerte samfunn og mot samfunnet...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 1998-2004

Sted: Oslo