0 antall prosjekter

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Seed Systems and Climate Change: Examining Agrobiodiversity Resilience in the Andes, project period: 02.01. - 31.03.2017.

Ingen populærvitskapleg presentasjon i perioden.

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Celletall og jurhelse i automatiske melkingssystemer (AMS)

Mastitt er en betennelse i en eller flere jurkjertler som kan gi forhøyet innhold av kjerneholdige celler (SCC) i melken. Den vanligste årsaken til mastitt er intramammære infeksjoner (IMI). Kyr med mastitt kan vise kliniske tegn (klinisk mastitt) eller ingen kliniske tegn (subklinisk mastitt). M...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change

FACCE MACSUR 2: Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security

MACSUR ble etablert som et nettverksprosjekt i 2012 med 73 institusjoner fra 17 land for å studere hvordan fremtidige klimaendringer vil påvirke europeisk matproduksjon og matsikkerhet. (www.macsur.eu). I perioden 2012- 2015 (MACSUR1) deltok Bioforsk, NILF og Institutt for husdyr og akvakulturfor...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Whole Crop Wheat and Barley Silage in Dairy Production

Hovudformålet med prosjektet har vore å etablere eit kunnskapsgrunnlag for produksjon av høge avlingar av heilgrøde med næringsinnhald som høver til høgtytande mjølkekyr under norske forhold. Heilgrøde er korn og/eller belgvekstar som vert hausta som sams vare med halm, blad og aks etter skyti...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Bruk av fjernmåling for økt presisjon i engdyrking

For å kunne øke avlingene og oppnå en mer lønnsom husdyrproduksjon, må potensialet til grovfôrressursene utnyttes mer optimalt. Fjernmålingsteknologi (med sensorer montert på traktor, droner og satellitt eller bærbare) er verktøy som kan bidra med rask kartlegging av avlingsmengde og kvalitet, og...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improving the profitability of spring oilseed Brassica production - a key to improving quality and yield of cereal crops in Norway

Gode agronomiske tiltak er viktige for å gi en stabil og robust norsk kornproduksjon. Vekstskifte med oljevekster, som raps og rybs, er nettopp et slikt tiltak fordi det bidrar til å sanere kornsjukdommer og kan gi en positiv effekt på jordstruktur og næringsforsyning. Når det likevel har vært dy...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Exploring tree-derived hemicelluloses as a source for prebiotics

Den globale tre- og papir industrien møter store utfordringer gjennom sterkt redusert etterspørsel og stadig flere fabrikker lukker dørene for godt. Industrien anser utvikling av sammensatte bioraffineriløsninger for produksjon av nye (høyverdi) varestrømmer fra trebiomasse som et alternativ som ...

Tildelt: kr 20,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

New approaches for management and breeding of dairy cows, in automatic milking systems (AMS)

AMS-prosjektet omfatter tre prosjekter som har blitt administrert og medfinansiert fra Norges forskningsråd, i tillegg til prosjektmidler fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. I disse prosjektene har forskere fra samfunnsvitenskap, dyre- og veterinærvitenskap, matematikk, fysikk og k...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Realisation of animal welfare goals in Norways food sector.

ANIWEL har produsert kunnskap om hvordan matprodusenters oppfyllelse av dyrevelferdslovens formål kan oppnås. Dyrevelferdslovens formål er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyrene. Loven etablerer således én målsetting for dyrenes velferd ("god dyrevelferd") og én målsetting for menneskers ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Akershus

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Upgrading the Nicaraguan dual purpose value chain through system dynamic modelling

In Nicaragua, dairy and beef production is often the most important household income source. Several factors, however, limit the participation of small scale cattle farmers in cattle value chains. The quantity of milk produced by small scale farmers is us ually low, characterized by high seasonal...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Akershus

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIBIO (tidl. Skog og landskap)

...

Tildelt: kr 0,64 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Akershus

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIBIO

...

Tildelt: kr 43,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

CORE Organic Plus: FertilCrop - Managing fertility building in organic cropping systems

Hovedmålet er å utvikle effektive og bærekraftige dyrkingsmetoder som bedrer avlingene i husdyrløse økologiske dyrkingssystemer. Prosjektet bruker data fra feltforsøk i Europa for å undersøke hvordan ulike dyrkingstiltak som vekstskifte og jordarbeiding påvirker jordas fruktbarhet og ugrasmengde....

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Miljømelkseminar

I Miljømelkprosjektet har vi mange interessante resultat på Avling, avdrått, Økonomi, Energibruk, balanser og effektivitet av næringsstoffene Nitrogen, Fosfor og Kalium og beregnede utslipp av drivhusgasser på 20 melkeproduksjonsgarder i Møre og Romsdal. Ti av disse er økologiske og ti er konven...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Selenium requirement in Norwegian pig production

Prosjektet med tittel ?Selenbehov i norsk svineproduksjon» er et såkalt kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri og private bidragsytere. I de senere år har det kommet flere rapporter fra svineprodusenter og deres veterinærer om økt for...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Nordisk konferanse for storfeprodusenter, rådgivere og andre

Fagkonferanse med over 20 faginnlegg i tillegg til gruppearbeid og debatt. Det er også satt av tid til byvandring i Steinkjer, Spelet om Helag Olav (Stiklestad), befaring langs den Gyldne Omvei (Inderøy), og gårdsbesøk i nærområdet. I tillegg til fagprogr am er det også etablert program for ledsa...

Tildelt: kr 38 768

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Internasjonalt seminar om vinteroverlevelse av gras

Det settes opp et internasjonalt seminar 11.-12.november 2014 på Gjøvik. Forelesere er blant de fremste i Norge, Europa, USA og Canada på vinteroverlevelse av gras i grøntanlegg. Målgruppa er dem som arbeider med gress i grøntanlegg i Norden, representan ter for frøfirma og andre leverandører, v...

Tildelt: kr 46 038

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Integrated weed management to increase yield and profitability in forage production

Ugras i grasmark kan redusere grovfôravlinga og redusere eller øke fôrkvaliteten avhengig av mengde og hvilke arter som dominerer. Når enga blir eldre blir det mer ugras og behov for å brakke enga med kjemiske ugrasmidler (herbicider) og jordarbeiding (harving og pløying). Det er et mål i Norge a...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Ewe nutrition for lamb viability and growth

Prosjektet utforsker hvordan ernæringa av søyer kan optimaliseres gjennom årets syklus, for å sikre søyer med optimal vekt og hold ved paring, og optimal fôring gjennom drektighet og tidlig laktasjon, med hensyn på å redusere perinatal lammedød, øke lammas livskraft og tidlige tilvekst. I prosje...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

The potential of quality milk from native endangered dairy cattle breeds - genetic and phenotypic characterization

Dette prosjektet har gått ut på genotypisk og fenotypisk kartlegging av individuelle dyr fra 6 gamle norske fe-raser for å undersøke den genetiske sammenhengen mellom hoved komponentene i melka og melkas teknologiske egenskaper. Hovedhensikten har vært å undersøke kvaliteten til melka fra de 6 ul...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Bærekraftig sjukdomshåndtering hos bier for å sikre pollinering og økt produksjon av honning og andre bieprodukter

1. Gjennom prøveuttak hos næringsutøvere og påfølgende analyser ved NMBU, veterinærhøgskolen og Norges Birøkterlag har man forbedret kunnskapen om forekomst av bisjukdommer og parasitter slik som åpen og lukket yngelråte, ulike bivirus og parasitter som Varroa destructor (varroamidd) og Acarapis...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Genetic Resources for Food and Agriculture in a Changing Climate

The main aims of the conference are to: - Contribute to an understanding of climate change and its predicted impact on agriculture and forestry - increase our understanding of adaptive genetic diversity and adaptation assess how genetic resources for foo d and agriculture are affected by the cha...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

FeedMileage: Efficient use of feed resources for a sustainable Norwegian food production

FeedMileage - "Efficient use of feed resources for a sustainable Norwegian food production" is about going further on our own feed resources. Norsk husdyrproduksjon er sterkt avhengig av importerte proteinrike fôrressurser som soyamel (SBM). Økt og mer effektiv bruk av lokale proteinressurser,...

Tildelt: kr 40,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Utilisation of by-products of food industry for development of a liquid biodegradable mulch film to control weeds in row crop production

En sirkulær bio-økonomi har vært et mål for nasjonale og internasjonale myndigheter de senere år. Utnytting av restfraksjoner fra norsk næringsmiddelindustri gjennom verdiskapning og innovativ produktutvikling bidrar til den norske bio-økonomien. Prosjektets forskningsmål var å utvikle utstpøytb...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Norwegian wheat with optimized protein content and high baking quality

Norsk hvete har ofte stor variasjon i glutenkvalitet og lavere proteininnhold enn det som ønskes fra mølle- og bakeindustrien. Dette er kvalitetsutfordringer som har blitt mer fremtredende i senere år under endrede og mer varierende værforhold, og er begrensende for bruken av norsk hvete til mat....

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utvikling og validering av dyrebaserte velferdsindikatorer egnet til løpende oppfølging av velferd i slaktekyllingproduksjonen

En etisk og bærekraftig kjøttproduksjon må også innebære god velferd for dyrene. Dyrevelferd handler om individets mestring av sitt miljø. Dyrets mestring avhenger av biologisk funksjon, mulighet for naturlig liv og dyrets subjektive opplevelse. Dyrets velferd kan måles ved å bruke såkalte velfer...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Riktig tilførsel av nitrogen og svovel om høsten for bedre vinteroverlevelse av flerårig gras, med vekt på gras til grøntanlegg

Vinterskader på gress gir store kostnader for fôrdyrkere og i park og idrettsanlegg med naturgress. Skadene kan ha mange årsaker, men grovt sett er der snømuggsopp og isbrann (anaerobe forhold under isdekke) som gir de største problemene. Dette prosjektet har vist at høstgjødsling med nitrogen ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Production of high quality goat milk through increased use of Norwegian feed resources and improved feed utilization

Produksjon av geitemjølk med høy kvalitet ved økt bruk av norske fôrmidler og forbedret fôrutnyttelse Norsk geitemjølksproduksjon har en viktig rolle i norsk landbruk ved å produsere mjølk og mjølkeprodukter av høy kvalitet basert på utnyttelse av lokale fôrressurser og som landskapspleier. ...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Optibeef - Increased meat production from beef cattle herds

Produksjon-reproduksjon Data fra Storfekjøttkontrollen (SFK) ble analysert for faktorer som påvirker kalvens fødselsvekt samt livstidsproduksjon hos ammekyr. Begge egenskaper påvirkes av besetning, rase, region og rase x regionsamspill. Automatisk brunstdeteksjon ble sammenlignet med visuell be...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: MeetEat Kostholdskonferansen 2013

Konferansen i 2011 samlet ca. 240 deltakere fra kjøttbransje, helsesektor, landbrukssektor, undervisningssektor og FoU-miljøer. Siden konferansen i 2011 har kjøttbransjen jobbet for å etablere en strategisk og operativ plattform for arbeid knyttet til k jøtt og egg i kostholdet. Bransjen har op...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo