0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Møreforsking mot H2020: Næringsrettet forskning og innovasjon i blå sektor

Møreforsking AS driver forskning i tett samarbeid med ledende marint næringsliv i Norge og er geografisk lokalisert midt I den marine klyngen i Norge som sammen har dannet Arenaen Legasea. Næringen har verden som marked og adresserer mange av de globale utfordringene som også er beskrevet i H2020...

Tildelt: kr 99 622

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte H2020 Høgskolen I Ålesund

Høgskolen i Ålesund har jobbet strategisk mot aktiv deltagelse i EU programmet H2020. Høgskolen har vært part i flere søknader som er innsendt og planlegger flere nye prosjektforslag. Høgskolen har forskningsmiljøer som sammen med næringlivet har mange muligheter til å søke midler fra H2020 progr...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Møre og Romsdal

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Møreforsking (Videreføring av prosjekt 104865)

...

Tildelt: kr 53,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sikker prosjektering og drift av eksponert lokalitet

Innføringen av Norsk Standard for flytende oppdrettsanlegg august 2003 med påfølgende revisjon i 2009 har ført til at den tekniske sikkerheten til oppdrettsanlegg langs Norskekysten har blitt bedre - og antall rømt oppdrettsfisk er redusert relativt sett hvis vi tar høyde for den formidable produ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Novel fuel saving propulsion technologies for offshore and merchant vessels

En 200KWPMTT test thruster har blitt utviklet og kjørt verifisering av ny teknologi i mer enn 1500 timer. Forbedringer er gjennomført og nye 600 timer er gjort for å verifisere forbedringene. De to første PM Tunnel Thrustere ble levert til Hurtigruten i 2018. Thrusteren er testet i fabrikken me...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Improving the preservation and sustainable exploitation of kelps and kelp ecosystems in changing North Atlantic waters

Møreforsking is participating in 'EuroKelp', an international H2020 research initiative on 'improving the preservation and sustainable exploitation of kelps and kelp ecosystems in changing North Atlantic waters'. The project is to be submitted under the sub call 'Blue Growth: Unlocking the potent...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Multi sensor, multi platform, oil-spill detection and management

The goal is to put together a consortium and write an application for H2020. Call id: H2020-BG-2015-2, -Response capacities to oil spills and marine pollutions-, Blue Growth: Unlocking the potential of Seas and Oceans, Research and innovation action. Dea dline: 2014-03-12 17:00:00 Together wi...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Møre og Romsdal

NAERINGSPH-Nærings-phd

Analyse av trender innen kommersialisering og digitalisering av høgteknologisk maritim kompetanse

Det er særskilt to hovedutfordringer som stammer fra omgivelsene som er relevant for denne avhandlingen. Den første er det faktum at oljeprisen i andre halvår av 2014 falt dramatisk etter flere år med stabil pris over 100 USD per fat. Dette fallet i oljepris var et resultat av flere hendelser og ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

PRV PROTect Targeting piscine orthoreovirus (PRV) infection in Norwegian Atlantic salmon aquaculture

I norsk lakseoppdrettsnæring stilles det høye krav til produktkvalitet og dermed også til fiskens helse. Gode prosedyrer for håndtering av infisert fisk er også sentralt for å unngå for store tap pga sykdom. Virusinfeksjoner er et problem for norsk lakseoppdrett siden det så langt ikke er utvikle...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Møre og Romsdal

BIONÆR-Bionæringsprogram

Competition, cluster and market analyses for the salted cod and salted and dried cod industry

Prosjektet har gjeve mange nye og interessante resultat. I WP1 viser nye restulat at verdiskaping per årsverk i denne næringa er større enn gjennomsnittet for Fastlands-Noreg. I WP2, klyngeanalyse, viser nye analysar at to klyngeeffektar er til stades. Den eine er storleiken på næringa, målt ved ...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Reducing operating cost and environmental footprint through energy advisory systems

Prosjektet startet med en idé om å skape et teknologigrunnlag for å redusere energiforbruket om bord nye og eksisterende skip og tilrettelegge for nye miljørettede reguleringer for den lokale og globale maritime industrien. For eksempel er det nå obligatorisk for alle skip å ha en energi-effektiv...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Virtual sea trial by simulating complex marine operations

VISTA har som formål å utvikle en innovativ, integrert programvarepakke for design av fremtidens skip. Prosjektet vil gi Vards skipsdesignere muligheten til å hurtig simulere, analysere og sammenligne ytelsen til komplette skipssystem, både med tanke på spesifikke operasjoner og i et livsløpspers...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Next Generation Simulator for Marine Crane Design and Operations(Virtual Crane Prototyping System)

Den maritime klyngen på Vestlandet har differensiert seg ved å satse på krevende operasjoner. Med maritime operasjoner snakker vi her om skipsoperasjoner som for eksempel plattform forsyning, kartleggingsservice, subsea installasjon, fiskeri eller install asjon av vindturbuner til havs. På Møre b...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Integrated Marine Operation Simulator Facilities for Risk Assessment Including Human Factors

Forståelse for handtering av risiko knyttet til tekniske aspekt har hatt stor utvikling. Godt metodegrunnlag er utviklet. Menneskelig faktor i integrerte system som i krevende maritime operasjoner med team og avansert teknologi er derimot en utfordring. Objektive metoder og systematikk mangler. S...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Smarte skip - gjennom kombinasjon av datainnhenting, simulering og avansert teknologi

Med "smarte skip" menes her skip som kan gi beslutningstakere om bord nye muligheter for å ta de riktige beslutningene. Tradisjonelle sensor- og måledata for posisjon, vind, bølge, propulsorer, vinsjer, kraner osv. kombineres med avanserte simulatormodell er, historiske data og intelligente/smart...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Møre og Romsdal

EUROSTARS-EUROSTARS

E!7981 Tidal Turbine Commercial Development Program

-

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Møre og Romsdal

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Support for hosting the 27th European Conference on Modelling and Simulation (ECMS 2013)

ECMS is an annual scientific conference under the responsibility of European Council for Modelling and Simulation. This is an international conference of good reputation within this field and is visited by scientists and industry representatives from all over the world. The conference usually co...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Active heave compensated offshore crane based on using synthetic fibre rope as substitute to traditional steelwire as the main lifting line.

Hovedformålet med prosjektet er å utvikle en ny generasjon aktiv bølgekompensert offshore kran som bruker fibertau som hovedløftelinje for å installere undervannsinstallasjoner fra et ettskrogs fartøy. Prosjektets fremdrift har i hovedsak vært etter plan, og følgende delmål har blitt oppnådd ved ...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

"Gunnerus" - Et fullskalalaboratorie for testing av framtidens marine teknologi i tett samarbeid mellom næring og akademia. Noen bedre?

Reduksjon av brennstoffforbruk og utslipp samt mer effeftive styresystemer krever nye og innovative løsninger innenfor propulsjon og fremdriftssystemer.Rolls Royce har utviklet et elektromagnetisk fremdriftssystem med betydelig potensiale mht. forbedri nger av både brennstoffforbruk og effekti...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Møre og Romsdal

EUROSTARS-EUROSTARS

E!7349 ASYS Ensuring the survival and profit in SME contruction companies - SmallBuild+

Bygge et varsling og styringssystem for å sikre varig og lønnsom drift for små og mellomstore boligprodusenter.

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AUTOFLEX: Flexible automated manufacturing of large and complex products

AUTOFLEX fokuserer på store og komplekse høyverdi produkter med lavt produksjonsvolum, mange operasjoner og lange ledetider. Hovedmålet er å utvikle nye kostnadseffektive og HMS-optimale automatiserte produksjons- og montasjeprosesser. AUTOFLEX er et unikt samarbeid mellom maritim (Rolls-Royce...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Møre og Romsdal

KLINISK-Klinisk forskning

"A link between Neonatal Intensive Care and Child Psychology" Nordisk workshop, med tema forskning knyttet til tidlig intervensjon

Neonatal intensiv seksjon ved Barne- og ungdomsavdelinga, Ålesund Sjukehus søker arrangementstøtte fra Forskningsrådets program for klinisk forskning til workshopen. Ved avdelingen arbeider vi for å etablere et nasjonalt undervisningssenter for NIDCAP(New born Individualized Developmental Care an...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

A Novel Integrated Anti-sway System for Rolls-Royce Marine Shipboard Cranes

The proposed project will address the development of a novel anti-sway control architecture for different Rolls-Royce marine shipboard cranes, offering stability, safety, and efficiency during lifting, handling, transportation, and other manipulation. Fir st, some systems in related literature ar...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

A Flexible and Common Control Architecture for Rolls-royce Marine Cranes and Robotic Arms

Cranes are widely used to handle and transfer objects from large container ships to smaller lighters or to the quays of the harbors. The control of robotic cranes is always a challenging task which involves many problems such as load sway, positioning acc uracy, suppression, collision avoidance, ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Energy Efficient & Environmently Friendly Offshore Service Vessels

Arbeidspakke 1 og 2 omfatter CFD-beregninger og fullskalatester. Målinger fra sjøprøver for Vard-fartøy er dokumentert og resultatene korrigert til standard kondisjoner. En rekke CFD beregninger er gjennomført, blant annet for sammenlikning med sjøprøve og modell tester. Sammenligninger med model...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safe Arctic Operations (SafeArc)

SafeArc har som hovudmål å auke kunnskapen om islaster på azimuth thrusterar som opererer i kaldklimaområder. Prosjektet er eit samarbeid mellom Rolls-Royce Marine AS (RR) og Det Norske Veritas (DNV). Ein azimuth thruster blir brukt til framdrift av skip og gir både skyvkraft og styring. Det har...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av menneske-maskin grensesnitt for økt trenings-utbytte i simulatortrening basert på gester (gestures).

I forbindelse med trening i simulator benyttes i dag et menneske-maskin grensesnitt enten basert på et grensesnitt som er tilsvarende det man har i virkeligheten (skipsbro, kapteinstol etc.), eller via tradisjonelle menneske-maskin teknologier som spilljo ysticks, tastatur og mus. OSC har siden s...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Neste generasjon energieffektive trålere

Med bakgrunn i prosjektet Fremtidens tråler (I79795/I40) skal det verifiseres en forbedring av skrogenskaper samt effekten av et nytt integrert propell/ror systen som ikke er prøvd ut på twin-screw og i trålkondisjon. Det skal utvikles to skrog; et konven sjonelt skrog, og et neste generasjon trå...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Møre og Romsdal

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Bio prospecting the taste of Norway - a preference based search for new marine flavours

The use of marine resources in the flavour industry is still in an The use of marine resources in the flavour industry is still in an initial phase. Firmenich Bjørge Biomarin AS has the ambition to position itself as global actor in the production of mari ne flavours, and are looking for new reso...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Increasing Safety of Demanding Offshore Operations through Usability

-

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Møre og Romsdal