0 antall prosjekter

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Videreføring av nettverket Kjønn i arbeid - nye relasjoner, nye teorier?

Nettverket bygger videre på et forskernettverk som ble etablert under programmet "Kjønn i endring". Nettverkets arbeidsform består av én serie årlige nettverksmøter, samt et internt seminar og to åpne seminarer med gjesteforelesere i den planlagte treårsp erioden.

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Idrett som integrasjonsarena

Prosjektet skal samle inn data om norske idrettslag og medlemmene i disse lagene, og videreutvikle en database som inneholder data fra ulike tidspunkt (dvs. tidsseriedata). Tre delprosjekter utgjør kjernen i rapporteringen fra prosjektet. For det første skal det fokuseres på endringer i de friv...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Internasjonalisering av nasjonalstaten gjennom ikke-kristen religiøsitet

Prosjektet inngår i et strategisk instituttprogram ved Institutt for samfunnsforskning (ISF), etablert fom. 2002: <i>Internasjonalisering, migrasjon og medborgerskap i flerkulturelle samfunn</i>. Ved overgangen til et flerkulturelt samfunn blir etablerte nasjonalstatlige institusjoner satt unde...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Medieframstilling om vold i familien

Til tross for at tidligere forskningsprogram om seksualisert vold utpekte representasjon av vold i bilde og tekst som et sentralt satsingsområde for forskning, har vi pr. i dag ingen forskningsbasert kunnskap på dette feltet i Norge. Kunnskap om massemedi enes fremstilling av vold er av betydning...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Internasjonalisering, migrasjon og medborgerskap i fleerkulturelle samfunn. Rettigheter, normer og interessekalkulering. Viderf. DL 164636

Hovedmålet med dette prosjektet er å skape økt innsikt i forholdet mellom økonomisk og kulturell internasjonalisering, internasjonal migrasjon, og betingelser for citizenship i flerkulturelle samfunn. Dette kan presiseres til tre overordnede problemstilli nger: <h>- Betydningen av internasjonali...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Moderniseringen av frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Offentlig politikk overfor de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene er tuftet på et tradisjonelt syn, der nasjonale organisasjoner bygger på lokale lag, og hvor det demokratiske medlesskapet knytter den enkelte til fellesskapet. Nyere data tyder på at denne strukturen er i forandring, og a...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Barnefordelingssaker, foreldreskap og barns beste

I prosjektet skal temaet barn og foreldre drøftes med utganspunkt i høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser på 90-tallet om barnefordeling. Det utgis ingen offentlig statistikk på området og en vet lite om rettspraksis og grunnlaget for avgjørelser om b arnefordeling på 90-tallet. Tidligere und...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - ISF

...

Tildelt: kr 236,5 mill.

Prosjektperiode: 1997-2022

Sted: Oslo