0 antall prosjekter

BP-GEN-Brukerstyrt prosjekt generelle tiltak

Kompensasjon til STEP ifm tilbud på evaluering av SkatteFUNN

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

KUNI-Kunnsk.gr.l. f.næring og innov

Academic Patenting and Innovation

...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Høyere utdanning og relasjonen til arbeidsmarkedet.

Prosjektet fokuserer på sammenhengen mellom utdanning og arbeid, og vil forene utdanningsforskningens fokus på institusjonelle forhold i utdanningssystemet og den tradisjonelle arbeidsmarkedsforskningens fokus på utbytte av utdanning. Prosjektet vil se p å overføringen av kunnskap og kompetanse ...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Bladet Forskningspolitikk - videreføring

...

Tildelt: kr 13,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2018

Sted: Oslo

KUNI-Kunnsk.gr.l. f.næring og innov

Barriers to Commercialisation of Knowledge in the Norwegian Innovation System

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

KUNI-Kunnsk.gr.l. f.næring og innov

Competitive Advantages through Knowledge creation and Exploitation, CAKE

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

STAT-Forskningsdokumentasjon og statistikk

STEP - Oslomanualen, konferanseutgifter

...

Tildelt: kr 20 211

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

MOBI-Mobilisering

Faglig utredning av programmet Næringsrettet Høgskolesatsing - nHS

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

STAT-Forskningsdokumentasjon og statistikk

Oslo Manualen - revisjon v/STEP

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

HØYKOM - Evaluering

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

GRUNNB-Grunnbevilgninger

UTGÅR 2005. Overgangsstøtte til STEP-gruppen. Se prosjekt 161726/V10.

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

GRUNNB-Grunnbevilgninger

Omstillingsstøtte til STEP-gruppen for 2005 og 2006. Se adm. notat.

...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

BP-MONIT-Monitoring og implementering

MONIT

Med bakgrunn i sitt omfattende arbeid med nasjonale innovasjonssystemer har OECD foreslått at det skal igangsettes et prosjekt: ”Monitoring and Implementing Horizontal Innovation Policy (MONIT)”. Prosjektet organiseres som en fokusgruppe der deltakerlande ne utarbeider nasjonale studier med utgan...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

UTDANN-Utdanning og læring

Evaluering av Kvalitetsreformen. Tilbud fra NIFU

Evalueringen knyttes til reformens hovedmål om økt kvalitet i utdanning og forskning, med særlig vekt på at studentene skal lykkes. Kvalitetsreformen kan defineres som en studiereform og en styringsreform. Innføringen av en ny gradsstruktur, hvordan insti tusjonene utformer sitt studietilbud inne...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

GRUNNB-Grunnbevilgninger

UTGÅR 2005. Grunnbevilgning NIFU STEP. Se prosjekt 1617267V10.

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

The Politics of Biotechnology. An analysis of the Norwegian Debate on the EU Directive on Biotechnology Patents Tidl. ESB/ KS 151958

...

Tildelt: kr 0,53 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

STAT-Forskningsdokumentasjon og statistikk

STEP - Innovasjonssystemet, indikatorer og analyse

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

EVA-Evaluering

Evaluering av pedagogikk

...

Tildelt: kr 0,93 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

MONIT - Monitoring and implementing horizontal innovation policy - samfinansiering med IE 158494/260

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Arbeid og kompetanseutvikling blant nyutdannede med helse- og sosialfagutdanning

Mangel på faglig kvalifisert personell har vært og er fortsatt et problem innenfor det psykiske helsevernet. Som en del av opptrappingsplanen for psykisk helse har det derfor vært et klart uttrykt mål at utdanningstilbudet innenfor det aktuelle fagområdet skal styrkes, både når det gjelder grunn...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Evaluering av opptrappingsplanen. Rapporter.

...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Politikk for kunnskapssamfunnet. Videreført i prosjekt 170812/V10.

Den økonomiske politikkutformingen har tradisjonelt vært dominert av nyklassisk teori. Et sentralt utgangspunkt i denne tradisjonen har vært at næringspolitikkens oppgave er å korrigere for markedssvikt i et ellers effektivt økonomisk system. Effektive øk onomiske systemer er systemer i likevekts...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning NIFU

...

Tildelt: kr 248,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2022

Sted: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

FoU-statistikk - NIFU (ref. p. 107785)

Prosjektsammendrag - FoU-statistikk NIFU STEP Gjelder perioden 2006 - 2008 (basert på avtale for perioden 2003-2005 og revisjoner) NIFU STEP har gjennom prosjektet ansvaret for utvikling, vedlikehold, bearbeiding, dokumentasjon, tolkning og formidling av statistikk og indikatorer, som kan gi...

Tildelt: kr 47,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

KISA - Knowledge Intensive Service Activities

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

A study of the national ICT service sector (samfinansiering PULS)

...

Tildelt: kr 0,92 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Monitorering

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

STAT-Forskningsdokumentasjon og statistikk

NIFU - indikatorutvikling for neste indikatorrapport

...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

POLITIKK-Forskningspolitikk

Bibliometri ved NIFU - kjøp og drift av databaser

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Internationalisation of Research and Higher Education.

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo