0 antall prosjekter

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Adverse Outcome Pathways for Endocrine Disruption in Daphnia magna, a conceptual approach for mechanistically-based Risk assessment

EDRISK Prosjektet har til hensikt å utvikle Adverse Outcome Pathway (AOP) for hormonforstyrrende effekter i Daphnia magna å forbedre forståelsen av hvordan enkelte miljøgifter påvirker krepsdyr. Arbeidet med å utvikle AOP har medført studier av en rekke relevant virkningsmekanismer og ført til la...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Fieldwork to determine physiological adaptation of Arctic charr to changing polar climate (RiS ID 6198)

The field grant for the FieldCharr project will be used to investigate the adaptation of Arctic charr (Salvelinus alpinus), to the extreme polar environment through the study of physiology. As the only Arctic polar freshwater fish species, Arctic charr se rve as an important model in which to inv...

Tildelt: kr 48 662

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

POLRES-Polarforskning POLRES

Fieldwork to determine physiological adaptation of Arctic charr to changing polar climate (RiS ID 6209)

The field grant for the FieldCharr project will be used to investigate the adaptation of Arctic charr (Salvelinus alpinus), to the extreme polar environment through the study of physiology. As the only Arctic polar freshwater fish species, Arctic charr se rve as an important model in which to inv...

Tildelt: kr 27 999

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Fieldwork to determine genetic adaptation of Arctic charr to changing polar climate (RiS ID 6210)

The field grant for the FieldCharr project will be used to investigate the adaptation of Arctic charr (Salvelinus alpinus), to the extreme polar environment through the study of genetics. As the only Arctic polar freshwater fish species, Arctic charr serv e as an important model in which to inves...

Tildelt: kr 20 125

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

CharrAdapt: Adaptation of Arctic charr to changing polar climate

The CharrAdapt project proposes to investigate the adaptation of Arctic charr (Salvelinus alpinus), to the extreme polar environment through the study of population biology, physiology and genetics. As the only Arctic polar freshwater fish species, Arctic charr serve as an important model in whi...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Additional funding for the Marie Curie ITN SEWPROF

SEWPROF aims to develop inter-disciplinary and cross-sectoral research capability for the next generation of scientists working in the newly-emerging field of sewage epidemiology. It will provide an integrated approach towards public health monitoring at a community level based on innovative sew...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2013 NIVA

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Micro- and nanoplastic impacts on the marine environment (MIME)

Plast og mikroplast forurenser det marine miljøet, og som fagfeltet evolverer blir det stadig mer data tilgjengelige på nivåene i miljøet. På en global skala, for både urbane og uberørte områder, er det nå klart at mikroplast forurenser bland annet de åpne vannmassene, sjøbunn og interagerer med ...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Merging food web contaminant empirical and modeling expertise: Visiting Researcher Dr. Jon Arnot

The iterative process of i) environmental monitoring, ii) model development, parameterization, and application (hypotheses generation), iii) model evaluation (hypotheses testing), and iv) model refinement is a framework that improves understanding of the bioaccumulation phenomenon. This process ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - NIVA

...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Additional funding for the Marie Curie ITN EDA-EMERGE

EDA-EMERGE aims to train a new generation of young scientists in the interdisciplinary techniques required to meet the major challenges in the monitoring, assessment and management of toxic pollution in European river basins considering the enormous compl exity of contamination, effects and cause...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Cultural Heritage and Water Management in Urban Planning

Norwegian cultural heritage management is known for its leading role with regards to in-situ preservation of archaeological deposits and protection of individual monuments and sites. However, Norwegian urban surface- and groundwater management is internat ionally lagging behind on implementation ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Too much, too less, too bad? - Adapting to climate change impacts on water quantity and quality in the drylands of Maharashtra, India

-

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

The determination of illicit drug consumption in populations through wastewater biomarker analysis (sewage epidemiology)

Estimating illicit drug consumption using population surveys can be complicated and unreliable due to biased participation. Sewage epidemiology offers a more objective approach to estimate the consumption of illicit drugs through the quantitative measurem ent of drug biomarkers in urban wastewate...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Induced Mobilization of Persistent Organic Pollutants (POPs) in Rivers in India (INDNOPOP)

-

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Support for Norwegian Participation in EERA CCS JP

EERA CCS JP (www.eera-ccs.eu) was officially launched at the SET-Plan conference in Brussels in November 2010. As of February 2012 the joint programme has 39 members from the more than 12 countries. There are four Norwegian partners in EERA CCS JP: NIVA, SINTEF, IRIS and IFE. IFE got funding fro...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo

HAVKYST-Havet og kysten

CLIDEEP - Workshop to explore the impacts of climate change on deep-sea benthic ecosystems

The deep-sea forms the largest ecosystem on the planet (covering more than 60% of the earth's surface). Deep-sea benthic ecosystems are intricately linked to one another and surface ocean ecosystems, and recent studies show that they are currently being impacted by climate change stressors, suc...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Biofilm Management for the Oil Industry

Oil companies in the oil and gas industry are faced with major biofouling and biocorrosion problems that each year cost billions of US dollars. Bacteria organized in biofilms are major causative agents in these scenarios. One important aspect in the forma tion of biofilms is the required communic...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

SIOS-PP-Svalbard Inte Artic Eart Ob Sy

Norsk asspartn - NIVA

...

Tildelt: kr 85 860

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Smart bruk av vannressurser i akvakultur - et viktig steg mot økt bærekraft

Prosjektet er utarbeidet i samarbeid mellom NIVA og Akvaplan-niva, og inngår som et arrangement under AquaNor 2011. Åse Åtland fra NIVA vil inneha ordstyrerfunksjonen. Sekretær for seminaret vil være Inger Margrethe Berger, NIVA Seminaret har to hoveddele r. Den første del av dagen er temaet, Avf...

Tildelt: kr 28 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

HAVKYST-Havet og kysten

Assessment of combined effects of mixtures of contaminants in the fish (Danio rerio) embryo test(178621)

The North Sea and coastal areas of Norway are polluted by compounds originating from multiple sources on land, from offshore installations, maritime vessels and long range atmospheric transport. The identity of these pollutants and their sources are often unknown, but it is well documented that ...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

HAVKYST-Havet og kysten

Improved submarine tailing placements (STPs) in Norwegian fjords

Deponering av avgangsmasser fra gruvedrift i fjordområder har vært gjort i en rekke norske fjorder. Dette er svært kontroversielt på grunn av miljøeffekter av slike deponier. . ImpTail-prosjektets målsetting har vært å teste mulige metoder for å redusere miljøskadelige effekter av undersjøisk dum...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

HAVKYST-Havet og kysten

ALIEN OYSTER - distribution, population development and effects of the invasive Pacific oyster (Crassostrea gigas) in the Skagerrak

Stillehavsøsters har siden den første gang ble observert i Oslofjorden i 2005 hatt en stor økning i utbredelse, og er i prosjektet funnet på 260 lokaliteter i fjorden. Arten har et svært stort spredningspotensiale siden den blir kjønnsmoden som ettåring, kan leve i mer enn 20 år, og fordi hver e...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Genetic tools for biodiversity monitoring in aquatic ecosystems

Prosjektets grunnleggende målsetting er å utvikle bibliotek av genetiske markører for identifikasjon av arter innen gruppene grønnalger, kransalger og krepsdyr i ferskvann, med sikte på å kunne benytte slike markører i DNA-basert inventering av artssammensetning i miljøprøver. Det har vært prob...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

NIVA's Strategic Research Initiative (SIS) on Emerging Environmental Contaminants

NIVA har i perioden 2011-2015 hatt en strategisk instituttsatsing (SIS) med tema nye miljøgifter i alle typer vann og akvatiske systemer. Hovedmålet har vært å styrke kunnskapen om kilder, spredning og effekter av nye miljøgifter og tette viktige kunnskapshull knyttet til de tradisjonelle miljøgi...

Tildelt: kr 19,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Climate effects from mountains to fjords

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har i perioden 2011-2015 hatt en strategisk instituttsatsing (SIS) knyttet til klimaeffekter på vann fra fjell til fjord (Climate effects from mountains to fjords). Instituttsatsingen har vært forankret i «NIVAs strategi mot 2020», hvor klimaeffekter knytt...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

HAVKYST-Havet og kysten

Sammenstilling av vitenskapelige resultater fra PROOF - PROOFNY

...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

HAVKYST-Havet og kysten

The fall of jellies: Quantifying jellyfish bloom detritus deposition on the seafloor and its effects on pelagic and benthic ecosystems

Jellyfish blooms appear to be increasing in frequency and severity across the worlds oceans, including in Norway, as a consequence of over-fishing, eutrophication, coastal development and climate change, and often bring with them substantial negative ecol ogical and economic impacts, which have b...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

FORURENS: Non-animal (alternative) testing methods for REACH

Prosjektet alterREACH har i perioden 2010-2016 gjennomført studier for å utvikle og evaluere alternativer til forsøk med dyr. Dette arbeidet har konkret medført utvikling og bruk av data-assisterte prediksjonsmodeller og eksperimentelle metoder med fiskeceller for som alternativer til forsøk med ...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

SETAC workshop on global climate change and environmental toxicology

Much of the discussion regarding impacts of global climate change (GCC) on society and ecosystems has taken place within the scientific community focused on regional and global climatic and hydrological systems. Recent international research projects have also focused on GCC impacts on ecosystem...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo