0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Current interruption in supercritical fluids

Vindkraftutbygging langt til havs og et økende behov for å forsyne olje og gassinstallasjoner på havbunnen med elektrisk energi vil føre til at det bygges ut infrastruktur for overføring og distribusjon av elektrisk kraft også til havs. For å unngå de store kostnadene med plattformer og flytere, ...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Studie av effekter av energiforskning, NCCS

Prosjektet skal bidra til å studien som har som mål å kvantifisere samfunnsnyttige effekter av energiforskning i FMEene, og for oss særlig BIGCCS og NCCS. I dette prosjektet vil vi bidra med å identifisere relevante innovasjoner fra BIGCCS og NCCS, beskrive disse, samt å bistå med å utvikle metod...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

IEAGHG International CCS Summer School 2018

Bakgrunn - IEAGHG CCS Summer School ble initiert av IEAGHG for å gi studenter med variert faglig bakgrunn en bred forståelse av problemene rundt CCS og oppmuntre til deltakelse innen området. Skolen er en ukes lang øvelse med presentasjoner og diskusjonsgrupper ledet av internasjonale eksperter. ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 11: FP9 AGE Energirådgivning til EU kommisjonen/SET planen

EU Kommisjonens har en egen rådgivningsgruppe for Energiområdet, den såkalte Advisory Group for Energy (AGE)hvor dr.ing. Marie Bysveen fra SINTEF Energi er eneste norske deltager. I dette prosjektet planlegges det å bl.a. bidra til nasjonalt informasjonsarbeid om den delen av arbeidet i AGE som e...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 11: Operating Agent - IEA Wind Task 37 on Wind Energy Systems Engineering

IEA Wind Task 37 har som formål å etablere anbefalte metoder for systemanalyse innen vindenergi. Systemanalyse innebærer å se på helheten av et kompleks system som grunnlag for design og drift. Omfanget inkluderer både multidisiplinære fysiske modeller, og behov blant de forskellige interessent...

Tildelt: kr 0,68 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Impact of CO2 impurities and additives in CCS

Høye kostnader og risiko er betydelige barrierer for storskala utbygging av systemer for CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS). Kostnader og risiko kan reduseres ved f.eks. å få en bedre beskrivelse av lagrings- og injeksjonsdynamikk i reservoar- og prosessimuleringsverktøy. Dette krever imidl...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 11: EERA Chair and Personal Representative (PR) in EERA ExCo 2018 - 2020

Det overordnede målet for EERA ExCo-deltakelse er å sikre norsk representasjon i EERA ExCo (gjennom SINTEF) og tilhørende SET-plan styringssamhandling, for å fremme norske energifokuserte forskningsinteresser i Europa og deltagelse av norske forskningsaktører, særlig nå i en avgjørende fase i SET...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Low-temperature thermal grids with surplus heat utilization

Omtrent halvparten av bygningenes energibehov er knyttet til oppvarming og kjøling. Samtidig finnes det utallige spillvarmekilder i byene - for eksempel datasentre, store idrettsanlegg og kjøpesentre - som kunne benyttes til å forsyne varme til bygningene. Fjernvarme muliggjør økonomisk utnyttels...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Application of advanced laser based diagnostics in oxy-fuel combustion under high pressure

The researcher exchange project will primarily consists in performing collaborative research through two existing national projects. It is planned that the exchange will bring knowledge and methodology developed at CORIA to SINTEF/NTNU and thus allow in-flame measurement of species and temperatur...

Tildelt: kr 62 913

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Distributed Hydrogen Injection and Combustion Technology for Next Generation Pre-Combustion CCS Schemes

Sluttrapport for prosjektet DiHI-Tech. Målsetningen til DiHI-tech prosjektet er å utvikle en innovativ brennerdesign med ny innsprøytningsteknologi for gassturbiner. Denne skal være optimalisert for å oppnå miljøvennlig (lav NOx), energi- og kostnadseffektiv (ufortynnet brensel) forblandet for...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

MVO: Management and strategic leadership of the SET Plan Instruments EERA JP CCS and ETIP ZEP

Den Europeiske Strategiske Energi Teknologiplanen (SET-planen) er sentral for forskning, innovasjon og implementering av energiteknologier i Europa. Organiseringen av SET planen involverer 1.Landene i Europa, 2. EU kommisjonen, 3. F&U miljøer og 4. Industri. Forskningsmiljøene representeres i den...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 11: Participation at the EERA Secretariat

Det overordnede målet for prosjektet er å sikre norsk representasjon i EERA SEC (gjennom SINTEF) og tilhørende SET Plan- aktiviteter, for å fremme norske fornybar energi forskningsinteresser i Europa og deltagelse av norske forskningsaktører, særlig nå i en avgjørende fase av SET (Strategic Energ...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Future distribution and transmission electrical grid components lab

ElpowerLab vil være en nasjonal og internasjonal ressurs for forskning for fremtidens kraftkomponenter og relaterte temaer. Forskningsinfrastrukturen vil bli gjort tilgjengelig for nasjonale og internasjonale forskere, og industri. Målet er å utvikle pålitelige, komponenter for elektrifisering av...

Tildelt: kr 29,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Compact Offshore Steam Bottoming Cycles Phase 2: COMPACTS2

COMPACTS2 har støttet arbeid i COMPACTS og utviklet ny teknologi som tillater en betydelig reduksjon av CO2-utslipp på norsk sokkel ved å redusere vekt og volum av bunnsykluser og øke driftssikkerheten slik at de blir implementerbare. Det estimerte potensialet for reduksjon i CO2-utslipp fra gass...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Waste-to-Energy 2030

Vårt hovedmål er å ivareta energiutnyttelse fra avfall sektoren sin konkurransedyktighet siden det er et sentralt aspekt i et komplekst nettverk av interesser (offentlighet, politikk, energi, økonomi, miljø) i utviklingen av sirkulær økonomi. Ved hjelp av et lokalt og hovedsakelig fornybart råst...

Tildelt: kr 14,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Laboratories for an Energy Efficient Industry

Det nasjonale laboratoriet HighEFFLab skal være den ledende plattformen for eksperimentell forskning innen energieffektivisering av industrielle prosesser, og skal tilby avansert forskningsutstyr for utvikling og demonstrasjon av innovative løsninger for industrien. HighEFFLab skal støtte opp und...

Tildelt: kr 50,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF Energi (2017-2020)

Magnus Askeland: Arbeidet har tatt forskningen et steg videre ved å kombinere disse tiltakene for å se på vekselvirkningene mellom marked og tariffer, og hvordan dette påvirker helheten, sier Sintef-forsker og stipendiat Magnus Askeland. Ved å etablere slike mekanismer er det mulig å redusere k...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

HVDC inertia provision

Frekvensreguleringsmekanismene i tradisjonelle kraftsystemer er basert på de elektromekaniske karakteristikkene og den roterende svingmassen til synkronmaskinene i konvensjonelle kraftstasjoner. Etter hvert som fornybar energiproduksjon basert på solceller eller vindturbiner med kraftelektroniske...

Tildelt: kr 14,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

OPWIND: Operational Control for Wind Power Plants

Vindkraft bygges i dag hovedsakelig som store vindparker eller klynger av vindparker, offshore eller land-basert. Det er fokus på miljøavtrykk, å redusere kostnadene og å øke lønnsomheten. Dette kan oppnås gjennom optimalisering av design, drift og vedlikehold, og styring av vindparken. OPWIND fo...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

The 9th Trondheim CCS Conference

Det søkes om arrangementsstøtte til gjennomføring av The 9th Trondheim CCS Conference - TCCS-9, som gjennomføres i tidsrommet 12.-14. juni, 2017. Konferansen er et bidrag i å akselerere implementeringen av CCS gjennom at det etableres en møteplass for å løfte frem og diskutere pågående arbeid og ...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Hyper visiting researcher Ishimoto from IAE Japan

Dr. Yuki Ishimoto er i Norge som gjesteforsker fra IAE i Japan relatert til prosjektet Hyper, NFR KPN-prosjekt 255107 "Liquefied hydrogen production from surplus wind/hydro power and fossil sources in Norway, Hyper" Vitenskapelig mål for gjesteforskeroppholdet har vært å evaluere storskala verdi...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Workshop on hydropower scheduling in China

China is the world's largest electricity consumer and has massive hydroelectric resources, while in Norway 99% electricity supply is from hydropower. SINTEF Energy Research has more than 40-years' experience with generation scheduling in hydrothermal power systems. The cooperation between SINTEF ...

Tildelt: kr 13 750

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

REISESTØTTE til 2nd International Bioenergy Conference and Exhibition (IBSCE)Shanghai 19-21 April 2017

Bioenergy is one of the highly prioritised R&D areas in SINTEF Energy Research. There are 1 Centre for Environment-friendly energy research (FME), 3 knowledge-building Projects for Industry (KPN) and several Innovation Projects for the Industrial Sector (IPN) that are currently led and coordinate...

Tildelt: kr 10 691

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

EarlyWarn - Proactive detection and early warning of incipient power system faults

EarlyWarn prosjektet har utviklet metoder basert på maskinlæring for å detektere og identifisere reelle og potensielle feilhendelser i transmisjons og distribusjons nettet. Prosjektet sitt mål har vært å detektere hendelser under utvikling før det oppstår feil som kan påvirke sluttbruker, og derm...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Pricing Balancing Services in the Future Nordic Power Market

Det Nordiske kraftmarkedet er i utvikling både når det gjelder teknologiske løsninger og markedsstrukturer. Det er satt strenger krav for å øke andelen fornybar energi, samtidig som kjernekraft gradvis fases ut. Denne utviklingen tilsier at den totale andelen uregulerbar fornybar kraft vil fortse...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Enabling optimum Grate fired woody biomass and waste to energy plant operation through Computational Fluid Dynamics

Biomasse- og avfallsforbrenningsanlegg i Norge må tilpasse seg strengere utslippskrav og/eller lavere profittmarginer, og EU har implementert en ytterligere reduksjon i tillatte utslipp fra medium skala forbrenningsanlegg. Lavere profittmarginer betyr at dårligere/billigere brenselskvaliteter bli...

Tildelt: kr 19,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: NorEUnergy II - Establishment of Norwegian-EU networks in the bioenergy field

The number of activities conducted in NorEUnergy II in 2018 and 2019 are considerable and most importantly have resulted in successful outcomes in terms of project initiatives towards H2020, not only in terms of proposal submissions but also and most importantly in granted H2020 projects. The fac...

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: EERA JP e3s, Economic, environmental and social impacts

Prosjektet har bidratt til deltakelse i e3s. Etablering av SP på Markeder for energi transisjonen. Gjennom arbeidet er det initiert norks deltakelse i flere H2020 søknader hvor H2020 prosjektet Open Entrance er den viktigste.

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Fundamentals of Pressurized Oxy-fuel Combustion for Natural Gas Semi-Closed Combined Cycles

Klimaendringar må dempast og ein må halde fast ved ambisiøse mål for å minke CO2 utslepp. Det gjer at ein fange og lagre karbon (CCS). Fleire teknologiar er utvikla for å fange CO2 frå forbrenning. Oksy-forbrenning er ein metode basert på å brenne brensel med oksygen i staden for luft. Avgassen ...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

REISESTØTTE til 8th International conference of Applied Energy (ICAE) 2016 in Beijing China

Bioenergy is one of the highly prioritised R&D areas in SINTEF Energy Research. There are 1 Centre for Environment-friendly energy research (FME), 3 knowledge-building Projects for Industry (KPN) and several Innovation Projects for the Industrial Sector (IPN) that are currently led and coordinate...

Tildelt: kr 14 992

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage