0 prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

SET 7:Norsk interesse i BRDIGE PPP

Denne søknaden gjelder deltagelse for SINTEF i BRIDGE Public-Private Partnership (PPP) on Biobased Industries (navnet er endret til Biobased Industries Consortium (BIC)) som er en del av EUs strategi innen "A Bioeconomy for EUROPE". BRIDGE har som mål å b li EUs privat-offentlige samarbeid for et...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SINTEF-AT-NET!WORKS

The European Technology Platform Net!Works and ISI have launched a common platform 29/10/2013. This new ETP will be the root for the proposed 5G Public-Private-Partnership (PPP) in Horizon 2020. A new name is still under discussion. Therefore, the name Ne t!Works is used for now until the new nam...

Tildelt: kr 40 565

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Design of new metallic oxide-carbon hybrid composites for supercapacitors electrodes

Gjennom prosjektet MOC@SUPCAP har NTNU, SINTEF og partner fra Portugal, IST, utviklet nye materialer for bruke i superkondensatorer. Materialene er basert på en blanding av metall oksider og karbon materialer, noe som er et videre steg i utviklingen fra kommersielle superkondensatorer basert på k...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Metal supported proton conducting electrolyser cell for renewable hydrogen production

Høytemperaturelektrolyse (HTE) av damp gir høyere virkningsgrad ved konvertering av fornybare energikilder til hydrogen enn andre former for lavtemperaturelektrolyse når den kobles til en ekstern fornybar varmekilde fra sol- eller jordvarmeanlegg (temperatur 200-600 °C). HTE-teknologi utviklet ti...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Medias dekning og Kommunikasjon: Samfunnskunnskap om vegtrafikksikkerhet

I forprosjektet ønsker vi å dele kunnskap med forskere i Frankrike og Spania. Vi kan da etablere felles mål og aktiviteter som kan være relevant for en fremtidig søknad i programmet SAMRISK eller Horizon 2020. SINTEF ønsker å utvikle en bredere forståels e for medienes oppslag om risikosituasjon...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Minerals for Sustainable COst and energy efficient chemical looping combUstion Technology

Prosjektet "Mineral Speider" er et prosjekt som skal lokalisere mulige kilder for materialer som kan bli brukt for den lovene CO2-fangst teknologi basert på kjemisk sirkulasjons-forbrenning (Chemical Looping Combustion). The finnes flere slike konsepter o g de har alle vist veldig lovende resulta...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Encapsulation of polymeric healing agents in self-healing concrete: capsule design

ERA-Net prosjektet CAPDESIGN adresserer utvikling, optimalisering og testing av nye kapsler for anvendelser i selvreparerende betong. 40-120 millioner Euro av vedlikeholdskostnader for betongbruer, tunneler og betongvegger i EU kunne bli spart ved bruk av en ny type betong som selv kunne tette mi...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Scientific conference VeRoLog 2014 - Third Conference of the EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization

VeRoLog www.verolog.eu is the Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization within EURO, the Association of the European Operational Research Societies. VeRoLog was established in 2011. Vehicle Routing optimization is at the core of logistic s and supply chain management as well as ...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

A dynamic energy budget approach to understand and predict potential long-term effects of produced water on copepods in the Barents Sea

ENERGYBAR-prosjektets målsetning var å evaluere potensialet for toksiske effekter av produsert vann (PV) på den dominerende dyreplanktonarten i Barentshavet; raudåte (Calanus finmarchicus). Denne arten kan i enkelte områder nå tettheter på mer enn 3000 individer per kubikkmeter sjøvann. For å kun...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Implementation of a commercial medical detector for synchrotron based total scattering experiments

Dette prosjektet skal utvikle en teknikk for å studere den lokale strukturen i kompliserte materialer. Ved å bruke røntgenstråler fra en svært sterk røntgenkilde i Grenoble (en synkrotron), vil vi få informasjon om hvordan atomene er ordnet inne i materialene. Vanligvis gir undersøkelser av mater...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Novel microbes for high level production of the omega3-fatty acid DHA and astaxanthin from biomass feedstocks

Thraustochytrider er marine, eukaryote mikroorganismer, der noen arter produserer høye nivåer av den marine omega3-fettsyren DHA. I tidligere samarbeidsprosjekter ved SINTEF og NTNU innen bioprospektering ble det etablert en samling av thraustochytrider. Blant disse ble det identifisert stammer s...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Tverrfaglig seminar for prosjektetablering innen nanoteknologi, mikro- og nanofabrikasjon, avanserte materialer og avansert karakterisering

Matchmaking seminaret NanoMatch er et seminar mellom Industri, universitetssektoren (NTNU, UiO, HiVe) og instituttsektoren (SINTEF). Hovedmålet med seminaret er å fremme initiativer for nye prosjekter mot kommende utlysninger i forskjellige programmer i F orskningsrådet (Nano2021, BIA, Nano2021/P...

Tildelt: kr 28 349

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Novel hybrid membranes for post combustion CO2 capture in power plant and industry

The HyMemCOPI focuses on post-combustion CO2 capture, and takes the advantages of polymer membranes (flexibility, processability and low cost), and makes a breakthrough improvement in the membrane properties for CO2 capture by integrating multifunctional nano-sized particles in the polymer matrix...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Impurity control in high performance multicrystalline silicon

I prosjektet har vi bygd opp en omfattende forståelse av hvordan forurensninger i høykvalitets multikrystallinsk silisium (HPMC-Si) fordeles i materialet gjennom produksjonsprosessen, fra silisium til solcelle, og hvordan de påvirker solcellens virkningsgrad. Målet har vært å finne måter å påvirk...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Learning from Successful Operations

I dette prosjektet har vi bidratt til økt kunnskap om hvorfor ulykker IKKE skjer. Vi har utviklet metoder og verktøy som virksomhetene kan bruke til å analysere og lære av vellykkede operasjoner, f.eks. i forbindelse med granskninger, debrifinger etter krevende operasjoner og opplæring/trening. ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Spline Spaces and Subdivision Schemes with Applications in Geometric and Scientific Modeling

Dette prosjektet har som mål å øke forståelsen av kombinasjonen av to matematiske verktøy. Det første er splines i flere variabler, som blir brukt for å representere (ofte kompliserte) geometriske data på en datamaskin. Det andre are subdivision skjemaer, som blir brukt for effektiv beregning av...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Systematic consideration of inhomogeneity at the large scale: towards a stringent development of industrial bioprocesses

Project Summary: The project aims to systematically elucidate the influence of increasing bioreactor inhomogeneity which occurs in industrial-scale bioreactor, with respect to microbial physiology and production performance of Corynebacterium glutamicum, a microorganism with broad industrial app...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JTI-Joint Technology Initiatives

ARTEMIS-prosjekt CONCERTO Guaranteed Component Assembly with Round Trip Analysis for Energy Efficient Multi-core systems

Å forstå sikkerhetsegenskapene til komplekse systemer som for eksempel oljeinstallasjoner er svært vanskelig. Samtidig kan manglende forståelse ha store konsekvenser for liv, helse, miljø og økonomi. CONCERTO-prosjektet utvikler støtte for analyse av sikkerhet og andre ikke-funksjonelle egenskap...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

System Automation of PEMFCs with Prognostics and Health management for Improved Reliability and Economy

Prosjektet gikk på å utvikle avanserte metoder til regulering av naturgassdrevne µCHP-enheter. µCHP (micro Combined Heat and Power) er enheter som produserer både varme og strøm til for eksempel et hus. Naturgassen blir først omdannet til hydrogen, som kan da delvis konverteres til elektrisitet...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Novel industrial bioprocesses for production of key valuable steroid precursors from phytosterol

Project MySterI (Mycobacterial Steroids for Industry) aims to produce high value steroid precursors using a novel bioconversion strategy resulting in lower production costs and less cost to the environment. The aim is to convert phytosterols in cheap wast e plant material to desired steroid precu...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

A novel Chemical Switching Reforming (CSR) reactor for pure hydrogen production with integrated CO2 capture

Chemical Switching Reforming (CSR) konseptet muliggjør ren hydrogenproduksjon med integrert CO2-fangst fra en enkel reaktor. Metan slippes inn i reaktoren, hvor det reformeres til karbonmonoksid og hydrogen over en Ni-basert katalysator. Hydrogen blir deretter ekstrahert via perm-selektive membra...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Set 6 Del-programleder i EERA Joint Program for Fuel Cells & HydrogenENG: Sub-Program-leader in EERA Joint Program for Fuel Cells & Hydrogen

-

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Set 6 Participation for 2013 in EERA Joint Programme on Energy Storage-sub programme Electrochemical Storage

The EERA Joint Program on Energy Storage has been established in the winter of 2011/2012 and the Description of Work prepared in the intervening time. SINTEF Materials and Chemistry (with IFE) have participated in the sub-program "Electrochemical Storage" with focus on battery and supercapacitor...

Tildelt: kr 95 112

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Set 6 EERA Advanced Materials and Processes for Energy Applications

SINTEF har deltatt i etableringen av EERAs Joint Program "Advanced Materials and Processess for Energy Applications" (AMPEA)og er representert i programmets styringskomite. AMPEA er nå i en prosess hvor en skal implementere arbeidsbeskrivelser utviklet fo r eksisterende sub-programs, samtidig som...

Tildelt: kr 40 309

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Set 6 Norsk deltakelse i EERA PV

Formålet med prosjektet er derfor å jobbe mot hel eller delvis finansiering av noen av aktivitetene i Joint Programme som norske partnere ønsker å delta i, ved å jobbe systematisk mot EU-kommisjonen sammen med resten av EERA konsortiet. Planlagte aktivi teter: *Deltakelse i EERA PV møter o EER...

Tildelt: kr 72 653

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Real-time environmental monitoring and modelling of drilling discharges in sensitive areas.

Prosjektet er beskevet på eget prosjekt web site (www.sintef.no/ELMO) og prosjektside (http://www.sintef.no/home/SINTEF-Materials-and-Chemistry/Projects1/2013/ELMO--Real-time-environmental-monitoring-and-modelling-of-drilling-discharges-in-sensitive-areas/) samt artikkel på GEMINI (http://www.sin...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Metal-organics based solvents for CO2 capture

Aminløsninger som brukes til fangst av CO2 fra eksosgass har den ulempen at man må varme opp løsningen til over 100 grader Celcius for at CO2 skal slippe (regenerering). I dette prosjektet skal vi studere en ny type løsninger for CO2 fangst som vi håper kan regenereres ved temperaturer under 100 ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Collab II: High-performance transportation optimization through parallel and collaborative methods II

Vi utvikler nye, parallelle optimeringsmetoder for koordinering av transport. Derved vil verktøy for transportplanlegging bli mer effektive slik at bedre transportplaner med mindre ressursbruk kan utarbeides på kortere tid. Store planleggingsoppgaver som i dag er uløselige vil kunne løses. I mots...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Towards SMART apps SAVing the Environment

SMARTSAVE, Towards SMART apps SAVing the Environment, will explore the use of smart applications and social media to encourage each individual to be more aware of his/her own responsibility for climate change and to guide him/her towards a more climate-fr iendly behaviour. European research has s...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ARTEMIS project ARROWHEAD

Arrowhead er et stort europeisk teknologiprosjekt innen samhandlende automasjon med særlig fokus på energibruk. Det er 78 partnere i prosjektet og den norske delen består av SINTEF, Lyse og NorDan. I Norge er hovedfokus på brukertjenester i hjemmet. Vi ønsker å anvende egen teknologi så vel som t...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage