0 antall prosjekter

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The Lonely Brain: Loneliness and Brain Health in Midlife and Older Age

Ensomhet representerer et betydelig helseproblem i befolkningen: Mer enn ni millioner voksne i UK rapporterer at de ofte eller alltid føler seg ensomme, mens fire av ti Nordmenn føler seg ensomme i dagliglivet. Epidemiologiske studier viser at ensomhet har betydning for hjernehelse, og at det å f...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til grunnleggende og langsiktig forskning

Langsiktig grunnleggende forskning

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til grunnleggende og langsiktig forskning

Langsiktig grunnleggende forskning

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

CLApp: A Career Learning APP for Young People Not in Employment, Education or Training

Ny teknologi og høy endringstakt i samfunnet gir arbeidsplasser som er mer og mer kunnskapsintensive og krever stadig omstilling. Dette arbeidslivet krever arbeidere med høy kompetanse som ikke er redde for endringer, utfordringer eller tilordne seg ny kompetanse. Dersom man har liten tro på egne...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Rogaland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Den nasjonale helseøkonomikonferansen 2019

Det har vært mulig å arrangere konferansene gjennom en årlig bevilgning på 200 000 fra Forskningsrådet. Det er gitt bevilgning til og med 2018. Vi tror fortsatt det er behov for en konferanse som tar utgangspunkt i forskning og som konsentrerer seg om helseøkonomisk forskning. Samtidig er det stø...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Improved personalized medicine through machine learning in mental disorders (IMPLEMENT)

Psykoselidelser er alvorlige psykiske sykdommer med tidlig debut og kan ha et kronisk, livslangt forløp. Disse lidelsene fører til et stort trykk på helsevesenet og koster samfunnet omtrent 100 milliarder årlig i Europa alene. Årsakene til psykiske lidelser er ikke fullt ut forstått, og det eks...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Terms of Agreement: The Challenge of Muslim Inclusion

TERMS-prosjektet undersøker majoritetsbefolkningens vilje til å inkludere muslimske minoriteter i det vestlige Europa med hovedvekt på Norge. Et hovedmål i prosjektet er å undersøke majoritetsbefolkningens åpenhet overfor det å inkludere muslimske minoriteter. En bærende idé er å kartlegge hvilk...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Annual Conference of the Society for Terrorism Research

Det søkes om midler til å dekke deler av utgiftene til STR 13th Annual International Conference som i juni 2019 skal arrangeres av Senter for ekstremismeforskning, ved Institutt for statsvitenskap, UiO, i samarbeid med FFI. STR Annual International Conference er den blant de største konferansen...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Centre for the study of innovation policy for industrial transformation, sustainability and digitalization (INTRANSIT)

INTRANSIT er et åtteårig forskningssenter som ser på omstillingsprosesser i norsk næringsliv. Målet er å forstå hvordan omstilling til en mer bærekraftig og smartere norsk økonomi kan fremmes. INTRANSIT ser spesielt på omstilling i etablerte næringer, som olje og gass, maritim industri, akvakul...

Tildelt: kr 42,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2026

Sted: Oslo

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Challenging Inequalities: An indo-European perspective

Prosjekt har utforsket temaer knyttet til barnedødelighet, kvinners sysselsetting, vold i hjemmet og jenters utdanning i et komparativt perspektiv med søkelys på India. Dødeligheten blant spedbarn har falt betydelig de siste tre ti-årene, stort sett hele verden. Likevel eksisterer det fortsatt s...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Question Asking and Storytelling as Means to Increase Mathematics Interest in Teacher Education

Den manglende interessen for realfag har lenge vært et uløst problem i norsk utdanning fra ungdomsskole til universitetsnivå. Det er derfor viktig å utvikle intervensjoner som setter fokus på denne utfordringen og øker interessen for disse fagene. Tidligere forskning har funnet evidens for at uli...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Presidents who die too soon and presidents who live too long. Term Limits and succession in Presidential regimes

This project seeks to bring together two different, but inter-connected research agendas that are being developed in parallel by the applicants at the GIGA in Hamburg and the University of Bergen. These agendas deal with a common preoccupation for the stability and the quality of democratic insti...

Tildelt: kr 87 303

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for Research and Education in Resources, the Environment, and Strategic Cooperation between Norway, USA and Japan

Resourceful-samarbeidet er et nettverk under utvikling mellom Universitetet i Oslo og toppuniversiteter i USA og Japan, for å samarbeide om forskning og undervisning i miljø- og ressursøkonomi og -politikk. Våre partnere er lokalisert ved universitetene i California, Berkeley, Colorado, Miami, Ky...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Immortalities: The Changing Nature of the Human Being

Technological innovation in human-computer interfaces, breakthroughs in medical biotechnology, and the emerging notion that aging is a disease seriously challenge established understandings of what a human being is, or might be. A substantial reason for current popular interest in emerging techno...

Tildelt: kr 91 249

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Understanding the Political Dynamics of Émigré Communities in an Era of European Democratic Backsliding

Etter Den europeiske unions (EU) østlige utvidelse i 2004-2007 flyttet flere millioner intra-europeiske migranter fra Sentral- og Østlandet til Vest- og Nord-Europa. Mange observatører trodde at disse migrantene ville 'sosialisere' seg til verdiene og standardene for konsoliderte liberale demokra...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

16th European Conference on Multi-Agent Systems

In the last two decades, we have seen a significant increase of interest in agent-based computing and agreement technologies. This field is now set to become one of the key intelligent systems technologies in the 21st century. EUMAS 2018 is a designated event of the European Association of Mul...

Tildelt: kr 47 138

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Democracy in an Age of Populism: How the populist radical right affects political support, polarization and notions of democracy

I de siste tiårene har mye av den akademiske debatten fokusert på økt utilfredshet og fallende tillit til demokratiske institusjoner. Samtidig har høyre-radikale populistiske partier hatt alt større valgfremganger i europeiske land. Dette prosjektet undersøker hvordan suksessen til høyre-radikale...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Bringing in the state: The politics of wage regulation and low-wage employment

Prosjektet analyserer politikken stater bruker for å hanskes med lavlønnet arbeid. Vi søker særlig å forklare forskjellen i verktøyene ulike stater bruker når problematikken rundt lavt lønnede yrker adresseres. Det har blitt mer og mer vanlig i flere utviklede land å arbeide for svært lav lønn....

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The demand and supply of public education

Utdanning spiller en sentral rolle for å sikre folks velvære og har en viktig sosial gevinst. Flere studier viser en sammenheng mellom utdanning og økonomisk vekst, og økonomisk og sosial ulikhet. Den økte betydningen av skolegang gjenspeiles av kongruente økninger i investeringer i form av tid o...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Benchmarking Brexit: Norway and the Legitimacy of UK-EU relations after Brexit

Den europeiske union (EU) er hovedkilde til felles politisk og rettslig orden i dagens Europa. EU former de politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige rammene som alle europeiske demokratier forholder seg til. Samtidig er det vanskelig å organisere relasjonene mellom EUs medlemsland og ikke-medle...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Enclaving: Patterns of global futures in three African cities

"Enklavedannelse" (enclaving) forstås som den ulike distribusjonen av urbane ressurser som foregår i adskilte byrom. I Afrika medfører enklavedannelse nye romlige og sosiale former for differensiering, som for eksempel private byer eller inngjerdede og private boområder (gated communities). Slik ...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Ukrainian geopolitical fault-line cities: urban identities, geopolitics and urban policy

Dette prosjektet utforsker bypolitiske spørsmål i Ukrainas "geopolitiske forkastningsbyer", med fokus på politikkområder som er mest utsatt for landets geopolitiske og utenrikspolitiske valg. Det er to hovedmål. Ved å bruke eksemplene fra fem sørøstukrainske casestudiebyer, er det vitenskapelige ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

The Rise of the Modern World and Civilisations: Water-society relations beyond environmental reductionism

The primary objective of the project will be to partly revise the application for this project that aims at deepening our understanding of some identified, fundamental transformations in world history, by integrating water-society interactions into analyses, and by further developing a contrastiv...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

From synapses to symptoms in maternal mental health during pregnancy and postpartum

Svangerskapet er blant de mest dynamiske og spennende periodene i livet, og innebærer en rekke psykologiske og kroppslige forandringer, som for eksempel regulering av immunsystemet, endringer i hvordan genene uttrykkes i kroppen, og forandringer i hjernens struktur og funksjon. Nyere forskning ...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2027

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

The legitimacy of EU foreign and security policy in the age of global contestation (LEGOF)

LEGOF har studert hvordan den Europeiske Union, som hverken er en internasjonal organisasjon eller en stat, kan være en effektiv og forutsigbar utenrikspolitisk aktør i en stadig mer ustabil og uoversiktlig verden. Det er vanlig å hevde at EUs evne til å påvirke på internasjonale politiske pro...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

WAGE: Work, Labour and greening the economy

Et grønt skifte krever at samfunn verden over beveger seg mot et energiregime basert på lavutslippsteknologier. Utslippene fra petroleum og petroleumsindustri er den viktigste bidragsyteren til menneskeskapte klimaendringer, og land som Norge, Nigeria, USA og Canada har bygget mye av sin økonomis...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Investigating the impact of Artificial Intelligence on the Journalism's Social Contract - Issues of Machine Ethics in Modern Journalism

I følge den siste Reuters Digital News-rapporten fra 2019, blir 88% av nyhetene lest online. Likevel, antall mennesker som unngår å lese nyhetene helt, er minst 32%, ifølge den samme rapporten. Online nyhetslevering støttes ofte av kunstig intelligens (AI)-teknikker. Vi forstår ikke hvilken innvi...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

TekLab - An International Network for Academic Development of Immersive Media

This is a popular science presentation of the project 285012 TekLab - An International Network for Academic Development of Immersive Media. TekLab was granted funds for activities in the period 01.09.2018 - 15.09.2019. The primary objective of this project was to strengthen the existing resea...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Collective Bargaining, Information Frictions, and Labor Market Dynamics

Formålet med UNIFRIC-prosjektet var å undersøke betydning av kollektive forhandlinger og informasjonssvikt i arbeidsmarkedet. Prosjektet har et empirisk fokus, og bruker detaljerte data på arbeidernes kompetansenivå, lønninger, arbeidssted og deltakelse i fagforeninger, samt foretaksopplysninger ...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Optimal Taxation: A Modern Macroeconomic Approach

Grunnpilaren i den modern velferdsstaten er ulike former for overføringer og sosialforsikring, finansiert gjennom skattesystemet. Gjennom skatter og overføringer forsøker myndighetene å øke velferden gjennom redistribusjon og forsikring. Den optimale utformingen av velferdsstaten er imidlertid fo...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo