41 709 antall prosjekter

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Karin Eva Lehnigk

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Barns medvirkning i Fylkesnemndenes beslutningsfatting

Prosjektet «Barns deltakelse» er et samarbeid mellom Sentralenheten for Fylkesnemndene og Universitetet i Bergen, som skal bedre barns medvirkning i barnevernets beslutninger. Fylkesnemndene fatter hvert år beslutninger som direkte angår mange tusen barnevernsbarn, og de plikter etter nasjonal og...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Conflicting Transition Pathways for Deep Decarbonization

Å kutte utslipp av drivhusgasser er den store samfunnsmessige utfordringen i vår tid. Hvis verden skal lykkes med dette må fokuset vårt skiftes fra avkarbonisering av kraftsektoren og personbilstransport til såkalt deep decarbonization (dyp avkarbonisering) eller net-zero utslipp, hvor alle sekto...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Building REsponsibility And Developing Innovative Strategies For Tackling Food Waste

Den alarmerende skalaen av matsvinn setter problemet blant de mest presserende globale utfordringene. Det er anslått at minst 1/3 av maten som dyrkes over hele verden er tapt før eller bortkastet mens den når forbrukeren. Å redusere nivået på matsvinn er blant de mest håndgripelige målene for bær...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Global Trout: Investigating environmental change through more-than-human world systems

Prosjektet tar utgangspunkt i den historiske og politiske bakgrunnen til den globale spredningen av fremmede arter. Vi stiller spørsmål ved hvordan vi kan studere miljøproblemer som er 'globale,' men som likevel har svært ulike effekter på ulike steder, og hvordan dette kan hjelpe oss til å tenke...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Firm evidence on ethnic stratification: work organizations, employment segregation, and immigrant economic assimilation

Innvandring har i løpet av noen få tiår introdusert nye, markerte dimensjoner av etnisk ulikhet i Europa, og vellykket inkludering av nye innvandrerminoriteter er i dag en sentral samfunnsutfordring i det 21. århundret. Det er derfor viktig å forstå prosessene som forårsaker etnisk ulikhet som in...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2026

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Research Center for Developmental Processes and Gradients in Mental Health - PROMENTA

Forskningssenteret PROMENTA har som overordnet mål å generere kunnskap om årsaker, prosesser og gradienter i psykisk helse, rusbruk og livskvalitet. Mer spesifikt studerer vi disse spørsmålene: 1) Hvilke prosesser hindrer og fremmer psykisk helse og livskvalitet? 2) Hvordan oppstår sosiale og g...

Tildelt: kr 50,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The Lonely Brain: Loneliness and Brain Health in Midlife and Older Age

Ensomhet representerer et betydelig helseproblem i befolkningen: Mer enn ni millioner voksne i UK rapporterer at de ofte eller alltid føler seg ensomme, mens fire av ti Nordmenn føler seg ensomme i dagliglivet. Epidemiologiske studier viser at ensomhet har betydning for hjernehelse, og at det å f...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Rights-protecting interventionism beyond the use of military force

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan stater bør reagere på menneskerettighetsbrudd i andre stater. Brudd mot menneskerettighetene er ofte mest påfallende i tilfeller av svært alvorlige overgrep, slik som folkemord eller forbrytelser mot menneskeligheten. Majoriteten av menneskerettighet...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til grunnleggende og langsiktig forskning

Langsiktig grunnleggende forskning

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til grunnleggende og langsiktig forskning

Langsiktig grunnleggende forskning

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

CLApp: A Career Learning APP for Young People Not in Employment, Education or Training

Ny teknologi og høy endringstakt i samfunnet gir arbeidsplasser som er mer og mer kunnskapsintensive og krever stadig omstilling. Dette arbeidslivet krever arbeidere med høy kompetanse som ikke er redde for endringer, utfordringer eller tilordne seg ny kompetanse. Dersom man har liten tro på egne...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Rogaland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Den nasjonale helseøkonomikonferansen 2019

Det har vært mulig å arrangere konferansene gjennom en årlig bevilgning på 200 000 fra Forskningsrådet. Det er gitt bevilgning til og med 2018. Vi tror fortsatt det er behov for en konferanse som tar utgangspunkt i forskning og som konsentrerer seg om helseøkonomisk forskning. Samtidig er det stø...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Improved personalized medicine through machine learning in mental disorders (IMPLEMENT)

Psykoselidelser er alvorlige psykiske sykdommer med tidlig debut og kan ha et kronisk, livslangt forløp. Disse lidelsene fører til et stort trykk på helsevesenet og koster samfunnet omtrent 100 milliarder årlig i Europa alene. Årsakene til psykiske lidelser er ikke fullt ut forstått, og det eks...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Terms of Agreement: The Challenge of Muslim Inclusion

TERMS-prosjektet har undersøkt majoritetsbefolkningens vilje til å inkludere muslimske minoriteter i det vestlige Europa med hovedvekt på Norge. En bærende idé var å kartlegge hvilke premisser for inklusjon som aksepteres gjennom sekvenser av kontrollerte randomiserte eksperimenter. Prosjektet ha...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Annual Conference of the Society for Terrorism Research

Det søkes om midler til å dekke deler av utgiftene til STR 13th Annual International Conference som i juni 2019 skal arrangeres av Senter for ekstremismeforskning, ved Institutt for statsvitenskap, UiO, i samarbeid med FFI. STR Annual International Conference er den blant de største konferansen...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Question Asking and Storytelling as Means to Increase Mathematics Interest in Teacher Education

Hvordan kan interesse for matematikk på skolen og i høyere utdanning økes? Interesse for realfag har lenge vært et problem i norsk utdanning. For å takle denne utfordringen er det viktig å utvikle tiltak som øker interesse for matematikk og andre realfag. Tidligere forskning har vist at ulike til...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Understanding the Political Dynamics of Émigré Communities in an Era of European Democratic Backsliding

Etter Den europeiske unions (EU) østlige utvidelse i 2004-2007 flyttet flere millioner intra-europeiske migranter fra Sentral- og Østlandet til Vest- og Nord-Europa. Mange observatører trodde at disse migrantene ville 'sosialisere' seg til verdiene og standardene for konsoliderte liberale demokra...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for Research and Education in Resources, the Environment, and Strategic Cooperation between Norway, USA and Japan

Som en del av Resourceful-samarbeidet har vi etablerer et nettverk mellom Universitetet i Oslo og topp-universiteter i USA og Japan, for å samarbeide om forskning og undervisning i miljø- og ressursøkonomi og -policy. Våre partnere er lokalisert på University of California Berkeley, Colorado Stat...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Presidents who die too soon and presidents who live too long. Term Limits and succession in Presidential regimes

This project seeks to bring together two different, but inter-connected research agendas that are being developed in parallel by the applicants at the GIGA in Hamburg and the University of Bergen. These agendas deal with a common preoccupation for the stability and the quality of democratic insti...

Tildelt: kr 87 303

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Centre for the study of innovation policy for industrial transformation, sustainability and digitalization (INTRANSIT)

INTRANSIT er et åtteårig forskningssenter som ser på omstillingsprosesser i norsk næringsliv. Målet er å forstå hvordan omstilling til en mer bærekraftig og smartere norsk økonomi kan fremmes. INTRANSIT ser spesielt på omstilling i etablerte næringer, som olje og gass, maritim industri, akvakul...

Tildelt: kr 42,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2026

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Immortalities: The Changing Nature of the Human Being

Technological innovation in human-computer interfaces, breakthroughs in medical biotechnology, and the emerging notion that aging is a disease seriously challenge established understandings of what a human being is, or might be. A substantial reason for current popular interest in emerging techno...

Tildelt: kr 91 249

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Challenging Inequalities: An indo-European perspective

Prosjekt har utforsket temaer knyttet til barnedødelighet, kvinners sysselsetting, vold i hjemmet og jenters utdanning i et komparativt perspektiv med søkelys på India. Dødeligheten blant spedbarn har falt betydelig de siste tre ti-årene, stort sett hele verden. Likevel eksisterer det fortsatt s...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

16th European Conference on Multi-Agent Systems

In the last two decades, we have seen a significant increase of interest in agent-based computing and agreement technologies. This field is now set to become one of the key intelligent systems technologies in the 21st century. EUMAS 2018 is a designated event of the European Association of Mul...

Tildelt: kr 47 138

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Democracy in an Age of Populism: How the populist radical right affects political support, polarization and notions of democracy

I de siste tiårene har mye av den akademiske debatten fokusert på økt utilfredshet og fallende tillit til demokratiske institusjoner. Samtidig har høyre-radikale populistiske partier hatt alt større valgfremganger i europeiske land. Dette prosjektet undersøker hvordan suksessen til høyre-radikale...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The demand and supply of public education

Utdanning spiller en sentral rolle for å sikre folks velvære og har en viktig sosial gevinst. Flere studier viser en sammenheng mellom utdanning og økonomisk vekst, og økonomisk og sosial ulikhet. Den økte betydningen av skolegang gjenspeiles av kongruente økninger i investeringer i form av tid o...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Bringing in the state: The politics of wage regulation and low-wage employment

Prosjektet analyserer politikken stater bruker for å hanskes med lavlønnet arbeid. Vi søker særlig å forklare forskjellen i verktøyene ulike stater bruker når problematikken rundt lavt lønnede yrker adresseres. Det har blitt mer og mer vanlig i flere utviklede land å arbeide for svært lav lønn....

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Benchmarking Brexit: Norway and the Legitimacy of UK-EU relations after Brexit

Den europeiske union (EU) er hovedkilde til felles politisk og rettslig orden i dagens Europa. EU former de politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige rammene som alle europeiske demokratier forholder seg til. Samtidig er det vanskelig å organisere relasjonene mellom EUs medlemsland og ikke-medle...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Enclaving: Patterns of global futures in three African cities

"Enklavedannelse" (enclaving) forstås som den ulike distribusjonen av urbane ressurser som foregår i adskilte byrom. I Afrika medfører enklavedannelse nye romlige og sosiale former for differensiering, som for eksempel private byer eller inngjerdede og private boområder (gated communities). Slik ...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Ukrainian geopolitical fault-line cities: urban identities, geopolitics and urban policy

Dette prosjektet utforsket urbane politiske spørsmål i Ukrainas "geopolitiske forkastningsbyer" og fokuserte på politikkområder som er mest eksponert for landets geopolitiske og utenrikspolitiske valg. Det var to hovedmål. Ved hjelp av eksemplene fra fem sørøstukrainske casestudiebyer, var det vi...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo