0 antall prosjekter

SSF-Svalbard Science Forum

Oil entrapment in sea ice: Field experiments for 3-d X-ray microtomographic investigations

The aim of the planned experiment is to investigate the distribution and migration oil in natural sea ice and to image them in 3D with micro CT at a synchrotron facility. With increasing interest in exploring Arctic oil resources the study is a step towards a fundamental framework to cope hazard...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Sedimentology and facies interpretation of the Triassic De Geerdalen formation, Svalbard. RiS ID 10416

The Triassic De Geerdalen formation on Svalbard will be investigated through sedimentological studies of outcrops on eastern and central Spitsbergen. The project is part of a bigger project with the main goal of gathering new sediemtological data to establish a new hypothesis for the sedimentolog...

Tildelt: kr 29 734

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Depositional setting and environment of the Upper Triassic De Geerdalen Formation, Svalbard, RiS ID 10417

The aim of the project is to gather data from the upper Triassic De Geerdalen Fm. Sedimentological logs will be made and rock samples will be collected. The project will be part of my master thesis. We plan fieldwork between Agardhbukta and Sassendalen summer 2016. The project is a part of a bigg...

Tildelt: kr 31 263

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

A pressurized Internally Circulating Reactor (ICR) for cost-effective power production with integrated CO2 capture

Hovedresultatet fra ICR-prosjektet er labskala demonstrasjon av et nytt Internally Circulating Reactor (ICR) konsept, som vil forenkle bygging og oppskalering av chemical looping teknologier. Chemical looping har et stort potensial for ren og effektiv energikonvertering, men har betydelige utford...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for advanced research and education within carbon storage and enhanced oil recovery between University of Calgary

Det forventes at karbonfangst og lagring vil bidra vesentlig til å redusere mengden av CO2 i atmosfæren. Det er fremdeles mange utfordringer knyttet til denne teknologien, og utdanning og forskning innen lagring av CO2 i undergrunnen har vært en viktig delaktivitet i prosjektet. I prosjektet er d...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Water waves interacting with arbitrary shear currents in 3 dimensions

Når både strøm og bølger er tilstede samtidig nær vannoverflaten, kan de to ikke betraktes hver for seg, fordi de kan yte sterk påvirkning på hverandre. Dette er svært ofte tilfelle: for eksempel setter vinden havoverflaten i bevegelse, og tidevann lager sterke strømmer nær kysten. Samspillet ...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

European Operations Management Association (EurOMA) conference 2016

The European Operations Management Association (EurOMA) is Europe's leading professional association for Operations Management, and in competition with a number of leading European universities, NTNU has won the bid to be the organisers of the 23rd international EurOMA conference in 2016. A core ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

High head Francis turbines

Gjennomsnittsalderen på norske vannkraftverk er ca 50 år, og mange viser tegn på tretthet og må stadig vedlikeholdes. I tillegg har enkelte kraftverk i Norge opplevd havari når de installerer nye Francisturbiner. Hovedproblemet er dannelsen av sprekker i turbinens løpehjul pga høye trykkpulsasjon...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ECCSEL Norway CCS RI - Phase 2 - The Norwegian node of ECCSEL

Global oppvarming forårsaket av menneskeskapte klimagassutslipp er en av de største miljøutfordringene verden står overfor i dag. Fangst, transport og lagring av karbondioksid (CCS) er et av flere tiltak for å redusere menneskeskapte CO2 utslipp og dermed bremse den globale oppvarmingen på kort t...

Tildelt: kr 153,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Field Development in Remote and Harsh Environments - Innovative student-based research

Utforsking, feltutvikling og produksjon av hydrokarboner flytter seg lengre nord, inn i områder med dypere vann, mer avsidesliggende lokasjoner og mer utfordrende miljø. Helse, miljø og sikkerhet spiller en enda større rolle enn i tradisjonell utvinning av hydrokarboner, og det er et behov for ny...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Reducing risk in aquaculture - improving operational efficiency, safety and sustainability

Forskningsprosjektet har utviklet nye metoder for økt autonomi, effektivitet og sikkerhet i havbruksoperasjoner. Arbeidet omhandler problemstillinger knyttet til drift og inspeksjon, vedlikehold og reparasjon (IMR) for eksponerte lokaliteter, men resultater fra prosjektet er også relevante for me...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Microproportioning with crushed sand

PhD studenten har ferdigstilt mikroproporsjoneringsmodellen og sendt inn to nye manuskripter til journalartikler i 2021 (PhD student førsteforfatter på begge) på dette arbeidet. Den første av disse to artiklene gir en relativt kompakt og brukervennlig beskrivelse av en regresjonsbasert modell for...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RECOVER - Resource recovery from wastewater

RECOVER er et BIA kompetanseprosjekt som handler om gjenvinning av karbon, nitrogen og fosfor fra avløpsvann. Det er et samarbeid mellom tre norske forskningsinstitutter (NMBU, NTNU, SINTEF) og seks industriselskaper (Cambi, Doscon, Kemira, Kruger-Kaldnes, Norconsult og Salsnes Filter). Disse sel...

Tildelt: kr 21,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Hydrodynamic Loads on Offshore Wind Turbine Substructures due to Nonlinear Irregular Breaking, High Steep and Extreme Waves

Understellet til bunnfaste offshore vindmøller står for en betydelig del av den totale investeringen for denne teknologien. Detaljert kunnskap om bølger og kunnskap i å kunne forutsi bølgenes samspill med ulike understell er av vesentlig betydning for å designe den mest kostnadseffektive konstruk...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Extending the impacts of BINGO (Bringing INnovation to onGOing Water Management)

EU-prosjektet BINGO skal å gi sluttbrukerne praktisk kunnskap og verktøy for bedre anvendelse av klima scenarier fra FNs for klimaendring for tørke og flom. FNs klimapanel lager omfattende scenarier for klimaendringer, men de er på et overordnet nivå som det er vanskelig å nyttiggjøre seg for p...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Towards sustainable renewable energy production: Developing a Life Cycle Impact Assessment framework for biodiversity impacts

Produkter (f.eks. en datamaskin eller en t-skjorte) og prosesser (f.eks. elektrisitetsproduksjon) påvirker miljøet på flere måter igjennom deres livssyklus. Ambisjonen til livssyklusanalyse (LCA) er å fange og kvantifisere alle disse miljøpåvirkningene, spesielt med tanke på negative påvirkninger...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MarMine - Exploitation technologies for marine minerals on the extended Norwegian continental shelf

MarMine-prosjektet ble lansert i 2015 og omfattet tre forskningspartnere og 14 industripartnere. NTNU var prosjekteier og forskningen ble hovedsakelig utført med NTNU og NIVA som hovedaktører. Industripartnerne representerer f.eks. Olje- og gasselskaper, oljeserviceselskaper, subsea-selskaper, re...

Tildelt: kr 24,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans -Deep Sea Mining- JPIO-cruise participation on cruise leg SO242-1 on the "Ecological Aspects of deep sea mining" cruise for NTNU

Det vitenskapelige toktet SO242/2 (29. August ? 01. Oktober 2016) var en del av JPIO piloten «Ecological aspects of deep sea mining». Hovedmålet var å studere mulige langsiktige økologiske endringer som følge av utvinning av mangan noduler på dypt vann. Ekspedisjonen SO242 ble gjennomført med for...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

CASA - Centre for Advanced Structural Analysis

FORSKNING FOR ET SIKRERE SAMFUNN «Et verdensledende miljø. Forskning med høy internasjonal kvalitet som er relevant for næringslivet. Effektiv brobygging mellom akademia og industri. Et samarbeid bygget på gjensidig tillit mellom forskere og industrielle partnere». Dette er noen av konklusjonene ...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Zero Emission Building Laboratory

Norwegian Zero Emission Building Laboratory er etablert ved NTNU og SINTEF, nå kalt ZEB-laboratoriet. Laboratoriet er det første i slitt slag i Norge, et laboratorium for å teste og utvikle nye materialer og løsninger, som samtidig er i full drift som kontor- og undervisningslokale. ZEB-laborato...

Tildelt: kr 63,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Frost protection of roads and railways

Skader på norske veger på grunn av telehiv og teleløsning er et stort problem som påfører norske trafikanter ulemper og ekstra utgifter til vedlikehold av vegene. Størst problemer ser vi på eldre veger som ofte ikke er bygd i henhold til dagens kvalitetskrav, men vi har også sett betydelige teleh...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NTNU Ocean Week 2015 arrangementsstøtte

Under NTNU Ocean Week vil forskere og næringsaktører fra Norge og utlandet orienterer hverandre om de siste utviklingene innenfor sine fagfelt og bruke minglingsmulighetene til å skape nye koblinger. Fokus er på tverrfaglig kunnskapsoverføring og -utvikling. Det legges hovedvekt på teknologisk in...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Comparative climate impact assessment of the forest based bio-economies of Norway, Sweden and Finland

Mange av Klimapanelet (IPPC) sine framtidsscenarier for primær energiforsyning og arealbruk tegner opp en fremtid som er mer avhengig av landbaserte økosystemer for å levere mat, fiber og energi enn i dag. Bioenergi er den desidert viktigste typen fornybar energi i studier som skal oppfylle stren...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Transsystem, unified approach for global and regional integration of socialecological study toward sust. use of biodiv. and ecosys. services

Økosystemer er verdifulle ressurser gjennom de tjenestene de tilbyr, bl.a. igjennom å forsyne oss med mat, flombeskyttelse samt kulturelle tjenester som rekreasjon. Den voksende globale økonomien vi observerer, øker presset på økosystemer og truer potensielt økosystemtjenestene gjennom klimaforan...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

CHARACTERIZATION OF WAVE IMPACT SPRAY GENERATION FOR BETTER PREDICTION OF MARINE ICING ON STRUCTURES

SPRAYICE-prosjektet er nå fullført. Isdannelse fra sjøsprut er en av de store utfordringene for offshore operasjoner grunnet økt sikkerhetsrisiko og operasjonelle utfordringer. For å redusere risiko trengs det bedre vitenskapelig kunnskap for å utvikle modeller som kan estimere effekten av økt is...

Tildelt: kr 13,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Delta plain sedimentation on Svalbard and at the northern Barents Shelf in The De Geerdalen and Snadd formations, RiS ID 10086.

The aim of the project is to improve the understanding of the upper Triassic of Svalbard and the Barents Sea by investigate and log lateral changes in delta plain sediments in the De Geerdalen Formation. Field work will take place at several localities on Svalbard in order to investigate how the ...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Sedimentology and facies development of the Late Triassic De Geerdalen Formation on Hellwaldfjellet and Wilhelmøya, Eastern Spitsbergen

The working title for this project is; 'Sedimentology and facies development of the Upper Triassic DeGeerdalen formation on Hellwaldfjjellet and Wilhelmøya' and will be supervised by Professor II Atle Mørk at the department of Geology and Mineral Resource Engineering at NTNU. In addition a second...

Tildelt: kr 34 573

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Statoil ASA til NTNU, gave til forskning og utdanning

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Triassic Sedimentology of Eastern Svalbard, Ris ID 10083

Objective: The projects objective is to accurately determine the sedimentological and stratigraphic nature of the Triassic succession of NE Storfjorden. The primary use of this projects findings is to provide the Norwegian Petroleum Directorate (NPD) with a clear, and concise description of the...

Tildelt: kr 66 199

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

FACIES DEVELOPMENT IN THE DE GEERDALEN FORMATION AND THE TRANSITION TO THE WILHELMØYA SUBGROUP, EASTERN SPITSBERGEN (RiS ID:10115)

The aim of this project is to conduct sedimentological and stratigraphical field studies of the Late-Triassic strata of eastern Spitsbergen in the region of NW Storfjorden. This will be done in order to gain a better understanding of facies devolopment in the upper parts of the De Geerdalen Forma...

Tildelt: kr 40 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage