41 709 antall prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Høyproduktiv og kvalitetsriktig robotisert fibersøm

I prosjektet "Robust, industriell sømautomatisering" har det blitt fremstilt en fabrikkprototypecelle for automatisert søm, nærmere bestemt en viktig delprosess kalt fiberfesting. Denne er i dag installert i sømavdelingen hos Ekornes, og brukes til å sy deler som inngår i produksjonen av trekk ti...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Møre og Romsdal

KLIMAFORSK-Stort program klima

The potential of seasonal-to-decadal-scale inter-regional linkages to advance climate predictions

Den globale oppvarmingen er sterkere i Arktis, hvor lufttemperaturen har økt dobbelt så mye som det globale gjennomsnittet i løpet av de siste tiårene. Dette kalles Arctic amplification, eller arktisk forsterkning på norsk. Det raske tapet av sjøis i Arktis er den mest synlige faktoren på global ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Designmetode tilpasset komposittmateriale

Prosjektet har tatt frem en metodikk for å gjøre numeriske beregninger på komposittmaterialer og strukturelle systemer der det fremkommer store deformasjoner. Metodikken er forankret i eksperimentelle laboratorieforsøk i kombinasjon med numeriske simuleringer. Hvis resultatene av dette prosjektet...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Agder

FORNY20-FORNY2020

Utvikling av en felt-transportisolator for militær og sivil bruk

Prosjektet går ut på å utvikle et produkt og en produktserie for å kunne transportere og behandle personer med alvorlig smittesykdom, eller personer som er særdeles mottakelige for smitte fra omgivelsene. Prosjektet tar også sikte på å bygge opp en norsk totalleverandør av utstyr for dette.

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Østfold

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Project DOWSES: Development Of Water Spray Explosion Suppression

Testprogrammet ble avsluttet i juli 2018, etter 25 eksperimenter - inkludert referanse-eksperimenter. Et optimalt oppsett for vanngardin ble identifisert, og dette oppsettet viste å redusere eksplosjonstrykk med forskjellig grad av fortetting, brenselstype og interaksjon mellom modulene (avgiver ...

Tildelt: kr 0,92 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

DoMore! : In silico Pathology - Improving diagnosis by utilizing Big Data and software-driven automation of pathology

Kreftsvulster er ofte heterogene; det vil si at ulike deler av svulsten har ulike egenskaper, derfor vil ikke analyse av ett område av en svulst være representativ for svulsten i sin helhet. Dette er utfordrende bl.a. når man skal undersøker diagnostiske og prognostiske markører, og i de fleste p...

Tildelt: kr 59,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10602 Plasma ferritin immunoassay for whole blood samples

Jern og hemoglobinmangel forekommer ofte i blodgivere. Vanligvis har 66% av kvinner og 49% av mannlige blodgivere for lav jernkonsentrasjon, i tillegg til de 10% som allerede har for lav hemoglobinkonsentrasjon. Plasma ferritin er en indirekte markør av totalt jern lagret i kroppen; derfor blir p...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Østfold

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Konferanse om marin produksjon i Lysefjorden

Havforskningsinstituttet skal i september 2016 arrangere en nasjonal konferanse om marin forskning gjennom 15 år i Lysefjorden, knyttet til effektene av oppstrømning av næringsrikt vann i Lysebotn. Konferansen er rettet mot industri, forvaltning og forskningsmiljøer. Konferansen vil vi ha bred fo...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Pliocene Arctic Climate Teleconnections

Formålet med INDNOR-PACT «Pliocene Arctic Teleconnection» prosjektet er å studere klimavariasjoner i Polhavet gjennom pliosen, med særlig fokus på den midt-pliosene varmefasen som varte fra 3.2 til 3.0 millioner. Det er påvist at klimaendringer i Polhavet, og særlig reduksjon av sjø isen de siste...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Expertization of public inquiry commissions? Democracy and good governance in a Europeanized administrative order

Offentlige utredninger er en viktig del av offentlig politikk og forvaltning i de nordiske landene. Tidligere forskning har vist hvordan offentlige utredningsutvalg dels fungerer som en forlengelse av forvaltningen, dels er en måte å involvere interessegrupper i politikkutforming på, og dels brin...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Digital Life Norway PhD School

Forskerskolen Digitalt Liv Norge er en godt integrert del av Senter for Digitalt Liv Norge, og har en sentral rolle for oppgavene Læring og Rekruttering. Vitenskap basert på konvergens i tråd med Digitalt Liv-konseptet er utfordrende - intellektuelt og kulturelt. Det krever at talentfulle forsker...

Tildelt: kr 24,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

MOLECULAR MECHANISMS OF CANNABIS EXPOSURE RISK IN PATIENTS WITH PSYCHOSIS.

Der er et større antall kannabisrøykere blant pasienter som lider av psykoser enn det vi ser i den generelle befolkningen. Pasienter som bruker kannabis opplever psykoser i lavere alder, psykosene er gjerne alvorligere og varer lengre. Vi vet på nåværende tidspunkt veldig lite om hva som forårsak...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Modeling Religion in Norway

Etter tre år har det MODRN prosjektet utviklet flere datamodeller som kan simulere årsaker, effekter og intern dynamikk av religion og sosiale konflikter som er publisert i tidsskriftene: Journal for Artificial Societies and Social Simulation and Religion, Brain & Behavior. Vi har jobbet med aktu...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Agder

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Back to basics: simplifying microbial communities to decrypt complex interactions

Alt liv på jorden er avhengig av mikroorganismer. For eksempel er fordøyelsessystemet hos mennesket avhengig av et komplisert samfunn av mikroorganismer som styrer nedbryting av inntatt mat, samtidig som det danner en beskyttende barriere mot sykdom og infeksjon. Mikroorganismer spiller også en s...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Akershus

POLARPROG-Polarforskningsprogram

ARCtic Marine Resources under Climate Change: Environmental, Socio-Economic Perspectives and Governance (ARC-Change)

Klimaendringar set økologiske strukturar og institusjonar under press, og vår tilnærming til naturressursforvalting er òg i endring. Samstundes er det eit stort skilje mellom utvikla forvaltingsmodellar (økosystem-basert forvalting, adaptiv forvalting) og praktisk forvalting. Idear, forsking og ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Reindeer interactions from plants and birds to humans: balancing the odds of climate change

Vi bruker DNA fra rester av planter og lav for å finne ut i detalj hva reinens kosthold består av, og dermed studere reinens interaksjoner med andre arter og med mennesket. Reinen er et av de gjenlevende elementene fra istiden i Arktis, med høy kulturell og økonomisk verdi for urfolk. Selv om rei...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Intracellular immunity

Antistoffer er nøkkelmolekyler i immunsystemet. Det har vært antatt at antistoffer kun har sin funksjon utenfor celler, i blod, vev og på slimhinner, men helt ny forskning viser at antistoffer også er aktive inne i infiserte celler. Antistoffer binder TRIM21, et reseptor molekyl som finnes i cell...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Radar altimetry for ice mass balance - impact of melting and refreezing in the snowpack

Klimaendringer har ført til økte massetap fra isbreer, innlandsis og havis de siste tiårene, og det påvirker både havnivået og havsirkulasjonen. Radaraltimetri fra satellitt er en av få teknikker som kan overvåke disse endringene ved hjelp av repeterte høydemålinger av jordas overflate. Nøyaktigh...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

CoDINA - Cod: DIet and food web dyNAmics

Hva bestemmer menyen til Barentshavstorsken - et modellstudium på torskens diett og næringsnettet i Barentshavet Prosjektet CoDINA - Cod: DIet and food web dyNAmics er et Norsk-Britisk-Russisk samarbeidsprosjekt ledet av Havforskningsinstituttet. CoDINA tar for seg sammenhengen mellom Barentsh...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ultrasonic anti-fouling for aquaculture

En av de største utfordringene i norsk oppdrettsnæring er kontroll av begroing (biofouling), som er opphopning og vekst av marine organismer på nedsenkede overflater. Ikke bare notposer, men også alle andre undervannsflater, for eksempel forflåte og andre strukturer, må rengjøres regelmessig. Beg...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10480 A FAS ligand hexameric (APO010) and companion diagnostics in the immunotherapy of multiple myeloma.

Smerud Medical Research International AS er et norskeiet selskap som utvikler legemidler, og sammen med det danske biotek-firmaet Oncology Venture ApS vil man i dette prosjektet utvikle legemiddelkandidaten APO010 som immunterapi ved myelomatose. Myelomatose er en type kreft i en bestemt gruppe a...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

In a World of Total War: Norway 1939-1945

Det NRF-finansierte forskningsprosjektet «I en verden i total krig: Norge 1939–1945» har representert et ambisiøst forsøk på å nytolke Norge under andre verdenskrig og å bevege forskningen inn i uutforskede områder. Forskningen har vært preget av komparative og transnasjonale perspektiver og bruk...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Relearning Trad. Sámi Knowledge from Museum Collections: Integrating Anthropol. Research Questions with Indigenous Community Goals

...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Ukjent Fylke

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Future North Formidling: utstillinger og seminarer

Siden 2013 har forskningsprosjektet Future North reist gjennom, analysert og dokumentert subarktiske og arktiske landskap. Forskningsgruppen, med PhD-studenter og gjesteforskere, har vært på flere turer til Kola-halvøyen, Svalbard, og til den norske og russiske Barentshavskysten, med et særlig fo...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Beyond the genome: epigenetics of defense priming and climatic adaptation in plants

Den overordnede målsettingen med dette prosjektet har vært å forstå hvordan planter kan huske visse hendelser og ta fram disse «minnene» ved behov - for eksempel når de blir angrepet av insekter eller mikroorganismer. Forskning de siste 10-20 årene har vist at planter har en molekylær hukommelse...

Tildelt: kr 13,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Akershus

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

New perspectives on regulation of peripheral tissue antigen expression within the thymus

I prosjektet «New perspectives on regulation of peripheral tissue antigen expression within the thymus» søkte vi å finne nye mekanismer for regulering av vevsspesifikke antigener i thymus. Dette er viktig da tymus er organet hvor de spesialiserte lymfocyttene i immunsystemet, T-cellene, modnes og...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Software for risk assessment of Listeria in ready-to-eat meat products.

Matbedrifter som produserer spiseklare kjøttprodukter, dvs produkter som kan spises uten oppvarming hos forbruker, har ansvaret for å bestemme rett holdbarhet for sine produkter. Holdbarheten bestemmes blant annet ut fra mulig vekst av Listeria-bakterien, og er definert som tiden et produkt kan l...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Strategisk arbeid og deltakelse i Aquaculture Work Group (AWG) under The European Fisheries and Aquaculture Research Organisation (EFARO)

Prosjektet omhandler samarbeid og koordinering av strategisk arbeid og deltakelse i Aquaculture Work Group (AWG) en del av the European Fisheries and Aquaculture Research Organisations (EFARO) for Havforskningsinstituttet, NOFIMA og SINTEF Fisker og havbruk AS. EFARO er en organisasjon for de s...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

FUTURE LEARNING: Orchestrating 21st Century Learning Ecosystems using Analytics

Læringsteknologi blir stadig mer populært, og forskjellige teknologier har allerede blitt brukt for å støtte undervisnings- og læringspraksis. Å designe teknologi for å styrke menneskelig læring er en kompleks utfordring, som krever innspill fra flerfaglige felt (f.eks. Menneske-datamaskin-intera...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Smart fuels - photochemical ignition control

Mange tror at forbrenningsmotorens tid snart er omme og at transportsektoren snart blir fullstendig elektrifisert. Da overser man at i lang tid fremover vil det være behov for forbrenning i sektorer som skipsfart, luftfart og langtransport, der det er vanskelig å se for seg elektrifisering. Det e...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage