0 antall prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

North Atlantic Ocean-Climate Variability in a Warmer World

For å øke forståelsen om fremtidige endringer i havet hadde NOCWARM prosjektet som mål å etablere variabiliteten i havsirkulasjon og klima i perioder varmere enn i dag. I NOCWARM er det publisert tre arbeider som dekker den nåværende mellomistid (Thornall y et al., 2013) og den siste mellomistid ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Vestland

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Genetic tools for biodiversity monitoring in aquatic ecosystems

Prosjektets grunnleggende målsetting er å utvikle bibliotek av genetiske markører for identifikasjon av arter innen gruppene grønnalger, kransalger og krepsdyr i ferskvann, med sikte på å kunne benytte slike markører i DNA-basert inventering av artssammensetning i miljøprøver. Det har vært prob...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Greenhouse gases in the North: from local to regional scale

Klimagassflukser mellom terrestriske økosystemer og atmosfæren påvirker klimasystemet i stor grad. Hittil har det blitt utført lite forskning i Norge på dette viktige forskningstemaet. Målet med prosjektet har vært å bygge forskningskapasitet i Norge for bedre å forstå klimagassflukser fra terres...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Akershus

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Challenges for Governance and Planning in Cities and Municipalities

SIS inneholder seks arbeidspakker. Arbeidspakken WP-2 SIS SOUTH har undersøkt hvordan styring, utvikling og planlegging påvirker håndteringen av klimaendringer og sosial ulikhet i fire byer: Cape Town, Dar es Salaam, Saint Louis og Rio. Prosjektet har identifisert barrierer i styringsstrukture...

Tildelt: kr 21,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Climate effects from mountains to fjords

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har i perioden 2011-2015 hatt en strategisk instituttsatsing (SIS) knyttet til klimaeffekter på vann fra fjell til fjord (Climate effects from mountains to fjords). Instituttsatsingen har vært forankret i «NIVAs strategi mot 2020», hvor klimaeffekter knytt...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

The uses of advanced technology in understanding, preservation and management of cultural heritage

Prosjektets målsetning var å utforske og ta i bruk avansert teknologi og nye metoder som basis for en mer kunnskapsdrevet forvaltning av kulturarven, samt å få bedre innsikt i metodiske, praktiske og teoretiske implikasjoner ved bruken av ikke-destruktive metoder. Dette omfattet hele spektret fra...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

POLRES-Polarforskning POLRES

Kartlegging av norsk polarforskning 2011

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

SIOS-PP-Svalbard Inte Artic Eart Ob Sy

Etabl.partn.11 - Finnish Meteorological Institute

...

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Ukjent Fylke

SIOS-PP-Svalbard Inte Artic Eart Ob Sy

Etabl.partn.22 - Nansen Senter for miljø og fjernmåling

...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland

SIOS-PP-Svalbard Inte Artic Eart Ob Sy

Etabl.partn.5 - Polish Academy of Sciences, Inst. of Geophysics

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Ukjent Fylke

SIOS-PP-Svalbard Inte Artic Eart Ob Sy

Etabl.partn.14 - French Polar Institute

...

Tildelt: kr 6 933

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Ukjent Fylke

SIOS-PP-Svalbard Inte Artic Eart Ob Sy

Etabl.partn.13 - PRIC

...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Ukjent Fylke

SIOS-PP-Svalbard Inte Artic Eart Ob Sy

Etabl.partn.12 - University of Groningen

...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Ukjent Fylke

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Greenhouse gases in the North: from local to regional scale (GHG-Nor)

WP1: Analyse and interpret flux measurements of CO2 at Andøya Carbon flux measurements at the Andøya Eddy covariance flux site were continued throughout 2013 and until 31 August, 2014. Operations were terminated on 1 September because of missing external funding. All data have been analysed wi...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Akershus

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Management of biodiversity and ecosystem services in spatially structured landscapes

1. Elg og trafikk Basert på et stort antall elgpåkjørsler registrert i ulike kommuner, har vi undersøkt i hvilken grad overlappende aktivitet i løpet av døgnet er viktig for antallet elgpåkjørsler i Norge. Resultatene viser at det er store forskjeller i antallet elgpåkjørsler i løpet av døgnet...

Tildelt: kr 19,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Funksjonelle genomiske undersøkingar av temperaturstress hos laks og aure

Den intensive produksjonen av oppdrettslaks (Salmo salar L.) i Noreg har dei siste åra opplevd periodar med høge eller varierande sjøtemperaturar om sommaren. Høgare enn normale sjøtemperaturar fører til ei rekke fysiologiske konsekvensar for opprettslaks en, som resulterer i redusert appetitt og...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Lakseproduksjon ved høy temperatur: Samarbeid mellom 3 NFR Havbruksprosjekter

Søknaden gjelder samarbeidsmidler mellom tre prosjekter som allerede er under gjennomføring, som alle omhandler effektene av suboptimale miljøforhold på oppdrett av Atlantisk laks. To av prosjektene fokuserer på klimaendringer og økt gjennomsnittelig vann temperatur, det tredje prosjektet fokuser...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Hydrogen powered fuel cell forklifts, field demonstration and durability studies

Forklifts constitute an early market for fuel cells technology. According to US Department of Energy, fuel cells will soon be commercially competitive and may take a significant market share. Still durability and cost targets are not reached, and therefor e this combination of R&D on durability i...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Household response to multiple environmental policy instruments

Hvorvidt tiltak for å øke energieffektiviseringen i norske husholdninger medfører redusert strømforbruk avhenger hvordan husholdningene responderer på de tiltakene som settes i verk. Flere studier av energieffektivisering viser at energiforbruket ikke nød vendigvis går like mye ned som energieffe...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Harvesting marine cold water plankton species - abundance estimation and stock assessment

I forbindelse med den regulære overvåkingsaktiviteten i Norskehavet har det i perioden 2013-2016 vært foretatt prøvetaking inn i de Arktiske vannmassene i den vestlige delen av Norskehavet med Makroplanktontrål, håver, akustikk og tilhørende miljøinstrumentering. Det er samlet inn et godt materia...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The role of civil society in environmental governance and climate change policymaking- A case study of the UN-REDD in Bolivia

Sivilsamfunnets rolle i miljøstyring og utforming av skog- og klimapolitikk I 2008 ble Bolivia et av de første pilotlandene i FNs klimaprogram for Reduserte utslipp fra avskoging og degradering av skog (UN-REDD). Over 50% av folket i Bolivia er urfolk og 10 % bor i eller er avhengig av skoge...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

INDNOR-India-programmet

Climate Change as an opportunity towards ADaptive sustaINable AquacuLture

It is now widely accepted that at least part of the earth's 0.6 C deg warming during the 20th century is caused by human activities, and the research effort on the impacts of climate changes has increased the last 15 years. In the same period the importa nce of aquaculture for food production an...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Leder av SAON sekretariatet (SAON: Sustaining Arctic Observing Networks)

SAON samarbeide har utviklet seg i løpet av de siste 3 år støttet av Arktisk Råd, International Arctic Science Committee, og en rekke andre internasjonale organisasjoner. Sekretariatsstøtten er gitt gjennom AMAP sekretariatet med startmidler gitt av UD. S AON nærmer seg nå en operativ fase og det...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Barents Sea Tectonic Basin Modelling (BarMod) with focus on potential petroleum systems in the Central Barents Sea Region

BarMod viderefører vårt langvarige fokus på Barentshavets struktur og geologiske utvikling. Samtidig bidrar prosjektet til å videreutvikle vårt forskningssamarbeid med Russland. I tidligere prosjekter hadde vi etablert et godt samarbeid med russiske kollegaer omkring sentrale regionalgeologiske p...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

EVITA-eVitenskap

Convergent numerical approximations and analysis of viscous compressible flow

Partial differential equations modeling the flow of fluids such as air or water are widely used in both academics and industry. Typically, they are used to predict the behavior of a fluid prior to construction and experiments. By the aid of computers it is possible to construct approximations o...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Ukjent Fylke

KLIMABERG-Klimaforskningssenter i Bergen

Senter for Klimadynamikk ved Bjerknessenteret

...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Feed intake control and energy metabolism for Atlantic salmon under conditions of increasingly high seawater temperature and hypoxia.

?Regulation of appetite and growth of Atlantic salmon (Salmo salar L.) and effect of water oxygen, temperature and dietary energy? I avhandlingen undersøkes det hvordan appetitt og vekst hos laks påvirkes av lavt oksygen og høy temperatur, samt høyt energinivå i fôr. Studiene viser at høy tempe...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Rogaland

DIP-Design Pilot

Utvikling av "Intelligent Energy Monitoring System" - DP052

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

INDNOR-India-programmet

Climate Change and Water-Related Security Challenges on the Indian Subcontinent

The current political discourse about links between climate change, water resources, and conflict has run ahead of the scientific community, and assessments and recommendations are often based on unsubstantiated assumptions and narratives of single events , in lack of more systematic, rigorous re...

Tildelt: kr 0,53 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

INDNOR-India-programmet

Predicting biodiversity responses on tropical mountaintops and in forest canopies under climate change

2010 is the United Nation's International Year of Biodiversity. The focus on biodiversity is extremely timely, as we face a critical shortage of biodiversity data needed to meet the primary challenges facing conservation - particularly in light of current climate change projections. A number of ...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Akershus