0 antall prosjekter

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Online insomnia treatment for wait-list patients in mental health care. A randomized controlled multicenter trial.

Søvn er et grunnleggende behov hos mennesker og har stor betydning for vår psykiske og fysiske helse. Hos mennesker med psykiske lidelser, ser vi at søvnvansker er et av de vanligste problemene og at det går igjen på tvers av alle typer lidelser. Lenge har en tenkt at disse søvnvanskene burde for...

Tildelt: kr 14,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

MRI data from Oslo MS patients in the EU H2020 project MultipleMS

Multippel sklerose (MS) er en kronisk, inflammatorisk sykdom som rammer sentralnervesystemet, og i Norge er over 12.000 voksne rammet. MS er en heterogen sykdom, og det trengs biomarkører som vil være til hjelp med å persontilpasse behandlingen. Dette prosjektet har som mål å identifisere både bi...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Advanced ex vivo analyses and multi-frequency ultrasound technology for improved evaluation and diagnosis of coronary plaque

Aterosklerose er en sykdom som resulterer i dannelse av plakk i visse utsatte områder av karveggen på arterier. Disse plakkene kan grupperes i stabile og ustabile plakk der de ustabile plakkene typisk inneholder kolesterol og . Ruptur av et ustabilt plakk, med en resulterende blokkering av en kra...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

ME/CFS forskerkonferanse

ME/CFS Forskerkonferanse 20.-21. november 2017 Vertskap Folkehelseinstituttet, Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME og Norges ME-forening. Forskerkonferansen omfatter både en konferanse for forskere over 2 x 1/2 dag + en åpen konferanse for helsepersonell og brukere. Målgruppen for forskerk...

Tildelt: kr 66 450

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Long acting naltrexone for opioid addiction: the importance of mental, physical and societal factors for sustained abstinence and recovery.

Avhengighet av opioider har en rekke negative konsekvenser både for pasienten, deres slektninger og for samfunnet. Langtidseffektene av ulike behandlingstilnærminger er varierende og generelt lave.Prosjektet undersøker hvordan langsiktig avholdenhet fra opioider påvirker pasientens psykiske og so...

Tildelt: kr 16,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

FIBROMYALGIA AND CHRONIC PAIN. -RESERACH FOR BETTER TREATMENT AND REHABILITATION

Seminaret «FIBROMYALGI OG LANGVARIGE SMERTER. -FORSKNING FOR BEDRE BEHANDLING OG REHABILITERING» skal arrangeres på Diakonhjemmet sykehus 24. oktober 2017. Seminaret arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Norsk Revmatikerforbund (NRF), Norges Fibromyalg...

Tildelt: kr 74 245

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

From double trouble to dual recovery: Increasing recovery-oriented rehabilitation(ROR)and quality of life through collaborative partnership

Forskningsprosjektet omhandler recovery-orientert rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser og som bor i kommunale botiltak. Brukere, ansatte og forskere samarbeider om gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet har et aksjonsforskningsdes...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Dementia diagnostics and treatment: from research to clinic and from clinic to research - Sept 25 and 26, 2017 -Oslo: Oslo Congress Center

The Nordic Network in Dementia Diagnostics (NIDD) is a network of eight Memory Clinics in five Nordic countries and Lithuania was established in 2009 with financial help from NordForsk, which is a Nordic research board with responsibility for cooperation on research and training of researchers in...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestfold og Telemark

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

A New Traumatic Axonal Injury Classification Scheme based on Clinical and Improved MR Imaging Biomarkers

Vi vet alle at mange typer ulykker kan føre til hodeskader. Hjernen kan dermed bli skadet i forskjellig grad, og denne skaden kan eventuelt føre til fysiske, kognitive og emosjonelle plager. Traumatisk aksonal skade (TAI) er en viktig type hjerneskade, og MR er beste metode for å vise slik skade....

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Fecal microbiota transplant in chronic fatigue syndrome - an RCT The comeback study

Ved fysikalmedisinsk avdeling UNN Harstad gjennomføres The Comeback Study - en placebokontrollert dobbelt blindet studie hvor kronisk tretthetssyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) skal behandles med fekal transplantasjon. Fekal mikrobiotia transplantasjon (FMT) har vært en vellykket behandling...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Non-invasive electrical stimulation of the cervical spinal cord to facilitate arm and hand functional re plasticity after spinal cord injury

Ryggmargsskader fører som oftest til varig funksjonstap, både sensorisk og motorisk. Men begrenset gjenvinning av funksjon kan forekomme gjennom en prosess som heter "adaptiv plastisitet", og mye forskning fokuserer nå på hvordan man kan fremme dette. Nyere forskning har vist at elektrisk stimule...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Integrated treatment of hepatitis C virus infection among patients with injecting drug abuse: a randomised controlled trial (INTRO HCV)

Pasienter med rusavhengighet har høy sykdomsbyrde i tillegg til at helsetjenestene har vært mindre tilgjengelig enn for befolkningen for øvrig. I tillegg er det mindre kunnskap om helsetilstanden i denne gruppen, og om hvordan helsetjenester påvirker helseutfall. Rapporter fra klinikker som gir l...

Tildelt: kr 16,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Changing health along the Syrian refugees trajectories to Norway. Somatic and mental health relationships and implication for treatment.

Da den massive flukten fra Syria til Europa startet for noen år siden, hadde helserelaterte utfordringer blant syriske flyktninger mens de sto på flukt og etter ankomst til Norge, knapt blitt studert, og kunnskap om hvorvidt helsebehovet ble dekket var sparsom. Det var bare få målrettede terapeut...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

COgnitive REhabilitation in pediatric Acquired Brain Injury (CORE pABI). A randomized controlled study

Ervervet hjerneskade er en skade i hjernen som ikke er til stede ved fødsel, men som skyldes for eksempel ulykker, hjernesvulst eller infeksjon. Slik skade rammer flere hundre barn og ungdommer i Norge hvert år og kan medføre redusert kognitiv funksjon, slik som oppmerksomhet, hukommelse, læring,...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Neurorehabilitation- how plastic is the human brain? What promotes motor learning and cognitive function in rehabilitation?

Objectives of the project The primary aim is to share knowledge of how to promote and optimilize motor learning and cognitive function in neurologically disabled persons.We invite to an international seminar where leading neuroscientists from home and abroad can present their research and discuss...

Tildelt: kr 18 723

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Gene therapy with phosphodiesterases to treat heart failure

Hos pasienter med hjertesvikt klarer ikke hjertet å pumpe tilstrekkelig med blod, f.eks. under fysisk aktivitet eller følelsesmessig påvirkning. Det sympatiske del av det autonome nervesystemet aktiveres ved fysisk aktivitet eller stress og påvirker hjertet ved frigjøring av noradrenalin, som sti...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Repetitive Subconcussive Head Impacts - Brain Alterations and Clinical Consequences

Er nikking i fotball farlig? Det vet vi rett og slett ikke, men det skal vi gjøre noe med. Hjernerystelser forekommer hyppig i kontaktidretter, og de langvarige skadevirkningene av dette er det siste tiåret vel etablert. Vesentlig hyppigere enn hjernerystelser, er gjentatte lavgradige hodestøt...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

DNA methylation patterns and lung cancer risk prediction

1. Biomarkører og risikoreduksjon av lungekreft Lungekreft er den viktigste årsaken til kreftdød over hele verden. Mer enn 1,6 millioner mennesker dør av lungekreft hvert år. Den sterkeste risikofaktoren for lungekreft er tobakkrøykeksponering. Den beste måten å forhindre lungekreft er å redus...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

BACK AND NECK PAIN RESEARCH FORUM, OSLO 2017: the 15th International Forum on Back and Neck Pain Research in Primary Care.

Rygg- og nakkesmerter er den sykdommen/plagen som rammer flest og koster mest både i Norge og i et globalt perspektiv. Mesteparten av behandlingen foregår i primærhelsetjenesten av ulike faggrupper, slik som allmenpraktiserende leger, fysioterapeuter, kiropraktorer mm. I Norge er det mange forske...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The Norwegian Node of the International Neuroinformatic Coordinating Facility

Hjerneforskning er interdisiplinær. Det er en betydelig utfordring å organisere og analysere de store datamengdene som samles inn med de mange ulike teknologiene og metodene som er i bruk. Innhenting av kunnskap om hjernens struktur og funksjon i det friske og det syke individ forutsetter at de m...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Lecithin-cholesterol acyltransferase (LCAT) deficiency - from pheonotype to genotype and beyond.

Det er i år 50 år siden den første pasienten med familiær lecitin-kolesterol-acyltransferasemangel (familiær LCAT-mangel) ble oppdaget på Rikshospitalet, og neste år 50 år siden Kaare R. Norum og Egil Gjone publiserte den første familien med denne sykdommen. Symposiet er en markering av dette jub...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Årlig forskningskonferanse i European Organisation for Caries Research (ORCA) i juli 2017 i Oslo, Norge

Avdeling for kariologi og gerodontologi ved Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo vil i 2017 arrangere den 64. ORCA Conference (European Organisation for Caries Research). Konferansen arrangeres hvert år i Europa, med unntak av 2005 og 2012 hvor den fa...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The BRIDGE trial: A multicenter RCT to improve continuity and quality in rehabilitation of people with rheumatic & musculoskeletal diseases

Rehabilitering er et viktig tiltak for å hjelpe mennesker med muskelskjelettsykdommer, -skader og -plager (MUSSP) til å leve best mulig med disse tilstandene. I Norge foregår slik rehabilitering i hovedsak ved sykehusavdelinger og rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten. Vi vet fr...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Traumatic brain injury; needs and treatment options in the chronic phase. A randomized controlled community-based intervention

Traumatisk hjerneskade (TBI) affiserer sentralnervesystemet og medfører behov for høyspesialisert medisinsk behandling etterfulgt av rehabilitering. Vedvarende helseproblemer med redusert fysisk og kognitiv funksjon samt emosjonelle problemer er vanlig. Behandling og rehabilitering er derfor nødv...

Tildelt: kr 13,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Randomized controlled trial of Prompt Mental Health Care

Angst- og depresjonslidelser utgjør sammen med ruslidelser de vanligste psykiske lidelsene i befolkningen. Grunnet utbredelsen i befolkningen er storparten av denne summen relatert til angst- og depresjonslidelser. Samtidig er tilgangen til psykiske helsetjenester der en kan få hjelp for disse li...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2025

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Targeting low back pain and comorbidity in primary care - a plan for a prospective study aimed to increase treatment effects in back pain

In the proposed pre-project we want to establish a low back pain network connecting service-users, -providers and -researchers. This network will facilitate the inclusion of a broader range of input sources into low back pain research, in turn leading to better, more relevant low back pain resear...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Utforske mulighetene for oppgradering og uttesting av vurderingsverktøyet CONTINUUM for brukere med rus- og avhengighetsproblematikk

Rusmisbruk og avhengighet er en komplisert lidelse med mange involverte faktorer som krever en omfattende vurdering for å kunne tilby den rette behandlingen. Uten en slik grundig gjennomgang av helsetjenestebehov risikerer man pasientene behandles feil eller ikke gir de nødvendige tjenestene som ...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

ABR-Diag: Novel Diagnostic Tool for Antibiotic Resistance

The emergence and spread of antibiotic resistant (ABR) bacteria is defined as a global health problem by WHO. An estimated 23,000 patient in US and 25,000 patients in the EU die annually from ABR bacteria. In 2013, there were 1482 cases of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, 117 cases of...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Innlandet

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Internet-Based Mindfulness and Yoga Intervention for Relapse Prevention

Stadig flere mottar behandling for rusmiddelmisbruk og/eller psykiske lidelser. Mens mange forskjellige typer tiltak har vist seg å være effektive på kort sikt, så er tilbakefall svært vanlig. Det å kunne tolerere negative følelser og ikke handle på dem på en uhensiktsmessig måte er kjerneutfordr...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Forprosjekt for utvikling av mhelse for bedre mestring av psykiske plager blant ungdom 18-25 år

Formålet med prosjektet er å bidra til økt mestring blant ungdom som sliter med psykiske plager og samtidig redusere bruken av anti-depressiva. For å oppnå dette vil prosjektet utvikle en mhelse-tjeneste som bidrar til et bedre og mer målrettet opplegg for behandling, oppfølging og samarbeid m...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage