0 antall prosjekter

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Mapping and interrogating top-down control of the memory engram of the posttraumatic stress disorder.

Utbruddet av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) utløses av en livstruende opplevelse, som etterlater et varig spor av trauma minne. Personer med PTSD klarer ikke å skille likhetstrekk mellom forskjellige kontekster; minner blir stort sett generalisert, slik at en lignende kontekst genererer en r...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Type 2 DIAbetes in South Asian immigrants. Pathophysiology, Perceptions, Prevention and Treatment - The DIASA research programme

DIASA1: Vi arbeider med en rekke analyser av innsamlet materiale for å øke forståelsen for den høye forekomsten av prediabetes hos sørasiatiske sammenliknet med nordiske kvinner etter svangerskapsdiabetes. Analysene omfatter spørreskjemadata for kost og fysisk aktivitet og biomarkører for å kartl...

Tildelt: kr 18,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Longitudinal Study of music Therapys Effectiveness for Premature infants and their caregivers: international randomized trial (LongSTEP)

I forskningsprosjektet LongSTEP var hovedfokus relasjonen mellom premature barn og deres foreldre, og hvordan denne viktige tidlige tilknytningen påvirkes av musikkterapi under innleggelse på nyfødtintensivavdelingen og etter utskriving fra sykehuset. Økt overlevelse blant prematurfødte barn har ...

Tildelt: kr 18,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Stem Cell Therapy for Bone Regeneration in Maxillofacial and Orthopaedic Surgery

Det kliniske forsøket er en intervensjonsstudie utformet som en fase II studie med bruk av avansert terapilegemiddel (ATMP) som tar sikte på å evaluere effektiviteten, sikkerheten og toleransen av lokale bruken av autologe benmargs mesenchymale stamceller (MSC) kombinert med bifasisk kalsiumfosfa...

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Understanding psychosis, cognitive impairment and motor symptoms induced by NMDA receptor dysfunction: mechanisms to prevention and therapy

Alvorlige psykiske lidelser begynner i ung voksen alder, fulgt i mange tilfeller av langvarige symptomer som gir behov for medisinsk behandling og sosiale problemer. Sykdomsmekanismene ved alvorlige psykiske lidelser slik som schizofreni er uklare, og de fleste medikamenter er utviklet uten empir...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Linking synaptic dysfunction to disease mechanisms in schizophrenia - a multi-level investigation

Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse preget av hallusinasjoner, vrangforestillinger, kognitive funksjonshemninger og nedsatt funksjonsevne. Det representerer en av de store utfordringene for samfunnet, med store udekkede pasientbehov og betydelige helsekostnader for det europeiske samfunnet...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Exploitation of extracellular vesicles for precision diagnostics of prostate cancer.

Prostatakreft er den vanligste krefttypen hos menn i Europa, med ca. 400 000 tilfeller årlig. Å utvikle sensitive ikke-invasive biomarkører for å skille mellom indolent og aggressiv prostatakreft er et viktig klinisk behov ved behandling av prostatakreft. PROSCANEXO er basert på hypotesen om at e...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Microbiota-based SCReening of Anal Cancer in HIV-infected individuals (SCRAtCH)

Risikoen for analkreft er betydelig økt blant personer med HIV, til dels grunnet høy forekomst av humant papilloma virus (HPV) blant menn som har sex med menn (MSM). Dagens screening-program er basert på å påvise cancer eller forstadier til cancer ved hjelp av celleprøve. Selv om dette er en svær...

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

SNAREopathies: Mechanisms of neuropsychiatric genetic diseases of the SNARE complex: towards therapeutic intervention

Feil i signaloverføring mellom nevroner forekommer ofte i forbindelse med store hjernesykdommer, og kan føre til epileptiske anfall når som helst i livet. Proteiner fra SNARE-komplekset spiller en viktig rolle i signaloverføringen. De regulerer frigjøringen av signalmolekyler fra et nevron til de...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Multi-parametric Analysis of the Evolution and Progression of Low-Grade Glioma

I dette Transcan prosjektet koordinert av Andreas Bikfalvi (INSERM, University of Bordeaux) har vi som partner, 4 hatt en rolle i analyser av lav-gradige gliomer (LGG). Vevsprøver fra 230 lav gradige gliomer (Italiensk kohort) ble først analysert i Italia hvor inklusjonskriteriene var histologisk...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Macrophage heterogeneity in human and murine atherosclerosis: a therapeutic opportunity?

kroniske prosessen er hovedårsak til alvorlige komplikasjoner som hjerteinfarkt og slag. Selv om det har vært store framskritt i behandlingen av denne sykdommen forventer man at antall syke forårsaket av aterosklerose vil øke i årene som kommer bl.a. pga av aldrene befolkning. I tillegg opplever ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Online insomnia treatment for wait-list patients in mental health care. A randomized controlled multicenter trial.

Søvn er et grunnleggende behov hos mennesker og har stor betydning for vår psykiske og fysiske helse. Hos mennesker med psykiske lidelser, ser vi at søvnvansker er et av de vanligste problemene og at det går igjen på tvers av alle typer lidelser. Lenge har en tenkt at disse søvnvanskene burde for...

Tildelt: kr 14,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

MRI data from Oslo MS patients in the EU H2020 project MultipleMS

Multippel sklerose (MS) er en kronisk, inflammatorisk sykdom som rammer sentralnervesystemet, og i Norge er over 13.000 voksne rammet. MS er en heterogen sykdom, og det trengs biomarkører som vil være til hjelp med å persontilpasse behandlingen. Dette prosjektet har som mål å identifisere både bi...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Genome-directed breast cancer therapy

De første resultatene av studien på primær brystkreft er publisert (Eikesdal et al; Annals of Oncology 2021), og viser at bruk av såkalte PARP-hemmere for trippel-negativ brystkreft (TNBC) har et langt bredere anvendelsesområde enn tidligere antatt. TNBC er den brystkreftform med mest alvorlig pr...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Advanced ex vivo analyses and multi-frequency ultrasound technology for improved evaluation and diagnosis of coronary plaque

Aterosklerose er en sykdom som resulterer i dannelse av plakk i visse utsatte områder av karveggen på arterier. Disse plakkene kan grupperes i stabile og ustabile plakk der de ustabile plakkene typisk inneholder kolesterol. Ruptur av et ustabilt plakk, med en resulterende blokkering av en kransar...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

ME/CFS forskerkonferanse

ME/CFS Forskerkonferanse 20.-21. november 2017 Vertskap Folkehelseinstituttet, Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME og Norges ME-forening. Forskerkonferansen omfatter både en konferanse for forskere over 2 x 1/2 dag + en åpen konferanse for helsepersonell og brukere. Målgruppen for forskerk...

Tildelt: kr 66 450

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Long acting naltrexone for opioid addiction: the importance of mental, physical and societal factors for sustained abstinence and recovery.

Avhengighet av opioider har en rekke negative konsekvenser både for pasienten, deres slektninger og for samfunnet. Langtidseffektene av ulike behandlingstilnærminger er varierende og generelt lave.Prosjektet undersøker hvordan langsiktig avholdenhet fra opioider påvirker pasientens psykiske og so...

Tildelt: kr 16,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Akershus

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

FIBROMYALGIA AND CHRONIC PAIN. -RESERACH FOR BETTER TREATMENT AND REHABILITATION

Seminaret «FIBROMYALGI OG LANGVARIGE SMERTER. -FORSKNING FOR BEDRE BEHANDLING OG REHABILITERING» skal arrangeres på Diakonhjemmet sykehus 24. oktober 2017. Seminaret arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Norsk Revmatikerforbund (NRF), Norges Fibromyalg...

Tildelt: kr 74 245

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

From double trouble to dual recovery: Increasing recovery-oriented rehabilitation(ROR)and quality of life through collaborative partnership

Forskningsprosjektet omhandler recovery-orientert rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser og som bor i kommunale botiltak. Brukere, ansatte og forskere samarbeider om gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet har et aksjonsforskningsdes...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Buskerud

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Dementia diagnostics and treatment: from research to clinic and from clinic to research - Sept 25 and 26, 2017 -Oslo: Oslo Congress Center

The Nordic Network in Dementia Diagnostics (NIDD) is a network of eight Memory Clinics in five Nordic countries and Lithuania was established in 2009 with financial help from NordForsk, which is a Nordic research board with responsibility for cooperation on research and training of researchers in...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestfold

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

A New Traumatic Axonal Injury Classification Scheme based on Clinical and Improved MR Imaging Biomarkers

Vi vet alle at mange typer ulykker kan føre til hodeskader. Hjernen kan dermed bli skadet i forskjellig grad, og denne skaden kan eventuelt føre til fysiske, kognitive og emosjonelle plager. Traumatisk aksonal skade (TAI) er en viktig type hjerneskade, og MR er beste metode for å vise slik skade....

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Fecal microbiota transplant in chronic fatigue syndrome - an RCT The comeback study

Ved fysikalmedisinsk avdeling UNN Harstad gjennomføres The Comeback Study - en placebokontrollert dobbelt blindet studie hvor kronisk tretthetssyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) skal behandles med fekal transplantasjon. Fekal mikrobiotia transplantasjon (FMT) har vært en vellykket behandling...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Non-invasive electrical stimulation of the cervical spinal cord to facilitate arm and hand functional re plasticity after spinal cord injury

Ryggmargsskader fører som oftest til varig funksjonstap, både sensorisk og motorisk. Men begrenset gjenvinning av funksjon kan forekomme gjennom en prosess som heter "adaptiv plastisitet", og mye forskning fokuserer nå på hvordan man kan fremme dette. Nyere forskning har vist at elektrisk stimule...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Integrated treatment of hepatitis C virus infection among patients with injecting drug abuse: a randomised controlled trial (INTRO HCV)

Pasienter med rusavhengighet har høy sykdomsbyrde i tillegg til at helsetjenestene har vært mindre tilgjengelig enn for befolkningen for øvrig. I tillegg er det mindre kunnskap om helsetilstanden i denne gruppen, og om hvordan helsetjenester påvirker helseutfall. Rapporter fra klinikker som gir l...

Tildelt: kr 16,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Changing health along the Syrian refugees trajectories to Norway. Somatic and mental health relationships and implication for treatment.

Da den massive flukten fra Syria til Europa startet for noen år siden, hadde helserelaterte utfordringer blant syriske flyktninger mens de sto på flukt og etter ankomst til Norge, knapt blitt studert, og kunnskap om hvorvidt helsebehovet ble dekket var sparsom. Det var bare få målrettede terapeut...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Neurorehabilitation- how plastic is the human brain? What promotes motor learning and cognitive function in rehabilitation?

Objectives of the project The primary aim is to share knowledge of how to promote and optimilize motor learning and cognitive function in neurologically disabled persons.We invite to an international seminar where leading neuroscientists from home and abroad can present their research and discuss...

Tildelt: kr 18 723

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Gene therapy with phosphodiesterases to treat heart failure

Hos pasienter med hjertesvikt klarer ikke hjertet å pumpe tilstrekkelig med blod, f.eks. under fysisk aktivitet eller følelsesmessig påvirkning. Det sympatiske del av det autonome nervesystemet aktiveres ved fysisk aktivitet eller stress og påvirker hjertet ved frigjøring av noradrenalin, som sti...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Repetitive Subconcussive Head Impacts - Brain Alterations and Clinical Consequences

Er nikking i fotball farlig? Det vet vi rett og slett ikke, men det skal vi gjøre noe med. Hjernerystelser forekommer hyppig i kontaktidretter, og de langvarige skadevirkningene av dette er det siste tiåret vel etablert. Vesentlig hyppigere enn hjernerystelser, er gjentatte lavgradige hodestøt...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

DNA methylation patterns and lung cancer risk prediction

1. Biomarkører og risikoreduksjon av lungekreft Lungekreft er den viktigste årsaken til kreftdød over hele verden. Mer enn 1,6 millioner mennesker dør av lungekreft hvert år. Den sterkeste risikofaktoren for lungekreft er tobakkrøykeksponering. Den beste måten å forhindre lungekreft er å redus...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

BACK AND NECK PAIN RESEARCH FORUM, OSLO 2017: the 15th International Forum on Back and Neck Pain Research in Primary Care.

Rygg- og nakkesmerter er den sykdommen/plagen som rammer flest og koster mest både i Norge og i et globalt perspektiv. Mesteparten av behandlingen foregår i primærhelsetjenesten av ulike faggrupper, slik som allmenpraktiserende leger, fysioterapeuter, kiropraktorer mm. I Norge er det mange forske...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo