0 prosjekter

KLIMAFORSK-Stort program klima

Visuell historiefortelling om ekstremvær i Norge i fremtiden

Dette prosjektets målsetting er å skape et effektivt kommunikasjonsverktøy i form av en film for å formidle resultatene av det KLIMAFORSK-finansierte forskningsprosjektet TWEX. Filmen vil bli aktivt markedsført og vist for relevante målgrupper for å bidra til at forskningsbasert kunnskap tas inn ...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Public responses to climate policies - analyze empirical data in the ACT project - create a basis for comparative analyses

The Autumn 2019, the ACT project is in a phase of analyzing data and writing papers. Dr. Aasen’s research stay at Cambridge in this period is an important contribution to progress and research results in this ACT project in several ways. Firstly, the research environment at the Department of Land...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

The human imprint on land-atmosphere exchange in high latitudes

Endringer på landoverflaten grunnet menneskelig aktivitet bidrar til klimaendringer på flere måter. Arealbruksendringer bidrar med omtrent 12% av globale karbonutslipp. Samtidig påvirker arealbruksendringer biokjemiske og biofysiske egenskaper som styrer vekselvirkning mellom jord, vegetasjon og ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Vær og vegetasjon – 1700-tallet, i dag og i fremtiden

Med utgangspunkt i klimahistorisk kildemateriale skal ”Vær og vegetasjon – 1700-tallet, i dag og i fremtiden” stimulere til refleksjon om klimaendringer og konsekvensene av disse. Prosjektet kombinerer nye digitale teknologier som 3D-grafikk og spillteknologi med fysiske kunst- og utstillingsform...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

PREDICTION OF CLIMATE CHANGE EFFECTS ON SPECIES WITH COMPLEX LIFE HSITORIES

The aim with this project is to assemble 10 internationally leading scientists in a workshop in Trondheim to evaluate different approaches for how to estimate and model the effects of climate change on the population dynamics of species with complex life histories. The aim of the project is to p...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Integrated assessment to aid mitigation of negative impacts by THREE global change Drivers on alpine biodiversity and ecosystem function

Fjellområder gir viktige leveområder for mange plante- og dyrearter, og de bidrar også med viktige økosystemfunksjoner og -tjenester som karbonlagring, områder for utmarksbeite og regulering av flom og jordskred. Samtidig er fjelløkosystemene spesielt utsatt for globale forandringer skapt fra men...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Cascading consequences of hunting and fishing for ecosystem services in Amazonian forests

Jakt og fiske er livsgrunnlaget for urfolk og annen lokalbefolkning i Amazonas. I senere tid har imidlertid ukontrollert jakt og fiske ført til stor nedgang i populasjoner av både vilt og fisk mange steder i denne regionen. En god løsning for jakt- og fiskeforvaltning er derfor avgjørende for bev...

Tildelt: kr 19,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Emit now, mitigate later? IMPlications of temperature OverShoots for the Earth system

IMPOSE har produsert et sett idealiserte overshoot-scenarier med NorESM2. Vi fikk muligheten til å tilpasse våre idealiserte scenarier til "Zero Emission Commitment Model Intercomparison Project (ZECMIP)" (Jones et al. 2019). ZECMIP var et tillegg til CMIP6 på kort varsel og sikter mot å besvare ...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Methane cycling archives from warming Arctic lakes: Retrieving the genomic blueprints of Holocene microbes

Land og innsjøer i Arktis slipper ut betydelige mengder metan (CH4), en effektiv drivhusgass som bidrar til globale klimaendringer. Likevel er effekten av hurtig oppvarmning på metanutslippene i Arktis dårlig forstått, spesielt over tidsrom fra årtier til årtusener. Den nyeste utviklingen i sekve...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimaendringer - et undervsiningsprogram på viten.no

I dette formidlingsprosjektet skal det utvikles et undervisningsprogram om klimaendringer på det etablerte nettstedet viten.no. Programmet skal gi elvene oppdatert og forskningsbasert kunnskap om klimaendringer som bidrar til dybdelæring. Programmets målgruppe er elever på ungdomstrinnet og vider...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Stimuleringsmidler til EU-prosjektet AtlantOS

H2020 prosjektet AlantOS tar sikte på å optimalisere og integrere innsamling av data som beskriver Atlanterhavets fysiske og kjemiske miljø, dets økologiske status og utvikle et enhetlig og harmonisert observasjonssystem innenfor rammeverket av GOOS (Global Ocean Observing System) og GEOSS (Globa...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

FUTURUM: Et museum om fremtiden

NTNU Vitenskapsmuseet, NTNU Bærekraft, NTNU Energi og NTNU Havrom skal i samarbeid med utvalgte fagmiljø og eksterne aktører lage en nyskapende utstilling som vil åpne under NTNUs Vitenskapsfestival 2019. Dette tiltaket skal prege festivalen med nye formidlingsmetoder for opplevelser, kunnskap og...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

PLATON - a PLATform for Open and Nationally accessible climate policy knowledge

Målet med kunnskapsplattformen PLATON er å øke og spre kunnskapen om hvordan Norge kan nå sine klimamål. Prosjektet skal fremskaffe nye forskningsresultater i tillegg til å samle og systematisere kunnskap som allerede finnes på kunnskapsfronten. Data, statistikk og modellverktøy som ligger til gr...

Tildelt: kr 48,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Arctic Ocean mixing processes and vertical fluxes of energy and matter

AROMA er motivert av de pågående hurtige endringene i det Arktiske klimaet, tydeligst uttrykt via reduksjon av sjøistykkelse og økt temperatur i havet og atmosfæren, med konsekvenser for atmosfærens karbonopptak, netto primærproduksjon, sterk klimarespons, og dramatiske følger for samfunnet. A...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Terrestrial ecosystem-climate interactions of our EMERALD planet

Planter regulerer kretsløpene av karbondioksid og vann, justerer atmosfærens sammensetning og påvirker hvordan landskapet tar opp i seg og reflekterer sollys. Vegetasjonen endres som følge av klimaendringer, og den både formes av - og former - omgivelsene. Vegetasjonen spiller derfor en viktig ro...

Tildelt: kr 30,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Transformation as Praxis: Exploring Socially Just and Transdisciplinary Pathways to Sustainability in Marginal Environments (TAPESTRY)

Prosjektet bruker en ny måte å tenke om transformasjon på, som ?praxis? drevet fra grisotta, som et fundament for forskningen. Vi har kartlagt hvordan lokalbefolkningen i tre marginale områder i India ? The Sundarbans, Kutch og Mumbai ? forstår og opplever usikkerhet knyttet til effektene av klim...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Past changes in inter-annual climate variability: linking tropical and high latitude processes.

Funds are requested for a visiting Professor Mary Elliot to spend a duration of 10 months (Feb 2019-Nov 2019) at Uni Research. During her time at Uni Research, Professor Elliot will work with Carin Andersson Dahl and colleagues. One of the primary aims will be to derive information about past ch...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

GEOFAREDAGEN 2018

Geofaredagen er en direkte følge av Forskningsrådets fagevaluering av geofagene i 2011. Som et resultat av utlyste midler i 2014 til oppfølging av funnene i evalueringen, ble en workshop arrangert i Åndalsnes høsten 2015, der planene om et årlig arrangement ble lagt. Geofaredagen 2016 ble arrange...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

ByBy-konferanse 2018: Siste nytt fra forskninga!

Forskningsgruppen Byutvikling og bytransport ved Transportøkonomisk institutt søker om støtte til gjennomføring av todagers seminar om Byutvikling og bytransport: Siste nytt fra forskninga! Arrangementet er rettet mot praktikere fra offentlig og privat sektor, andre fosrkningsmiljøer og andre slu...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Arktis klima inn i undervisningen - Kunnskapsportalen IGLO

Prosjektets formål er å forbedre mulighetene for at undervise om Arktisk klima på realfag i VGS. Dette gjøres ved at utvikle webportalen «IGLO – Byg din egen undervisning om Arktis». IGLO er et verktøy som gjør det lettere å tilrettelegge realfagsundervisning om Arktisk klima. Her samles og ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

The Role of Atmospheric Waves in Arctic-midlatitude Linkages

The Arctic is warming more than twice as fast as the rest of the globe. This warming is accompanied by profound changes in polar regions, including a shrinking sea ice cover, the loss of permafrost, and a moistening of the atmosphere. Coincident with this period of Arctic change, there has been ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Ultra-High-Resolution Marine and Terrestrial Records - Institute of Arctic and Alpine Research (ULTRA-INSTAAR)

The ULTRA-INSTAAR project is a mobility stipend to enhance research and collaboration focused on reconstructing and understanding the long-term (century to millennial scale) development of key aspects of ocean-ice-atmosphere dynamics at annual to sub-annual resolution. In ULTRAMAR, we aim to quan...

Tildelt: kr 87 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimabesserwizzer - ein dokumentarserie for barn om klimaspørsmål

Konseptet i serien vil vere ei familie med tre barn i alderen 5 til 11 år, som skal sjå på sitt klimarekneskap. Alt ifrå transport og bilbruk, forbruk av dingsar, plast og kle til klimavennleg ferie vil bli vurdert. Kva er det familien gjer som setter størst Co2-avtrykk? Kva kan dei gjere for å a...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Change Modeling and Prediction of Economic Impact

Globale klimaendringer er nå anerkjent som en av de største samfunns-utfordringene i vår tid, og har allerede hatt en stor påvirkning på land, lokal-samfunn og individer verden over. Å takle denne utfordringen på best mulig måte krever gode og nøyaktige svar på følgende spørsmål: (1) Hva er e...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

The role of the atmospheric energy transport in recent Arctic climate change

Fører forandringer i den atmosfæriske sirkulasjonen til Arktisk oppvarming og smelting av innlandsisen på Grønland? Dette er spørsmål vi forsøker svare på i dette prosjektet. I Arktis ser vi noen av de mest markante tegnene på klimaforandringer. Disse tegnene inkluderer en svært negativ trend ...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Grønsj - et utadrettet seminarserie om det grønne skiftet

-

Tildelt: kr 72 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimaforsking The YouTube Way – frå sminkevideo til grønt engasjement

-

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Effects of climate change in a multiple stress multispecies perspective - MULTICLIM

Effektene av klimaendringer, miljøforurensning og tap av biologisk mangfold er blant dagens største miljømessige utfordringer. Forståelsen av hvordan disse utfordringene samvirker, er fremdeles stort sett uutforsket. I prosjektet MULTICLIM studerer vi kombinasjonen av klimaendringer og miljøforur...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Science and Climate Services in Practice

The overseas research grant is to support Jana Sillmann to spend up to 4 months at the Pacific Climate Impact Consortium (PCIC) at University of Victoria, BC, Canada. This will enable her to closely collaborate with a climate service provider challenged with similar geographical and climatologica...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Mitigation of societal risks imposed by geohazards in a changing climate through digitalization

Nyere klimatrender har ført til at det norske samfunnet opplever ekstraordinære utfordringer. En av disse er hyppige og store hendelser innen geofarer, som jordskred, flomskred og snøskred. Klimaprognoser for Norge indikerer en økning i hyppigheten av utløsende hendelser for geofarer som ekstreme...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage