0 antall prosjekter

EF-BIOM-Biomedisin og helse

NTNU, Det med. fak: EU-posisjoneringsmidler for 1999

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Virkning på norsk skogsektor av endringer i sentrale rammevilkår

Den norske skogsektoren (dvs. skogbruk og skogindustri i Norge vurdert samlet) operer innenfor rammevilkår som i dag er under sterkt press som kan endre seg raskt. Disse rammevilkåra er delvis internasjonale (f.eks internasjonale avtaler om biodiversitet, handel, regulering av klimagassutslipp),...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 1999-2005

Sted: Akershus

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Applications of Molecular Techniques in Systematic Biology

...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 1999-2007

Sted: Vestland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Vekst og kjønnsmodning hos kveite: Interaksjoner og koblinger til lysperiode

Til tross for at gytetidspunkt relativt enkelt lar seg styre i kveite ved hjelp av lysmanipulering, har en ennå ikke lykkes i å finne effektive metoder for å utsette kjønnsmodning og samtidig få økt vekst i hannfisk. Foreløpige resultater antyder at en ko rtdagsperiode kan være effektiv, men vi t...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Vestland

MIKROTEK-Mikroteknologi

FIN - Films, Interfaces and Nanomaterials

...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 1999-2005

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Småfesemin

I Norge har semin med frossen sæd blitt brukt siden 1975 i et begrenset omfang ved eliteparinger i væreringer i bukkeringer. I gjennomsnitt har rundt 1000 geiter og 4000 søyer blitt inseminert hvert år. Dagens skjukdomssituasjon, hvor vi bruker betydelige ressurser på å bekjempe skrapesjuka, har...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Oslo

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Industriell økologi - framtid, kommunikasjon og læring (SUP)

Prosjektet er et Strategisk universitetsprogram (SUP) som har til hensikt å bidra til kunnskapsutvikling innen industriell økologi i skjæringsfeltet mellom teknologi og samfunnsfag/humaniora. Prosjektet har form av et tverrfaglig samarbeid, og består av t o doktorgradsprosjekter samt et syntesepr...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 1999-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EF-BIOM-Biomedisin og helse

Universitetet i Bergen, Det med. fak: EU-posisjoneringsmidler for 1999

...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Vestland

EF-BIOM-Biomedisin og helse

EU-posisjoneringsmidler, Folkehelsa

...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Oslo

DEMOG-Demografi/befolkningsspørsmål

Demografisk forum

...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 1999-2006

Sted: Ukjent Fylke

MIKROTEK-Mikroteknologi

Fiberoptic components and their applications in medical sensors

Programmet vil rettes mot fiberoptiske komponenter og deres anvendelser i sensorer. En vil spesielt studere kobling mellom optiske modi som er forårsaket av periodiske perturbasjoner slik som Bragg-gitre og akustiske bølger som forplantes langs fiberen. R esponsen av Bragg-gitre på omgivelsespara...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 1999-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SUPNKOMP-SUP-NHD Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Medisinsk teknologi

NTNU/SINTEF/RiT har spesielle forutsetninger for forskning innen medisinsk teknologi. NTNU har flere studieløp for anvendelse av ulike teknologiske fag mot medisin og en doktorgradsutdanning innen medisinsk teknologi med et omfang på ca. 10 nye doktorgrad er per år. SINTEF har, særlig gjennom SIN...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MENTAL-Mental helse

Funksjonell dyspepsi - en livsstil sykdom? Betydning av livsstil for vagal aktivitet, magesekkens akkomodasjon og måltidsrelatert

Funksjonell dyspepsi, irritabel colon og ikke-kardiale brystsmerter er hyppig forekommende funksjonelle tilstander der en med tilgjengelig metodikk i dag ikke kan påvise organiske forandringer som kan forklare de ofte invalidiserende plagene. Pasientene h ar som gruppe mer angst, depresjon, neuro...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 1999-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Driftsformer og skjøtsel i utvikling av landbrukets kulturlandskap

Dette er et strategisk instituttprogram for å styrke kompetanse og kapasitet for forsking innen kulturlandskap i Planteforsk. Programmet er delt i 2 hovedprosjekt med tilsammen 5 delprosjekt. Det fokuseres på hvilken evne noen av de mest vanlige driftssys tema i jorbrukets engdyrking har til å sk...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 1999-2005

Sted: Akershus

REISE-3-Reiselivsforskning

Individualisering som tendens i reiselivet.

Dersom en i reiselivsmarkedene ser individualiseringstendenser, gjenspeiler dette generelle samfunnstendenser. En nærmere undersøkelse av temaet baseres derfor i et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig teorifundament. Stikkord er individ, kultur og marked. D ette betyr en tilnærming ut fra kombinasj...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

PETPOL-PETROPOL

Overnasjonale regelverk av betydning for petroleumssektoren.

Prosjektet fell i to fasar: 1. Kartlegge og presentere relevant regelverk og skrive to til tre pilotstudiar/artiklar. 2. Utarbeide ei samla analyserande framstilling av det overnasjonale rettslege rammeverket.

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

The Eye of the Whirlwind. Russian Identity and Soviet Nation-Building. Publ. på russisk.

...

Tildelt: kr 52 804

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Ukjent Fylke

KILDEN-Oppstart, lønn, randsone etc

KILDEN

...

Tildelt: kr 111,9 mill.

Prosjektperiode: 1999-2024

Sted: Akershus

TEKNMED-Medisinsk teknologi

Medisinsk teknologi - samfinansiering med NT, prosjet 154080/I30

...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 1999-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Forskningsleder Velferdsprogrammet

...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 1999-2005

Sted: Oslo

VITSKAP-Vitenskapsstudier i humaniora og samfunnsvitenskap

Kurs- og driftsutgifter

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 1999-2006

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

ICES/GLOBEC-sekretariat

...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 1999-2007

Sted: Ukjent Fylke

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Media vold og aggresjon blant unge seere: En analyse av komplekse sammenhenger

Resultatene av de 3 første undersøkelsene støtter teorien om at sosialt stress/økt antisosial aggresjon får seere til å velge kriminalserier fremfor andre programtyper, og at kriminaldramaet har den virkning at det kanaliserer unge seeres aggresjon vekk f ra det etablerte samfunn og mot samfunnet...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 1998-2004

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Arrangerte ekteskap blant ungdom med innvandrerbakgrunn - forhandlinger om kjønn og etnisitet

Prosjektet er ment som et bidrag til forskning og debatt om ungdom fra etniske minoriteter. Den sikter mot å problematisere noen generelle perspektiver på det flerkulturelle ungdomslivet og bidra til kunnskap om ekteskapsinngåelse spesielt. Forhandlinger og konflikt rundt ekteskap i minoritetsfa...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 1998-2004

Sted: Oslo

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Kjernemiljøfunksjoner i progammet "Idrett, samfunn og frivillig organisering", Høgskolen i Telemark

Hovedmål for prosjektet er å vedlikeholde og initiere kjernemiljøaktiviteter som anses som sentrale for kjernemiljøsatsingen på de to ansvarsområdene. Prosjektet ønsker å følge opp de mål som er satt for den kjernemiljøstatusen. Det søkes om midler til å finansiere workshops, internasjonal stud...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 1998-2007

Sted: Ukjent Fylke

REGUT-Regional utvikling

Forskningsleder - Regional utvikling

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 1998-2004

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The Abraham Traditions in Targum Onqelos Genesis 12-25

Prosjektet søker å belyse tekstene om Abraham i Mosebok 12-25 slik de er gjengitt i én av de jødiske, arameiske oversettelser av Det gamle testamente, den såkalte Targum Onkelos. Prosjektets problemstilling er: Hvordan tegnes bildet av Bibelens Ab raham og tradisjonene knyttet til ham, i ...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 1998-2004

Sted: Oslo

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Idrettspolitikkens kjønnspolitikk - i klemme mellom ulike rasjonalitetshegemoni?

Prosjektet har som mål å frambringe forskingsbasert kunnskap om kjønn og kjønnsmakt innan det idrettspolitiske feltet, slik at kvinner og menns handlingsvilkår og muligheter for verdirealisering og styring kan bli synlege og meir tydelege. Prosjektet vil være konsentrert om tre problemaspekt: ...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 1998-2005

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

BOLIG-Bolig og levekår

Boligpolitikk: Forholdet mellom stat og marked

Både boligmarked og statens boligpolitikk har gjennomgått store endringer de senere årene. Innenfor boligsektoren har en hatt en overgang fra generelle til selektive tiltak, og markedet har også vært gjenstand for store endringer ved at kredittmarkedet og boligmarkedet er mer liberalisert. Dette...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 1998-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Program for helseøkonomi i Bergen (HEB)

Program for helseøkonomi i Bergen, HEB, er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole (NHH). Formålet er å utvikle et sterkt fagmiljø for helseøkonomisk forskning i Bergen. Informasjon om helseøkonomimiljøet HEB finnes p å: http://www.sefos.uib.no/HEB/

Tildelt: kr 58,2 mill.

Prosjektperiode: 1998-2012

Sted: Vestland