0 antall prosjekter

PSYKISK-Psykisk helse

Samhandling mellom foreldre og barn med adferdsvansker.

Prosjekt om standardiserte metoder for å studere familieinteraksjon. Foreldretreningsprogrammet PMT-O, et behandlingsprogram for familier hvor barn har store atferdsvansker, er under implementering i Norge. PMT-O skal evalueres vitenskapelig av Atferdssen teret ved Universitetet i Oslo. 100 famil...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Sosial angstlidelse og selektiv mutisme hos barn og unge - relasjon til utviklingsforstyrrelser, familiær angst og traumatisk stress.

Sosial angstlidelse (SAD) er en hyppig tilstand (5-15% hos unge), karakterisert ved en gjennomgripende og markert redsel i sosiale situasjoner. Selektiv mutisme (SM) er karakterisert ved persisterende taushet i visse situasjoner og forståes som et uttrykk for sterk grad av sosial angst. Antatt p...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

CO2 - reactivity and Panic anxiety. A. twin Study.

Innholdet av C02 i blodet styrer pusterefleksen slik at økt CO2 -konsentrasjon gir følelsen av behov for luft og øker pustefrekvensen. En betydelig andel av personer som lider av panikkangst får panikk-lignende reaksjoner ved inhaler ing av en blanding av C02 og o...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Tildig intervensjon ved psykose.

Det er gjentatte ganger vist at det går lang tid fra første psykotiske symptomer til oppstart av adekvat behandling ved schizofreni og tilsvarende psykoser. Det er også vist at det er en assosiasjon mellom lengre varighet av ubehandlet psykose og dårliger e behandlingsutfall/korttidsprognose. Pr...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

The neurotrophin hypotesis of depression: a new framework for understanding depression and the acion of antidepressant drugs.

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Nevrobiologiske aspekter ved tilbakevendende kortvarig depresjon (TKD)

BAKGRUNN: 1-års prevalens, av TKD er ca. 7%. Kjennetegn er mange (>12/år) og kortvarige (gj.snitt 3 dager) perioder med plutselig dyp depresjon og funksjonssvikt. Suicidrisikoen er 4.2 større enn i normalbefolkningen. TKD kompliseres ofte av angst, dysfo risk-utagerende adferd og nevrasteni. Deb...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Stress, sosialt samspill og RA: Betydningen av stress og støtte i interpersonlige og behandler-pasientforholdet ved RA

Problemstillinger: - Hvilke forhold knyttet til bakgrunnsvariable, sykdomskarakteristika og tidligere sykdomsforløp har betydning for sykdomsaktivitet og mental helse hos RA pasienter mer enn 10 år etter sykdomsdebut? Bidrar stress og psykologiske for hold gjennom sykdomsforløpet, basert på d...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Ullevål 600: Behandling, forløp, kognisjon og genetisk sårbarhet hos pasiente rmed alvorlig psykisk lidelse

Samarbeidsprosjektet vil kombinere fire delprosjekter, som studerer forløp og helsetjenestetilbud, medikamentell behandling, kognisjon og genetisk sårbarhet i et representativt materiale av pasienter med schizofreni og manisk depressiv lidelse. Det kognit ive og genetiske delprosjektet vil skje i...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

En undersøkelse av normal aldring og MCI ved bruk av nevropsykologiske mål, hendelsesrelaterte potensialer (ERP) og billeddiagnostikk (MRI)

Prosjektet har to relaterte deler. Del I fokuserer på normale aldringsprosesser, og representerer en videreføring av et igangsatt longitudinelt prosjekt om normal aldring (20-95 år) studert med nevropsykologi (NP), elektrofysiologi (ERP) og magneti c resonance imaging (MRI). Deltagerne har...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Forskningsleder på Program for psykisk helse

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2012

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Multisenterprosjekt for studier av prosess og utfall i psykoterapi

Hovedhensikten er studere utfall og prosess ved psykoterapeutisk behandling av pasienter med ulike former for psykopatologi og å stimulere til rekruttering til psykoterapiforskning. Prosjektet er bygd opp som et nettverk som omfatter flere delsenter og le des av en flerfaglig forskergruppe med re...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Øyerkonferansen. Forskningskonferanse om mental helse

...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 1994-2007

Sted: Vestland