0 antall prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Integrated approach to the Design and Control of Offshore HVDC Networks

Den storskala innfasingen av fornybare energiressurser i det eksisterende kraftnettet er et av de viktigste målene for å nå den sårt trengte lavkarbon-økonomien. På grunn av den periodiske produksjonen til mange fornybare ressurser, samt deres ujevne geografiske spredning, vil det imidlertid være...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

2nd Vertical Geology Conference - VGC2016

Geospatial data obtained from laser scanners, photogrammetry, satellite imagery and GPS are having a massive impact on our understanding of the earth's surface topography and ongoing processes. High resolution imagery and 3D models, captured from the ground, from unmanned aerial vehicles (drones)...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The 9th International Conference on Mathematical Methods for Curves and Surfaces

The conference will be part of a joint French-Norwegian conference series on curves and surfaces. In Norway previous meetings were held in Oslo 1988, Biri 1991, Ulvik 1994, Lillehammer 1997, Oslo 2000, Tromsø 2004, Tønsberg 2008, and Oslo 2012. In France the last meeting was in Paris 2014. This s...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

SPIDER: Imaging the birth of the universe from 38,000 meters above Antartica

I mars 2014 sendte Harvard-universitetet og BICEP2-eksperimentet ut ei pressemelding med navn "Første direkte bevis for kosmisk inflasjon", der de påsto at de hadde observert urgamle gravtasjonsbølger fra universets spedbarnstid. Dette ville i så fall være aller første gang vi kunne se avtrykket...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Unravelling the Dynamics of the Solar Atmosphere

Solen er vår stjerne og dominerer i solsystemet. Det finnes en lang vitenskapelig tradisjon for å observere og studere solen. Likevel står mange grunnleggende spørsmål ubesvart. For eksempel har vi en mangelfull forståelse av hvorfor koronaen, solens ytre atmosfære, er så varm (millioner av grade...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

C*-Algebraic Facets of Irreversible Dynamical Systems

Overraskende jevnlig skjer det at arbeid med å gi sofistikerte svar på et grunnleggende spørsmål fører til viktige utviklinger: Hvorfor puster vi? Hva skjer det inne i en vannstrøm? Hvordan kan vi modellere fysiske systemer hvor rekkefølgen på to etterfølgende målinger har innflytelse på svaret? ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Research School on Changing Climates in the coupled Earth System (CHESS)

Klimaendringene har ført til en økende etterspørsel fra samfunnet rettet mot klimaforskere for økt prosessforståelse, forbedrede scenarier, reduserte usikkerheter og mer pålitelige data for reduksjons- og konsekvensstudier. For å møte denne etterspørselen er det nødvendig med en grunnleggende for...

Tildelt: kr 18,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2024

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Analyzing clinical health registries: improved software and mathematics of identifiability

I dette prosjektet har vi utviklet metoder for å estimere kausale levetidseffekter fra registerdata. Vi har brukt teknikker for stokastiske differensialligninger, som tradisjonelt har stort sett vært brukt i finans, til å reformulere marginale strukturmodeller til situasjoner med prosesser i kont...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

FRIO: FRont Interaction with Orography

Målet med FRIO er å forbedre forståelsen av hvordan fjell og fjellkjeder påvirker fronter i atmosfæren. Slike fronter er en viktig del av hvordan været oppleves, fordi frontene medfører brå endringer i lufttemperaturen. I tillegg får vi ofte kraftig nedbør og kraftige vindkast når en front passer...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Spin- and Valleytronics in Low-Dimensional Dirac Systems

Samspillet mellom spinn- og valleytronikk samt Dirac materialer og lav-dimensjonale strukturer representerer et produktivt forskningsområde. På den ene siden er slike systemer rike fra perspektivet til fundamental kvantefysikk. På den andre siden har slike systemer også et potensiale til å skape ...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Design of Green Catalysts for the Conversion of Renewable Resources into Polymers

Mens de fossile karbonressursene minker har konsentrasjonen av karbondioksid økt kontinuerlig siden den industrielle revolusjonen. Karbondioksid fremstår dermed som en av de rikeste karbonkildene for fremtiden. Imidlertid er CO2 relativt inert (ureaktivt), og kun ca. 0,5% blir for øyeblikket utny...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Penalised Complexity-priors: A new tool to define default priors and robustify Bayesian models

Bayesiansk statistikk handler om å lage en presis beskrivelse av den eksisterende kjennskapen om et fenomen basert på ekspertkunnskap og tidligere utførte studier, og deretter oppdatere denne kjennskapen basert på observerte data. Dette leder til robuste metoder som gir en presis beskrivelse av u...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Black carbon aerosols and Arctic climate

Menneskeskapte klimaendringer skyldes først og fremst økende CO2-utslipp, men andre komponenter bidrar også. Sotpartikler som slippes ut fra forbrenning, varmer opp klimaet ved å absorbere sollys. Når sot avsettes på snø og is, endres bakkealbedoen. Den nye, mørkere overflaten kan absorbere mer s...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Atmospheric concentrations of Black Carbon: From measurements to climate constraints

Kan vi bremse klimaendringene ved å redusere utslipp av sot? Sot - små, sorte partikler fra ufullstendig forbrenning - slippes ut gjennom alt fra skogbranner til dieselmotorer, fra fabrikker til kullfyrte ovner og engangsgriller. Siden partiklene er sorte, vil de ta opp sollys på samme måte so...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

HYBRID METHOD FOR CALCULATING THE RADIATED SOUND FROM VIBRATING STRUCTURES

I vår hverdag utsettes vi for mange typer av lyder. Det kan være alt fra behagelige lyder fra høyttaler eller musikkinstrument, til irriterende eller skadelig støy fra maskiner. De fleste lyder genereres av mekaniske vibrasjoner i et objekt (et membran, en plate, en struktur), som gir opphav til ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Coupled cluster methods for periodic systems

Modellering blir stadig viktigere innen forskning og utvikling, særlig innen kjemi og faststoffysikk. Modellering supplerer eksperimenter, og teori kan betraktes som den moderne vitenskapens tredje grunnpilar. Denne situasjonen har oppstått som en konsekvens av den konstant voksende beregningskap...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Super Insulator Spintronics

Vår visjon er å utvikle en banebrytende isolator-spinntronikk. I spinntroniske kretser brukes ikke primært elektronets ladning som informasjonsbærer, men snarere elektronets indre rotasjon, elektronets spinn. I magnetiske isolatorer er det ingen elektriske strømmer, men spinnet kan forflytte seg ...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Matroids in tropical geometry

Mange problemer i matematikk og dens anvendelser dreier seg om å forstå mengder av løsninger på polynomielle likninger. Disse mengdene kalles "algebraiske varieteter", og studiet av disse er en rik gren av matematikken som kalles "algebraisk geometri". De siste årene har en ny tilnærming til stud...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Oxide based intermediate band materials

I dette prosjektet skal vi utvikle nye materialer for såkalte mellombåndsolceller, på en ny måte. Materiale skal studeres både teoretisk og eksperimentelt, og det er også er mål å lage enkle solceller av materialene. Prosjektet er nå inne i sitt siste år. Den teoretiske aktiviteten er avslutte...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Interactive and Optimal Configuration of Cyber Physical System Product Lines

I disse dager er Cyber-Fysiske Systemer (CFS-er) overalt i våre daglige liv, i videokonferansesystemer, undersjøisk olje- og gassproduksjonssystemer, smarte bygninger, og smarte helseprodukter. Disse systemene er hovedsakelig utviklet ved gjenbruk av eksisterende systemer, for å senke utviklingsk...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

SNAKE - Control Strategies for Snake Robot Locomotion in Challenging Outdoor Environments

Fremtidige anvendelser av roboter til f.eks. søk og redning, inspeksjon og vedlikehold, brannslukking, med mer krever roboter som kan bevege seg i ukjente og krevende miljøer. Roboter er også viktige for å utforske andre planeter og månen, så vel som i forbindelse med drift av infrastruktur i ver...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Turbulence and transport at the boundary of fusion plasmas

Det har i de siste 60 år pågått et storstilt internasjonalt forskningsprosjekt med det mål å utnytte kjerneenergi ved fusjon av hydrogenisotoper - stjernenes energikilde - til miljøvennlig produksjon av elektrisk energi. Den mest lovende metoden for kontrollert termonukleær fusjon baserer seg på ...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Dynamics of coupled processes in responsive soft (bio)polymer materials

Prosjektet Dynamikk til koblede prosesser i responsive polymer materialer fokuserer på utvikling av ny innsikt av dynamikken til polymer materialer (hydrogeler) som viser endret svelletilstand i nærvær av spesifikk molekyler. Gjensidige avhengige prosesser som molekylær transport, vekselvirkning,...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Coupled climate, volcanism, and ocean tectonics in deep time

For om lag 300 millioner år siden var alt land på jorden samlet i ett superkontinent kalt Pangea. Siden da har konfigurasjonen av landmasser endret seg kontinuerlig. Noen av disse tektoniske endringene har hatt dramatiske konsekvenser for klimaet og livet på jorden. I denne sammenheng har forskni...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nordic Physics Days 2015

Special attention will be given to the fact that the year 2015 is designated by the UN/UNESCO as the International Year of Light and Light Technologies. With this in mind, we want to invite two to three Nobel Prize winners or other outstanding internation al physicists in this area. Prominent mem...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Satellite-based Permafrost Modeling across a Range of Scales

Permafrost er permanent frossen grunn, hvor kun det øverste laget tiner hver sommer og fyser igjen om høsten. Permafrost er et viktig element i det globale klimasystemet, dermed er det inkludert som en essensiell klima variabel (ECV) i det globale klima overføringssystemet (GCOS) operert av verd...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Structure of C*-algebras arising from groups

Dynamiske systemer i sin enkleste form beskriver hvordan et punkt i et geometrisk rom avhenger av tiden. For ethvert tidspunkt har systemet en tilstand og man betrakter virkningen av tiden på tilstandsrommet som transformasjoner av rommet. Dermed vil en naturlig generalisering være å se på virkni...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

novel Semiconducting ALloys In ENergy Technology

Nye miljøvennlige funksjonelle materialer er viktige for å imøtekomme verdens behov for fornybar energi og energieffektivisering. En klasse av lovende nye materialer for energifangst og effektivisering er halvledende oksider, som for eksempel kan brukes i solceller, lysemitterende dioder og til s...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Vulnerability and dynamics of East Antarctic Ice Sheet in Recovery Frontier

Resultatene fra den femte hovedrapporten til FNs klimapanel (IPCC) tyder på at Antarktis sitt bidrag til global havnivåstigning har økt raskt i de siste to tiårene. Denne økningen i massetap skyldes hovedsakelig pågående tynning og tilbaketrekning av flere bresystem i Vest-Antarktis. Øst-Antarkti...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Resolving molecular mechanisms of biomass degrading enzymes through a combined computational and experimental approach

Cellulose og kitin består av lange kjeder med sukkermolekyler som er pakket tett sammen, noe som gjør at de er umulige å løse opp i vann. Mye av tilgjengelig biomasse i dag består av nettopp disse karbohydratene, og slikt sett er de potensielt verdifulle ressurser for bioraffinering, for eksempel...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Viken