0 antall prosjekter

TRANSPORT-Transport 2025

Digital capabilities and passenger benefits of a seamless and resilient Norwegian airport system

Dette prosjektet har vurdert digitale fasiliteter for passasjerer på flyplasser i Norge og preferanser for bruk av digital teknologi blant passasjerer. Det overordnede målet er å støtte en effektiv og smidig implementering av digital teknologi for å oppnå sømløse passasjerreiser og kommersielle f...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Measuring the effects of human performance on safety, environmental and economic outputs using Flight Data Monitoring

Luftfartsindustrien er svært konkurransedyktig, med høye CO2-utslipp og et kontinuerlig behov for å minimere ulykkesrisikoen. Innovasjoner er derfor ønsket for å gi økonomiske og miljømessige forbedringer, og bidra til å opprettholde og forbedre sikkerheten ytterligere. Hensikten med forprosjekte...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Real Time Web for åpne data fra intelligente traffikksystemer.

Nornir sin teknologi muliggjør data transport i sanntid, design med skalerbarhet for fysiske ressurser, løsrive data og et rammeverk for interoperabilitet. Teknologien heter Real Time Web (RTW) og kombinerer semantisk web, blockchain og desentraliserte teknikker. Real Time Web kan være grunnla...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Tag-Hub

Tag-Hub tillater bedrifter å samarbeide om styring av forsyningskjeder og asset management, med mer - uten å måtte investere i kostbar infrastruktur. Tag-Hub er en web-basert tjeneste som kan brukes av bedrifter i alle størrelser. Tag-Hub er fleksibelt og kan brukes med vanlige nettlesere, mobile...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland

TRANSPORT-Transport 2025

Forprosjekt for en smart terminalløsning

Vi skal utvikle et system som tilrettelegger for autonom og digital logistikk. Vi skal utvikle nye løsninger til maritim industri som er rettet mot eutomome fartøy og beslutningsgrunnlag basert på AI. I et hovedprosjekt skal vi løse de digitale utfordringene som maritim industri står ovenfor gjen...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

TRANSPORT-Transport 2025

Control system for safe autonomous transport and task handling

Målsetningen for prosjektet er å utvikle et brukervennlig kontrollsystem for løsninger innen autonom transport og oppgavehåndtering. Autonome systemer kan både redusere driftskostnader og forbedre sikkerheten ved flere industrielle opersjoner. Dette gjelder for eksempel innen havneområder, flypla...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Buskerud

TRANSPORT-Transport 2025

Lukk deg opp - Trygge og fleksible leveranser til og fra kundens hjem

«Lukk deg opp» skal bidra til utvikling av nye løsninger for hjemlevering av varer og avlevering av returforsendelser. Dette vil gi både avsender, leverandører av transporttjenester og mottaker økt fleksibilitet på grunn av mer individuelt tilpassede leveringsformater og -tidspunkt. Dersom kunden...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Intelligent logistikksystem

Vi skal utvikle et nytt system for styring av våre transportbehov. Systemet vil basere seg på avansert datainnsamling og -behandling, og benytte seg av avansert kunstig intelligens for å sørge for at vi hele tiden opererer med en optimal logistikk for å løse våre behov.

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland

TRANSPORT-Transport 2025

Forprosjekt UAV Traffic Management (UTM)

En himmel full av droner. Når man hører om droneoperasjoner bringes de første tankene til bilder og videoer av en himmel full av droner som bringer pakker, pizzaer eller andre produkter hjem til dem som har gjort et par klikk på internett. Eller det kan være tjenester av nødvendig medisinsk art ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Akershus

TRANSPORT-Transport 2025

Foodspot - digitalt ordre- og fraktsystem for rasjonell og miljøvennlig distribusjon av småkvantum lokale råvarer

Foodspot er en digital markedsplass for lokale råvarer. Vi gjør lokal mat tilgjengelig for alle - billigere, bedre og nærmere.

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

TRANSPORT-Transport 2025

NSG E2E - Et nytt system for autonom samhandling i logistikk

NSG Digital planlegger å iverksette et prosjekt for å prøve ut et nytt system for styring av logistikk i olje- og gassbransjen. Dette er i dag en stor utfordring på grunn av krevende manuelle prosesser og mangel på effektiv kommunikasjon. Det er ingen samspill mellom de ulike aktørene for sending...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

TRANSPORT-Transport 2025

Smarte veger/tunneler for effektiv og sikker trafikk

Norge har, om ikke den beste, så i hvert fall en av verdens beste trafikksikkerhetsstatistikk – uansett målemetode. Knapt 100 mennesker omkom på det norske vegnettet i 2017. Det er antatt at tradisjonelle innebygde sikkerhetssystemer i kjøretøyene og i vegnettet når en nedre grense snart. For å...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

IoT Bus Stops - informasjon til reisende uten tilkobling til strømnettet

I byer og større tettsteder er det mange steder installert holdeplasskjermer som viser ruteinformasjon og sanntidsinformasjon. Disse gjør det enklere for passasjerene å forholde seg til buss-systemet, og gjør det mindre problematisk å bruke offentlig transport. Anslagsvis koster oppsett av slike ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Digitalisering, testing av urbane hubber for redistribusjon og logistikkoptimalisering av varer ved bruk av ledig kapasitet med grønn profil

Porter er et innovativt IT-selskap med fokus på utvikling og drifting av disruptive løsninger for urbane leveransemodeller. Selskapet har utviklet smarte algoritmer for muliggjør samkjøring og optimalisering av kjøreruter, hvilket medfører mer effektive leveranser, mindre utslipp av miljøgifter o...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Database- og bruksplanlegging for person-, adferds-, biometrisk, trafikk- og kjøretøysdata logget i simulator

Way ønsker å utnytte data samlet i simulatoren ved hjelp av integrert sensorikk og programvare, til å bygge verdens første AI-baserte trafikklærer. Dette omfatter flere titalls ulike datapunkter som inkluderer blant annet adferds, biometrisk og trafikkdata. Gjennom å intelligent utnytte angitt da...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Bil iblant - en innovativ bildelingstjeneste rettet mot fremtidens integrerte og sømløse transportsystem

En tydelig trend i dag er det reduserte behovet for å eie egen bil, som gjelder spesielt for de som bor i store byer. Om man bor i en leilighet sentralt i en by hvor kollektivtilbudet dekker det meste av mobilitetsbehovet ditt, vil man ikke prioritere å bruke mye ressurser på å eie egen bil. Det ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Akershus

TRANSPORT-Transport 2025

DroneBud as commercial drone transport solutions for the Norwegian health care sector.

Drone utviklingen går meget raskt og vi ser allerede nå trygge droner for sensitive transportformål. Dronene som nå etterhvert blir kommersielt tilgjengelig kan frakte fra noen få kg til flere hundre kg last over lange avstander. Bruk av droner for transport av medisinsk materiale mellom sykehus ...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Automatiske tilbringertjenester satt i et MaaS konsept

En av de største utfordringene for kollektivtransporten i dag er at den ofte ikke klarer å tilby sine kunder en tilfredsstillende løsning på "first" og "last mile" av reisen, en kjent barriere mot bruk av kollektivtransport. Bare tenk på din reise til jobb eller skole, sannsynligvis vil ikke koll...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

GEOFENCING FOR SMART URBAN MOBILITY

Bakgrunnen for prosjektet var å undersøke nytten av å bruke geofencing for trafikkantstyring og trafikantinformasjon. Geofencing er metode for å digitalt kunne kommunisere med kjøretøy eller sjåfører. Teknologien er et lettfattelig og dynamisk hjelpemiddel som myndigheter kan ta i bruk for å regu...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Logistic requirements, environment and costs

Hovedformålet med LIMCO (Logistics, Environment and Costs) har vært å bidra til kunnskap som vil øke effektiviteten og redusere miljøpåvirkningen fra godstransport med lastebiler ved å utnytte data om transport og logistikk som for noen år tilbake ikke eksisterte. I prosjektet har det pågått en...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Forprosjekt for utvikling av SAM-tjenester basert på C-ITS

Innenfor EU arbeides det med å etablere standarder for hvordan moderne biler skal kommunisere med hverandre og med veikantutstyr og infrastrukturen for øvrig. Hensikten er å gi kjøretøy og sjåfører nyttig trafikkinformasjon og kvalitetssikker beslutningsstøtte i sanntid. Videre vil kjøretøyet sel...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Digitalisation and mobility: Smart and sustainable transport in urban agglomerations (DIGMOB)

Prosjektet har undersøkt hvordan digitalisering kan bidra til at transportsystemet for personer og gods i urbane områder kan bli mer effektivt og miljøvennlig. Målet har vært å utvikle kunnskap om hvordan digitalisering av transportsystemet kan føre til økonomiske, miljømessige og sosiale forbed...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

TravelCompanion

De siste årene har det blitt rettet et større fokus mot universell utforming av kollektivtrafikk i Norge. Dette gjelder både med hensyn til av- og påstigning på kjøretøy, og fysisk utforming av holdeplasser. Dette prosjektet fokuserer på et annet område for å gjøre kollektivtrafikk mer tilgjengel...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestfold

TRANSPORT-Transport 2025

Test & Training Center (TID) -Et test- og øvingssenter for transportsektoren med bruk av IKT for å fornye, forenkle og forbedre.

TID er et forprosjekt for å undersøke og evaluere om forutsetninger for å etablere et Test og Training Center i Åndalsnes. Åndalsnes ligger i Romsdalen med fjelltopper som perler på en snor. Mulighetene er mange i Romsdalen, både for deg som vil bestige høye topper, vandre innover fjellheimen og ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Møre og Romsdal

TRANSPORT-Transport 2025

Innovativ teknologi for vegbruksavgifter

Tenk deg en usynlig bompengestasjon. Du kjører igjennom og tollavgiften blir trukket fra kontoen din eller registret i abonnementet. Slike usynlige stasjoner kan settes opp over alt. Det er bare å trekke en strek eller slå en ring på et digitalt kart på pcen. Der vegene krysses av streken blir ti...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Forprosjekt Pilot T for Autonomous Mobility Enabler

Den vitenskaplige utfordringen ligger i utnyttelsen av Sensoriinformasjonen fra kjøretøy og hvordan et kontrollsenter for autonome kjøretøy kan settes opp. Deler av kjøretøyene er ferdig instrumentert fra før, mens andre kjøretøy kan instrumenteres av teknologier vi setter inn. Prosjektet fokus...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Buskerud

TRANSPORT-Transport 2025

Integrering av e-handelsløsning i mobil markedsplass for varetransport

Carrycut ønsker å integrere en løsning for kjøp av varer i vår digitale markedsplass for varetransport. Hjemlevering er et voksende marked, men kundereisen er at kjøper først handler varen og deretter velger et transportalternativ. Transport kjøpes da i et lukket system og ikke på en åpen markeds...

Tildelt: kr 79 123

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Gjennomføring av ITS Konferansen 2018 i Oslo

Årets ITS-konferanse arrangeres for 14 gang. Konferansen presenterer IKT-baserte trender innenfor transportbransjen, og det legges vekt på formidling av forskningsresultater, testing og implementering av ny teknologi. Innholdet spenner over både gods- og passasjer-transport innenfor alle transpor...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

OPtimal Scheduling for next-generation intelligent TRAnsport systems.

Ruteplanlegging innebærer å bestemme tider for bevegelse av kjøretøyer i transportsystemer. Det inngår i alle nivåene av planleggingsprosessen: strategisk, for å finne optimale infrastrukturinvesteringer; taktisk, for å etablere rutetabeller; og operasjonell, for å tillate omlegging av ruteplanen...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Næringsutvikling i norsk bærekraftig transportsektor. Nye arbeidsplasser gjennom forskning, næringsutvikling og tjenesteinnovasjon

Resultatene fra konferansen vil bli formidlet i alle relevante fora i OREECs regi i form av innlegg. Aktuelle arrangementer vil være OREECS årskonferanse, after-work Clean Thuesday, møter og workshops i forbindelse med transportprosjektenn og i OREECs styre. Alle foredrag som ble holdt under arr...

Tildelt: kr 34 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Akershus