0 antall prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Prevalence and consequences of hydrogen sulphide in land-based Atlantic salmon production

Dødelighet knyttet til hydrogensulfid (H2S) har nylig blitt en alvorlig bekymring i lakseoppdretten, særlig i resirkulerende akvakultursystemer (RAS) med saltvann, der det er høy risiko for dannelse av H2S. H2Salar er et ambisiøst prosjekt som tar sikte på å skape kunnskap om og dypere innsikt i ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Virulence motifs of piscine myocarditis virus causing CMS in Atlantic salmon

Piscine myocarditis virus (PMCV) er den første virusvarianten i sin familie som smitter virveldyr. Infeksjon forårsaker sykdommen kardiomyopati syndrom (CMS) hos atlantisk laks. I dag vet vi ikke når fisken blir smittet, men det er indikasjoner for at laksemolt blir utsatt for viruset etter overf...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Fremtidens lakseoppdrett

Lakseoppdrett i Norge er en økonomisk sterk industri med naturlige konkurransefortrinn. Det er imidlertid en økende bevissthet blant myndigheter og interessegrupper om å redusere næringens økologiske fotavtrykk. Bruk av resirkulerings akvakultur systemer (RAS) for å produsere større smolt blir en...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

ERA-NET: Blue Bio, Increasing Echinoderm Value Chains

Målsetningen til InEVal-prosjektet er å øke verdien av verdikjedene for pigghuder. Det er arbeidspakker for sjøstjerner, sjøpølser og fokuset i denne rapporten; kråkeboller. I arbeidspakken for kråkeboller fokuseres det på oppfôring/forbedring av kråkebollerogn og å kunne levere et produkt til m...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Ny teknologi for nedsenket produksjon av laks i sjø

Lakselus-larvene tiltrekkes sollyset og frastøtes av brakkvann i sjøens overflate. Dette fører til at lusen primært oppholder seg nært overflaten, men kan havne dypere dersom brakkvann tilkommer. Uheldigvis oppholder laksen seg i samme dybdesjikt, og lusepåslag skjer og vedvarer som det største p...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

ERA-NET: Bluebio Commercial exploitation of marine collagen and chitin from marine sources

Verden har begrensede biologiske ressurser. Disse bør utnyttes best mulig for å unngå overforbruk og redusere mengden avfall. Dette kan man gjøre ved å lage produkter av det som ellers ville blitt deponert, kastet eller på andre måter dårlig utnyttet. I EU anslår man at omtrent 138 millioner ton...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Immune responses and survival in Salmon Gill Pox virus disease: IMMUNOPOX

En alvorlig gjelle sykdom hos atlantisk laks ble oppdaget på 90-tallet. Det ble mistenkt å være forårsaket av et virus, og dette ble bekreftet mange år senere, i 2015, da virusets genom ble sekvensert, og diagnostiske metoder etablert. Laksepoxvirus (SGPV) infiserer epitelceller, hovedsakelig gje...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

New platform technologies for development of a vaccine against CMS – NoVATion (New Vaccine Technology Platform)

Smittsomme sykdommer er en viktig trussel for fremtidig bærekraftig vekst innen akvakultur. Innovasjoner som forebygger sykdom er derfor essensielt. Effektive vaksiner har vært avgjørende for utviklingen av norsk havbruk og har redusert bruken av antibiotika dramatisk og fremmet god fiskehelse. F...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

HEALTHY SEAWEED New sustainable foods: health benefits of seaweed consumption

Verdens befolkning har lenge vært på et kritisk punkt når det gjelder tilgangen til økologisk bærekraftige matressurser. For å oppfylle kravene til mat som er sunn både for verden og befolkningen, må ressursene utnyttes annerledes. Tang og tare er av de primære produsentene som i fotosyntesen ben...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Research stay at Center for Clinical Metabolic Research

The Gut2Brain2020 project describes a Research stay at Center for Clinical Metabolic Research, Gentofte Hospital, Faculty of Health and Medical Sciences at University of Copenhagen. The host is Prof. Filip K. Knop who is Head of the Center. The applicant will also work together with Dr. Matt Gill...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Rational design of vaccination strategies for Atlantic cod (VACSACOD)

Immunologisk hukommelse beskriver det fenomen at immunsystemet husker en inntrengende bakterie eller virus og svarer med et sterkt og effektivt forsvar andre gang samme mikrobe angriper. B- og T-lymfocytter som blir aktivert av en sykdomsfremkallende bakterie vil danne hukommelsesceller, som gjen...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

From waste to food - sustainable exploitation of farmed lumpfish

Målet med "Lumpfish4Food" har vært å oppnå nødvendig kunnskap for en bærekraftig utnyttelse av oppdrettet rognkjeks. For å lykkes med dette har vi sett på hele verdikjeden. Velferden til rognkjeks før slakt ble undersøkt og resultatene viste at håving og transport førte til tydelige, men midlert...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Interactions between domesticated and wild Atlantic salmon - collaboration between Norway and Canada

Norway is today the largest producer of domesticated Atlantic salmon, followed by Chile, Scotland and Canada. Each year tens of thousands of fish are reported to escape from fish farms into the surrounding environment. Successful interbreeding and thus introgression of escaped salmon has been tho...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The Life Science Cluster Seminar: Unleashing the potential - Life Science from Norway

The Life Science Clusters (TLSC) første årsseminar skal arrangeres 24. november 2020, fra 08:30 til 13:30. Programmet vil inkludere innlegg fra daglig leder for TLSC, representanter fra Oslo kommune, selskaper fra livsvitenskapssektoren, private investorer, og bransjeorganisasjonen for livsvitens...

Tildelt: kr 11 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Water disinfection strategies to improve Atlantic salmon parr production in freshwater recirculating aquaculture systems

Prosjektaktivitetene i 2020-2022 var preget av at mange studenter som ble tatt opp i prosjektet, og åtte masterstudenter, én doktorgradsstudent og én postdoktor gjennomførte hele eller deler av avhandlingen gjennom RASHealth-aktiviteter. Bare i 2022 ble prosjektresultatene og søknaden formidlet ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

PRESTIIS - Predicting Stress in Salmon

I dag opplever oppdrettsbransjen høy dødelighet, med 53 millioner døde fisk i året. Dette representerer store økonomiske tap for industrien, og er dessuten et alvorlig fiskevelferdsproblem. Intensiv industriell produksjon utsetter dyr for mange faktorer som kan gi økt stress, og som kan føre ti...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Overvåkning og deteksjon av hull i nøter for fiskeoppdrett.

Rømming av fisk fra åpne oppdrettsanlegg i sjø er og har vært et stort problem for oppdrettsnæringen i en årrekke. Rømming medfører tap av verdier, genetisk påvirkning og risiko for smitte på villfisk. I tillegg utgjør det et omdømmeproblem for næringen. Den vesentligste årsaken til rømming er hu...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nano- and microplastics: Do they impact fish health and welfare?

Prosjektet har etablert metoder for å isolere og kultivere celler fra hud og hornhinne fra laks. Vi klarer å holde cellene i kultur om lag en uke. Vi har utført eksponeringsstudier med bruke av nano- og mikropartikler fra polystyren, silika, grafen, samt gull - for å studere opptak av partiklene....

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

PARTICIPATORY MODELLING OF INTEGRATED ECOSYSTEM-BASED MANAGEMENT REGIME FOR INVASIVE CRABS

Mange tenker at invaderende arter kun representerer en trussel mot biodiversitet og gir kostnader for samfunnet. Men noen invaderende arter kan også gagne oss, noe som gjør det vanskelig å finne den rette forvaltningsstrategien. Både kongekrabben (KK) og snøkrabben (SK) er invaderende arter i Bar...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

FoodPilotPlant Norway: Upgrading of the Pilot Plant Facilities for Food Processing at Campus Ås (phase II)

FoodPilotPlant Norway (Matpiloten) er en forskningsinfrastruktur for prosessering av mat lokalisert ved NMBU og Nofima på Campus Ås. Infrastrukturen er bygget opp gjennom deltagerinstitusjonenes egeninnsats og tildeling av infrastrukturmidler fra Norges Forskningsråd. FoodPilotPlant Norway har ha...

Tildelt: kr 48,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2027

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Automated and optimized planning for suppliers of seafood

Sjømatleverandører som tilbyr fisk fra havbruksnæringen kjøper fra mange produsenter og selger til mange kjøpere, de velger også hvordan fisken skal transporteres fra leverandør til kjøper. Det er aldri perfekt samsvar mellom tilbud og etterspørsel, så salgsleddet må gjøre en best mulig tilordnin...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Møre og Romsdal

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biokjemisk Kontaktmøte 2020

Det 56. årlige Biokjemiske kontaktmøte vil i 2020 arrangeres av biokjemikere ved Universitetet i Bergen. Disse møtene samler en stor andel av Norges Life Science-forskere, fra studenter til erfarne professorer. Programmet omfatter forelesninger i plenum, mini-symposier og plakatpresentasjoner. De...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MIP - Marin Innovasjonsarena Pilot for nye marine råvarer

KONSORTIUM FOR Å LØSE STORE VERDIKJEDE-PROBLEMER Den norske ambisjonen er kraftig vekst i norsk sjømatindustri fremover - inntil fem ganger de neste 30 årene. Da trenger sektoren nye råvarer, og trolig er den mest bærekraftige løsningen å hente råstoff fra havet. Soya og raps brukt i fiskefôr le...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

NORDFORSK: RAS-TOOLS: A microbial toolbox for RAS production and innovation.

Utvidet bruk av landbaserte anlegg for oppdrett av fisk (RAS-anlegg) er en lovende strategi for å skape en miljømessig bærekraftig fiskeindustri. Mikroorganismer utgjør en essensiell komponent av alle RAS-anlegg, og spiller en avgjørende rolle for å opprettholde god vannkvalitet og dermed gode f...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Event Support for The Organic Chemical Winter Meeting 2020 (OKV 35)

Organisk Kjemisk Vintermøte 2020 er en nasjonal møteplass og et forum for formidling av kunnskap fra forskningsfronten av og for forskere fra universiteter og høyskoler, instituttsektoren og industrien. Næringsrelevant forskning relatert til naturprodukter, bioteknologi og legemidler vil bli viet...

Tildelt: kr 40 379

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Farm biosecurity and Risk-based Assessment tools for health Management of Norwegian salmon farming

Biosikkerhet er viktig for å minimere risikoen for introduksjon, etablering og spredning av patogene agens på en lokalitet. God biosikkerhet trygger produksjonen, god dyrehelse og velferd. Veterinærinstituttet har utviklet et risikobaserte vurderingsverktøy for å måle biosikkerhet på en lokalitet...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Elucidating critical factors for establishing an efficient breeding program for Atlantic halibut

Atlanterhavskveite (Hippoglossus hippoglossus) er en ettertraktet matfisk, men på grunn av overfiske er bestanden kraftig redusert. I de siste årene har produksjon av atlanterhavskveite vist en positiv trend, men nivået er fortsatt lavt. Dette skyldes i hovedsak mangelen på avlsprogram. Kommersie...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Production in the Barents Sea Fisheries: Across species and fisheries

Det fyrste hovudformålet med prosjektet er å forstå korleis fiskarar i Barentshavet avgjer bruk av innsatsfaktorar som båtar, utstyr, mannskap og drivstoff under gitte forutsetningar om fiskebestandar, fiskerettighetar, og miljø- og marknadsforhold. Aktuelle tema er korleis faktorbruken endrast m...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

MIA - Marin Innovasjonsarena - Samarbeid og metode

Innovasjonskraft i verdensklasse fra TTO-ene Havet og sjømaten blir en avgjørende ressurs dersom det norske velferdsnivået skal opprettholdes. Gjennom utvikling og tilpassing av metodikk skal norske TTO-er øke innovasjonskraften både i eksisterende industri og forskning. TTO-ene vil på en st...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Strengthening the Norwegian participation in the GoJelly! project through increased stakeholder involvement in a Norwegian context

Målet med Forsterkprosjektet MoreGoJelly var å bidra til å fremstille et realistisk overblikk av potensialet, og en dypere forståelse, for hvilke innovative muligheter ? og utfordringer - som finnes ved en potensiell oppstart av et manetfiskeri i Norge, spesielt arten Periphylla periphylla. Delmå...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage