0 antall prosjekter

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Reduce, Reuse, Recycle; Sirkulære løsninger og redusert forbruk av jomfruelig plast til matemballasje

Re3-Plast prosjektet skal utvikle teknologier og løsninger som vil redusere forbruket, øke gjenbruk samt øke gjenvinningen av plastemballasje til bruk i ny matemballasje. Matemballasje utgjør den største andelen av plastavfall fra husholdningene, med et stort potensial for ressursutnyttelse ved...

Tildelt: kr 44,1 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

DigiSpek - Digital lærende spekepølseprosess

Prosjektet skal utvikle og implementere et digitalisert og lærende prosess- og beslutningsstøttesystem som gir mer forutsigbar produksjonstid, redusert svinn, forutsigbar spekepølsekvalitet, økt medarbeiderinvolvering og bedre totaløkonomi. Spekepølseproduksjonen er en kompleks prosess som gir et...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

First generation of animal derived hydrolysates meeting sensory conditions and consumers’ demand

Hensikten med HydroSens-prosjektet er å utvikle smaksnøytrale proteinhydrolysater med høy teknisk kvalitet fra biprodukter fra fjørfe som egner seg til humant konsum. Enzymatisk proteinhydrolyse (EPH) er en prosess som løser opp og fordøyer proteiner fra for eksempel biprodukter. Det oppnådde pr...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Can boar production be beneficial for meat industry, breeding, farmers, animals, the planet and people?

Husdyrproduksjonen står overfor økt fokus på utfordringer relatert til dyrevelferd, arealbruk og utslipp av klimagasser, og behovet for kirurgisk kastrering av hanngris er utfordrende. Hovedårsaken bak kastrering er forebygging av rånesmak, som er en ubehagelig lukt og smak som kan være til stede...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Økt konkurransekraft, bedret grisevelferd og styrket verdiskapning - utvikling og dokumentasjon av velferdsfremmende tiltak for slaktegris

I Norge har det vært mer søkelys på smågrisproduksjonen og purkenes velferd enn slaktegrisens behov. Dette ønsket prosjektdeltakerne, sammen med NMBU, å gjøre noe med. Målet har vært å skaffe kunnskap og utvikle verktøy som fremmer dyrevelferden til slaktegrisen. Hovedmålsettingen for forskningen...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

DP303 Biokull fra slakteavfall

...

Tildelt: kr 0,63 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimal verdiøkning av eggprodukter

Prosjektet har hovedfokus på optimal utnyttelse av hele egget som råvare for matindustrien, samt betydningen egg og eggprodukter kan ha for folkehelsa. Et egg (bestående av eggeplomme, eggehvite, eggeskall og eggeskallmembran) er et produkt med stort potensiale for innovasjon. Eggehviten, egges...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

MeatCrafter - automatisk klassifisering av sau/lam

I slakteriene blir alle slakt av sau, storfe og gris klassifisert. Klassifiseringen er en kvalitetsvurdering av slaktet innenfor et standardisert rammeverk. I Norge benyttes EU sitt klassifiseringssystem, EUROP. Klassifiseringen av sau er en visuell bedømmelse av slaktene som utføres av trente og...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Next generation tailor-made chicken products

Norilia har bygget en fabrikk (Bioco), der enzymatisk protein hydrolyse (EPH) brukes til å bryte ned proteiner fra kyllingrestråstoff til proteinhydrolysat, som lett kan tas opp i kroppen. Proteinhydrolysat med gode ernæringsmessige, sensoriske og/eller biologiske kvaliteter vil være viktige ingr...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Meat2.0 New Concept: Meat Factory Cell

Under prosjektperioden har slaktecellekonseptet blitt vurdert, pilottestet og forankret i Nortura. Konseptet ble presentert og formidlet i relevante nasjonale og internasjonale fora, og det har mottatt stor internasjonal oppmerksomhet. Konseptet er ferdigstilt og har blitt presentert (www.animali...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

MEETeat bærekraft og fett 2016

MEETeat arrangeres på Vulkan Arena i Oslo over 2 dager, 16. og 17. mars 2016. Konferansen tar opp aktuelle temaer innenfor bioøkonomien og setter disse temaene i sammenheng med hverandre: Bærekraft En overordnet global utfordring er å produsere nok mat til en voksende befolkning på en bærekraft...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Smart sensor for innovative industrial food process control

En hovedutfordring for næringsmiddelindustrien er å håndtere stor råvarevariasjon på en måte som gjør at man oppnår jevn og god sluttkvalitet og minimalt med svinn. En måte å gjøre dette på er å bruke on-line sensorer som måler den relevante kvalitetsvariasjonen slik at råvarene kan prosesseres p...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Effektiv produksjon av muggfritt pinnekjøtt og spekemat

I 2013 måtte 200 tonn pinnekjøtt trekkes fra markedet grunnet muggvekst på produktet. For å øke kunnskapen om problemmugg i produksjonen av pinnekjøtt og spekemat og å identifisere smittekilder og problemområder samt å finne effektive og gjennomførbare tiltak for å redusere risikoen for muggvekst...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Pakketeknologi for økt ferskhetspreg hos oppskåret spekemat og kjøttpålegg

Hovedmålet med prosjektet er å sikre at kvalitet på slicet, pakket kjøttpålegg bevares best mulig fra produksjon fram til forbruker. Arbeidet er konkretisert i fem delprosjekter på hhv. slicing, pakking, omsetning i butikk, analyser og formidling, alle med sine delmål. Oppstartsmøte i prosjektet ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: MeetEat Kostholdskonferansen 2013

Konferansen i 2011 samlet ca. 240 deltakere fra kjøttbransje, helsesektor, landbrukssektor, undervisningssektor og FoU-miljøer. Siden konferansen i 2011 har kjøttbransjen jobbet for å etablere en strategisk og operativ plattform for arbeid knyttet til k jøtt og egg i kostholdet. Bransjen har op...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

ON LINE DETERMINATION OF WATER RETAINING ABILITY IN PORK MUSCLE

Gjennomførte studier Vil forskjellige frysemetoder påvirke kvaliteten på tint kjøtt (Smartfrys prosjektet NFR nr september 2015- august 2016, Animalia, UiO og Nofima) NMR benyttes som redskap for prediksjon av vannbindingsevne og det skal undersøkes om T2 og I2 verdiene er forskjellige i fersk...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Bestemmelse av kjøttprosent, og automatisk multivariat klassifisering av vevstyper i levende svin og svinekjøtt

Gjennomføring av prosjektet "Bestemmelse av kjøttprosent, og automatisk multivariat klassifisering av vevstyper i levende svin og svinekjøtt (PIGCOMP)". Innsamling av rådata (WP1) ble gjennomført uten vesentlige avvik fra planen. Dette innebærer at det er samlet inn data for 240 halve norske...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Smakfulle produkter av sau og lam: bedre råvareutnyttelse og økt merverdi

Hovedmålet til prosjektet var å øke verdien og avsetningen av lam og sau gjennom økt dyrevelferd og forbedret kvalitet på kjøttråstoff og produkter. Dette skulle oppnås gjennom tre delmål: 1) Etablere råd om driftsopplegg i forkant av transport og slakting, som skal gi bedre dyrevelferd og mer st...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Kontroll av Listeria monocytogenes ved produksjon av animalske produkter

Gjennom en web-basert spørreundersøkelse og bedriftsbesøk hos fem produsenter av spiseklare kjøttprodukter har man i prosjektet fått en oversikt over overvåking av Listeria, forbyggende arbeid og tiltak som er prøvd ut i bransjen. Videre er det foretatt en omfattende prøvetaking av lokaler og uts...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Patogeners dynamikk langs verdikjeden

Ialt er det utført 6 hovedforsøk og 3 pilotforsøk i forkant av hovedforsøkene for to dyreslag. WP 1: Kvantitativ analyse av bakteriers dynamikk langs verdikjeden. Hovedforsøket for storfe ble utført i et slakteri på vestlandet i januar 2013. Det var høyere E. coli verdier på huden av skitne dyr e...

Tildelt: kr 0,73 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

INFORMED- Increased Efficiency: Moving from Assumed Quality to Online Measurement and Process Control

Prosjektet INFORMED har jobbet med utfordringer innen områdene online overvåking og prosesstyring i matvareindustrien. Konsortsiet identifiserte sentrale måletekniske utfordringer og nye teknologiske verktøy som kunne gi muligheter på kort og lang sikt. Målet i dette prosjektet var å utvikle tre ...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Konferanse: MeetEat 2011 (saksdokumenter ligger i prosjekt 217068)

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimised fatty acid profile in pig meat.

For delmål 1 var målet å finne fettsyresammensetningen i IMF og spekk med NIRS. Vi analysert ~1200 råner for fettsyresammensetning i spekk. Det er brukt en nyutviklet metode for prøvepreparering av fett fra testrånene, og det er foretatt en utvida NIRS-analyse av fettsyresammensetningen i spekket...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Skader og transportdød hos slaktekylling - betydning for dyrevelferd og produktkvalitet

«Skader og transportdødelighet» er et prosjekt etablert av norsk fjørfebransje for å få mer kunnskap om utfordringer knyttet til plukking og transport av slaktekylling, spesielt transportdødelighet og alvorlige vingeskader, men også beinhelse hos dyrene i tiden rett før slakting. Ny kunnskap gjør...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimized process control in the meat industry by inline quality measurement and automatic sorting of meat trimmings

An primary aim of MeatAutoSort is to develop an automated system that can sort individual meat trimmings according to fat content and weight into batches of specified target fat content. This is possible by combining fat estimates from a novel NIR system with the weight of each trimming obtained...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kartlegging av råstoffegenskaper fra småfe og optimering av produksjonsprosessen for fenalår fra Norge (201203)

Animalia har på oppdrag fra bransjen, utarbeidet søknad om geografisk beskyttelse av fenalår. I arbeidet med søknaden, er det avdekket et klart behov for å kartlegge råvareegenskaper og å videreutvikle produksjonsprosessen for fenalår. En videreutvikling av fenalåret for å tilfredsstille de krave...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Q-TRANS Transport av levende dyr - operasjonalisering og videre utvikling.

Den overordnede ideen med prosjektet er å ta i bruk resultater fra prosjektet "Transport av levende dyr - lavere transportkostnader, god dyrevelferd og prima kjøttkvalitet" i industrien, utvikle ny funksjonalitet basert på resultatene fra ovennevnte pros jekt og ta også denne i bruk. Dette skal...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Superkjølt distribusjon av matvarer

Superkjøling har vist seg å gi betydelig holdbarhetsforlengelser samt bedre kvalitet for svinekjøtt. Det etableres for tiden en ny linje ved Nortura Steinkjer hvor svinekjøttet superkjøles og lagres superkjølt frem til distribusjon. En ubrutt superkjøling sdistribusjon vil bidra til at man utnytt...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Hanngrisforskning - koordinering

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Reine skrotter (186562)

Reine dyr og god slaktehygiene er grunnleggende forutsetninger for alt arbeid med mattrygghet i kjøttkjeden. Utvalget som evaluerte håndteringen av E.coli-saken i 2006 peker på økt fokus på skitne slaktedyr som sin viktigste anbefaling til kjøttbransjen. E.coli-utbruddet illustrerer at det er s...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo