0 antall prosjekter

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Den flerkulturelle barnehagen i rurale strøk

I en surveyundersøkelse gjennomført i barnehager i sju fylker høsten 2009 er det lagt særlig vekt på å kartlegge profesjonsutøveres arbeid med minoritetsspråklige barn og deres familier, og en del kontekstuelle forhold for pedagogisk virksomhet, f.eks. hv ilke språk som er representert, hvordan b...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2014

Sted: Innlandet

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

LÆRINGSSAMTALEN I MATEMATIKKFAGETS PRAKSIS

Prosjektet er knyttet til matematikkstudenters praksisopplæring i Fjell kommune. Skolene samarbeider med lokalmiljø og næringsliv ved å inngå langsiktige partnerskapsavtaler med lokale bedrifter og organisasjoner. Innholdsmessig og pedagogisk blir skoleu tviklingsprosjektets undervisningsform be...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Vestland

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Elever som forskere i naturfag

Prosjektet Elever som forskere i naturfag (ElevForsk) vil analysere og utvikle hvordan elevene kan bli forskende i sin læring i naturfag. Prosjektet vil ta tak i utfordringer i Kunnskapsløftet knyttet til de to nye hovedmomentene Forskerspiren og Grunnl eggende ferdigheter . ElevForsk skal utfo...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Akershus

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Drama and Creative Aesthetic Learning Strategies to Strengthen the Teaching- and Learning Processes within and across School Subjects

The research aims at supporting learning communities in primary, through secondary and teacher education, to develop new knowledge on drama as a way of learning and on creative aesthetic teaching- and learning processes. International and national researc hers will work in networks together with...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Rogaland

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Bruk av digitale verktøy. Eleven som aktiv kunnskapsprodusent

Hensikten med prosjektet er å studere sammenhengen mellom elevenes digitale kompetanse og læring på grunnskolens ungdomstrinn. Vi vil prøve ut ulike måter å arbeide med digitale verktøy i fagene og forsøke å måle hvilke effekter disse arbeidsmåtene kan ha på elevenes læringsutbytte. En grunnlegg...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Innlandet

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Kvalitet i opplæringa - om tilpassa opplæring

Prosjektet studerer kvaliteten på opplæringa i grunnskulen, knytt til omgrepet tilpassa opplæring, aktualisert av Kunnskapsløftet, men med ei mykje lengre historie. Grunnlaget for prosjektet er analysar av forsking om tilpassa opplæring som syner at ein i kkje kan definere kva tilpassa opplæring ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Møre og Romsdal

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner.

Dette prosjektet kombinerer beskrivende forskning og aksjonsforskning. Prosjektet skal følge implementeringen av nye læreplaner i yrkesutdanningen. Søkelyset vil være rettet mot yrkesfaglærernes fortolkninger av planer, deres oppfølging av disse i praksi s og utviklingen av metodiske opplegg og ...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2013

Sted: Oslo

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Teaching Better Mathematics (Bedre matematikkundervisning )

We propose a programme of developmental research in which didacticians at 5 colleges work closely with teachers and student teachers to develop mathematics learning and teaching. The goal of project activity is that teaching should provide better learnin g experiences for pupils to develop conce...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Agder