0 antall prosjekter

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Kommunen som pådriver for alternative boligløsninger

Dagens boligproduksjon er styrt av private utbyggingsinteresser med kortsiktige mål og ivaretar i liten grad samfunnets langsiktige mål om sosialt inkluderende nabolag og reduserte klimagassutslipp fra boligproduksjonen. Det er derfor behov for nytenkning i boligsektoren i norske byer, spesielt n...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

CAPABLE: empower citizens to active use of their health information

I CAPABLE utforsket hvordan innbyggerne aktivt kan nyttiggjøre seg egne helseopplysninger til å fremme helse og mestre egen sykdom. Premisset er at funksjoner for oppslag og lesetilgang til egen helseinformasjon bare er et skritt på veien. Vi utviklet en digital prototype der man kan bruke, kompl...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Akershus

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

New families- Innovation and Development of the Child Health Services in Oslo

2018: Med bakgrunn i store utfordringer på flere hold satte Bydel Stovner i 2013 i gang utviklingen av et prosjekt med fokus på primærtiltak og forebyggende arbeid. Resultatet ble «Nye mødre», en pilot utformet som et universelt tilbud, der helsesykepleiere gjennomførte gjentatte hjemmebesøk til ...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Research an implementation of Unmanned Aircraft Systems for a fast and secure transport of biological material and blood products

TÅLER BILOGISKE PRØVER DRONETRANSPORT? https://ieeexplore.ieee.org/document/9328789 Dronetransport av biologiske prøver lanseres som fremtidig løsning i helsetjenester. Tåler blodprøver turbulens og vibrasjon under dronetransport? Mens tidligere studier av blodprøver under dronetransport har væ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Use of deep learning and Big Data in the Norwegian Breast Cancer Screening Program

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge og i verden. Selv om enkelte risikofaktorer for sykdommen er kjent, er sykdommen vanskelig å forebygge. Tidlig oppdagelse gjennom screening er derfor ansett som et effektivt verktøy for å redusere dødelighet av sykdommen. En standard ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Demenslandsby som samskaping

Prosjektet «Demenslandsby som samskaping» (DEMSAM) er et samarbeid mellom Bærum kommune og Høgskolen i Innlandet. Prosjektet handler om å tilby demensomsorg på nye måter, og tar utgangspunkt i Bærum kommunes utvikling av en demenslandsby. Målet med demenslandsbyen er at demensrammede skal kunne ...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Akershus

TRANSPORT-Transport 2025

GEOFENCING FOR SMART URBAN MOBILITY

Bakgrunnen for prosjektet var å undersøke nytten av å bruke geofencing for trafikkantstyring og trafikantinformasjon. Geofencing er metode for å digitalt kunne kommunisere med kjøretøy eller sjåfører. Teknologien er et lettfattelig og dynamisk hjelpemiddel som myndigheter kan ta i bruk for å regu...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Faculty peer tutoring in teaching and supervision - Innovating teacher collaboration practices in Norwegian higher education (PeTS)

PeTS-prosjektet har implementert systematisk kollegaveiledning blant vitenskapelig ansatte ved fire ulike fakulteter ved Universitetet i Oslo. Parallelt har vi foretatt kvalitative forsknings-studier gjennom hele implementeringsperioden. Det er to spesifikke modeller for kollegaveiledning som har...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Structured Assessment System for Improved Student Learning

Det å gi studenter hurtige tilbakemeldinger - en vurdering - er viktig for studentenes læring. Vurderinger kan være formative, rettet mot å hjelpe studentene til å bli bedre, eller summative, fokusert på å evaluere studentens læring. Vurderingsmetodene må være basert på forskning for å sikre at d...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

OptiMaaS – Optimized Mobility as a Service. Holistic mobility solutions for the urban periphery

Grunntanken bak konseptet Mobility as a service (MaaS) er at kunden skal kunne velge det transportmiddelet som passer henne best i ulike situasjoner. Hun får oversikt over ulike reisevalg gjennom en app på sin mobiltelefon, og kan velge å betale et abonnement som gir henne tilgang på bil, sykkel,...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ARGUMENT - Allmenndannende realfag gjennom utforsking med ekte og nære tall

I prosjektet ARGUMENT arbeider elevene med å utvikle faglig kunnskap, kritisk tenkning og argumentasjon. De samler data fra eget nærmiljø, måler og observerer, bruker matematikk for å analysere data og utvikler naturfaglige forklaringer. Elevene er aktive og utforsker informasjon knyttet til samf...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ArtsApp:Hvordan teknologi påvirker motivasjon og interesse for innlæring av biologiske arter

I dette prosjektet har målet vært å optimalisere et interaktivt læringsverktøy (mobilapplikasjon) for læring av biologiske arter. Sluttresultatet er en mobilapplikasjon (ArtsApp) som kan tas i bruk av både studenter, undervisere og naturinteresserte for å identifisere arter i utvalgte artsgrupper...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Individualized Digital DEcision Assist System (IDDEAS) for the diagnosis and management of mental&behavior disorders in children&adolescent

Datateknologi brukes allerede i stor grad i behandling, diagnostisering og forebygging av somatiske lidelser. Det er dessverre slik i dag at psykiske lidelser ikke like enkelt lar seg identifisere av genetiske og/eller biologiske markører og samme behandling fungerer ikke alltid like godt for all...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

NORSE: Building bridges between psyche and soma through personalized and dynamic mental health systems

Prosjektet «Norse Feedback - building bridges between psyche and soma through personalized dynamic mental health systems” har vorte gjennomført i perioden 2017-2023. Hovudansvarleg for prosjektet har vore Helse Førde, og viktige samarbeidspartar har vore industripartnaren Norse Feedback AS, klini...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Innovasjon for god undervisningskvalitet i høyere utdanning - studieledelse, læring og undervisning i endring (SLUSEN)

Prosjektets hovedfokus er å utvikle bedre og mer samstemte koblinger mellom kvalifiseringsordninger og ledelse av studieprogrammer. Det overordnete målet er å styrke undervisningen for å skape bedre vilkår for studenters læring. Fase 1: kartlegging I denne fasen søkes det innsikt i hvordan fagm...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

InnArbeid - Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk teknologi

Det er en nasjonal målsetning å legge til rette for at hele befolkningen skal kunne delta i arbeidslivet, også personer med utviklingshemming. Det er imidlertid vanskelig å finne egnede arbeidsplasser, og mange går av den grunn direkte over på uførepensjon etter videregående skole. Hensikten ...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Agder

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tjenesteshop - brukerstyring av kommunale tjenester

Tjenesteshop er en brukervennlig og lett forståelig teknologisk løsning som setter tjenestemottakeres autonomi og opplevelse av livskvalitet i fokus. Samtidig tror vi løsningen har potensiale for effektivitetsgevinster og kostnadsreduksjoner i offentlige tjenester. Tjenesteshop innebærer å ta ...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestfold

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Forstå hvordan jeg har det! Teknologistøttede helse-, pleie- og omsorgstjenester for personer med sterkt begrensede kommunikasjonsevner

Mennesker med alvorlig grad av psykisk utviklingshemming, cerebral parese og/eller autisme eller andre omfattende funksjonsnedsettelser kan ha store vansker med å uttrykke seg - både gjennom språk, gestikulering, mimikk og lyder. De kan derfor ha problemer med å formidle om de har smerter, angst ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Resiliency at Work (R@W) by and for at-risk young people: Digital innovations that promote social inclusion, health and employment

Frafallet på videregående skoler i Norge er høyt, noe som har negative konsekvenser for unges helse og deltakelse i arbeidslivet, og kan bidra til utenforskap på lang sikt. Videre kan de betydelige forskjellene i sysselsetning mellom etnisk norske og innvandrere forklares via forskjeller i utdann...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Bøker og apper: Utvikling av Vurderingsverktøy for E-Bøker for Barn (VEBB)

Innovasjonen - vurderingsverktøyet - er ferdigstilt og tilgjengelig både på norsk og engelsk, her: http://vebb.uis.no Verktøyet har blitt testet ut med ansatte i barnehager, og med studenter på barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, og Universitetet i Sør...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

School-In er en innovasjon for utvikling av inkluderende læringsmiljø med fokus på forventningers betydning for endring av skolekultur

Prosjekt School-In er en innovasjon i offentlig sektor for utvikling av inkluderende læringsmiljø. Prosjektet svarer på en felles utfordring for kommunene og skoleforskningen, nemlig at tiltak og reformer virker forskjellig i ulike skoler på ulike steder (OECD, 2015). Forskningen bygger på prosje...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Agder

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Virtuelle arenaer i medisinsk og helsefaglig utdanning (VirSam)

I VirSam (Virtuell Samhandling) prosjektet skal vi teste ut bruken av virtuelle verdener i utdanning av helsepersonell. Virtuelle verdener er bruk av datatekniske løsninger til etterligning av den virkelige verden. Det lages dataprogram som forestiller en «verden». I dette prosjektet rom knyttet ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Skole og konsert - fra formidling til dialog

DiSko har vært et innovasjonsprosjekt for å fornye skolekonsertpraksiser. Tidligere forskning peker på at kunstbesøk i skolen sjelden er forankret i skolehverdagen, og at lærere og elever mangler eierskap til kunstbesøkene. Gjennom DiSko ønsket forskerne å finne ut om og hvordan konserter og anne...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Usay: Shaping students learning expectations

Forskning i psykologi og samfunnsøkonomi viser at sosiale og emosjonelle kompetanser kan utvikles og læres, men vi har begrenset kunnskap om hva skolene kan gjøre for å fremme disse kompetansene. Dette prosjektet benytter et felteksperiment for å undersøke om skolene kan gi elevene mer tro på der...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Rogaland

TRANSPORT-Transport 2025

Grønn og smart tilbringertjeneste til kollektivtrafikksystemer

SmartFeeder-prosjektet følger aktivitetene rundt den første utprøvingen av selvkjørende kjøretøy i Norge. Hensikten med prosjektet er å bruke de tidlige piloterfaringene til å bygge kunnskap om hvordan selvkjørende kjøretøy kan bidra til å styrke fremtidens kollektivtilbud, på en måte som kommer ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Simulator Training in Driver Education

Hovedmålet med prosjektet «Simulatortrening i trafikkopplæring» var å undersøke om kvaliteten på trafikkopplæringen kan bedres ved bruk av kjøresimulator, og dermed bidra til at vi kan oppnå regjeringens 0-visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken. Videre ble det forsket på hvordan trafik...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Kultur for læring - et innovasjonsprosjekt i utdanningssektoren

I prosjektet Kultur for læring er det oppnådd resultater på flere områder tilknyttet de innovasjoner som realiseres. Den nettbaserte portalen er i full drift. Lærere og skoleledere ved de 120 grunnskolene Hedmark har her tilgang til kartleggingsresultater for sin skole og klasse tilknyttet både u...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Kunnskap for utvikling av fremtidens effektive og miljøvennlige bytransportsystemer - Case Oslo

BYTRANS ble initiert for å skape kunnskap om hvordan vi kan utvikle fremtidens mer effektive og miljøvennlige bytransportsystemer. Prosjektet utnyttet en unik mulighet til å utvikle kunnskap da det skulle gjennomføres en rekke større endringer i bytransportsystemene i Osloområdet i perioden 2015-...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Safety Assessment Framework for Efficient Transport

For at et samfunn skal fungere godt må personer og gods kunne transporteres effektivt, pålitelig, trygt og miljøvennlig. Norsk jernbane står overfor et teknologisk generasjonsskifte der eksisterende systemer for styring og kontroll av togframføringen skal skiftes ut. Innenfor luftfarten står man ...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Open Transport Data

EU-direktivene PSI og Inspire sier at offentlige data skal være åpne, og ITS direktivet krever åpne transportdata. Intensjonen er at åpne data skal fremme innovasjon og gi nye tjenester og applikasjoner som samfunnet har bruk for. Så langt har dette skjedd i mindre grad enn forventet. Litterat...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Innlandet