0 antall prosjekter

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Evidence based assessment of NWRM for sustainable water management

EviBAN har benyttet resultater fra Norge, Finland, Frankrike og Sør-Afrika for å hjelpe vannbransjen til å velge de mest bærekraftige løsningene for integrert vannforvaltning. Prosjektet har brukt eksempler fra de fire landene for å lære mer om håndtering av overvann når det regner for mye og øke...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Exploration of the TPP riboswitch as a new target for antibiotics

Antibiotikaene vi bruker for tiden mister effektiviteten på grunn av fremveksten av resistente bakterier. Derfor er det et presserende behov for å utvikle nye antibiotika. I dette prosjektet har vi som mål å utvikle ligander for et RNA-element, som kontrollerer uttrykkingen av essensielle bakteri...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Optimization of community resources and systems of support to enhance the process of living with Parkinson's Disease

Parkinsons sykdom (PS) er en kronisk, progressiv nevrodegenerativ sykdom som rammer mellom 100-150 personer per 100.000 innbyggere, prevalensen er omtrent 1% i befolkningen over 60 år. Fordi befolkningen stadig blir eldre, er det forventet at andelen personer med PS i Norge stiger. Det finnes per...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Research-based Assessment of Integrated approaches to Nature-based SOLUTIONS

RainSolutions prosjektmålet er å utvikle et integrert rammeverk for vurderingsmetoder til bevaring, restaurering og etablering av naturbaserte løsninger (NBS) til urbane vannressurser. Hovedmålene inkluderer identifisering av aktører i bransjen og behov i urbane økosystem, gjennomgang av eksister...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Supporting tools for the integrated management of drinking water reservoirs contaminated by cyanobacteria and cyanotoxins

Hovedmålsettingen med prosjektet BLOOWATER var å utvikle et beslutningsstøttesystem for offentlige vannforsyninger og aktuelle myndigheter slik at disse kan være forberedt og reagere ved en påvist risiko for oppblomstring av giftproduserende cyanobakterier i råvannskilder for drikkevannsproduksjo...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

NATURE-BASED SOLUTIONS FOR WATER MANAGEMENT IN THE PERIURBAN: LINKING ECOLOGICAL, SOCIAL, AND ECONOMIC DIMENSIONS

Naturbaserte løsninger defineres som innovative tiltak som henter inspirasjon fra, får støtte fra eller etterligner naturlige prosesser. Disse tilnærmingene omfatter grønn infrastruktur, blå infrastruktur og biomimikk, og utgjør verdifulle verktøy for å fremme bærekraftig byutvikling. Prosjektet ...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

Ukjent-Ukjent

Self-management and HeAlth Promotion in early-stage dementia with e-learning for carers - A randomised controlled trial

Personer som har fått en demensdiagnose har ofte behov for å vite mer om tilstanden. Flere beskriver at de savner en arena for å møte personer som er i samme situasjon som dem selv. I forskningsprosjektet SHAPE har personer med demens fått tilbud om å delta på et spesialutviklet, nettbasert kurs ...

Tildelt: kr 15,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Rogaland

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Micro and Nanoplastics as Carriers for the Spread of Chemicals and Antimicrobial Resistance in the Aquatic Environment

Det ble produsert anslagsvis 300 millioner tonn plast over hele verden i 2015, et tall som fortsetter å øke. Den økte bruken av plast har resultert i tilstedeværelse av plastrester av alle størrelser i vannmiljøet. I NANO-CARRIERS-prosjektet skal vi studere trusselen knyttet til mikro- og nanofra...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

ERA-NET SusCrop ACDC - Applying and Combining Disturbance and Competition for an agro-ecological management of creeping perennial weeds

Prosjektet «AC/DC-weeds» har som mål å utvikle bærekraftige metoder som reduserer behovet for intensiv jordarbeiding og bruk av ugrasmiddelet glyfosat for å bekjempe flerårig vandrende ugras (rotugras) som kveke, åkerdylle og åkertistel. Nye metoder for bærekraftig kontroll av rotugras i landbruk...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Akershus

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Development of novel Mycobacterial Tolerance Inhibitors (MTIs) against MDR/XDR tuberculosis

Mycobacterium tuberculosis (Mtb) er årsaken til den alvorlige sykdommen tuberkulose (TB). Multi-resistent Mtb er en hovedsak på WHO’s liste over de viktigste sykdomsfremkallende mikrobene i verden. Listen er utarbeidet for å fremme forskning og utvikling av ny behandling mot multi-resistente mikr...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

Integrated evaluation of energy and emission reduction potential and management strategies for urban road systems

HERMES var et samarbeidsprosjekt med partnere i Norge (SINTEF and NTNU), Østerrike (Graz University of Technology and Zement + Beton Handels und W GmbH) og Kina (Whuhan University of Technology and Shandong University of Science and Technology). Prosjektleder var SINTEF med Terje Kristensen, PhD....

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Mass development of aquatic macrophytes - causes and consequences of macrophyte removal for ecosystem structure, function, and services

I MadMacs-prosjektet undersøkte vi seks lokaliteter i elver og innsjøer med masseutvikling av vannplanter. Lokalitetene var i Norge, Tyskland, Frankrike, Sør-Afrika og Brasil, og vannplantene ble oppfattet som problematiske av vannforvaltere og lokalbefolkningen. På hvert sted fjernet vi vannplan...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

PlaceCity - Placemaking for Sustainable, Thriving Cities

PlaceCity prosjektet hadde det overordnede målet om å etablere et tverrfaglig europeisk placemaking-nettverk for å tilby støtte og ressurser til lokale og nasjonale placemaking initiativer i hele Europa og fremme placemaking som en ny verktøy til å skape bedre byer sammen. I løpet av prosjektet k...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Mass development of aquatic macrophytes - causes and consequences of macrophyte removal for ecosystem structure, function, and services

I MadMacs-prosjektet undersøkte vi seks lokaliteter i elver og innsjøer med masseutvikling av vannplanter. Lokalitetene var i Norge, Tyskland, Frankrike, Sør-Afrika og Brasil, og vannplantene ble oppfattet som problematiske av vannforvaltere og lokalbefolkningen. På hvert sted fjernet vi vannplan...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Akershus

JPIURBAN-Urban Europe

Sustainable mixed urban transit system with electric and conventional buses

Med økt fokus på fornybare energikilder, fremstår batterielektriske busser som en høyaktuell teknologi for bærekraftige kollektivsystem på grunn av høy energieffektivitet. En vellykket utrulling av elektriske busser kan redusere oljeavhengighet, forbedre luftkvalitet, og redusere klimagassutslipp...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Model-based global assessment of hydrological pressure

De Forente Nasjoners klimapanel har fastslått at virkningen av meteorologiske og hydrologiske ekstremer er en trussel mot viktige samfunns¬funksjoner. Til tross for framgang i klimaforskning og strategier for tilpasning til klimaendringer er bruk av denne informasjonen begrenset på grunn av flere...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Impact of Prescription Quality, Infection Control and Antimicrobial Stewardship on Gut Microbiota Domination by Healthcare-Associated Path.

Vankomycinresistente enterokokker (VRE), ESBL Enterobacteriaceae (EPE) og Clostridium difficile er en trussel mot pasienter innlagt i sykehus over hele verden. Selv om overvåking og smitteverntiltak er på plass i mange land er det fortsatt lite kunnskap om hva VRE/EPE/C. difficile innebærer for d...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

JPIURBAN-Urban Europe

Minimizing impact of construction material flows in cities: Innovative Co-Creation

Europeiske byer opplever en kraftig byggeboom. Maskinpark og byggeaktiviteter skapervibrasjoner, støy og utslipp ved transport av materiell og mennesker til og fra byggeplasser. Dette bidrar til luft- og støyforurensning. Negative påvirkninger fra aktiviteter på byggeplassene kommer av manglende ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

JPIAMR kontingent

...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Ukjent Fylke

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Extinction as cultural heritage? Exhibiting human-nature entanglements with extinct and threatened species

Utryddelse er et presserende problem i verden i dag. Et økende antall arter går tapt til utryddelse hvert år, et fenomen som ofte kalles 'den sjette masseutryddelsen'. Det er nødvendig med større innsats fra humanistisk forskning som kan jobbe tett på naturvitenskapelige funn og etiske utfordring...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Rogaland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Environmental impacts and risks of deep-sea mining (MiningImpact 2)

JPI Oceans-prosjektet 'Økologiske aspekter ved marin gruvedrift' tar sikte på å vurdere langsiktige virkninger av utvinning av mangannoduler på dyphavsmiljøet. Den viktigste aktiviteten er forskningsprosjektet MiningImpact 2, som samler 32 partnere fra 10 forskjellige land og vil gjennomføre en u...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIURBAN-Urban Europe

Waste Food-Energy-Water Urban Living Labs - Mapping and Reducing Waste in the Food-Energy-Water Nexus

Prosjektet tar sikte på å redusere ressursineffektivitet i den urbane mat-energi-vann-forbindelsen ved å utvikle og teste internasjonalt anvendelige metoder. Dette ble utført gjennom et internasjonalt nettverk av Urban Living Labs (ULL) i fire urbane regioner - Storbritannia (Bristol), Nederland ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Retrospective Analysis of Historical AIS Data for Navigational Safety through Recommended Routes

HANSA-prosjektet har sett på retrospektiv analyse av historiske AIS-data (automatisk identifikasjonssystem) ved hjelp av både tradisjonell AIS (terrestrisk og satellitt) og ombord AIS (også kalt «Dynamisk AIS») for å forbedre navigasjonssikkerhet gjennom konseptet «anbefalte ruter». Dette ble gjo...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MarTERA ARIM Havforskningsinstituttet/Metas.

Overvåkning av havet med tradisjonelle fartøybaserte metoder er dyrt og dermed begrenset i forhold til datatilfang i tid og rom. Prosjektet har etablert et autonomt bunnbasert system som overvåker både bunn og pelagiske habitat. I området rundt bunnplattformen overvåkes Biodiversitet i bunnfaunae...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Tools for Optimizing Performance of VOYages at Sea

TOPVOYS prosjektet har som mål å forbedre og styrke: (i) innhenting, prosessering og analyse av nær sanntids satellittdata for bestemmelse av overflatestrøm, overflatetemperatur, bølger og deres vekselvirkninger; (ii) operasjonell bruk av sensor synergy og visualiserings-platform; (iii) bidra til...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Analysis Methods and Design Measures for the Reduction of Noise and Vibration Induced by Marine Propellers

Utviklingen av numeriske metoder for prediksjon av undervannsutstrålt støy fra marine propeller i ProNoVi-prosjektet har resultert i følgende automatiserte CFD-verktøy som kan brukes på forskjellige stadier av designprosessen: - Simulering av skipsmotstand med utvinning av informasjon vedrørende...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

OCEANSensor

OceanSensor er et 3-årig EU-Martera-prosjekt som startet 1. juni 2018 og blev avsluttet 15. desember 2021. Hovedmålet var å utvikle og forbedre bruken av eksisterende undervannssensorteknologi. Det var seks partnere fra fire land i prosjektet. Prosjektet ble koordinert av prof. Eric Achterberg ve...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

MarTERA:AQUACULTURE OPERATIONS with RELIABLE FLEXIBLE SHIELDING TECHNOLOGIES for PREVENTION of INFESTATION in OFFSHORE AND COASTAL AREAS

I havbruk er det lakselus og rømming av oppdrettsfisk som vurderes som de to største miljørisikoene. Det utvikles stadig nye oppdrettsteknologier som skal håndtere disse miljøproblemene. En av tilnærmingene er å utvikle nye merdteknologier som bekjemper lakselus gjennom manipulasjon av merdstru...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Advanced Biochar Fertilizers for Multiple Ecological Benefits in Soil Conditioning

Dagens jord- og skogbrukspraksis er utfordrende for miljøet og fører til negative bivirkninger som grunnvannforurensning, overgjødsling av nitrogen og degradering av jordsmonnet. Samtidig er effektivt jord- og skogbruk avgjørende for å møte behovene til en voksende verdensbefolkning. Det er også ...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Improving rational prescribing for UTI in frail elderly

Skrøpelige eldre, spesielt de som mottar hjemmesykepleiepleie eller bor på sykehjem, er en sårbar befolkningsgruppe. De har ofte urinveisinfeksjon (UVI) og nesten 60% av antibiotika som brukes i denne populasjonen er for UVI. En vesentlig del av disse forskrivningen kan imidlertid være unødvendig...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo