1 125 prosjekter

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

MetaComNet: Linking metacommunity dynamics to the structure of ecological networks and ecosystem functioning

En av vår tids største utfordringer er å bevare det biologiske mangfoldet og derved sikre velfungerende økosystemer. Økosystemfunksjoner som f.eks. pollinering avhenger ofte av et intrikat samspill mellom arter. Pollineringen av blomster er ofte helt eller delvis avhengig av samspillet mellom pla...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Innovations in cumulative impact studies and applications to aid conservation and sustainable management of Reindeer in Scandinavia

De siste hundre årene har verden endret seg raskt som en følge av menneskelige aktiviteter. Klimaendring og effektene av dem er ofte på forsiden av nyhetene, og menneskelig arealbruk har forandret jordens overflate. For eksempel fungerer veier og jernbaner ofte som barrierer for ville dyr. Result...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Are rare earth elements emerging contaminants of concern in the marine environment in Norway? (ELEMENTARY)

De 15 lantanoide elementene danner sammen med yttrium gruppen sjeldne jordarter og yttrium (REY). REY er klassifisert som teknologikritiske elementer og brukes i et bredt spekter av applikasjoner som batterier, magneter, lyskildekomponenter, tilsetningsstoffer i drivstoff, gjødsel og medisinske k...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Emerging Leaders participation - Laura Hobbs

The Emerging Leaders programme is a seven-day course run as part of Arctic Frontiers. Laura Hobbs is a postdoc working on an NFR funded project (Arctic ABC: 244319) and has been accepted onto the programme. The Emerging Leaders programme focuses on policy, governance, and security in the Arctic, ...

Tildelt: kr 34 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Niche adaptation in Arctic char populations and demographic history inferences.

Arctic char (Salvelinus alpinus) is a freshwater species that lives further north than any other fish (Jonsson & Jonsson 2001; Lundrigan, Reist & Ferguson 2005). This species is polymorphic, meaning they have the ability to change their phenotype under different environmental conditions (Skúlason...

Tildelt: kr 34 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Involvering i sentrale prosesser for Horisont Europa - naturmangfold og økosystemtjenester

Klimapanelet (IPCC) og Naturpanelet (IPBES) har nylig lagt fram rapporter som påpeker dystre utsikter både mhp klimaendringer og naturmangfold. Felles for rapportene er at de påpeker naturens rolle og betydningen av bærekraftig arealforvaltning og restaurering av natur for å dempe klimaendringene...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Workshop på en ny sykdom hos villaks

I 2019 ble det oppdaget en ny sykdom hos nylig oppvandret voksen laks i mange vassdrag som renner ut i den østlige delen av Atlanterhavet. Siden 2014, har en lignende sykdom har forårsaket omfattende dødelighet hos voksen laks i elver som renner ut i Østersjøen. Workshopen skal belyse om det samm...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Proposal to the Svalbard Strategic Grant for the realization of a side meeting prior to the Svalbard Science Conference in Oslo 2019

The Ny-Ålesund Terrestrial Flagship program is one of four NySMAC flagship programs that aim to coordinate and integrate international and national research and monitoring. The Terrestrial Ecosystem Flagship focus on ecosystem-based research on tundra, fresh water and soil in and around Ny-Ålesun...

Tildelt: kr 70 826

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

REFUSJON AV PUBLISERINGSAVGIFT VED PUBLISERING AV GULL-OPEN ACCESS-ARTIKLER BETALT I 2018

Prosjekt for å få forskere uten prosjektøkonomi til å dekke publiseringsavgift, til å publisere med Gull Open Access

Tildelt: kr 38 000

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Havforskningsinstituttet STIM-OA 2019

Stimulere til OA-publisering

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Lacewing Venom: Linking molecular and phenotypic evolution

Dette prosjektet vil gi en bedre forståelse av hvordan arter evolverer, som er et sentralt spørsmål innen biologi. En utfordring ved å forstå evolusjon kommer av at de fleste egenskaper egentlig er produkter av et stort antall gener med flere, ofte ukjente, roller. Å identifisere hvordan forandri...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Improving ERC StG application MultiCliff

Formålet med dette prosjektet er å utbedre min søknad om Starting Grant fra ERC. Søknaden ble høyt ranket ved forrige søknadsrunde, men nådde ikke helt frem i kampen om finansiering.

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Miljøovervåkning av marine økosystemer: Utfordringer relatert til kryptiske arter og miljø-DNA

Fiskeoppdrettsnæringen har vært en av de raskest voksende industriene i Norge de siste tiårene. En av næringens største utfordringer er knyttet til utslipp av næringsrikt organisk avfall som fôrrester og fekalier, men også tungmetaller som sink og kobber. Dette kan bygge seg opp på havbunnen og p...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

A green-blue link made browner: how terrestrial climate change affects marine ecology

Det er en utbredt forventning om at et varmere klima vil fremskynde hendelser på våren, som blomstring, fuglevandring og insektsutvikling, fordi temperaturen tillater det. Hva da, når vi finner det motsatte? Gjennom historiske analyser av gytetidspunkt hos Nordøstarktisk torsk (skrei) fant vi en ...

Tildelt: kr 18,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Anthropogenic Parasite Evolution

Parasitisme er en viktig del av økosystemer som, i tillegg til å forårsake sykdom, har vidtrekkende konsekvenser for deres funksjon, stabilitet og mangfold. Det siste tiåret har det vært økende fokus i evolusjonær biologi på hvordan menneskelige aktiviteter endrer naturlig utvalg hos ville pla...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Forbedre ERC starting grant-søknad.

Prosjektet handler om å levere inn en ny og forbedret søknad til ERC (ERC starting grant 2020).

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Arctic Marine Evolution: using local adaptation to infer future evolutionary responses of Calanus copepods to a changing environment

Det å prøve å forutse effektene av klimaendringer på norsk og arktisk mangfold av norsk og arktisk marine arter står sentralt i en bærekraftig bruk og vern av Norges rike marine ressurser. I økende grad anerkjenner forskerne imidlertid at modellprediksjoner om virkningen av fremtidige klimaendrin...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Integrated Risk Assessment Framework for Evaluating the Combined Impacts of Multiple Pressures on Arctic Ecosystems

Arktiske økosystemer utsettes i dag for en rekke påvirkninger. To av hovedutfordringene er klimaendringer og eksponering for langtransporterte og persistente miljøgifter som hoper seg opp i næringskjedene. Disse temaene har stort sett blitt forsket på hver for seg, men det er et stort behov for å...

Tildelt: kr 18,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forprosjekt før-kommersiell anskaffelse og utvikling av automatisk miljøovervåking ved bruk av miljø-DNA

Forvaltningen i Norge bruker 335 millioner kroner årlig på å overvåke og kartlegge norsk natur. Dagens system for miljøovervåking er tidkrevende og kostbart, og gir begrenset mulighet for å oppdage og forhindre skade. Det er et stort behov for å effektivisere og forbedre miljøovervåkingen. Et aut...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Challenging the scientific legacy of Johan Hjort: Time for a new paradigm in marine research?

JUSTIFICATION: In 2019 we celebrate the 150-year anniversary of Johan Hjort (1869–1948), who introduced the fundamental theory for fisheries science with his concepts of the roles played by strong and weak year classes in population structure and productivity. Since then a wide range of new metho...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Personalities in fear behaviour: relevance for management. RiS ID: 11153

Geese differ in their reaction to human disturbance. Previous work has linked the degree of reaction to personality and habituation. In Kongsfjorden (near Ny-A°lesund), there is a marked population of barnacle geese which have been tested for different personality traits. Now, we want to make a l...

Tildelt: kr 45 653

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Svalbard

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Understanding evolvability

Hovedaktiviteten i 2020-2021 var å fullføre en del av arbeidet som ble utført ved Center of Advanced study (CAS) i Oslo året før. Denne aktiviteten har bestått i 1) å skrive en anmeldelse om et kvantitativt genetisk perspektiv på "Evolvability" som skal publiseres i november 2021 i Annual Review ...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Interpreting the cortisol stress response in fish welfare research

Vanlig praksis innen fiskeoppdrett, som transport og vaksinasjon, kan føre til stress hos oppdrettsfisken. Stresset fisk vokser saktere og har høyere sannsynlighet for å bli syk. God fiskevelferd er ikke bare etisk viktig, men vil også kunne bedre produktivitet, profitt og ryktet til oppdrettsnær...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Scenarios for biodiversity and ecosystem services acknowledging health BiodivERsA_BioEssHealth

Vi har analysert store datasett over skoginsekter fra Norge, Finland og Tyskland, og sett på forskjellene mellom billediversitet i naturskog versus produksjonsskog, på sammenhengen mellom treslag i bestandet og billediversitet og på hvilke trekk som kjennetegner en truet bille. Vi har diskutert a...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Integrated assessment to aid mitigation of negative impacts by THREE global change Drivers on alpine biodiversity and ecosystem function

Fjellområder gir viktige leveområder for mange plante- og dyrearter, og de bidrar også med viktige økosystemfunksjoner og -tjenester som karbonlagring, områder for utmarksbeite og regulering av flom og jordskred. Samtidig er fjelløkosystemene spesielt utsatt for globale forandringer skapt fra men...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Cascading consequences of hunting and fishing for ecosystem services in Amazonian forests

Jakt og fiske er livsgrunnlaget for urfolk og annen lokalbefolkning i Amazonas. I senere tid har imidlertid ukontrollert jakt og fiske ført til stor nedgang i populasjoner av både vilt og fisk mange steder i denne regionen. En god løsning for jakt- og fiskeforvaltning er derfor avgjørende for bev...

Tildelt: kr 19,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Joint effects of climate and fishing on dynamics of exploited ecosystems

Marine økosystemer gir oss mat og andre tjenester. Mange økosystemer verden rundt er under sterk press fra fiskerier. Tross positiv utvikling mot økt bærekraft i enkelte områder, bedre forvaltning trenges i mange områder for å sikre sunt og produktivt hav med fortsatt god evne til å gi oss mat. S...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Ecological Constraints on Plague Reservoirs

Pest - sykdommen forårsaket av bakterien Yersinia pestis - er best kjent fra den dødelige Svartedauden pestepidemien som feide over Europa i årene 1346-1353. Mindre kjent er at disse humane pestutbruddene gjentok seg i store deler av 14. til 16. århundrene i Europa, og fortsatte etter det i andre...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Ecology and management of the invasive snow crab: Predicting expansion, impacts and sustainability in the Arctic under climate change

Snøkrabben er et stort krepsdyr som har invadert Barentshavet siden 1996. Hvor krabben kommer fra, er fortsatt ukjent. Snøkrabben er en invaderende art som sprer seg raskt østover og nordover i Barentshavet, men er også en ressurs for kommersielt fiske. Tidligere studier har antydet at store krep...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

The fundamental role of mesopelagic fishes for the structure and change of Northeast Atlantic marine ecosystems

Når en forlater kysten og beveger seg ut mot det åpne havet så er det ingen bunn eller tareskog å gjemme seg i. Der må små fisker og andre organismer i pelagialen leve et liv med evig gjemsel, hvor det tryggeste valget er å svømme nedover mot mørket. Mørket gjør det også vanskelig å finne mat, og...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland