191 prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

INFUTURE - Hydro Aluminium Innovations for Profitable and Sustainable Future. CO19NY2020

Prosjektet skal bidra til å sikre Hydro Aluminium posisjon nasjonalt og internasjonalt som verdensledende produsent av primæraluminium og utvikler av teknologi for dette, med god økonomisk avkastning og strenge krav til gode miljøresultater. Prosjektet vil særlig fokusere på energieffektivite...

Tildelt: kr 18,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ConZerW - Construction site Zero Waste

Målet med prosjektet ConZerW er å oppnå avfallsfri byggeproduksjon ved å utvikle prosessverktøy som støtter samarbeid mellom partnere i planlegging, innkjøp og logistikkaktiviteter tilknyttet byggeplassen. ConZerW vil basere seg på en kvantitativ og kvalitativ forskningsstrategi for å løse prakt...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Ukjent Fylke

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Fundamentals of molten salt pyrolysis for cost-effective production of pure solid carbon and hydrogen from natural gas (PyroSalt)

Hovedmålet med prosjekt PyroSalt er å demonstrere den tekniske og økonomiske gjennomførbarheten til et nytt PyroSalt-konsept for bærekraftig konvertering av naturgass til hydrogen og ultrareint karbon. Prosessen bruker et smeltet medium, som fungerer som et varmeoverføringsmedium og en katalysato...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ECCSEL Research Infrastructure for Norwegian Full-Scale CCS

Storskala utbygging av CO2 fangst og lagring (CCS) er en helt nødvendig del av løsningen for å nå de ambisiøse målene for reduksjon av klimagasser pekt ut av Paris-avtalen i 2015. Dette krever testing av teknologier for CO2-fangst, -transport og -lagring på en relevant skala. I prosjektet vil ...

Tildelt: kr 45,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Universal Energy Access: the role of Clean Cooking and Climate Change Impacts

Overgang til ren matlaging. Prosjektet 4CImpacts startet opp i 2020, men prosjektet er delvis utsatt grunnet koronapandemien. Feltarbeid i Tanzania er en sentral del av prosjektet, og dette har foreløpig ikke vært mulig å gjennomføre. Dermed tar det noe mer tid enn planlagt før vi har resultat...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Maximizing the Resilience and Carbon Sequestration in Managed Norway Spruce Forests

Mens klimaendringene antas å medføre økt produktivitet for gran i det meste av landet, vil et endret klima også kunne gjøre skogen mere utsatt for biotiske og abiotiske skader. Av stor betydning i så måte er risikoen for stormfelling og snøbrekk etter våtsnø-episoder, som kan medføre store økonom...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

CLIMPLEMENT - How farmers and agricultural actors can implement effective climate solutions

Jordbrukssektoren må redusere utslippene av klimagasser som en del av den globale innsatsen for å motvirke klimaendringene. I den forbindelse inngikk jordbrukets organisasjoner og regjeringen i Norge en intensjonsavtale i 2019, om betydelig reduksjon av utslipp og økt opptak av karbon fra jordbru...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

PATHWAYS - towards reduced climate footprints in everyday and long-distance leisure mobilities

Prosjektet 'PATHWAYS towards reduced climate footprints in everyday and long-distance leisure mobilities' vil undersøke hva som behøves for folks realistiske respons til en fremtid med mindre klimaavtrykk fra korte og lange fritidsreiser. Studien svarer på manglende kunnskaper om realistiske pote...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Boosted photochromic response

I dette prosjektet skal Sunphade videreutvikle sin glass-film slik at den kan brukes i flere vindusprodukter. Målet er å kommersialisere en teknologi som muliggjør at vinduer går fra helt gjennomsiktige til mørke kun ved hjelp av sollyset. Sunphade sin teknologi er fortsatt i en tidlig fase og de...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Arctic Frontiers Emerging Leaders 2020 Evangelia (Elina) Eftstathiou

Through my participation I the Emerging Leader program I will have the opportunity to present my scientific project which is about the dominant spatial patterns of Barents Sea ice variability. During the past decades both atmosphere and ocean temperature have increased as a result of climate cha...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Abrupt climate change and earth system modelling

This project is to seek funding for a research stay at Niels Bohr Institute (NBI), University of Copenhagen. The applicant is an early career scientist at NORCE Norwegian Research Centre. The planned research stay at NBI is a result of the ERC synergy project ice2ice, which was just finished in ...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change

Decision support system for sustainable and GHG optimized milk production in key European areas

Klimagassutslipp fra storfe står for 14,5 prosent av de globale utslippene av klimagasser. Samtidig utgjør storfe i kombinasjon med melk en stor del av verdiskapningen og sysselsettingen i norsk jordbruk. Det er også et mål om å øke norsk matproduksjon. Gjennom beiting bidrar storfe videre til å ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

European heathland carbon storage synthesis (EuroHeath)

The European lowland heaths are cultural landscape that date back several millennia. Heathlands throughout Europe are habitat threatened by land-use abandonment and protection of forests for enhanced CO2 sequestration. The feasibility of tree planting in mid to high latitude ecosystems for climat...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Bergen CCUS Seminar 2019: CCUS and the net-zero society

We plan a regional seminar on CCUS research and collaboration. The target audience are regional and national actors from the public and private sectors with an interest in realizing CCUS. The sessions and panel discussions will address added value gained in western Norway from the Norwegian full-...

Tildelt: kr 49 396

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

GEOFAREDAGEN 2019

Geofaredagen er en direkte følge av Forskningsrådets fagevaluering av geofagene i 2011. Som et resultat av utlyste midler i 2014 til oppfølging av funnene i evalueringen, ble en workshop arrangert i Åndalsnes høsten 2015, der planene om et årlig arrangement ble lagt. Geofaredagen har vært arrange...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

GRID PV - utility-friendly integration of Solar PV at high penetration levels

Solar PV is already the cheapest form of electricity generation in many countries and markets. Even so, PV systems must become ever cheaper, until finally new PV + energy storage undercuts existing fossil fuel operating costs. Hence, there is still a strong drive for solar PV cost reductions, as ...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

4th Biennial CO2 for EOR as CCUS Conference 2019

CO2 storage in sedimentary rocks is considered to be a large scale solution for mitigating global warming by reducing the emission of anthropogenic CO2 (IPPC 2005). With rising world energy demand and increased concern on global warming and climate change, reduced greenhouse gas emissions through...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Zerokonferansen 2019 – der klimaledere møtes

Zerokonferansen har i løpet av tretten år blitt en av Nord-Europas største og lengstlevende konferanser om klimaløsninger. I disse årene har vi hatt gleden av å gjeste en lang liste innledere som har delt sine innsikter i klimahandling, i trender og løsninger, og som allerede har bidratt til endr...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Talking in the rain: an entertaining show about the weather

"Talking in the rain. An entertaining show about the weather" er en serie performative talkshow - eller krisera°d - hvor vi utforsker forskningsresultater i et språk og format som gjør det tilgjengelig utenfor akademia, og prøver a° finne ut av hva som skal til for at vi faktisk begynner a° handl...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Fagseminar om karbonlagring i naturbeitemark/jordbruksjord: kartlegging, albedo, biologisk mangfold og avveining mellom økosystemtjenester

Formålet med prosjektet er å arrangere et fagseminar for å formidle resultater fra flere forskningsprosjekter om karbonlagring i jord, spesielt naturbeitemark, sett i sammenheng med kartlegging av denne naturtypen, og betydningen av albedo, biologisk mangfold, verdien av kulturlandskapet og avvei...

Tildelt: kr 50 565

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

TV-meteorologen som klimaformidler

Klimakommunikasjon og TV-meteorologen som klimaformidler Meteorologisk institutt ønsker at koblingen mellom vær og klima skal gjøre det enklere for folk å forstå klimaendringer og hvordan klimaendringene påvirker dem. Meteorologene på TV og radio er instituttets ansikt utad. Det falt seg derfo...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Negative Emissions in the Waste to Energy Sector: Technologies for CCS

Kampen mot klimaendringer og for en bærekraftig håndtering av avfall er anerkjent som store samfunnsutfordringer i Parisavtalen og EUs handlingsplan for en sirkulær økonomi. Bruken av karbonfangst, utnyttelse og lagrings-teknologier (CCUS - Carbon Capture Utilization and Storage) i avfallforbrenn...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Accelerating Carbon Capture using Oxyfuel technology in Cement production

Sementindustrien er ansvarlig for 7% av verdens CO2-utslipp, og CO2-fangst er den mest effektive måten å redusere disse utslippene på. Oxyfuel sementproduksjon er en teknologi under utvikling for CO2-fangst i sementindustrien. Tidligere studier har indikert at dette er det mest kostnadseffektive ...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Innovative membrane systems for CO2 capture and storage at sea

Utslipp av klimagasser fra skip anslås i dag til være 3% av de totale globale utslippene, og forventes å øke til 17% innen 2050. Dette er i strid med den globale handlingsplanen for COP21 Paris-avtalen som tar sikte på å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 ° C. For å adressere Pari...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Unpacking climate impact chains: A new generation of action- and user-oriented climate change risk assessments

Vestlandsforsking skal leie stort europeisk klimaforskingsprosjekt med tittelen «Unpacking climate impact chains. A new generation of action- and user-oriented climate change risk assessments» (UNCHAIN). Samla budsjett for prosjektet er 20 millionar kroner. Arbeidet tek til i september 2019 og sk...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Process-Informed design of tailor-made Sorbent Materials for energy efficient carbon capture

Etter vårt skjønn har verden behov for en samlet innsats for å minimere CO2-utslipp, enten ved gjenbruk av CO2 som råstoff eller via metoder som permanent forhindrer at CO2 slippes ut i atmosfæren ? eksempelvis gjennom geologisk lagring. Vi ser for oss ulike utslippskilder med økonomisk insentiv ...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Hyper Hydrogen Stakeholder Seminar

KPN-prosjektet Hyper (ENERGIX, 255107/E20), ledet av SINTEF Energi, er inne i det avsluttende året. Prosjektets styringskomite, med representanter fra et bredt utvalg industri og FoU, har framlagt ønske om at prosjektet arrangerer et bredere interessent-seminar (“stakeholder”) der målgruppene utv...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Scenarios and pathways towards land-use and food production for Western and the Nordic European countries as part of the FABLE Consortium

Forvaltning av matproduksjon og arealbruk som ikke gjennomføres på bærekraftig vis undergraver vår evne til å oppfylle FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. For å oppnå disse langsiktige forpliktelsene i Europa og globalt kreves at tre kritiske kunnskapshull tettes: mellom disipliner (miljø, landbru...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Sustainable development pathways achieving Human well-being while safeguarding the climate And Planet Earth

SHAPE-prosjektet ønsker å skape vitenskapelig visjoner om hvordan menneskeheten kan oppnå god livskvalitet for alle samtidig som vi ivaretar planeten vår. Prosjektet er inspirert av FNs bærekraftsmål (Sustainable Development Goals). FN opprettet disse målene for å ene aktører over hele verden til...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

PACES: The Air Pollution in the Arctic: Climate, Environment and Societies

We will organize the third open science meeting in PACES (air Pollution in the Arctic: Climate, Environment and Societies) in Oslo in September 2019. PACES is a new international initiative to coordinate international and interdisciplinary research on Arctic air pollution. This workshop will fost...

Tildelt: kr 57 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Ukjent Fylke