0 prosjekter

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Citizien Media

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EU6-STRA-Strålevern, EU’s 6.rammeprogram

European approach to nuclear and radiological emergency management

The proposed IP, through the commitment of 51 operational emergency management organisations, stakeholder panels and competent RTD institutes of many European countries will build a fully interactive framework for initiating and promoting practical improv ements of emergency management and rehabi...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Studieopphold ved ENSIS, New Zealand, Vegard Gundersen (ref. 173175/i99)

I perioden 1. mai - 3. november 2004 var jeg gjesteforeleser hos professor Dan Binkley ved Department of Forest, Rangeland, and Watershed Stewardship, Colorado State University (CSU), Fort Collins, USA. Forskeroppholdet var vellykket på alle måter. Jeg fi kk en bred kontaktflate til forskere som ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Viken

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Synshemmedes IKT-barrierer

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Benchmarking accessibility for all to public transport

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

IP Sustainable management of relationship between peri-urban and rural-urban economic, social and environmental processes

SUMPEA initial research phase will lead to the development of a baseline understanding of U-PU-R dynamics. This will largely be delivered through WP1 and will be based upon the identification of key U-PU-R processes and the analysis of key areas of intera ction. This approach will enable a concep...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Viken

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Klimaendringer: Endret vinterhydrologi og effekter på jord-, vann-, plante- og landskapssystemet.

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Viken

P-SAMISK-Program for samisk forskning

"Samefolkets dag" den 6. februar: Forhandlinger om en ny årshøytids innhold og form

Samefolkets dag den 6. februar ble vedtatt på Samekonferansen i Helsingfors 1992 for samene i alle fire land der samene bor, og fikk i Norge status som offisiell flaggdag i 2004. Dagen ble første gang feiret i 1993, og i Oslo skjedde den første markeringe n på Norsk Folkemuseum. Dagen feirer det ...

Tildelt: kr 4 999

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: Components and Devices Based on Thin Film Organic-Inorganic Materials Produced by Atomic Layer Deposition

...

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

"Sats på torsk" konferansen, 14 - 16 februar 2007. Scandic Hotell Bergen

Møtet innkluderer 3 worskops som dekker 1) sykdom og helse hos torsk, 2) yngelproduksjonen og 3) biprodukter av torsk. Sykdom og helse delen starter onsdag den 14 februar kl 14. Etter møtet blir det samling for diskusjon og sosialt samvær. Dagen etter ar rangeres to workshops på biprodukter og ...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: Design av mikrobrikker som krever minimalt med strøm

...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The Nordic Welfare State and its Others - Immigration, Citizenship and Governance in Norway, Sweden and Denmark 1945-2005

The Nordic welfare state is a notion which rings bells in international social research. It represents a particular type of welfare state characterised by universal access, generous benefits, a high degree of public involvement and comparatively high leve ls of redistribution. The combination of ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Housing and environment in organic sheep farming, Postdoc

The principal objective of this project is to investigate how space allowance, flooring and access to outdoor yards affect the behaviour and welfare of sheep. Solid floor on the lying area is required for all existing organic sheep herds, whereas the dema nd for a total area of 1.5 m2 per ewe onl...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Viken

INT-EGEN-Egeninitiert samarbeid generelt

JAPAN Science & Tehcnology Agreement Tokyo Fund 2006

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Ordning og avlevering av arkivmateriale – NAVFs utredningsinstitutt/Utredningsinstituttet

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

'In gille huma' - de tause rommene i samtalen. Samiske fortellinger om kreft.

Dette mastergradsarbeidet handler om hvordan man kan forstå det å ha kreftsykdom ut fra hvordan sykdommen snakkes, eller ikke snakkes om i samiske samfunn. Arbeidet med oppgaven tar utgangspunkt i klinisk erfaring hvor mange samiske pasienter ikke har vil let snakke så mye om sin situasjon, og de...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Ukjent Fylke

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Biodiversity values, sustainability, and development: traditional and modern management for a changing world

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORDAM-SAM-Samarbeidet Norge – Nord- Amerika

Dr.stipendiat til 173388 Health, Nutrition and Food Demand: Effects of Information and the Substitution between Good Foods and Bad Foods

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Oslo

EU-DIVERSE-EU – Diverse poster

Øyvind Hope - nasjonal ekspert i Brussel

...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Etablering og Vedlikehold av Tilgjengelighetsdata gjennom Mobilt Brukersamarbeid

MoBruk er et forprosjekt som bygger på resultatene fra Tilgjengelighetsdataprosjektet, et samarbeid mellom bla.a. Oslo Kommune, Statens Kartverk, Deltasenteret, Norges Handikapforbund og Norges Blindeforbund. Ett av resultatene fra dette prosjektet er et nettsted, der brukerne via et kartgrensesn...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Viken

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Norsk deltakelse i EUREKAs eConTec Umbrella 2006-2008 (3)

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Kunnskapsgrunnlaget - rådgivning Agendum

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

MOBI-Mobilisering

1+1=3 : Forskingsbasert kompetansemekling for Kulturnæringane i Sogn og Fjordane og Hordaland

Prosjektet '1+1= 3' handlar om å hente ut synergiar av eksisterande forskingsbasert kompetanse¬meklings¬prosjekt i Hordaland og Sogn og Fjordane. Prosjektet skal hente ut ei rekke synergieffektar: * 2 kompetansemeklarprosjekt som samarbeider * 2 fylke s om samarbeider * +/- 4 bedriftsprosjekt d...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Vestland

MOBI-Mobilisering

Kulturbasert næringsutvikling - forskningsmetoder, forskningstema og FoU-miljø

Prosjektet skal styrke kunnskapsgrunnlaget for utvikling av bedrifter innen kultur- og opplevelsesnæringene. Utgangspunktet er en bred definisjon av kultur- og opplevelsesnæringene som også inkluderer natur- og kulturbasert reiseliv. Bedriftene vil ha uli ke typer produksjon (både tjeneste- og va...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Innlandet

VIOS-Verdiskapende innovasjon i off

Knowledge and Innovation: The quest for a innovative edge in the public sector

Reinventing the public administration has become the key motive to achieve in order to cope with the pressure to innovate that the government is facing. The last decade, the role of the public sector has been largely debate and today the government is exp ected to not only provide better services...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Innlandet

NORDAM-SAM-Samarbeidet Norge – Nord- Amerika

Dr. stipendiat til 173899 + 168553 Råvarekvalitet til norsk furu og dens anvendelse i furfurylert tre

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Viken

MOBI-Mobilisering

Hvordan understøtte natur- og kulturbaserte bedrifter arbeid med næringsutvikling og verdiskapning ?

Med utgangspunkt i erfaringer fra arbeidet med å initiere, etablere og gjennomføre kompetansemeglerprosjekt innen natur- og kulturbaserte næringer - opplevelsesnæringer - i Trøndelag ønsker Kompetansemegling Trøndelag å få finansiert en utvidelse av virks omheten. I dette arbeidet vil en bestrebe...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MOBI-Mobilisering

Festivaler på Sørlandet Festivaler som regional aktør i moderne identitetsprosesser - en pilotstudie fra kulturnæringer på Sørlandet

På Sørlandet finnes mer enn 60 festivaler. Vi ønsker å studere disse på to ulike forskningsnivå: Kartlegging Det er et stort mangfold av tematiseringer, prosesser, kontekster og kulturelle uttrykk blant festivalene som finner sted på Sørlandet. Festivale ne er på ulike vis viktige aktører i mode...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Agder

NORDAM-SAM-Samarbeidet Norge – Nord- Amerika

Dr.stipendiat til 173911 Assessing wood properties of forest resources by airborne LiDAR

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Viken

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Ferdigstilling og publisering av bok fra prosjektet "Homoseksualitetens vilkår og ytringsformer i Norge 1920 til 1980".

Med utgangspunkt i forskningen som er utført på prosjektet Homoseksualitetens vilkår og ytringsformer 1920 til 1980 (jf. prosjektnr 157117/V20), skal prosjektleder Hans Wiggo Kristiansen ferdigstille et bokmanus for publisering på forlag. Boka har arbeids tittelen Skyggeliv. Homoseksualitetens vi...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo