0 antall prosjekter

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

A PHYLOGENOMIC APPROACH TO UNDERSTAND THE DIVERSIFICATION OF BARK BEETLES AND ASSOCIATED MICROBES

Formålet med prosjektet er å etablere en robust fylogeni over ca 200 arter av barkbiller. Dette skal deretter benyttes i sammenlignende evolusjonære studier på slike billers bruk av vertsplanter og symbiose med sopp. Vi har nå ca 50 tilgjengelige molekylære markører for fylogeni på slike biller, ...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Marine Data Centre

NMDC er en nasjonal forskningsinfrastruktur som adresserer interoperabilitet, metadata, arkivering og data tilgjengelighet som har vært i drift i 4 år etter en 5 årlig etableringsfase. Infrastrukturen gir forskere og andre brukere en enklere tilgang til datasett fra flere kilder. Det er også en k...

Tildelt: kr 48,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2022

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The 6th International Conference on Marine Bioprospecting - BIOPROSP_13. To be held in Tromsø, Norway 20-22 februar 2013

BIOPROSP_13 er den 6. internasjonale konferansen om marin bioprospektering som arrangeres annen hvert år av MABIT-programmet i samarbeid med lokale og nasjonale nærings- og forskningsaktører. BIOPROSP har som mål å tilby et spennende faglig program som g ir deltakerne mulighet til å bli oppdater...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVKYST-Havet og kysten

Modeling an Interdisciplinary Early Warning System for Future Fisheries Scenarios: A socio-bio-economic value-chain evaluation, JANUS

This project addresses the interaction between the socio-economic system and the marine ecosystem by focusing on the serious problem in several Norwegian fjords including the Trondheimsfjord: the recent superabundance of the jellyfish species Periphylla p eriphylla. The question addressed here is...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

GENOMICS OF ADAPTATION TO ENVIRONMENTAL CHANGE IN TWO WILD BIRD POPULATIONS

Hvilke gener som bidrar til genetisk variasjon i fitness relaterte trekk i naturlige populasjoner er et av de viktigste spørsmål i biologien i dette århundre. Dette prosjektet har hatt som mål og bidra til en økt forståelse av dette gjennom å kombinere molekylær biologi, statistisk genetikk og ev...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Effects of ocean chemistry changes on planktic foraminifera in the Fram Strait: Ocean Acidification from natural to anthropogenic changes

The following report refers to actions and activities performed during period of project extension (until 2015.12.31). In September 21-25, 2015, Post. Doc. Katarzyna Zamelczyk, organized a workshop entitled: Greenhouse Gases in the Ocean and Climate Change. This workshop was organized as a part ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVKYST-Havet og kysten

INDIVIDUAL BASED STATISTICAL METHODS FOR DNA-PROFILES WITH APPLICATION TO MANAGEMENT OF MARINE RESOURCES

DNA registers are rapidly being built up for many wildlife species. Data may result from harvesting operations or by designed scientific sampling, or a combination of the two. DNA profiles provide information about the relationship between individuals in the sample, and hence information about t...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Calanus in the North Atlantic: species distribution and genetic population structure in space and time

«Man skulde ikke tro, at så Dyreformer skulde være af så stor Betydning for et Lands økonomi», skrev den norske naturforskeren A. Boeck så tidlig som i 1871 om raudåte (Calanus finmarchicus), et lite krepsdyr (ca. 3 mm) som drifter i havet. Calanus-artene er trolig de mest tallrike artene i verde...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Nordland - Nordlánnda

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Climate effects on planktonic food quality and trophic transfer in Arctic Marginal Ice Zones II

Et varmere klima med mindre sjøis vil kunne føre til høyere primærproduksjon, som igjen kan øke sekundærproduksjonen i Arktis. Men ikke nødvendigvis! Endrede klimaforhold vil påvirke tidspunktet for våroppblomstringen, samt mengden og kvaliteten av både isalger og planteplankton noe som kan ha ne...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Passive monitoring of endangered species in Svalbard: Distribution & relative abundance of Red Listed whales in a time of climate change

Sea ice in the Arctic has declined in recent decades at an unprecedented rate and continued sea ice declines are expected to produce a seasonally ice-free Arctic well before the end of this century. This would be a first for the Arctic in over 5+ M years. A summer-time ice-free Arctic Ocean will...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Past, current and future research on kittiwakes in Kongsfjorden: The opportunity of an international integration (Workshop Feb/Mar 2013)

Observations and experiments in wild seabirds have greatly progressed our understanding on how individuals and populations cope with environmental variability and change. The annual research in Kongsfjorden that we have carried out during most of the past 20 years has been an important contribut...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

ATLANTIS: socioECOnomics and ECOsystembased fisheries management

I @ECO skulle vi utforske hvordan ulike forvaltningsplaner og klimascenarioer potensielt kan påvirke økosystemet i Barentshavet. Dette ble gjennomført ved å bruke en ?hele verden? marin økosystemmodell, Atlantis, implementert for de Nordiske hav og Barentshavet (NoBa atlantis). Atlantis inkludere...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

A Cross-disciplinary Integrated Eco-systemic Eutrophication Research and Management Approach: CINTERA

CINTERA is "A Cross-disciplinary Integrated Eco-systemic Eutrophication Research and Management Approach" to Atlantic salmon aquaculture in Chile (Comau fjord system and Magallanes) and Norway (Hemnfjord, Frøya). Eurtrophication is the process by which water bodies receive excess nutrients that s...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Developing a method to measure UV-B flux through time using aromatic compounds contained in fossil pollen and leaf cuticle

Planter kan også bli solbrente! Ultrafiolett stråling (UV-B) i sollys er skadelig for arvestoffet, og påvirker helse, avlinger, det biologiske mangfoldet, økosystemene og stoffkretsløpet på jorda. Vi vet at det har vært stor variasjon i UV-B-innstrålingen gjennom jordas historie, blant annet ...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The role of parasites in food-web topology and dynamics of subarctic lakes

Næringsnett beskriver hvem som spiser hvem i et økosystem, og benyttes til detaljerte analyser av struktur og interaksjoner i økologiske samfunn av planter og dyr. Parasitter har sjelden vært inkludert i næringsnettstudier selv om de finnes overalt og representerer en svært utbredt livsform. I de...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Strengthening the adaptive capacity of institutions in fisheries

Marine økosystemer rundt om i verden er truet av et høyt fiskepress og klimatiske endringer. Disse kreftene utgjør betydelige utfordringer i arbeidet med å sikre en langsiktig produktivitet til ressursbestander uten å sette levebrødet til kystsamfunn og matsikkerhet på spill. Det er dermed et ste...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

POLRES-Polarforskning POLRES

Svalbard Young Researchers Network

Svalbard is the site for numerous international and interdisciplinary research projects every year that involve both senior and early career researchers (ECRs). Especially for ECRs that may conduct their first field season in this area, knowing the logist ics and infrastructure available to carry...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Fascination of Plants Day

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The early stages of the speciation process - prezygotic reproductive isolation and diversification in passerines

Prosjektet søker å øke vår viten om de tidlige faser av artsdannelsen, ved hjelp av en kombinasjon av detaljerte eksperimenter og intensive genetiske analyser av nylig divergerte arter og underarter. Prosjektets første delmål går ut på å teste en potensiell reproduktiv isolasjonsbarriere knyttet ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND-How do children experience nature? Meaning-making and socialization to outdoor life.

Spørreundersøkelsen blant 3160 foreldre viser at det å være i nærnaturen er en lite integrert del av barns hverdagsliv i dag, men er noe de fleste barn gjør av og til. Så mye som 53 % av barna leker eller oppholder seg aldri eller sjelden i skogen om sommeren. Studien viser at barrierer for økt...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Innlandet

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Bringing together evolution and ecology through the Red Queen Perspective

Prosjektet undersøker spørsmålet om hvor viktig biotiske faktorer (som for eksempel konkurranse om mat og levesteder) er i forhold til abiotiske faktorer (som for eksempel endringer i temperatur) i å forårsake evolusjonære endringer. Ideen om at interaksjoner mellom organismer alene er nok til å...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

INDEMB-Indo-Norwegian research and de

Climate change mitigation and adaptation in forest planataion sector.

Målet med prosjektet har vært å anslå virkningene av klimaendringer på skog i India, og å undersøke potensialet for å redusere uttynning av skog gjennom REDD+-mekanismen. India har så langt ikke engasjert seg mye i å skaffe REDD+-prosjekter til landet, men vurderer en mer aktiv politikk på område...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Habitat-fisheries interactions - Valuation and Bioeconomic modelling of Cold Water Coral

In this project we wish to expand the bioeconomic modelling of habitat-fisheries interactions, focussing on cold water coral (CWC) and relevant fish species. In addition we want to identify potential non-fisheries values of CWC through valuation studies. There are indications that the public may...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

Formidling: Kan vi leve sammen?

Norge forvalter en tredjedel av de nordatlantiske villaksstammene i en tid da bestanden av Atlantisk laks er dramatisk redusert. Norge har også verdens største oppdrett av Atlantisk laks. Kan vi leve sammen er et formidlingsseminar, lansert av forskningsp rosjektet Newcomers to the Farm; Atlantic...

Tildelt: kr 79 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

X-cell parasites: an emerging threat to marine fish

X-celler ? parasitter i fisk Parasitter og deres virkning på økosystemer har fått lite oppmerksomhet, men nå viser nye DNA sekvensdata en ny og ukjent diversitet. De siste 10 årene med forskning har avdekket et stort artsmangfold blant eukaryote mikroorganismer som vi ikke kjenner biologien ti...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Heterogeneity in individual life-history trajectories over age: quantifying the relative importance of ontogeny, selection, and environment

Kvantifisering av hvordan livshistorietrekk varierer med alder er grunnleggende fordi aldersspesifikke variasjoner påvirker evolusjon av trekk og populasjonsdynamikk. Endringer i livshistorietrekk med alderen skje på individnivå, men de fleste tidligere studier av aldersspesifikke endringer på po...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: At the interface between science and policy for large carnivores: science for policy, science of policy, and science in policy

Å telle rovdyr ? er vi så god som vi tror? En av de viktigste oppgavene i både økologisk forskning og forvaltning er å estimere antall dyr i et gitt område. Et overvåkingssystem basert på gjentatte, årlige estimater vil bidra til å øke forståelsen for påvirkning fra menneskelig aktivitet og milj...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND- Ecological effects of expanding nitrogen-fixing species in vulnerable ecosystems

Invasive nitrogenfikserende arter påvirker annen vegetasjon direkte via konkurranse, og mer indirekte via endringene de gjør i jorda som økt fluks av plantetilgjengelige næringsstoffer og endring av mikrobiota. Disse endringene kan ha store effekter på vegetasjonsdynamikk og suksesjon, da de kan ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Viken

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

Network for Phd and Post-doctoral fellows working on anadromous salmonids

NoWPaS is an international network open for early stage researchers working on wild salmonids. It was initiated in Norway in 2005 in order to enhance dissemination of knowledge regarding Salmo salar and Salmo trutta. From 2005 up to now, NoWPaS has succe eded in organizing free-of-charge annual ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Can seepage of CO2 stored in sub-sea geological formations disrupt important behavioural traits in benthic invertebrates?

-

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Rogaland