0 antall prosjekter

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutviklingen

Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutviklingen. Prosjektets hovedmål er å utvikle sosial bærekraft som en kjerneverdi og referansepunkt for lokalsamfunnsutvikling. FNs bærekraftmål har revitalisert oppmerksomheten i kommunene om bærekraftig utvikling som helhetlig samfunnsmål. Samt...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Co-Creation: Expectations, Challenges and Coping Strategies in Norwegian Local Governments

Prosjektet studerer «samskaping», som viser til en bestemt type interaksjon mellom offentlige, private og sivile aktører. Formålet med samskaping er å mobilisere ressurser og ideer fra borgere og andre relevante interessenter for å skape «offentlig verdi», f.eks. løse aktuelle kollektive probleme...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Fighting pandemics with enhanced risk communication: Messages, compliance and vulnerability during the COVID-19 outbreak

Det har vært stor variasjon i hvordan ulike lands myndigheter har kommunisert med sine innbyggere om COVID-19. Nasjonalitet påvirker altså folks sårbarhet. Samtidig vet vi fra tidligere forskning at andre sosiale faktorer også kan ha betydning. Formålet med PAN-FIGHT har vært å undersøke mulige s...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Curating Sustainable URBAn Transformations through HERItage

Et overordnet mål med CURBATHERI-prosjektet er å undersøke hvordan byfornyelse med utgangspunkt i bruken av urban kulturarv bidrar med å skape sosialt bærekraftige byer. Sentralt i prosjektet er inkludering av digitale løsninger og medvirkningsmetodikk i byplanlegging der både lokalsamfunn og god...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Lifespan and inter-generational respiratory effects of exposures to greenness and air pollution: the Life-GAP project

I Life-GAP prosjektet vil vi undersøke hvordan luftforurensing og grønne områder påvirker lungehelse gjennom livsløpet og på tvers av generasjoner. Life-GAP bygger på den store Respiratory Health in Northern Europe (RHINE) studien, en spørreundersøkelse med mer enn 20 000 deltakere fra Norge, Dan...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Working Through Violence: SMEs and the SDGs in Fragile Urban Spaces (UrbanSMEs)

I store deler av verden er det småsmåbedrifter som skaper de fleste jobbene, og som gir flest mennesker levebrød. Særlig i store byer i fattige land er småbedrifter viktige arbeidsgivere, og det er her størstedelen av jordas befolkning vil bo i fremtiden. Mange slike storbyer har imidlertid et st...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Zero Emission Citizen (ZEC): Klimakalkulator for kartlegging av innbyggernes klimafotavtrykk

- Tenk om ditt personlige klimafotavtrykk ble beregnet, automatisk og nøyaktig, med utgangspunkt i dine forbruksvaner, banktransaksjoner, matinnkjøp og strømregning. Vi må endre adferd og raskt innføre virkemidler skal vi nå klimamålene og unngå katastrofe. I dag mangler det verktøy for å spore...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Planning, knowledge and collaboration for developing vibrant and attractive city centres

Hensikten med prosjektet er å bidra til at små og mellomstore byer planlegger og utvikler sine byer og sentrum på måter som bidrar til mer attraktive og levende sentrum. Videre, at plan- og beslutningsprosesser knyttet til sentrumsutvikling blir mer effektive, både med tanke på tidsbruk og målopp...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The Social Sustainable City - the Role of Strategic Planning for Local Housing Markets Heterogeneity

STRATEGIC HOUSING: THE SOCIAL SUSTAINABLE CITY ? THE ROLE OF STRATEGIC PLANNING FOR LOCAL HOUSING MARKET HETEROGENEITY (StrategicHousing): Byene er i økende grad arena for sosioøkonomisk ulikhet, og det er behov for økt forståelse for hvilken rolle boligpolitikken spiller i byenes sosioøkonomiske...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Digitalization of multi-reservoir geothermal systems for optimal control of heat production, storage and peak-load management.

Geotermisk energi er den termiske energien som blir generert og lagret i jorden. Allerede ved lave temperaturer, nær overflaten, kan denne energien brukes til å gi energi til oppvarming og avkjøling av bygninger og infrastruktur. Bergartene i undergrunnen har også høy kapasitet til å lagre energi...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Ultralyd til å verifisere at sementeringen av ringrommet er impermeabel

Hovedmålet i prosjektet er programvareløsningen VRI som leverer ferdig prosesserte logger som betydelig vil forbedre identifiseringen og verifisering av sementeringen som en sikker barriere for CO2 lagring. Løsningen vil gi svar på om det er et fast materiale eller en fluid bak stålrøret med graf...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: PrecX - Hyperlocal precipitation forecast everywhere in the world on a simple demand?

PrecX-prosjektet vil utvikle en hyperlokal og nøyaktig nedbørsprognose; en digital løsning for vannkraftrelaterte selskaper for enkelt å få skreddersydde prognoser. Vannkraftselskaper er avhengige av nøyaktige prognoser da dette er sentral informasjon for å predikere vannføring i elver og til-ren...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Bærekraftige og innovative trebygg opptil 8 etasjer med bindingsverk

En stor del av aktiviteten i 2021 har omhandlet konsept for oppbygging av etasjeskiller. Grunnlaget for dette har vært nyeste tilgjengelige kunnskap for temaområdene brann, lyd og avstiving. Det har blitt valgt en ny løsning for etasjeskiller med spesielt fokus på spennvidde, lydisolering og ferd...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

Top financing ESR 10 in Supporting the interaction of Humans and Automated vehicles: Preparing for the Environment of Tomorrow (SHAPE-IT)

The overall goal of SHAPE-IT is to enable rapid and reliable development of safe and user-centered automated vehicles (AVs) for urban environments. Vehicle automation has been identified as a game-changer in transport, promising substantial reductions in road-traffic fatalities while improving mo...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Ukjent Fylke

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Development of Storage and Assessment methods suited for organic Archaeological artefacts JPICH/JPICH0163

Arkeologiske gjenstander av organisk materiale som tre, lær og tekstiler kan undergå betydelig nedbrytning i sin nedgravde tilstand. På vanntrukne steder skyldes nedbrytning hovedsakelig av mikroorganismer som bruker disse materialene som næringskilde. Under begravelse kan gjenstandene også absor...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Freight Logistics in Sustainable Cities

Stadig flere folk flytter inn i bykjernene. Samtidig øker internetthandelen. Det betyr at mer gods må inn i byene, og særlig at antall pakker som skal leveres øker. Dette kan føre til en stor økning i godstransport i byene, ikke mist fordi selskapene som leverer er mange og ofte små. Vi kan derfo...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Planning Clean Energy Export from Norway to Europe

CleanExport-prosjektet analyserer muligheter for storskala, avkarbonisert energieksport fra Norge til Europa. Utvikling av ulike alternativer for ny, storskala og avkarbonisert energieksport avhenger av en rekke faktorer, inkludert EUs energi- og utslippspolitikk og taksonomier, teknologiutviklin...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Improving trust-based management in Nordic urban governance and management education

Idéen om tillitsbasert styring og ledelse springer ut fra reformer i København og har spredd seg til den offentlige sektoren i Norge og Sverige. Denne modellen blir oppfattet som en innovasjon, noen ganger kalt den nye nordiske styringsmodellen, og gjerne forskjellig fra tradisjonell styring og k...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Cities confronted by protests: Democratic governance for efficient and socially just climate transformation

DEMOCLIM studerer utviklingen nye demokratiske styringsformer som svar på klimaprotester i fire skandinaviske byer: Oslo, Bergen, Stockholm og Gøteborg. Utgangspunktet for prosjektet er den tilspissede konflikten om klimapolitiske løsninger i byer verden over. Byene må takle to nye og tilsynelate...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forprosjekt for før-kommersiell anskaffelse for mottak og håndtering av bortkjørt brøytesnø

Bortkjøring av snø er en kritisk samfunnstjeneste som er nødvendig for å opprettholde tilgjengelighet og vedtatte veistandarder i vintersesongen. Tidligere år har snø som ble kjørt bort fra veiene blitt tippet direkte i sjøen, men med bakgrunn i viktige miljøhensyn er det strammet inn på kravene ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Field of goals: Co-production and implementation of the Sustainable Development Goals in regional and local planning

I samarbeid med kommunene i prosjektet har vi valgt ut hvilke kommunale planprosesser vi skal teste ut metodene og rammeverket vi holder på å utvikle for å bruke bærekraftsmålene i konkret planlegging. Vi har en løpende dialog med kommunene for å forstå hvilke utfordringer de støter på når de ska...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

ENERGIX-Stort program energi

Flexible Integration of Local Energy Communities into the Norwegian Electricity Distribution System

For å bekjempe global oppvarming må stadig flere sektorer av samfunnet elektrifiseres og ny fornybar kraft må bygges ut. Det gir store investeringsbehov og nye utfordringer i kraftsystemet. Kontinuering balansering av forbruk og produksjon, opprettholdelse av god leveringskvalitet og sosial aksep...

Tildelt: kr 14,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Characterization and prediction of the CO2 effect on polymeric materials within the CO2 transport chain

Karbonfangst og -lagring (CCS) aksepteres av det internasjonale vitenskapelige samfunnet som det mest passende kortsiktige tiltaket for å begrense CO2-utslipp i atmosfæren, og unngå reversible endringer av jordas klima. Mens fangst og lagring er ekstremt viktig for å tillate en reduksjon av karbo...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Logic Grouting

Sementbasert forinjeksjon er viktig prosedyre under driving av tunneler i bergmasse under grunnvannsnivå. Injeksjon av sement i sprekker opprettholder grunnvannsnivået under og etter tunneldrivingen og reduserer komplikasjoner relatert til innlekkasje under driving. Forinjeksjon er tidkrevende, k...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Real-Time Monitoring for Safe Geological CO2 Storage

Teknologiske fremskritt har muliggjort fangst av store mengder CO2, og med dette følger et behov for kostnadseffektiv og sikker lagring av CO2 i undergrunnen. Lokasjoner som kan benyttes for lagring av CO2 er reservoarer i dype akviferer, forlatte hydrokarbonfelter og produserende felter. Injeksj...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Produksjon av en ligninholdig nanocellulosekvalitet

Nanocellulose er et trebasert produkt med et økende antall anvendelsesområder innenfor flere materialer som papir og kartong, fiberplater, maling, lim, komposittmaterialer, borevæske og som tilsetning i mat. Materialet er lett, sterkt og har god motstandskraft mot kjemisk, mekanisk og termisk ned...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ConZerW - Construction site Zero Waste

Målet med prosjektet ConZerW er å oppnå avfallsfri byggeproduksjon ved å utvikle prosessverktøy som støtter samarbeid mellom partnere i planlegging, innkjøp og logistikkaktiviteter tilknyttet byggeplassen. ConZerW vil basere seg på en kvantitativ og kvalitativ forskningsstrategi for å løse prakt...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Evolutionary Demography Society’s 7th Annual Meeting

Mangelen på interaksjon spesielt mellom human-demografere og biologer var bakgrunnen for at organisasjonen «Evolutionary Demography Society» (https://www.evodemos.org/) ble etablert i 2013, med hovedsiktemål å skape en felles arena for forskere fra ulike fagdisipliner i bruken av demografiske an...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Upscaling sustainable collaborative consumption using public libraries

Dette prosjektet tar for seg hvordan offentlige biblioteker kan brukes som knutepunkt for en oppskalering av delingsløsninger som bidrar til overgangen til et lavutslippssamfunn. En slik transformasjon krever endringer på mange nivåer, ikke minst i hvordan vi forbruker varer og tjenester. En orga...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

THEORETICAL ADVANCES OF CYBER RESILIENCE – PRACTICE, GOVERNANCE AND CULTURE OF DIGITALIZATION

Prosjektets hensikt er å styrke samfunnets evne til å bygge cyber-sikkerhet og redusere digital sårbarhet gjennom konsepter fra fagfeltet "resilience". Resilience som begrep er sentralt for bl.a. EUs policyer og strategier innen cyber-sikkerhet. Fagfeltet er sammensatt med mange røtter, med fokus...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage