587 prosjekter

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: OPENZ - Optimized enzymes for food applications

OPENZ er et prosjekt for optimalisering av nylig identifiserte enzymer for bruk i norsk marin sektor. Norge har potensialet til å være ledende innen bærekraftig verdiskapning basert på marine ressurser. Fiskeri og havbruk genererer ca. 900 000 tonn restråstoff årlig, slik som hode, rygg og innmat...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 for NTNU

PES2020 for NTNU har som mål å øke antall søknader til Horisont 2020 i 2019. Som del av dette vil NTNU jobbe med å øke kvaliteten på søknader, mobilisere nye fagmiljøer og aktivt posisjonere NTNU inn i retningsgivende nettverk og konsortier i Europa. NTNU deler PES2020 i PES Åpen (støtte til enk...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

N2 - Høyere opp i Verdikjeden - Leverandørutviklingsprogram for Nord-Norge

FORREGION N2 har som mål å Styrke samarbeidet mellom forskningsmiljø og næringsliv for a øke verdiskaping, konkurransekraft og omstillingsevne i landsdelen. programmet skal bidra til økt forskningsbasert innovasjon i Nord-Norge innen sjømat- og opplevelsesnæring. Gjennom FORREGION N2 tilbys fø...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Bioprocessing & Fermentation Centre-NBioC

Handelsvarer som medisiner, kosmetikk og plastikk kommer i dag ofte fra ikke-fornybare kilder. Det grønne skiftet som drives fram av mange nasjoner søker grønnere energi, men også erstatning av petroleumsbaserte produkter med alternativer fra fornybare kilder. Bakterier og andre mikrober kan br...

Tildelt: kr 40,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2027

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

«Bedre håndtering av streptokokkinfeksjoner hos melkeprodusenter gir økt bærekraftig matproduksjon i Norge»

Jurbetennelse er en infeksjon i juret og er den sjukdommen som har størst økonomisk betydning for melkeprodusenter i Norge. I tillegg er jurbetennelse den enkeltsykdommen som bidrar mest til antibiotikaforbruket hos melkekyr. Infeksjonene er som oftest infeksiøse og forårsaket av ulike mikroorgan...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Enhanced PE by Heterogeneous Catalyst Design for Disentangled UHMWPE

Ultra-høy molekylvekts polyetylen (UHMWPE) har egenskaper som langt overgår dagens standard polyetylen for eksempel når det gjelder slitestyrke, lav friksjonskoeffisient og høy slagfasthet selv ved lave temperaturer. Kravene til slik UHMWPE er for det første at de har svært høye molekylvekter (10...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestfold og Telemark

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Extraction and characterisation of BIOactives and CARBohydrates from seaweeds and seagrasses FOR FOOD-related Applications

Industrielle metoder for framstilling av karbohydrater fra makroalger er vel etablert, og har vært uendret med hensyn til effektivitet og rundt forbruk av vann og energi. Under produksjonen skapes betydelige mengder restprodukter. I dette EU-prosjektet har vi undersøkt nye og mer miljøvennlige fr...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

2nd International Joint Conference on Global Change - Quality of Life in an Age of Global Change

Over the last decades significant effects of the human activities have been observed on our planet. Maybe the most important phenomena are the alarming changes in the global climate and the extensive pollution that affects many ecosystems. These effects have created new threats to the societies. ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12592 Smart City Shopping - Fully automated order fulfillment, from the producer to the end customer

Vi står på randen av en teknologisk revolusjon som kan løse oppgaver vi bare kunne drømme om for få år siden. Automatisering er ikke bare for kontrollerbare og repeterbare oppgaver lenger. Datasyn og AI er den muliggjørende teknologien, som også muliggjør autonome kjøretøyer og robotteknologi i h...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications

De fleste forbrukere hevder at de er villig til å kjøpe bærekraftige matvarer, likevel er andelen bærekraftig mat i totalt forbruk fortsatt lav. For å forstå årsakssammenhengen til dette kreves videre undersøkelser av hvilke faktorer som påvirker den reelle bærekraftige atferden. Eksisterende for...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

STYRKING AV NOFIMA SOM KOORDINATOR FOR PROSJEKTER INNEN TRYGG OG BÆREKRAFTIG MAT

Prosjektet skal supplere og styrke den norske deltakelsen i Horizon2020-prosjektet "Safeconsume" og gi grunnlag for fremtidige nasjonale og internasjonale multiaktør-prosjekter innen trygg, sunn og bærekraftig mat. Styrking av koordineringen av Safeconsume skal oppnås gjennom å øke formell og ufo...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Land møter Hav- nye løsninger innen bioøkonomien

Heidner Biocluster har sammen med NCE Seafood Innovation Cluster, Blue Legasea og Biotech North, opprettet et samarbeid om å arrangere en årlig konferanse, der grønn bioøkonomi møter blå. Heidner Biocluster representerer grønn bioøkonomi, med fokus på landbruk og bærekraftig matproduksjon, mens d...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Novel cascade technology for optimal utilization of animal and marine by-products

Torskehoder og skjærebein av fjærfe er biprodukter med en kompleks sammensetning bestående av proteiner, fett, mineraler og andre næringsstoffer med høy næringsverdi og brukspotensiale. De siste årene har enzymatisk proteinhydrolyse (EPH) blitt benyttet i økende grad som en allsidig prosesserings...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

INNO INDIGO: Conversion of lignocellulosic wastes into biofuels and bioplastics

Fossilt brensel har vært og forventes å være den viktigste energiformen som driver samfunnet vårt. Imidlertid ble mange klimagasser, som CO2, produsert i energiomdannelsesprosessen, noe som har gjort miljøspørsmålene til et tema som har oppstått. Derfor er det kritisk å bytte ut fossilt brensel f...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Safe Packaging, Food and Migration

Mat og mattrygghet er viktige temaer i dagens samfunn. Maten skal være trygg, sunn og bærekraftig pakket i trygg og bærekraftig emballasje. Dette er viktig både for matkvalitet, holdbarhet, redusert matavfall og mattrygghet. Når det gjelder mattrygghet kreves det at alle emballasjematerialer i ko...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Core Organic Cofund: SusOrgPlus Development of smart, low energy input heat pump drying for increased sustainability in organic food chains

SusOrgPlus er et internasjonalt og tverrfaglig ERA-nett samarbeid med mål om å utvikle prosessløsninger for økologiske matvarer, levere ressurseffektive produkter av høy kvalitet, utnytte nye råmaterialer og skape fremtidens næringsmiddelproduksjon. Utviklingen skal føre til økt aksept hos konsum...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Teknoløft Sogn og Fjordane

Teknoløft Sogn og Fjordane bygger næringsretta kapasitet og kompetanse innan robotikk, stordata, digitalisering og automatisering ved Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking. Dette gjer vi gjennom å utdanne doktorgradskandidatar og forske i samarbeid med næringslivet. Prosjektet samarbei...

Tildelt: kr 26,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Bioøkfelles: Engineering the sensory quality of marine ingredients using "marine sensory enzymes"

Å skreddersy enzymer for en voksende biobasert industri er nøkkelen for å utvikle bransjen og skape verdier av biologiske ressurser i bioøkonomisk sammenheng. Det siste tiåret har marin sektor vist stor fremgang i å lage marine ingredienser, slik som peptider og oljer, fra industriell bioprosesse...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Innovative Processing of Vegetables and Potato

I InProVe har vi utviklet bærekraftige matproduksjonssystemer som omhandler nye, innovative teknologier for bearbeiding av poteter og grønnsaker. Dette er teknologier som fører til besparelser i energi- og vannforbruk, bedre utnyttelse av svinn og restråstoff, og forbedring av sensorisk og ernæri...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimal verdiøkning av eggprodukter

Forskningsaktiviteter i prosjektperiode 2020 har hatt hovedfokus på immunmodulerende egenskaper av eggeskallmembran undersøkt i musemodell og pilot-klinisk studie. Tidligere periode inkluderer aktiviteter rettet mot både funksjonelle og bioaktive egenskaper av nye eggingredienser til bruk i matpr...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

GrowPro-Sustainable bio-production of animal proteins for human consumption

Etterspørselen etter kjøtt og animalsk protein er stor og økende. En helt ny og mulig løsning på problemet er å dyrke levende muskelceller fra storfe ved bruk av bioreaktorer, helt uavhengig av dyreproduksjon. Utfordringen nå er å få til storskalaproduksjon som både er billig, miljøvennlig og eff...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

iNOBox: A Technology- and Market-driven Innovation e-Toolbox towards a Sustainable, Competitive & Science-based Agri-Food Industry in Norway

Prosjektet iNOBox ønsker å bidra til mer effektiv, lønnsom og bærekraftig matprosessering i norsk matindustri. Samtidig skal maten være trygg, næringsrik og av høy kvalitet. Tverrfaglig forskning er en styrke i iNOBox hvor både nasjonale og internasjonale forsknings- og industripartnere er involv...

Tildelt: kr 30,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Innovative processing of seaweed for novel, healthy food products and ingredients

Landbasert matproduksjon står overfor store utfordringer knyttet til en økende befolkningsvekst og globale klimaendringer. Dette gir et behov for alternative kilder til mat, og produksjon som er arealeffektiv, bærekraftig, miljøvennlig og mindre sårbar overfor eksterne faktorer. Brunalger er en v...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Recent advances in cellulose nanotechnology research – Production, characterization and applications

Forskningsseminaret arrangeres for syvende gang, 26.-27. september 2018, av RISE PFI. Seminaret ble arrangert for første gang i 2006 og har blitt arrangert annen hvert år med stadig større oppslutning. I 2016 hadde vi ca. 60 deltakere fra 10 land. Forskningsseminaret har blitt en arena der indust...

Tildelt: kr 77 614

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

NEW APPROACH OF PREDICTING MILK PRODUCTION RESPONSES AND FEED EFFICIENCY TO CHANGES IN DIET COMPOSITION TO BE USED IN NORFOR ONFARM SOFTWARE

Fôr representerer en av de største kostnadene i moderne melkeproduksjon. I tradisjonelle systemer for fastsetting av næringsverdien av fôr har man forutsatt at den enkelte fôrmiddel har en fast og uforanderlig verdi. Både fôropptaket, omsettinga av fôret i fordøyelseskanalen og intermediær utnytt...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Strengthening the Norwegian participation in VALUMICS project through increased stakeholder involvement

SINTEF arrangerte seminaret 'Bærekraftig og optimale matverdikjeder i Norge' den 19. Sept. på Radisson Blu Oslo, Gardermoen. Målet med seminaret var å utvikle et nasjonalt interessenettverk knyttet til EU -prosjektet VALUMICS. Deltakerne på seminaret var fra både sjømat- og landbrukssektoren og r...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Sustainable Processing of Agrofood Residues to Elicitors and Chemicals

I SPAREC-prosjektet utvikles innovative løsninger for ekstraksjon av bioaktive komponenter (elicitorer), fra avfallsstrømmer i vin- og fruktjuiceindustrien. Det er fremstilt bioaktive komponenter fra appelsin- og epleekstrakt av Universidad Complutense de Madrid, og kan potensielt brukes for å r...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Norwegian processed foods in the prevention of colorectal cancer

Norge har den høyeste forekomsten av tykktarmkreft i Europa, og norske forskningsstudier viser en assosiasjon mellom høyt inntak av pølser og økt kreftrisiko. Prosjektet har som mål å undersøke om norske råvarer og ingredienser som inngår i pølser kan påvirke utvikling av tarmkreft, og om innblan...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MAROmega3

Basert på resultater fra forsøk med antioksidant har vi funnet frem korrekt type antioksidant, rett mengde antioksidant og rett tilføringssted. Kombinasjonen av disse tingene gir en kraftig reduksjon i oksidasjonsstatus både for olje og protein. Vi har også gjort en rekke hydrolyseforsøk for å ...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Increasing sustainability of Norwegian food production by tackling streptococcal infections in modern livestock systems

Jurbetennelser hos ku forårsaket av Streptococcus dysgalactiae er mer enn fordoblet de siste 15 årene og er antatt å ha sammenheng med overgangen til store løsdriftsbesetninger. I sauenæringen har man sett en økning av leddbetennelser hos lam forårsaket av samme bakterie. Utbruddene har rammet st...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken