530 prosjekter

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

POPULATION DYNAMICS OF ENTORHINAL GRID CELLS

En av de største utfordringene i utforskingen av hjernen er å forstå opphavet til høyere ordens hjernefunksjoner slik som tenking, planlegging, hukommelse og beslutningstaking. Slike hjernefunksjoner avhenger av de delene av hjernebarken som har vist størst ekspansjon og differensiering i utvikli...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ShuttleNet: Scalable Neural Models for Long Sequential Data

Vi ser på datadrevet kunstig intelligens hvor data er organisert i lange sekvenser. Data fra anvendelser er ofte sekvensielle, for eksempel tekst, tale, musikk, tidsserier, DNA-sekvenser og hendelsesforløp. Konvensjonelle datavitenskapsmetoder kan imidlertid kun behandle korte sekvenser med oppt...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SmartMed: Secure and accountable sharing of medical records using smart contracts and blockchain

Store mengder helsedata er lagret i forskjellige helseregistre i Norge og det finnes strategiske initiativer for deling av disse data med helseforskere og mellom forskjellige registre i Norge. Dette skaper utmerkede muligheter for helseforskning i verdensklasse fordi det finnes veldig få land i v...

Tildelt: kr 16,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

aFerry - An integrated autonomy system for on-demand, all-electric and autonomous passenger ferries

Prosjektet aFerry har demonstrert en selvkjørende og ubemannet passasjerferje over kanalen i Trondheim på TRL7 og utviklet forretningsplanen for et nytt spin-off selskap. Dette er en stor milepæl i utviklingen av autonom passasjertransport på sjøen, en teknologi som vil være et viktig virkemiddel...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The 13th IEEE International Symposium of Medical Information and Communication Technologies

Den 13. IEEE Internasjonale Symposium om Medisinsk Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi (ISMICT 2019) ble arrangert i Oslo, 8.-10. mai, 2019. Det 3-dagers programmet var spekket med flotte aktiviteter som inkluderte 4 prestisjetunge hoved talere fra forskjellige felt og 4 inviterte taler om n...

Tildelt: kr 65 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Gastro-Intestinal Real-time Detection

Årlig får om lag 4200 nye personer tarmkreft i Norge og over 1500 personer dør av sykdommen. Et viktig forebyggende tiltak for å redusere dette tallet, er koloskopiundersøkelser. Ved koloskopier varierer forekomsten av funn av polypper som kan føre til kreft med over 30%, avhengig av erfaringen t...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Bayesian machine learning strategy for oil and gas production networks.

Målet for prosjektet er å utvikle en strategi for maskinlæringsbasert modellering av olje og gass produksjonsnettverk. Produksjonsnettverket starter ved oljebrønnenes grenseflate mot oljereservoaret og slutter med separering av olje, gass og vann i prosessanlegget ved produksjonsplattformen. ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

No strings, piloting a subsea resident Underwater Intervention Drone (UID) system.

Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av undervannsinstallasjoner innen offshore olje- og gassindustri, havbruk og vindkraft utføres normalt av en dykker eller en undervannsrobot, ROV (Remotely Operated Vehicle). ROV?en fjernstyres f.eks. fra et overflatefartøy. Felles for disse løsningene er at ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

LOW-ALTITUDE UAV COMMUNICATION AND TRACKING (LUCAT)

I nær fremtid vil et stort antall ubemannede luftfartøyer, også populært kjent som droner, gjennomsyre himmelen i befolkede områder og betjene millioner av mennesker over hele verden for transport av varer, konstruksjon, landbruk, overvåking og søk-og-redningsoperasjoner for å nevne en få. Mennes...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hierarchical Reinforcement Learning Models with Applications in Radio Resource Management

Wi-Fi-nettverk er uforutsigbare. Hovedgrunnen til dette er at alle brukere deler den samme kommunikasjonkanalen, men bare en bruker kan kommunisere på et gitt tidspunkt. Når to brukere er på Wi-Fi samtidig oppstår det en konkurranse mellom dem. Hvis en av brukerne bruker mye tid på å sende data s...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimization of hybrid energy storage systems for the integration of renewable energy sources into the power grid and off-grid systems

Det overordnede målet med dette doktorgradsprosjektet er å utvikle teknologi innen energilagring som fremskynder overgangen til fornybare energikilder som sol- og vindkraft i elektriske kraftsystemer. En av utfordringene knyttet til mange fornybare energikilder, f.eks. sol- og vindkraft, er at ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Deep Learning approaches to credit scoring

Modeller for å predikere fremtidig mislighold er en sentral del av moderne bankdrift og nært knyttet til en banks inntjening og resultat. Å innvilge et lån til en kunde som i ettertid viser seg å misligholde lånet, vil kunne innebære et tap for banken. Å avvise en lånesøker som ikke ville ha misl...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Møre og Romsdal

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12344 Water and Wastewater Pipeline Inspection

Vi har utviklet et system (WAWPINS) for inspeksjon av vann- og avløpsledninger. Systemet kan inspisere rørledninger for defekter med full 3D digital rekonstruksjon av både røret og dets umiddelbare omgivelser. Systemet kan se igjennom ikke-ledende materialer som plast, glassfiber og betong, og ve...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12528 Long-Range Unmanned Aircraft System (UAS) for Automatic Power Line Inspection and Documentation

SEVISI er et konsortium opprettet av Sevendof og SINTEF fra Norge, sammen med Visimind fra Sverige, for å gjennomføre Eurostars-prosjektet "Langdistanse Ubemannet Fartøyssystem for Automatisk Inspeksjon og Dokumentasjon av Kraftlinjer". Kraftnettet er en vital del av samfunnet, og kraftlinjer må ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Testing of Learning Robots

Fremtiden til industrielle roboter er rotfestet i utviklingen av roboter som kan samarbeide og lære i samspill med mennesker. Disse samarbeidende robotene må ha evnen til å forbedre og utvikle seg gjennom bruk av maskinlæringsalgoritmer. Det er utfordrende å trygt kontrollere og teste læringsevne...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Statistical and machine learning for the analysis and prediction of faults and abnormalities in high dimensional sensor data on vessels

Forskningsarbeidet som pågår i dette prosjektet er relatert til å utvikle og anvende moderne statistiske og maskinlærings-analyser på store mengder tidsseriedata, samlet inn fra høydimensjonale marine fremdriftssystemer. Dette skal gjøres for å optimere ulike aspekter ved drift og vedlikehold av ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Statistical and machine learning methods for recommender systems in a complex, high dimensional, online marketplace.

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og FINN.no. Prosjektet utvikler nye statistikk- og maskinlæringsmodeller innenfor anbefalingssystemer: koble relevant innhold til brukere på en internettmarkedsplass der det er et stort antall produkter og informasjonen om både produkte...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Information management and digital transformation in AEC projects

I løpet av de siste tiårene har produktiviteten i byggebransjen økt mindre enn i andre næringer. Å bruke potensialet som ligger i digital transformasjon for å oppnå raskere planlagte, prosjekterte og gjennomførte prosjekter virker som en lovende respons for å snu denne trenden. Mens byggebransjen...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Human Body Simulation Technology - PhD Study

Dette doktorgradsprosjektet vil utforske fremtiden til Laerdal Medical manikiner for medisinsk trening og utdanning. Ved tidligfaseutvikling med bruk av agile metoder og tverrfaglige verktøy, har dette prosjektet som mål å forstå de fremtidige potensialene til medisinsk simuleringsteknologi. Derf...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

A Simulator Approach for Ship Hybrid Power Plant Concept Studies

For å takle utfordringene med, for det meste strengere utslippsregler og energieffektivisering, jobber skipsfart og marine næringer sammen med akademikere for å innovere grønnere, renere og effektive løsninger. Energilagringsenhetene (ESD-er) kan ikke erstatte konvensjonelle forbrenningsmotorer i...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestfold og Telemark

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Resource-aware IoT with Enhanced Intelligence and Security

Utbredelsen av tingets ting (IoT) som forbinder mange sensorer, aktuatorer, apparater, kjøretøyer osv., vil ha en sterk innvirkning på utviklingen av smartere og grønnere byer samt miljøovervåking. Et grunnleggende prinsipp som ligger til grunn for alle viktige funksjonalitetene i IoT er situasjo...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

4D Computed Tomography of Porous Materials

CT (computed tomography) er en velkjent teknikk blant annet fra sykehus for å gjøre 3D avbildning av hvordan pasienter «ser ut inni». Tilsvarende metoder blir brukt innen materialfysikk for å studere hvordan f.eks. komponenter og komposittmaterialer er bygd opp. I 4D-CT-prosjektet er målet å utvi...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EET: Evolutionary Enterprise Testing

Programvare er noe som påvirker mesteparten av våre liv, eksempelvis gjennom banktjenester, helsetjenester, organisasjoner, transportsystemer, smart-telefoner, underholdningssystemer osv. Dessverre er utviklingen av programvare noe svært krevende, og, mesteparten av time, systems blir lansert med...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Response theory for advanced spectroscopic experiments

I spektroskopiske eksperimenter bruker man elektromagnetiske felter, gjerne i form av laserpulser, til å bestråle en prøve av stoff. Prøven består av noe som er interessant å undersøke - for eksempel DNA, et potensielt solcellemateriale, et mulig legemiddel eller noe som kan være egnet til bruk i...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Metrological texture analysis for hyperspectral images

Tekstur finnes overalt i hverdagen. Når vi er i en klesbutikk kan vi skille to hvite skjorter fra hverandre, hvilken som er laget av silke og hvilken av lin, uten å måtte ta på dem. Modenheten til en frukt kan også bestemmes av dens tekstur. I tillegg til disse daglige oppgavene er tekstur også b...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Alpilox is an electronic locking system for skis and snowboards, which skiers can easily access with VISA, Smart phones & lift cards.

Årlig reiser ca. 340 millioner skikjørere til verdens 4000 anlegg for alpinaktivitet. Ingen ideell løsning finnes i bransjen, for å sikre dyrt skiutstyr. Dette medfører at flesteparten av skikjørere ikke bruker dagens løsninger og legger utstyret sitt ulåst på bakken eller opp etter tre-stativer....

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Machine learning algorithms for operational ship detection in synthetic aperture radar images

Prosjektet vil utvikle nye og forbedrede metoder for automatisk skipsdeteksjon og uthenting av informasjon om skip og deres bevegelser fra bilder tatt av satellittbårne radarinstrumenter. Skipsdeteksjon er hovedfokus, men bestemmelse av informasjon om fartøyets type, størrelse og retning er en na...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

Plattform for kontinuerlig helseovervåking av sykehuspasienter

Periodiske målinger av vitaler er svært viktige for å diagnostisere pasienter på sykehus og for å oppdage alvorlige helsetilstander som hjerteinfarkt eller blodforgiftning. Dagens løsninger for kontinuerlig overvåking er dyre, upraktiske, og er kun tilgjengelige for de mest kritiske pasientene. F...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

News Angler: Discovering unexpected connections in the news

News Angler-prosjektet har som mål å hjelpe journalister med å finne nye og overraskende vinklinger på nyhetssaker under utvikling og å underbygge sakene med passende bakgrunnsinformasjon. Prosjektet utforsker derfor hvordan teknikker fra kunstig intellingens (KI) kan utnytte store, åpne datakild...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Efficient Trustworthy Computing with Blockchains and Biometrics

Blokkjeder har mange bruksområder i vårt moderne digitale samfunn, som f.eks. finansmarkedene og helsesektoren. Eksisterende blokkjeder har en del svakheter som forhindrer bruk i moderne digitale tjenester som krever høy datagjennomstrømning og kort ventetid, og som ikke sløser med energi. Det...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Rogaland