0 antall prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nettverk for Grønn Vekst

Nettverk for Grønn Vekst har gjennom en tre-års periode lagt grunnlag for en KompetanseHUB for Bærekraftige Forretningsmodeller. Denne har i hovedsak forankring i næringsklyngene i Møre og Romsdal og i forskningsmiljøer med virksomhet i denne regionen. Nettverket har samtidig hatt en nasjonal påv...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

New Manufacturing Route for die tooling

Produksjonsprosess for tilvirkning av verktøy er etablert. Verktøy er brukes i produksjon og viser livstid- og kostanalyse at tilvirkningsprosess er kostnadseffektiv, vil teknologien implementeres fullt ut.

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

INDNOR-India-programmet

Indo-Norwegian Joint Workshop on Bioeconomy

Concept: Bioeconomy is defined as the production of renewable biological resources and the conversion of these resources and waste streams into value added products, such as food, feed, fibre, other bio-based products and bioenergy (EU, 2012). Relevant sectors include among others: * Agriculture...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Recycled aggregates from excavated materials used in road construction and concrete production

RESGRAM har gjennomført demonstrasjonsprosjektet i Liveien sammen med Stavanger kommune. Prosjektet ble ferdigstilt i november 2020. Resirkulert klimavennlig tilslag er benyttet i rørgrøft og i forsterkningslaget til veien som ligger over grøften. Setningsmålinger gjøres på 3 ulike dybdenivåer. R...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Rogaland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Thermophilic cell factories for efficient conversion of brown algae biomass to high-value chemicals

Prosjektet ThermoFactories har representert et godt Europeisk samarbeid som har akselerert forskning og utvikling knytta til utvikling av genetisk modifiserte mikroorganismer til cellefabrikker for omsetning av marine råmaterialer til bærekraftig produksjon av industrielle og medisinske kjemikali...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Waste to value

"Waste to Value" prosjektet er del av en ambisiøs plan hvor målet er å utvikle teknologier for prosessering av avfall i prosessindustrien. Forstudier har gitt lovende resultater. Målet med dette innovasjonsprosjektet, er å bidra til en mer bærekraftig prosessindustri ved å gjøre produksjonen i d...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Avvanning av utråtnet biomasse

I takt med en økende verdensbefolkning og større byer er det stadig viktig med et effektivt og trygt system for å håndtere avløp og kloakk. Renseanlegg som håndterer kloakken produserer to produkter; renset vann og slam. Deponering av ubehandlet slam og andre organiske avfallsstrømmer er ikke øns...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Energy efficient biogas production by recirculation of nutrients and complete ulilisation of resources (COMPLETE)

Det norske selskapet Biokraft AS åpnet verdens største fabrikk for produksjon av flytende biogass drivstoff på Skogn i Trøndelag 2.september 2018. Drivstoffet selges til Aga og skal benyttes i norsk og skandinavisk transportsektor, bl.a. på busser, ferger og til tungtransport. Biogassen blir lage...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

PyroGas Phase I. Valorizing lignocellulosic Paper Sludge by Anaerobic Digestion and Pyrolysis

Hovedmålet for PyroGas prosjektet var å utvikle et konsept for å utnytte restråstoff fra papirproduksjon til produksjon av biogassdrivstoff. Gjennom PyroGass prosjektet har Norske Skog Saugbrugs utviklet et nytt konsept for samproduksjon av biogassdrivstoff og biokarbonreduksjonsmiddel ved å komb...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RECOVER - Resource recovery from wastewater

RECOVER er et BIA kompetanseprosjekt som handler om gjenvinning av karbon, nitrogen og fosfor fra avløpsvann. Det er et samarbeid mellom tre norske forskningsinstitutter (NMBU, NTNU, SINTEF) og seks industriselskaper (Cambi, Doscon, Kemira, Kruger-Kaldnes, Norconsult og Salsnes Filter). Disse sel...

Tildelt: kr 21,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Pådriv - løsninger på vei mot et bærekraftig samfunn

Verdenssamfunnet skal gjennom et grønt skifte, en omstilling fra fossil til fornybar energi. Det må skje de kommende 30-50 årene. New Climate Economy Report sier imidlertid at de store strukturelle endringer må komme de neste 15 år. Vi må handle nå. En sterkt drivkraft for grønn vekst er sirkulæ...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Towards sustainable renewable energy production: Developing a Life Cycle Impact Assessment framework for biodiversity impacts

Produkter (f.eks. en datamaskin eller en t-skjorte) og prosesser (f.eks. elektrisitetsproduksjon) påvirker miljøet på flere måter igjennom deres livssyklus. Ambisjonen til livssyklusanalyse (LCA) er å fange og kvantifisere alle disse miljøpåvirkningene, spesielt med tanke på negative påvirkninger...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

SFI Metal Production

Metaller er av stor betydning for vårt moderne dagligliv, bl.a. i mobiltelefoner og utstyr for produksjon av fornybar energi som vindmøller, solcellepaneler og batterier. Fremtidig produksjon av metaller vil kreve bærekraftige prosesser uten utslipp av drivhusgasser (GHG), med et høyt utbytte av ...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Enhancing local wool value chains in Norway

Forbruk og produksjon av tekstiler står ovenfor store utfordringer og omlegginger. Krus bidrar i debatten om bærekraftige klær gjennom å fokusere på en lokal verdikjede og lokalt forankrede klær. Norsk ull og de spesifikke kvalitetene ved de ulike rasene spiller en vesentlig rolle for norsk tekst...

Tildelt: kr 20,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bærekraftig internasjonalisering for norske produsenter av verdensledende landbruksteknologi

Bærekraftig internasjonalisering for norske produsenter av verdensledende landbruks-teknologi (COMPACT) I COMPACT samarbeider Orkel, Skala Fabrikk, SINTEF og NTNU om å utvikle mer effektive løsninger for norske produsenter i landbrukssektoren som vil satse i et globalt marked. Målet med prosjekt...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

GjenKOMP - Fra problemavfall til grønt liv

Det finnes i dag ingen kommersiell løsning for materialgjenvinning av glassfiberkompositter, som blant annet i fritidsbåter, siloer og vindmøllevinger. Håndtering av kassert kompositt er en stor miljømessig utfordring, som trenger en økonomisk og miljømessig bærekraftig løsning. Miljømessig bærek...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SISVI-Sustainable Innovation and Shared Value Creation in Norwegian Industry

Sterk konkurranse på den internasjonale arenaen tvinger norske industribedrifter til å være i front når det gjelder innovasjon og nyskaping. Videre vil det være essensielt å kontinuerlig utvikle og samordne ressurser, aktiviteter og produkter for å sikre konkurransekraften. Prosjektet SISVI er ...

Tildelt: kr 17,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage