230 prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Regional Renewable Energy Cells

Prosjektet R2EC har som mål å utvikle et skalerbart system for desentraliserte, interagerende energiceller med en høy konsentrasjon av lokal fornybar energiproduksjon via for eksempel solcelleanlegg (PV), energi lagring samt høy elektrisk bruk som er basert på e-oppvarming og e-biler. Den skal ma...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Metagenomic study into the production of polyhydroxyalkanoates (PHA) from marine raw rest materials using an open fermentation approach

Plast er en stor kilde til miljøforurensning. Bioplast tilbyr imidlertid en løsning og en mulighet til å utvide verdikjeden til den Norske fiskeri- og havbruksnæringen. I dette prosjektet vil flere fermenteringsstrategier bli benyttet for å konvertere ulike uutnyttede restråvarer fra norsk fiskei...

Tildelt: kr 53 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

EMSAFE: Employee Voice and Safety at Work in a time of Scarcity

EMSAFE-prosjektet skal undersøke hvordan arbeidstakermedvirkning ivaretas ved nedbemanninger i oljeindustrien og den omfattende omstilling som digitaliseringen innebærer. Konsekvenser av at økonomien og lønnsomheten gjentatte ganger strammes kraftig til og igjen viser bedring i petroleumsnæringen...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Emit now, mitigate later? IMPlications of temperature OverShoots for the Earth system

IMPOSE har produsert et sett idealiserte overshoot-scenarier med NorESM2 (deliverable 0.4). Vi fikk muligheten til å tilpasse våre idealiserte scenarier til "Zero Emission Commitment Model Intercomparison Project (ZECMIP)" (Jones et al. 2019). ZECMIP var et tillegg til CMIP6 på kort varsel og sik...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

BiodivERsA - The futures of reef services in the Anthropocene

For å kunne vurdere nøyaktig innvirkningen av fremtidige klimaendringer på revøkosystemet, kreves det pålitelige framskrivninger av miljødrivere i passende tidsmessige og romlige skalaer. Slike framskrivninger er ofte hentet fra globale jordsystemmodeller med grov oppløsning, noe som hindrer vikt...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

New Drilling Engineering Curriculum

Formålet med prosjektet som skal etableres er å modernisere universitetsutdanning inne bore- og brønnteknologi internasjonalt for å kunne tilfredsstille kompetansekravene til framtidens boreingeniører, bidra til nødvendig videreutdanning, og støtte sertifiseringsprogrammer i industrien. Det er et...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Foam dynamics in the presence of oil during multiphase flow in porous rock

Skuminjeksjon er en lovende metode for å øke oljeutvinningen i modne oljefelt fordi det reduserer gassmobiliteten og har bedre fortrengningseffektivitet enn konvensjonell gassinjeksjon. Det er økonomisk gunstig fordi senere gassgjennombrudd fører til mindre gassproduksjon og reduserte kostnader k...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Hydropower induced supersaturation in freshwaters: effects on ecosystems, mitigation and solutions

Ferskvann i naturen er sjelden mettet med mer enn 100% luft. Gassovermetning, det vil si mer enn 100% metning av luft, kan likevel forekomme naturlig, for eksempel under kortvarige episoder nedstrøms fossefall. Gassovermetning kan også oppstå i vannkraftverk når luft løses i vannet under høyt try...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES 2020 for NORCE-2019

NORCE Norwegian Research Centre AS ble stiftet 3. juli 2017. Agderforskning AS, Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS, Teknova AS og Uni Research AS ble fullintegrert i NORCE fra 1.10.2018, og fra 2019 også NORUT. For en nærmere beskrivelse av søknaden...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Assimilating 4D Seismic Data: Big Data Into Big Models

Datamodeller av olje- og gassreservoarer brukes til å forutsi fremtidig produksjon og forutsi hvor lommer av gjenværende olje kan være plassert. Å forbedre påliteligheten av disse prediksjonene ved å inkorporere maksimalt med informasjon fra seismiske data og brønnproduksjonsdata er fokuset for d...

Tildelt: kr 16,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Cooperation in remote sensing of calving glaciers, Hornsund and Ny-Ålesund, Svalbard

In 2015 and 2016, as part of the SSF projects nr. 246729 (Terrestrial radar interferometry for monitoring tidewater glaciers in Ny-Ålesund and Hornsund) and nr. 257646 (the CalvingSEIS experiment), partners from Norut, Centre for Polar Studies of the University of Silesia, Polish Academy of Scien...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Promoting Labour market participation of the chronically ill - a comparative study

Personer med kroniske sykdommer har høyere risiko for å bli arbeidsledig og færre muligheter på arbeidsmarkedet enn personer uten slike lidelser. Politiske målsettinger knyttet til gruppene med kroniske lidelser og deres arbeidsmarkedstilknytning har vært uttrykt siden 1960-tallet og har blitt f...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: Deltagelse i EERA JP ESI - Energy Systems Integration

NORSK ønsker å fortsatt være en aktiv deltager i EERA JP ESI. Fremtidige energisystemer vil være tett koblet og integrert på tvers av systemer som både produserer, inneholder og forbruker energi (elektriske, termiske, vannsystemer, transportsystemer). Dette er påkrevd for ytterligere å redusere...

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Rogaland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Coming of age in indigenous communities: Ageing, quality of life and home-based elderly care in Sápmi and Atayal region (Taiwan)

Dette prosjektet studerer aldring, hverdagsliv og hjemmebasert omsorg blant samer i Norge og Tayal-folket i Taiwan. Vi er et team bestående av samiske, tayal og norske forskere. Sammen vil vi undersøke hva som regnes som hjemmebasert omsorg, hvem som er involvert i hjemmebasert omsorg, og hvordan...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NORCE Norwegian Research Centre AS

...

Tildelt: kr 68,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The regular general practitioner scheme: integrated and equitable pathways of depression care, facilitating work participation

I dette prosjektet undersøker vi variasjon i helsetjenester og pasientforløp for pasienter med depresjon innen rammen av fastlegeordningen. Sentralt står også pasienters og faggruppers erfaringer med helsetjenestene, og hvorvidt tjenestene fremmer arbeidsdeltakelse hos pasientgruppen. Ikke minst ...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NEON2019

Nettverk for organisasjonsforskning i Norge (NEON) har siden 2004 arrangert årlige konferanser for norske organisasjonsforskere på tvers av grunndisiplin og institusjonstilknytning. Siktemålet er ganske bredt å styrke norsk organisasjonsfaglig forskning, både gjennom å bygge felles møteplasser og...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: OPENZ - Optimized enzymes for food applications

OPENZ er et prosjekt for optimalisering av nylig identifiserte enzymer for bruk i norsk marin sektor. Norge har potensialet til å være ledende innen bærekraftig verdiskapning basert på marine ressurser. Fiskeri og havbruk genererer ca. 900 000 tonn restråstoff årlig, slik som hode, rygg og innmat...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Bioprocessing & Fermentation Centre-NBioC

Handelsvarer som medisiner, kosmetikk og plastikk kommer i dag ofte fra ikke-fornybare kilder. Det grønne skiftet som drives fram av mange nasjoner søker grønnere energi, men også erstatning av petroleumsbaserte produkter med alternativer fra fornybare kilder. Bakterier og andre mikrober kan br...

Tildelt: kr 40,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2027

Sted: Rogaland

INDNOR-India-programmet

Travel support to Goa for the INDNOR meeting

Østerhus will give two presentations during the Polar Science Days in Goa: Day 1: Presentation of relevant activities at NORCE Norwegian Research Centre. Day 2: Presentation of a proposal under preparation for the call; LC-CLA-07-2019: The changing cryosphere: a) Sea level changes. The working t...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

West Out and Beyond: a womens network program for research, development and innovation, where industry, academia and clusters collaborate.

Vest Ut og Fram er et prosjekt som tar utgangspunkt i å sette sammen et nettverk med kvinner fra både industri og forskningsmiljøer på Vestlandet. Prosjektets målsetting er å stimulere til flere forskningsprosjekt i industrien med kvinnelige prosjektledere. Prosjektet vil basere seg på samlinger,...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Vestland

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Participation of November Conference and management of the session for Environment & IOR (EIOR), Rio de Janeiro, 2018

The goals and purpose of the travel are 1) Organize the EIOR session and serve as chairs for the EIOR session (Ying Guo) at the November Conference in Rio De Janeiro, 12-13 November 2018; 2) Give 1 technical preparation by Emily Lyng with the working title "Environmental Risk Assessment method...

Tildelt: kr 24 769

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Past changes in inter-annual climate variability: linking tropical and high latitude processes.

Funds are requested for a visiting Professor Mary Elliot to spend a duration of 10 months (Feb 2019-Nov 2019) at Uni Research. During her time at Uni Research, Professor Elliot will work with Carin Andersson Dahl and colleagues. One of the primary aims will be to derive information about past ch...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Vestland

INDNOR-India-programmet

India-Norway meeting in Goa Nov 2018

C-ICE has a strong emphasis on collaborative research, scientific interaction and capacity building between the European and the Indian partners. This application is dedicated to funding the participation of T.Toniazzo to the upcoming workshop where ideas and plans for future joint research activ...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Retrofit High-Speed Drilling Telemetry system

Forskningsprosjektet "Ettermontert høyhastighets telemetri system for boring" sikter mot å utvikle en ny måte for å muliggjøre nedihullskommunikasjon. Nedihullskommunikasjon er vesentlig for å sikre høy brønnkvalitet og plassering av brønnen som er da viktig for effektivt produksjon. Dagens n...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte for søknad til LC-SC3-RES-14-2019

Planned activities Identification of geothermal energy challanges involving geothermal fluids Influence of temperature and pressure conditions on the flow properties Geochemical modelling to improve the prediction of chemical reactions Coupling heat transfer processes With geochemical modellin...

Tildelt: kr 34 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Støtte til konferansen GeoEnergi 2019

Konferansen GeoEnergi 2019 arrangeres av Norwegian Center for Geothermal Energy Research (CGER), et ikke-juridisk partnerskap delfinansiert av partnerbedriftene, der CMR er vertsinsistusjon. GeoEnergi er en Norges eneste konferanse innen geotermisk energi og dekker et spekter av teknologier rett...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Fotonikk forskning for økt vekst og innovasjon

Målet med forsknings- og innovasjonsaktiviteter på generisk IKT-teknologi adressert i Horizon 2020 sin pilar "Industrial Leadership" er å fremskynde utviklingen av de teknologiene og innovasjonene som skal understøtte morgendagens virksomheter og hjelpe innovative europeiske små og mellomstore be...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Agder

KLIMAFORSK-Stort program klima

Ultra-High-Resolution Marine and Terrestrial Records - Institute of Arctic and Alpine Research (ULTRA-INSTAAR)

The ULTRA-INSTAAR project is a mobility stipend to enhance research and collaboration focused on reconstructing and understanding the long-term (century to millennial scale) development of key aspects of ocean-ice-atmosphere dynamics at annual to sub-annual resolution. In ULTRAMAR, we aim to quan...

Tildelt: kr 87 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Changing Nature. A lexical and argumentative analysis of public debates on nature (1998-2017)

Forskning har vist at vår forståelse av naturen og dens verdi har endret seg dramatisk siden 90-tallet. Disse endringene viser seg i hvordan vi forstår forholdet mellom mennesker og naturen, og hvordan vi verdsetter naturen. Samtidig har ekspertkunnskap fått en viktigere rolle i offentlige debatt...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland