0 antall prosjekter

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

New structured substrates for downstream processing of complex biopharmaceuticals

Viruslignende partikler (VLP) og virusvektorer (VV) revolusjonerer medisinen ved å tilby målrettede vaksiner. Produksjon av VLP og VV er kostbar og tidkrevende. En av hovedårsakene er at rensing ved kromatografi, den nyeste teknikken, har ulemper ved ytelsen. Vi utvikler nye målrettede overflatem...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Engineered nanovaccines for anti-tumour immuno-therapy

Det overordnede målet med prosjektet er å utvikle en ny lysaktivert nanovaksine mot kreft. Til dette formålet er det benyttet nanopartikler basert på biologisk nedbrytbar og biokompatibel hyaluronsyre som fungerer som ryggraden for tumorassosierte antigener. For å avgi tumorassosierte antigener t...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

WINDLAND: Spatial assessment of environment-economy trade-offs to reduce wind power conflicts.

Bakgrunn og mål Over tid vil trolig internasjonal og nasjonal klimapolitikk gjøre det lønnsomt å øke produksjonen av vindkraft i Norge. Selv om vindkraft er en del av løsningen for å bekjempe klimaendringene, skaper det nye lokale miljøutfordringer. Vindparker og kraftledninger påvirker landskaps...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Diversification for Resilient and Secure IoT-services

Digitaliseringen av samfunnet representerer et enormt potensial relatert til økonomisk vekst og økt livskvalitet. Digitaliseringen representerer imidlertid også potensiell stor risiko i forhold til økt sårbarhet både for individer og for samfunnet vi lever i. God håndtering av privat informasjon,...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Driving towards the low-emission society

Prosjektets mål har vært å skaffe nøyaktig og pålitelig kunnskap om effektene av både eksisterende politiske virkemidler og mulige fremtidige virkemidler som kan støtte overgangen til null- og lavutslippsbiler i Norge. Prosjektet har studert hvordan ulike politiske virkemidlene påvirker hvor mang...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Bactericidal hybrid surfaces against Gram-negative and Gram-positive pathogenic bacteria: Smart Tools for Wastewater Purification

Det siste trinnet i dette prosjektet var å teste og evaluere patogeninhiberings potensiale av de utviklede nano-baserte materialenes virking i tandemmønster (T). Studieresultatene som ble oppnådd ved forrige forsøk var lovende og antydet at filmbaserte formater, dvs. Molecularly Imprinted Polymer...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Akershus

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Transnational Partnership for Excellent Research and Education in Big Data and Emergency Management

Nødsituasjoner er vanligvis definert som sammensatte problemer med alvorlige konsekvenser som må løses i en begrenset periode for å redusere eventuelle skader. Stordata teknologi fører til sikrere beslutningstaking, og bedre beslutninger kan bety større driftseffektivitet, kostnadsreduksjon og re...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

End-to-End Data Analysis for Accessible Cancer Diagnosis Tests

Dagens kreft diagnose tester utnytter vanligvis ikke den nyeste teknologien. En ideell kreft diagnose test er tilgjengelig og billig, og den bruker medisinsk data og bilder tatt på sykehuset for best mulig resultat. Vi vil i dette prosjektet utvikle ende-til-ende data analyse løsninger for slike ...

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

A new generation of monodisperse magnetic beads produced by advanced microtechnology methods.

Diagnostiske tester utgjør en viktig del av helsevesenet over hele verden, og tidlig diagnose er avgjørende for å redusere kostnader og spare millioner av liv hvert år. Covid 19 testing er et utmerket eksempel dette. Magnetiske Ugelstad-kuler markedsføres under navnet Dynabeads og produseres i N...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

DNA methylation patterns and lung cancer risk prediction

1. Biomarkører og risikoreduksjon av lungekreft Lungekreft er den viktigste årsaken til kreftdød over hele verden. Mer enn 1,6 millioner mennesker dør av lungekreft hvert år. Den sterkeste risikofaktoren for lungekreft er tobakkrøykeksponering. Den beste måten å forhindre lungekreft er å redus...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Valuation of the Norwegian plant health regime from an environmental, economic and social perspective

Formålet med prosjektet var å få økt kunnskap om de miljømessige, økonomiske og sosiale konsekvensene av reguleringen av plantehelse i Norge, samt ulike metoder for å måle og utforske disse. Et utvalg casestudier er brukt for å belyse betydningen av ulike reguleringene for mattrygghet, helse, mil...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

ACT: From targets to action - public responses to climate policy instruments

ACT-prosjektet har bidratt med kunnskap om hvordan man kan utvikle virkemidler for å bli et lavutslippssamfunn. Prosjektet har undersøkt folks respons på klimapolitiske løsninger, etablert tidsseriedatabase over nordmenns holdninger, normer, adferd og oppfatninger og verdier som er relevante for ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Norforsk

...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Development of small molecule cancer immunotherapy

Et stort problem for kreftbehandling er at kreftceller slipper unna immunforsvaret. Flere behandlinger er utviklet som aktiverer immunforsvaret på nytt for å drepe kreftcellene. Disse behandlingene har revolusjonert kreftbehandlingen. Imidlertid ser det ut til at bare et mindretall av pasientene ...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: EERA JP e3s, Economic, environmental and social impacts

Prosjektet har bidratt til deltakelse i e3s. Etablering av SP på Markeder for energi transisjonen. Gjennom arbeidet er det initiert norks deltakelse i flere H2020 søknader hvor H2020 prosjektet Open Entrance er den viktigste.

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VISJON2030-Visjon 2030

A new Hearing Care Service in Tanzania

Vår visjon har vært å bidra til å inkludere barn med hørselsnedsettelser i skole og utdanning, og bidra til like rettigheter for barn med hørselsnedsettelser i Tanzania. Prosjektets mål har vært å: 1. Utvikle ny teknologi for screening av hørsel og utvikle/tilpasse hørselstekniske hjelpemidler ...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Ethical capture and killing methods in trawl fisheries

Det har vært begrenset fokus på velferd og andre etiske aspekter ved fangst og avliving av villfisk. Innen havbruk er fiskevelferd tatt inn i lover og reguleringer, mens dette er vanskeligere for fangst av villfisk. Villfisk er likevel inkludert i Dyrevelferdsloven, og i 2014 gav Rådet for dyreet...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Tankyrase inhibition in cancer immune therapy

Bruk av tankyrasehemming i immunterapi av kreft I kreftterapi anses bruk av immunsjekkepunkthemmere som et stort gjennombrudd for pasienter med melanoma og andre kreftformer. Det spås at salgsverdien av immunterapi for kreftbehandling kan bli på 45 milliarder dollar, tilsvarende 374 milliarder...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Oslo Life Science Conference 2017

Oslo Life Science Conference er en møteplass for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsvirksomhet og politikk innen livsvitenskap. Konferansen arrangeres for andre gang. I 2017 er arrangementet planlagt å vare over 3 dager, 15. - 17. februar 2017. Konferansen arranger...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Disruptive Change and New Media Policies: A Field Approach

Digitalisering, globalisering, og deregulering har bidratt til at mediesystemer de siste 20 årene har gjennomgått dyptgripende endringer, som endrer produksjon, distribusjon og konsum av medieinnhold. Prosjektets mål har vært å tilby kunnskap om konsekvensene av slike disruptive endringer, sa...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norwegian Shadow Group for ECSO

The European Cyber Security Organisation (ECSO) was established in June 2016 and is a membership organisation implementing the Cyber Security contractual Public-Private Partnership (cPPP). This means defining the strategy, and in practice, the proposal call text for the cyber security research do...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The effect evaluation of combined cognitive and vocational interventions after traumatic brain injury: a randomized controlled trial

Mange arbeidstakere som får traumatisk hodeskade (Traumatic Brain Injury, TBI) opplever langvarige somatiske, kognitive og emosjonelle symptomer som gjør det vanskelig å komme tilbake i arbeid eller opprettholde stabile arbeidsforhold. Selv om flere studier har undersøkt medisinske, psykologiske ...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

The ALM-field, Digitilization and The Public Sphere

Hovedresultatene i dette prosjektet kan oppsummeres i følgende punkt: 1. Vi har identifisert et tilsynelatende paradoks: Den omfattende digitaliseringen av samfunnet, genererer et behov for fysiske møteplasser. 2. Brukerne av bibliotek, arkiv og museer bruker disse institusjonene i betydelig gr...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Science and Business in Arctic Environmental Governance

Formålet med POLGOV var å øke vår kunnskap om hvordan ikke-statlige aktører påvirker miljøstyring i Arktis. For det første vurderte vi hvordan og hvorfor forsknings- og kommersielle aktørers påberopelse av kunnskap har fått fotfeste (eller mislyktes i å få det) på to felt innenfor arktisk politik...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Hug the Streets - Growing a multifunctional urban tree-parking infrastructure

Idélab-prosjektet "Hug the Streets" bidrar til å legge grunnlaget for en overgang fra bil- til en menneskesentrert urban design og planlegging. Dette prosjektet vil utforske verdien av og mulighetene for å skape en grønn og multifunksjonell infrastruktur av trær der biler er parkert i dag: trepar...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Digital Life Norway PhD School

Forskerskolen Digitalt Liv Norge er en godt integrert del av Senter for Digitalt Liv Norge, og har en sentral rolle for oppgavene Læring og Rekruttering. Vitenskap basert på konvergens i tråd med Digitalt Liv-konseptet er utfordrende - intellektuelt og kulturelt. Det krever at talentfulle forsker...

Tildelt: kr 24,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

STOCKSHIFT - Spatial shifts of marine stocks and the resilience of polar resource management

Tre spørsmål har styrt prosjektet: Hvordan påvirker klimaendringene størrelse og geografisk fordeling av polare fiskebestander? Hva er virkningen på de regionale forvaltningsregimenes effektivitet? Og på hvilke måter vil fortsatt effektivitet kreve tilpasninger innenfor eller mellom slike regimer...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Configurations of diagnostic processes, practices and evidence

Diagnoses are fundamental classification tools in medicine and work at several interrelated levels-as e.g. categories of illness and disease, as organization of illness, as processes of creating social order, and as legislative and administrative justifications. We see a need to critically engag...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

8th Annual S.Net meeting: The Co-Production of Emerging Bodies, Politics and Technologies

S.Net er the Society for the Study of New and Emerging Technologies. S.Nets årlige konferanser samler 100-150 deltakere fra alle kontinenter og fra humaniora, samfunnsvitenskap, STEM og policy. S.Net het opprinnelig Society for the Study of Nanoscience and Emerging Technologies, og har siden op...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

OSIRIS - Oslo Institute for Research on the Impact of Science

Forskning støttes i økende grad fordi den skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringene, og denne nytteverdien er vesentlig for forskningens legitimitet. Selv om det er stor oppslutning om forskning, har flere stilt spørsmål ved om forholdene ligger til rette for at vi skal kunne ta forskn...

Tildelt: kr 40,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2025

Sted: Oslo