0 antall prosjekter

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Bladet Forskningspolitikk - videreføring

...

Tildelt: kr 13,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2018

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Strategic implications of network organisation and macroeconomic environment on maritime logistics STRATNET

The project analyses effects of network organisation and macroeconomic environment on maritime logistics. We define three part projects. (1) Study changes in the macroeconomic environment, both short-term fluctuations and long term growth focusing the ris k for deflatory development, growth and p...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Endocrine disrupters (ED): Risk assessment for food quality and animal health

Akkumulering av hormonhermere i miljøet og overføring av disse stoffene til til dyr og mennesker er fokus for stadig større oppmerksomhet. Dette forskningsprogrammet retter oppmerksomheten mot dette problemkomplekset ved å undersøke mulige helseskadelige effekter ved biomakkumulering i vev som br...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Transgenic models in neuroscience: Uncovering the secrets of the hippocampal formation

Disorders afflicting the nervous system account for more hospitalizations, more long term care and more suffering than all other disorders combined (JAMA 285, 594-600, 2001). In most cases prevention and effective treatment are hampered by a lack of know ledge of the underlying pathogenetic mech...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Protein-protein interactions between infectious pancras virus proteins and host protein

In the post-genomic area new approaches have been developed to study and characterize protein functions in cells and organisms. One such strategy is the yeast two-hybrid system that can be used to generate complete protein interactions maps. Infectious pancreatic necrosis is one o the most thre...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Reliable microelectronics for harsh environments

Today there is a trend towards placing sensors and electronics in more demanding environments with higher temperatures, pressure and vibrations. Distributed control systems in automotive and aerospace industry is one example, sensors and actuators for dow n-hole well logging and control is anothe...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Samdrift-trugsmål mot småskalajordbruket eller berre ei rasjonell føretaksøkonomisk tilpassing? Ein studie av konsekvensar av samdrift.

Under trykket av stadig strammare rammevilkår, søkjer bøndene etter nye produksjonsmåtar og alternative organisasjonsformer for å kunne redusere kostnader og risiko. Trass i målretta lovgjeving og bruk av store ressursar i forvaltninga for å skape meir ef fektive driftseiningar, har strukturrasjo...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Optimalisering av produksjonslinje for framstilling av polykrystallinske silisiumwafers for solcelleanvendelser

Prosjektets hovedmål er å kunne redusere tykkelsen av solcellskiver til 200 mikrometer uten reduksjon i produktivitet og egenskaper. Prosjektet konsentreres om produksjonen etter utstøping av silisium blokker: Oppdeling av blokkene i mindre enheter som i gjen kuttes opp til tynne skiver (wafers)...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Viken

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Kulturlandskap i endring i Hardanger, Sogn og Nordfjord - konsekvensar for opplevingsturismen på Vestlandet.

Opplevingsturismen på Vestlandet brukar kulturlandskapet i fruktdistrikta som ein bærebjelke i marknadsføringa mot kundane sine. Kulturlandskapet i desse fruktområda gjennomgår store endringar. Areal gror att eller vert nytta til andre fruktkulturar enn e ple, som før har vore dominerande. Reisel...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Vitenskap vs. politikk i internasjonale matregimer. Studier av kunnskapsgrunnlaget for internasjonale reguleringer på matvareområdet.

Formålet med prosjektet er å studere nærmere det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget som ligger til runn for internasjonale reguleringer på matvareområdet. Vi tar utgangspunkt i WTO som et handelspolitisk regime og forholdet mellom dette regimet og ulike f agorganer der viktige premisser for de in...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Sustainable Breeding Programmes: the management of Genetic Variability

Sustainable breeding programmes are an essential part of any sustainable agricultural production system, and the management of genetic variation is a necessity to ensure sustainable animal breeding, ie. to ensure that livestock populations maintain their abilities for genetic adaptation. Next to ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Leders holdninger og adferd: En komparativ studie av tre historiske generasjoner.

Norsk fiskeindustri står ovenfor store utfordringer med hensyn til rekruttering av ledere når den generasjonen født på 1940-tallet går av med pensjon. Håndtering av endringsprosesser blir stadig viktigere i næringen og ledere er avhengig av legitimitet ho s de ansatte for å kunne oppnå ønsket utv...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Structure and function of lipid rafts; investigating the role of membrane microdomains in cellular signalling

Biological membranes are no longer considered as homogenous fluid structures with embedded proteins; rather, the have been shown to contain microdimains or lipid rafts that function as platforms for co-ordination, organisation adn assembly of proteins inv olved in cellular processes such as signa...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Etablering av kompetansemiljø for elektronisk pasientjournal

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) søker å etablere et nasjonalt EPJ-kompetansesenter samlokalisert med og basert på sitt eksisterende miljø, og med en vesentlig egeninnsats. NTNU slutter seg fullt ut til målsetningene med et EPJ-senter som NFR har skissert i programstyrets an...

Tildelt: kr 24,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Functional Oxides for Energy Technology

...

Tildelt: kr 36,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Strategies and regulations pertaining to access to genetic resources

The aim of the project is to develop a basis for a national and international regulation of access aquatic genetic resources for breeding and equitable sharing of the benefits rising from such use. By combining law, biology, and political science, the pr oject will aquire systematic knowledge on...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Vestland

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Kvinner i landbruket. Tilpasning til eller utfordring av en etablert mannlig driftskultur?

Det er fortsatt langt fra oppnådd full likestilling i jordbruket. Utvalget for likestilling og rekruttering i landbruket påpeker at primærlandbruket er mannsdominert og at jenter møter flere hindringer enn gutter når de skal gå inn i næringen. Innenfor de t konvensjonelle landbruket er en av ti g...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Preparation of new chemically nanostructured materials via exfoliation of layered materials

...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

UNaMAP - Underwater Navigation and Mapping

The development of the HUGIN autonomous underwater vehicle (AUV) by Kongsberg Simrad and the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has positioned Norway as one of the leading countries for building AUVs. HUGIN was initially intended for detailed seabed surveys but the technology is suit...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Rettslege problemstillingar innafor kystsoneforvaltning - kompetanseutvikling, dr.gr.stip.

Prosjektet skal bidra til å utvikle kompetanse om rettslege problemstillingar innafor kystsoneforvalting knytta til oppdrett/havbeite og forvaltinga av kystsona.

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nationally Coordinated Project in Oxides for Future Information and Communication Technology

The proposed nationally coordinated project involveds four research institutions in Norway: University of Oslo (UiO), Norwegian University of Science and Technology (NTNU), National Institute of Industrial and Technological Research (SINTEF), and Institut e of Energy Research (IFE). The project ...

Tildelt: kr 65,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Regulation and control of acid production in lactobacilli: (LABACID)

PROJECT LABACID: One of the most important principles for food preservation and safety is acidity. In fermented foods, production of lactic acid contributes significantly to the safety against food pathogens. Knowledge about lactic acid production is ther efore of paramount importance for the fo...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Videreutvikling av Småfesemin.

Avlsarbeid på småfe i Norge baserer seg tradisjonelt på naturlig bedekning. Både det organiserte avlsarbeidet i være- og bukkeringer og rekruttering av nytt avlsmateriale i enkeltflokker (innkjøp av avlsværer/bukker) har vært basert på flytting av hanndyr mellom besetninger. Statens dyrehelsetils...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nationally Coordinated Projects in Materials for Hydrogen Technology

The present project is focused on functional materials for hydrogen technology. Emphasis is put on activities where existing Norwegian research groups are supposed to have competitive advantages internationally. A prerequisite is that efforts are made to establish cooperating clusters of research...

Tildelt: kr 42,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Videreutvikling av avlsarbeidet på kaldblodstraveren.

Det Norske Travselskap vil med dette prosjektet bygge opp nødvendig kompetanse for langsiktig forvaltning av kaldblodstraveren, som grunnlag for fremtidig næringsutvikling. Populasjonen er i ferd med å gå seg fast i innavl, og forvaltningsansvaret innebær er å balansere avlsfremgang mot økning i ...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Land use and ecosystem function in Norwegian forest landscapes

The relationships between human use of forest, natural ecosystem dynamics, biodiversity, ecosystem function, and long-term change of forest ecosystems are complex and occur at different spatial- and temporal scales. Analyses of such complex relationships must be focused and at the same time requ...

Tildelt: kr 13,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Viken

RISIT-Transportsikkerhet

Sikkerhetseffekter og systemer for førerstøtte (SSFF)

Prosjektets mål er å studere atferds- og sikkerhetsaspekter knyttet til bruk av systemer for førerstøtte og transportmiddelkontroll. Prosjektet innledes med et litteraturstudium av kunnskapsstatus med hensyn på sikkerhetseffekter av førerstøttesystemer. I dette litteraturstudiet vil også erfarin...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Computational gene identification and function prediction by genome sequence analysis

Bioinformatics is essential for the analysis of the data generated from the human and other genome sequencing projects. The functions of large proportions of the genomes are still unknown. Although biochemical experimental procedures are necessary to pinpoint the exact function of genes, computat...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Sustainable energy distribution systems Planning methods and models

The project is organized in two main research tasks: <h>1. Development of new planning methods and models. <h>2. Building a scientific knowledge base. The first task is covered by doctoral studies, adressing areas particularly important for energy dist ribution systems planning. The studies wi...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Hvordan vil regionalt produserte nisjeprodukter mottas av forbrukerne?

Forutsatt at dagens norske landbrukspolitikk med fokus på kvalitet og effektivitet videreføres i årene fremover, vil matvareprodusenter i mange norske regioner stå overfor betydelige omstillingsutfordringer. Skal disse kunne styre i forhold til de nye utf ordringene trenger de kunnskap om hvordan...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Viken