0 prosjekter

NAERINGSPH-Nærings-phd

Novel Image Processing Algorithms for Automatic Detection of Colon Cancer

Målet med dette doktorgradsprosjektet er å utvikle en programvare bestående av algoritmer som vil være i stand til å automatisere screeningprosedyrer for koloskopi. Algoritmene vil etter hvert kunne analysere videoopptak fra koloskopier via en trådløs kapselendoskopi (WCE). De utviklede algoritme...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Flexible Pipe Pressure Liner Life Extension Tool

Store mengder fleksible rør er brukt i offshore olje- og gassproduksjon. Fleksible rør er komplekse multi-lags strukturer bestående av metallwirer i kombinasjon med polymerlag, tekstiler, tape og smøremiddel. Der det innerste polymerlaget, ofte laget av Polyamid 11 (PA11), er den mest sårbare kom...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Interpretation of frequency-dependent seismic responses of finely layered, partially saturated and fractured reservoirs

Resultatene fra vårt prosjekt ble presentert på AGU, EAGE og SEG årsmøter.

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Transnational Partnership for Excellent Research and Education in Big Data and Emergency Management

Nødsituasjoner er vanligvis definert som sammensatte problemer med alvorlige konsekvenser som må løses i en begrenset periode for å redusere eventuelle skader. Stordata teknologi fører til sikrere beslutningstaking, og bedre beslutninger kan bety større driftseffektivitet, kostnadsreduksjon og re...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SmartChain: Digitaliserte, automatiserte og integrerte verdikjeder

Automatisering og digitalisering av produksjon regnes generelt som en effektiv måte å oppnå kostnadseffektivitet på og økning av omsetninger, gjennom blant annet reduserte kostnader, redusert kapitalbinding, kortere syklustid, økt kvalitet, og nye forretningsmodeller. For å sikre systematiske, st...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Konkurransedyktig produksjon av komplekse produkter med høyt variantspekter

KOPRODs hovedmål er å utvikle metoder og teknologiske løsninger i et industrielt relevant miljø for fremtidig konkurransedyktig produksjon av komplekse, små- og mellomvolum produkter mot kostnadssensitive markeder. Automatisering har hjulpet produksjonsbedrifter med å øke produktivitet og senke k...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Innovating maritime training simulators using Virtual and Augmented Reality (InnoTraining)

Hovedmålet med Innotraining-prosjektet var å fremme maritime simulatorer og trening ved å ta i bruk og utvikle utvidet virkelighetsteknologi (XR) for utdanning. Prosjektet har utviklet to Future Training Simulator (FTS) prototyper ved bruk av Virtual Reality (VR), teknologi, nemlig VR-brosimulato...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Awareness Learning Tools for Data Sharing Everywhere

I vår digitale verden deler vi data ikke bare med dem vi kommuniserer direkte med, men med teknologi-leverandører, sosiale medier, tekniske plattformer og ulike kommersielle aktører. Disse dataene er overalt og ofte vet vi lite om hva som skjer med disse dataene. Personopplysning og persondata er...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Intelligent monitoring of drilling operations in sensitive environments (INDORSE)

Kontrollerte utslipp av borekaks og slam til havet er en nødvendig ulempe ved boring etter petroleum til havs. Det er viktig å minimere risikoen for skade på sensitive arter, eksempelvis kaldtvannskoraller og svamp, som kan bli eksponert for materialet som slippes ut. Overvåking av hvordan materi...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Driving towards the low-emission society

Prosjektets mål har vært å skaffe nøyaktig og pålitelig kunnskap om effektene av både eksisterende politiske virkemidler og mulige fremtidige virkemidler som kan støtte overgangen til null- og lavutslippsbiler i Norge. Prosjektet har studert hvordan ulike politiske virkemidlene påvirker hvor mang...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

OPTISITE

I Optisite har vi hatt som mål å utvikle en programvare som gjør at brukeren raskt kan finne fram til de beste løsningsforslagene, både når det gjelder bokvalitet og arealutnyttelse, når en tomt skal utvikles. Før Spacemaker var tomteplanlegging en tidkrevende, dyr og manuell prosess, i stor ...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Dynamic manipulation for industrial and service robotics applications

Prosjektets fokus er å fremme robotsystemers evne til å utføre manipulasjonsoppgaver ved å etterligne menneskelige henders allsidighet og effektivitet i forbindelse med manipulering av objekter. Uten særlig mental innsats kan mennesker enkelt både velge og bruke ulike verktøy som skruetrekkere, s...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Smart Community Neighborhood - driven by energy informatics

Den nåværende elektrisitetsinfrastrukturen i Norge mangler mekanismer for å håndtere mengde og konsentrert energibehov primært grunnetladekrav for elektriske biler. Datadrevne desentraliserte energisystemer kan løse dette gapet gjennom en forbindelse mellom husholdningens RES (Renewable Energy So...

Tildelt: kr 20,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Tools and Methods for Autonomous Analysis of Human Activities from Wearable Device Sensor Data

AutoActive har som mål å utvikle metoder, verktøy og algoritmer som skal forenkle forskning på menneskelig aktivitet og fysiologisk tilstand og ytelse basert på data fra ulike sensorer. Resultatene vil kunne være til stor nytte i en lang rekke anvendelser, og blir i prosjektet testet ut for to ko...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Remote Operation of Machinery and Automation Systems

Ideen bak ROMAS prosjektet er å flytte maskinkontrollrommet (Engine Control Room - ECR) fra skipet til et maskinkontrollsenter på land (Engine Control Center -ECC), hvor kompetente ingeniører kan fjern-overvåke og fjernstyre maskineri og automasjonssystemer på en flåte av skip. Når ansvar og utst...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

DNA methylation patterns and lung cancer risk prediction

1. Biomarkører og risikoreduksjon av lungekreft Lungekreft er den viktigste årsaken til kreftdød over hele verden. Mer enn 1,6 millioner mennesker dør av lungekreft hvert år. Den sterkeste risikofaktoren for lungekreft er tobakkrøykeksponering. Den beste måten å forhindre lungekreft er å redus...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fast Development of new Automated Manufacturing Processes through digital integration and testing

Prosjektet søker å oppnå mye raskere utvikling av nye automatiserte produksjonsprosesser gjennom digital integrasjon og testing. Digital simulering og virtuell testing, verifikasjon og validering muliggjør raske og kostnadseffektive læringssløyfer, og vil danne grunnlaget for en fysisk produksjon...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Møre og Romsdal

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Neodroid - Creating a reality-ready robot brain in virtual reality

Mennesker lærer gjennom en relativt sakte process som utspiller seg over flere år, fra babystadiet, til barndom og videre til voksen alder. I Neodroid vil vi utvikle en robothjerne i et akselerert læringsmiljø, slik at roboten kan lære i løpet av dager eller uker det som kan ta mennesker flere år...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

ENERGYTICS: Demonstrasjon av Big Data Analytics i distribusjonssystemet

Målerne i seg selv representerer en stor og krevende investering for både nettselskap og samfunnet. Først og fremst er målerne sett på som et verktøy for automatisk avregning og avlesning av strømforbruk med timesverdier. De kan imidlertid levere et stort antall tilleggsfunksjoner. Dette legger t...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fleksibel Robotisert Elektromekanisk Montasje

Fleksibel Robotisert Elektromekanisk Montasje (FREM), hva er det og hva har blitt gjort? Målet har vært å utarbeide og fornye utstyr og prosesser for design slik at grensen for lønnsom automasjon blir lavere og kvaliteten blir høyere. En utfordring er at roboter ikke har like avanserte sanser s...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Bøker og apper: Utvikling av Vurderingsverktøy for E-Bøker for Barn (VEBB)

Innovasjonen - vurderingsverktøyet - er ferdigstilt og tilgjengelig både på norsk og engelsk, her: http://vebb.uis.no Verktøyet har blitt testet ut med ansatte i barnehager, og med studenter på barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, og Universitetet i Sør...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

High resolution wind farm simulations with CFD for Wind Resource Assessment and Forecasting

Vindressursanalytikere forsøker å redusere usikkerhetene i deres vindressursvurderinger. For å gjøre det bruker de avanserte numeriske strømningsberegninger (Computational Fluid Dynamics, CFD) som per dag bruker kunstige grensebetingelser. For å redusere usikkerheten ytterligere og å modellere tu...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

ERA-NET E-REGIO: SMART COMMUNITY ENERGY MARKETS

E-REGIO har utviklet, analysert, testet og validert, en ny måte å strukturere et lokalt energimarked på, basert på lagring som markedssentre. Målet har vært å komplettere tidligere forskning ved å tilpasse markedsdesign og løsninger til lokale energimarkeder gjennom bruk av nabolagsbatterier som ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Generic Hydropower Optimization Using Deep Reinforcement Learning (GHO-DRL)

En utfordring for vannkraftprodusenter er å finne ut hvordan man skal disponere tilgjengelige vannmengder i kraftmagasinene. Skal man løse dette problemet må mange faktorer vurderes. Eksempler på dette kan være tilsig til kraftmagasiner, snømengder i fjellet, forventet prisutvikling på kraft, med...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Agder

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11018 Personal Radon Sensor and Tracking Service

Hovedmålet i dette prosjektet er å utvikle en bærbar (wearable) radonmåler for kontinuerlig måling av personers individuelle radon eksponering. Dette vil være en personlig bærbar (wearable) radonmåler som er koblet til skytjenester via en smarttelefon, som vil registrere radon eksponeringen baser...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

Ukjent-Ukjent

EarlyWarn - Proactive detection and early warning of incipient power system faults

EarlyWarn prosjektet har utviklet metoder basert på maskinlæring for å detektere og identifisere reelle og potensielle feilhendelser i transmisjons og distribusjons nettet. Prosjektet sitt mål har vært å detektere hendelser under utvikling før det oppstår feil som kan påvirke sluttbruker, og derm...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Assessment of the Value of Flexibility Services from the Norwegian Energy System

Prosjektet "Assessment of the Value of Flexibility Services from the Norwegian Energy System" (ASSETS) er et forskerprosjekt som ble utført i perioden 2017 til 2022. Bakgrunnen for prosjektet er at kostnadene for ny fornybar strømproduksjon har falt de siste årene og denne trenden ser ut til ...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Virtuelle arenaer i medisinsk og helsefaglig utdanning (VirSam)

I VirSam (Virtuell Samhandling) prosjektet skal vi teste ut bruken av virtuelle verdener i utdanning av helsepersonell. Virtuelle verdener er bruk av datatekniske løsninger til etterligning av den virkelige verden. Det lages dataprogram som forestiller en «verden». I dette prosjektet rom knyttet ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NEXT MINUTES OCEAN WAVE AND VESSEL MOTION PREDICTIONS FOR MORE EFFICIENT OFFSHORE LIFTING OPERATIONS

I dette prosjektet har det blitt utviklet prototype programvare for å prediktere bølger og fartøysbevegelser de neste minuttene fra standard navigasjonsradar. Det er utviklet algoritmer som er i stand til å prediktere øyeblikkelig bølgebilde og bølgene de neste minuttene fram i tid, basert på bøl...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

New Energy Storage System

Energilagring er en viktig teknologi for å oppnå økonomiske og miljømessige fordeler i maritime industri. Dette har blitt klart demonstrert av den siste utviklingen innen transport, maritime anvendelser og innen fornybar industri. Utviklingen av batteriteknologi forventes å gi betydelige forbedri...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland