0 prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Joint Industry Development of Maritime Battery Safety

Dette industriellle utviklingsprosjekt ble etablert for å bedre vurdere risiko og løsninger knyttet til sikkerhet av lithium-ion energilagringssystemer, både fra et design-, ingeniør- eller regulatorisk perspektiv. Fokuset har vært på installasjoner i det maritime miljøet, selv om de fleste funn ...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safe Implementation of Autonomous and Remote functions On Ships, SIMAROS 2

SIMAROS 2-prosjektet har samlet flere ledende aktører in den Norske maritime industrien og har hatt som målsetting å være en internasjonal spydspiss innenfor utvikling av kommersiell implementering av verifisert teknologi for automatisering av, og beslutingstøtte til funksjoner på skip. Konsortie...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Hybrid Operations in Maritime Environments

Det er gjort analyse av bildedata fra maritime UAV-operasjoner med resultater knyttet til overvåking av havoverflate er publisert. Det meste av forskningsaktiviteten ved NTNU har vært knyttet til utvikling av nye metoder som kan utnytte Radionor sitt radiokommunikasjonssystem for posisjonering ut...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Tackling icing issues for wind energy production

Atmosfærisk ising på turbinblader er en stor utfordring for vindturbiner i kaldt klima. Isingen påvirker de aerodynamiske egenskapene til vindturbinbladene og bidrar til redusert produksjon av energi og kan potensielt også forkorte levetiden av turbinene ved en økning i vibrasjoner og laster. Isi...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Energioptimalisert konsept for hel-elektriske, utslippsfrie og autonome ferjer i integrerte transport og energisystemer

Pilot-E har bidratt til vesentlige fremskritt innen utslippsfrie og autonome ferjer og har bidratt til å skape ny industri i Norge. Selvom konsortiet ikke lyktes i å samarbeide om ett spesifikt pilotfartøy, har hver av partene likevel sikret pilotinstallasjoner, demonstratorer og skrogbygging i v...

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SEAMAN - Safety Enhancing Monitoring ApplicatioNs

I 2020 arbeidet prosjektkonsortiet med å fullføre rapporterte rapporter som var relatert til den generiske metodikken for dynamisk barrierehåndtering, samt for progressiv flom og brannfarer i maskinrommet. I løpet av prosessen møtte teamet utfordringer med hensyn til innsamling av data, noe som r...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Utvikling av metoder og system for automatisk effektkontroll i bolig

Ved installasjon av automatisk måleravlesning i alle norske husstander innen 1.1.19 lå det en forventning om introduserte effekttariffer som ville stimulere til reduksjon av forbruket på tidspunktene for makseffekt i strømnettet. Utfordringen var å få folk til å forstå at de må endre adferd når e...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Machine Learning in Economics

Datamengden i reiselivsbransjen har økt det siste tiåret. En årsak er økt turisme og reiseaktivitet. Men den viktigste er økt digitalisering. Bedrifter og myndigheter registrerer og oppbevarer nesten all informasjon digitalt. Videre har teknologi som er utviklet til andre formål sett anvendelse, ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved modelling of near well multiphase flow for optimised planning of ICD/AICD valves in production wells

ICD/AICD (Inflow control device/Autonomous ICD) teknologi har vist sin gjennomførbarhet og stort IOR potensiale for oljeproduksjon fra tynne oljelag hvor gass og vanninntrengning til produserende brønner ofte oppstår. Når ICD/AICD er installert, for eksempel en ventil i hver rørlengde i perforert...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Rogaland

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Disruptive Change and New Media Policies: A Field Approach

Digitalisering, globalisering, og deregulering har bidratt til at mediesystemer de siste 20 årene har gjennomgått dyptgripende endringer, som endrer produksjon, distribusjon og konsum av medieinnhold. Prosjektets mål har vært å tilby kunnskap om konsekvensene av slike disruptive endringer, sa...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Kultur for læring - et innovasjonsprosjekt i utdanningssektoren

I prosjektet Kultur for læring er det oppnådd resultater på flere områder tilknyttet de innovasjoner som realiseres. Den nettbaserte portalen er i full drift. Lærere og skoleledere ved de 120 grunnskolene Hedmark har her tilgang til kartleggingsresultater for sin skole og klasse tilknyttet både u...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Innlandet

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Simulator Training in Driver Education

Hovedmålet med prosjektet «Simulatortrening i trafikkopplæring» var å undersøke om kvaliteten på trafikkopplæringen kan bedres ved bruk av kjøresimulator, og dermed bidra til at vi kan oppnå regjeringens 0-visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken. Videre ble det forsket på hvordan trafik...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

BIGMED: A big data medical solution for precision medicine.

BigMed ble finansiert av Norges Forskningsråd som et IKT pluss fyrtårnsprosjekt for å adressere barrier for klinisk implementering av presisjonsmedisin og legge til rette for stordataanalyser i klinikken. Prosjektet ble avsluttet i 2021 samtidig som de første lovendringene som følge av prosjektet...

Tildelt: kr 60,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Digital service innovation through open innovation strategies

Nasjonalt og internasjonalt næringsliv er nå inne i et sterkt digitalt skifte, og flere teknologi- og industribarrierer er i ferd med å falle. Denne utviklingen medfører et stadig økende press på etablerte aktører til å akselerere innovasjonstakten og søke nye forretningsmodeller for fremtiden. M...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

The ALM-field, Digitilization and The Public Sphere

Hovedresultatene i dette prosjektet kan oppsummeres i følgende punkt: 1. Vi har identifisert et tilsynelatende paradoks: Den omfattende digitaliseringen av samfunnet, genererer et behov for fysiske møteplasser. 2. Brukerne av bibliotek, arkiv og museer bruker disse institusjonene i betydelig gr...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10688 Fusion of Bioinformatics and phosphoproteomics to design novel Glioma Treatment Strategies

Glioblastoma er en svært heterogen hjernesvulst med dårlig prognose for behandling på grunn av svulstens diffuse infiltrerende karakter. Prosjektet fokuserer på teknologi basert på fosfor-peptidprofilering og bioinformatikkanalyse for å karakterisere glioblastoma tumorvev med det formål å bedre f...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til Norsk Regnesentral (2016-2019)

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til NORCE (tidl. Uni Research AS) (Teknisk-industriell) (2016-2020)

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF AS (2016-2022) (Tidl. Stiftelsen SINTEF)

Rimmert van der Kooj: Ikke aktuelt - studium avbrutt. Benedicte Bårdsdatter Samsig (Hovd): Ikke aktuelt - studium avbrutt. Bjørnar Nørstebø: "Adding visual digital functionalities". This thesis aims to investigate the potential use of visual communication functions and properties in the tools ...

Tildelt: kr 28,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Geospatial data management in the future

Helt siden vi begynte å utforske verden har informasjon om hvor ting er og hvordan man kommer dit vært verdifullt og ettertraktet. Det håndtegnede og senere utskrevne kartet var effektiv mekanisme for lagring og formidling av stedsinformasjon. Den digitale revolusjonen gjorde ikke kart utdatert, ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

INtroducing personalized TReatment Of Mental health problems using Adaptive Technology

INTROMAT INTROducing Mental health through Adaptive Technology -Introduserer adaptiv teknologi i psykologisk behandling Psykiske lidelser er en global helseutfordring. Innovativ bruk av teknologi gir oss nye muligheter for å forebygge, kartlegge og behandle psykiske lidelser. Hovedmålet for IN...

Tildelt: kr 48,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Interactive robot operation using multi-modal man-machine communication

Små- og mediumstore bedrifter (SMB) i Vest-Europa er i dag i en utfordrende situasjon. På den ene siden, er det små, fleksible og har lav overhead-kostnad sammenliknet med store bedrifter. På en annen side, er de ofte avhengig av manuell arbeidskraft noe som gjøre dem følsomme for de økende lønn...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Capture and Reuse of Engineering Knowledge in Digital Twins

I dag møter industrien utfordringer med å integrere data fra ulike programvareapplikasjoner og domener. Standardbaserte løsninger, som ISO 10303, er i økende grad anerkjent for å løse dette problemet. En sammenhengende og helhetlig digital tvilling kan tjene som kunnskapsbase for produktet men...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Dynamic analysis in design and operation of large offshore wind turbine drivetrains

Prosjektet har resultert i en anvendelig simuleringsmodell med elementer som er nødvendige for å modellere rullingslagre som hovedlagre i store havvindturbiner. Videre har prosjektet resultert i ny kunnskap om dynamisk oppførsel av et hovedlager, basert på feltmålinger i en av verdens første flyt...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Rogaland

FMETEKN-FME - teknologi

The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities - ZEN Centre

Research Center on Zero Emission Neighborhoods in Smart Cities (FME ZEN) er et forskningssenter for miljøvennlig energi etablert av Norges forskningsråd. NTNU er vertskap og samarbeider med SINTEF og brukerpartnere om å utføre forsknings-, utviklings- og innovasjonsaktivitetene. FME ZEN er involv...

Tildelt: kr 176,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hvordan virker sanntidsdata inn på forbrukeratferd?

Doktorgradsarbeidet utforsker tre aspekter ved forbrukeratferd i kraftmarkedet: Bakgrunn: De neste ti årene vil vi se større variasjon i strømprisen. Elektrifisering av transportsektoren vil føre til større variasjoner i strømforbruk. Når alle elbilene blir ladet samtidig om ettermiddagen bli...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Hug the Streets - Growing a multifunctional urban tree-parking infrastructure

Idélab-prosjektet "Hug the Streets" bidrar til å legge grunnlaget for en overgang fra bil- til en menneskesentrert urban design og planlegging. Dette prosjektet vil utforske verdien av og mulighetene for å skape en grønn og multifunksjonell infrastruktur av trær der biler er parkert i dag: trepar...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Real time simulation enhancement of drilling operation measurements

En kommersiell versjon av modellen er ferdig og er blir kjørt som en digital tvilling i MPD opersioner. Modellen har da som formål å estimere trykket i bunnen av et borehull samt å sende styresignaler til utstyr på toppen slik at trykket nede i brønnen også kunne kontrolleres. Resulateter fra dis...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Threat Ontologies for Cyber Security Analytics

Ved sikkerhetshendelser er det ofte mangelfull forståelse av hvem trusselaktøren er, hvorfor de angriper og hvordan de opererer, noe som gjør det vanskelig å ta velinformerte beslutninger om beskyttelse og mottiltak. Vi er bare istand til å oppdage, noen ganger selv ikke det, konsekvensene av ang...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Embracing Heterogeneity in International Surveys: Optimal Test Design and Parameter Estimation

Historisk har Norge vært en aktiv deltaker i internasjonale vurderinger som Program for International Student Assessment (PISA). Og resultatene for Norge har variert avhengig av type vurdering og deltakelsesår; Imidlertid har mye oppmerksomhet i media, publikum og beslutningstakere fokusert på PI...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo