0 prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NEXT MINUTES OCEAN WAVE AND VESSEL MOTION PREDICTIONS FOR MORE EFFICIENT OFFSHORE LIFTING OPERATIONS

I dette prosjektet har det blitt utviklet prototype programvare for å prediktere bølger og fartøysbevegelser de neste minuttene fra standard navigasjonsradar. Det er utviklet algoritmer som er i stand til å prediktere øyeblikkelig bølgebilde og bølgene de neste minuttene fram i tid, basert på bøl...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SEAMAN - Safety Enhancing Monitoring ApplicatioNs

I 2020 arbeidet prosjektkonsortiet med å fullføre rapporterte rapporter som var relatert til den generiske metodikken for dynamisk barrierehåndtering, samt for progressiv flom og brannfarer i maskinrommet. I løpet av prosessen møtte teamet utfordringer med hensyn til innsamling av data, noe som r...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Forecasting of architecture, seismic characteristics and flow behaviour in paleokarst reservoirs.

Dannelse av karst (oppløsning) i karbonater introduserer ekstrem, men svært lokalisert sekundær porøsitet. Væske som siver gjennom sprekker, forkastninger og porøse lag kan løse opp kalkstein og danne sammenhengende hulrom, synkehull og grottesystemer i berggrunnen. Formen og geometrien til disse...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

SUM - Scaling and Uncertainty Modelling in multiphase production

Flerfasemodellering er en av flere, store suksess-historier fra norsk oljeutvinning. Teknologien medførte til dels enorme besparelser på feltutvikling, i tillegg til at den muliggjorde tilknytning av satellittfelt gjennom undervannsutbygginger med flerfasetransport til en plattform eller til land...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Machine Learning in Economics

Datamengden i reiselivsbransjen har økt det siste tiåret. En årsak er økt turisme og reiseaktivitet. Men den viktigste er økt digitalisering. Bedrifter og myndigheter registrerer og oppbevarer nesten all informasjon digitalt. Videre har teknologi som er utviklet til andre formål sett anvendelse, ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ENERGIX-Stort program energi

Energioptimalisert konsept for hel-elektriske, utslippsfrie og autonome ferjer i integrerte transport og energisystemer

Pilot-E har bidratt til vesentlige fremskritt innen utslippsfrie og autonome ferjer og har bidratt til å skape ny industri i Norge. Selvom konsortiet ikke lyktes i å samarbeide om ett spesifikt pilotfartøy, har hver av partene likevel sikret pilotinstallasjoner, demonstratorer og skrogbygging i v...

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Design and Verification of Large Floating Coastal Structures - Environmental description, structural loads, responses and mooring system

Flytende konstruksjoner er foreslått brukt for en rekke anvendelser i kystområder, ofte som alternativ til landvinning. I Norge er flytebroer og nedsenkede, flytende tunneler spesielt interessante på grunn av utvikling av fjordkryssinger for E39. Dette prosjektet har vært motivert av forsknin...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

SOCIAL HEALTH BOTS Mastering mental health issues through smart personalised automatic assistance

Målet med prosjektet SOCIAL HEALTH BOTS (2017-2021) har vært å etablere ny kunnskap for å gi bedre og mer effektive informasjon til ungdom (alder 16-26 år) om psykisk helse gjennom smart bruk av online chatbots. Prosjektet har kartlagt utfordringene og mulighetene automatiske robottjenester har i...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Geosteering for improved oil recovery

Plassering av brønner i et underjordisk reservoar er en svært viktig faktor for utvinning av olje og gass. Prosessen med å justere retningen til brønnen under boring som et resultat av nylig oppnådde informasjon om geologien kalles geostyring. Beslutninger tatt når man geostyrer er generelt baser...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Usay: Shaping students learning expectations

Forskning i psykologi og samfunnsøkonomi viser at sosiale og emosjonelle kompetanser kan utvikles og læres, men vi har begrenset kunnskap om hva skolene kan gjøre for å fremme disse kompetansene. Dette prosjektet benytter et felteksperiment for å undersøke om skolene kan gi elevene mer tro på der...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

HYdrogen- og BatteRiteknologi for Innovative Drivlinjer i skip

Se sluttrapport i eget vedlegg

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Tackling icing issues for wind energy production

Atmosfærisk ising på turbinblader er en stor utfordring for vindturbiner i kaldt klima. Isingen påvirker de aerodynamiske egenskapene til vindturbinbladene og bidrar til redusert produksjon av energi og kan potensielt også forkorte levetiden av turbinene ved en økning i vibrasjoner og laster. Isi...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Radar for Improving Precipitation Estimates and Optimization of Hydropower Energy Production

RadPro har forbedret produksjonskjeden for numerisk værvarsel med et sterkt fokus på hva sluttbrukere trenger (f.eks. Vannkraftprodusenter, flomvarsler og Yr.no). Viktige resultat av prosjektet er høyoppløselige (1x1 km) times-analyser og -prognoser for viktige værvariabler som temperatur, nedbø...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Living well with chronic pain: using person-centered e-health design to support self-management

Nesten en tredjedel av den voksne befolkningen i Norge lever med langvarige smerter, og slike smerter er den vanligste årsaken til sykefravær og uføretrygd. Nasjonale myndigheter, helsepersonell og pasienter etterspør nå et bedre tilbud for mennesker med langvarige smerter. Forskning viser at...

Tildelt: kr 19,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

EOR upscaling - from lab to field

De viktigste elementene for å oppnå suksess med å maksimere utvinning fra felt i produksjon med økt utvinningsmetoder (EOR) er modellering av injektivitet, kunnskap om gjenværende olje, ekstra olje mobilisering med de injiserte væsker, og skalering fra pore skala mekanismer til felt skala. Det ov...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The BRIDGE trial: A multicenter RCT to improve continuity and quality in rehabilitation of people with rheumatic & musculoskeletal diseases

Rehabilitering er et viktig tiltak for å hjelpe mennesker med muskelskjelettsykdommer, -skader og -plager til å leve best mulig med disse tilstandene. I Norge foregår slik rehabilitering i hovedsak ved sykehusavdelinger og rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten. Vi vet fra tidlig...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

MANULAB: Norwegian Manufacturing Research Laboratory

MANULAB vil være en nasjonal forskningsinfrastruktur for forskning på vareproduksjon og målet er å skape en infrastruktur som er i stand til å utføre banebrytende forskning med topp moderne utstyr. Videre skal MANULAB støtte norsk vareproduserende industris muligehter til å øke sin globale konkur...

Tildelt: kr 78,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

Utvikling av metoder og system for automatisk effektkontroll i bolig

Ved installasjon av automatisk måleravlesning i alle norske husstander innen 1.1.19 lå det en forventning om introduserte effekttariffer som ville stimulere til reduksjon av forbruket på tidspunktene for makseffekt i strømnettet. Utfordringen var å få folk til å forstå at de må endre adferd når e...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Joint Industry Development of Maritime Battery Safety

Dette industriellle utviklingsprosjekt ble etablert for å bedre vurdere risiko og løsninger knyttet til sikkerhet av lithium-ion energilagringssystemer, både fra et design-, ingeniør- eller regulatorisk perspektiv. Fokuset har vært på installasjoner i det maritime miljøet, selv om de fleste funn ...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safe Implementation of Autonomous and Remote functions On Ships, SIMAROS 2

SIMAROS 2-prosjektet har samlet flere ledende aktører in den Norske maritime industrien og har hatt som målsetting å være en internasjonal spydspiss innenfor utvikling av kommersiell implementering av verifisert teknologi for automatisering av, og beslutingstøtte til funksjoner på skip. Konsortie...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Hybrid Operations in Maritime Environments

Det er gjort analyse av bildedata fra maritime UAV-operasjoner med resultater knyttet til overvåking av havoverflate er publisert. Det meste av forskningsaktiviteten ved NTNU har vært knyttet til utvikling av nye metoder som kan utnytte Radionor sitt radiokommunikasjonssystem for posisjonering ut...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

LowEx - Høyeffektiv termisk energiforsyning i nullenergibygg

Prosjektet Lowex har hatt som overordnet mål å utvikle nye totalkonsepter for termisk energiforsyning i nullenergibygg og plusshus, med ytelse som er 2 til 2,5 ganger bedre enn dagens state-of-the-art. Resultatet av denne type supereffektiv termisk energiforsyning er at levert energi til varme- o...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Design and implementation of a low cost smart system for pre­diagnosis and telecare of infectious diseases in elderly people

Formålet med prosjektforslaget er å bygge et IKT-basert rammeverk for å støtte tidlig diagnose av smittsomme sykdommer. Prosjektet omfatter design, utvikling og implementering av en maskinvareplattform som kan støtte kommunikasjonen av det gjennomgripende systemet med det sentrale skymiljøet. Den...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved modelling of near well multiphase flow for optimised planning of ICD/AICD valves in production wells

ICD/AICD (Inflow control device/Autonomous ICD) teknologi har vist sin gjennomførbarhet og stort IOR potensiale for oljeproduksjon fra tynne oljelag hvor gass og vanninntrengning til produserende brønner ofte oppstår. Når ICD/AICD er installert, for eksempel en ventil i hver rørlengde i perforert...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Rogaland

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Disruptive Change and New Media Policies: A Field Approach

Digitalisering, globalisering, og deregulering har bidratt til at mediesystemer de siste 20 årene har gjennomgått dyptgripende endringer, som endrer produksjon, distribusjon og konsum av medieinnhold. Prosjektets mål har vært å tilby kunnskap om konsekvensene av slike disruptive endringer, sa...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Simulator Training in Driver Education

Hovedmålet med prosjektet «Simulatortrening i trafikkopplæring» var å undersøke om kvaliteten på trafikkopplæringen kan bedres ved bruk av kjøresimulator, og dermed bidra til at vi kan oppnå regjeringens 0-visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken. Videre ble det forsket på hvordan trafik...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Kultur for læring - et innovasjonsprosjekt i utdanningssektoren

I prosjektet Kultur for læring er det oppnådd resultater på flere områder tilknyttet de innovasjoner som realiseres. Den nettbaserte portalen er i full drift. Lærere og skoleledere ved de 120 grunnskolene Hedmark har her tilgang til kartleggingsresultater for sin skole og klasse tilknyttet både u...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

BIGMED: A big data medical solution for precision medicine.

BigMed ble finansiert av Norges Forskningsråd som et IKT pluss fyrtårnsprosjekt for å adressere barrier for klinisk implementering av presisjonsmedisin og legge til rette for stordataanalyser i klinikken. Prosjektet ble avsluttet i 2021 samtidig som de første lovendringene som følge av prosjektet...

Tildelt: kr 60,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Digital service innovation through open innovation strategies

Nasjonalt og internasjonalt næringsliv er nå inne i et sterkt digitalt skifte, og flere teknologi- og industribarrierer er i ferd med å falle. Denne utviklingen medfører et stadig økende press på etablerte aktører til å akselerere innovasjonstakten og søke nye forretningsmodeller for fremtiden. M...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10688 Fusion of Bioinformatics and phosphoproteomics to design novel Glioma Treatment Strategies

Glioblastoma er en svært heterogen hjernesvulst med dårlig prognose for behandling på grunn av svulstens diffuse infiltrerende karakter. Prosjektet fokuserer på teknologi basert på fosfor-peptidprofilering og bioinformatikkanalyse for å karakterisere glioblastoma tumorvev med det formål å bedre f...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo