0 antall prosjekter

SIP-Strategiske instituttprogram

Planning and Organisation for improved Public Health (POPHEALTH)

Preventive public health (PPH) aims at reducing causes of health risks while strengthening the conditions contributing to improved better health. PPH implies efforts to improve health by influencing individual life styles as well as the general conditions of life facilitated by the physical envi...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Understanding the Link between Layoffs and Disability Pension Participation

Between 1994 and 2003 the share of non-elderly adults receiving disability pension in Norway has increased by more than 28%. As a result, in 2003 more than 10 percent of non-elderly adults in Norway received disability benefits. The substantial growth in utilization of disability insurance makes ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Strategisk instituttprogram i kulturøkonomi og kulturarbeid

Mens aktuell kultur- og samfunnsdebatt i det siste oftest har rettet søkelyset mot "kulturens påvirkning på økonomien", vil denne SIP-en fokusere mer på særtrekk ved kultur som økonomisk sektor og arbeidsmessig virksomhet - og mot endringsprosesser på kul turfeltet. En tar sikte på å gjennomfør...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Vestfold og Telemark

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Farskap, omsorg og psykisk helse/livskvalitet etter samlivsbrudd

Fatherhood, care and psychic health/life quality after divorce This project will investigate how the volume and the involvement in childcare affect the life quality and psychic health for divorced fathers. The empirical material of the project consists of qualitative interviews of divorced fa...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Lovbruddskarrierer og livssituasjon - en forløpsanalyse

Dette prosjektet vil undersøke sammenhengene mellom livssituasjon og kriminalitet over tid. Ved å utnytte de rike mulighetene som ligger i registerdata vil hele populasjonen av personer siktet for lovbrudd kunne følges gjennom flere registre i en tiårspe riode. Prosjektet vil ta for seg utviklin...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Children as New Citizens and the 'Best Interest of the Child' - a Challenge for Modern Democracies

Norwegian Centre for Child Research and Institute for Sociology and Political Science at the Norwegian University for Science and Technology, and the University of Sheffield are developing research based insights about the relationships between global dis courses on children's rights, welfare pol...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Towards a lifelong learning society in Europe: The contribution of the Education system

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2013

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Barns omsorgskarrierer: Barnehagen som et ledd i en omsorgskjede for barn opp til 3 års alder

HiO og NOVA søker støtte til et forskningssamarbeid for å bidra til langsiktig kunnskapsutvikling innen barnehage- og barneomsorgsforskning. Vi vil bygge på NOVAs kunnskaper og forskningserfaring innen generell barne- og familieforskning, og på HiOs brede kompetanse innen barnehageforskning. Et ...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2012

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Utviklingsprosesser i urbane språkmiljø (UPUS)

Den overordnete ambisjonen med prosjektet er å utvikle ny kunnskap og større innsikt i de språklige praksisformene en finner i norske byer i dag. Norsk talemålsforskning har i stor grad vært orientert omkring rurale og semi-urbane forhold, og den mer syst ematiske kunnskapen en har om språkforhol...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

WORKS - Work organisation and restructuring ing the Knowledge Society (WORKS) (IP)

...

Tildelt: kr 0,57 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nye familiemønstre -nye utfordringer for velferdspolitikken

New family patterns - new challenges to welfare policies The new family patterns represent considerable challenges to a welfare system that originally was based on a uniform and predictable family model and a stable labour market. With family patterns u nder continuous change, it is of major im...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Barn, forbrukskultur og sosial endring. Identitet, praksis og konsekvenser for hverdagsliv. En internasjonal komparativ studie

Empirisk fokus er rettet mot barn og unge og rommet for sosial og kulturell læring i hverdagslivet, først og fremst de utfordringer som barn og unge står overfor i forbrukersamfunnets hverdag. Interessen for barn, unge og forbruk internasjonalt er økende og et internasjonalt samarbeid muliggjør o...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Ungdom i Barents - arbeid og velferd.

YOUTH IN BARENTS - WORK AND WELFARE. In this project we investigate young people in the Barents region and their relations to the labour market and the links between welfare and employment status. Getting established on the labour market means a great de al for the welfare and living conditions ...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FOLKEHELSE-Folkehelse

The influence of areas through the life course. A multilevel analysis of the longitudinal area effect on mortality

Health inequality is a major public health issue even in Nordic countries with comprehensive welfare systems. Researchers have in recent years looked at determinants above the individual level that may explain such inequalities. Whatever their individual socio-economic position, people living in ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Barns rettigheter: Barnekonvensjonens betydning for forvaltnings- og rettspraksis og for forholdet mellom barn, foreldre og staten.

Children's rights: The impact of the UN Convention on the rights of the Child on case law and administrative decisions The Norwegian Parliament in 2003 decided to incorporate the UN Convention on the rights of the Child into Norwegian law, as part of th e Human Rights Act. Since the convention ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2012

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Retten som velferdspolitisk styringsmiddel

Governing Social Change through the Institution of Law Juridification processes (Verrechtlichung) are the common focus of all the individual projects. They seek to deepen the understanding of and to criticise the Norwegian Research Programme on Power and Democracy's (MDU) analysis of juridifica...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

A Research Program for the Study of Welfare Policies

Analyse av fordelings- og effektivitetsvirkningene av skatte- og stønadspolitikken En fruktbar analyse av effektivitets- og fordelingsvirkninger av sosial- og skattepolitikken krever strukturelle atferdsmodeller; dvs. modeller som gjør det mulig å skille politikkvariable og restriksjoner i indi...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

A Viable Welfare State

A key assumptions in this programme is that the Norwegian welfare state is based on a set of mechanisms allowing generous welfare arrangements while keeping expenditures in check and generating sufficient political support. The projects strives to addre ss factors that either tend to upset or t...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Family, work and welfare: Economic perspectives Familie, arbeid og velferd: Samfunnsøkonomiske perspektiver

Family, work and welfare: Economic perspectives The project aims to study the effect of welfare society policies that are meant to redistribute toward families with dependent children or that have an impact on the paid work choice. We are interested in th e optimal design of such policies, from t...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Funksjonshemming; forståelse, politikk og hverdagsliv

Prosjektet blir organisert som en serie delprosjekt, som bindes sammen i en matrise (felles problemsstillinger på tvers av delprosjekt). To av delprosjektene handler om europeisk og nasjonal politikkutforming. Begge retter fokus mot nye trender i politikk en, som reguleringspolitikk og antidiskri...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Arvelige tilstander, inngifte og genetisk veiledning: Oppfatninger, dilemmaer og utfordringer for norsk-pakistanere og norsk helsepersonell.

Prosjektet er en antropologisk studie med utgangspunkt i observasjon av genetisk veiledning av par og enkeltpersoner med pakistansk bakgrunn ved Avd. for medisinsk genetikk ved Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus. De fleste som får slik veiledni ng har tidligere fått barn med medfødte a...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Likestilling - en grense mellom "oss" og "dem"?

Prosjektet skal studere integrasjon av de etnisk andre på ulike arenaer i vårt likestillingsorienterte samfunn. Stadige diskusjoner om bl.a. bruk av skaut der skaut og seksualitet jevnlig kobles, indikerer at ideer om kjønn og seksualitet, og særlig om h eteroseksualitet spiller en helt sentral ...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STORFORSK-Store forskerinitierte prosjekter

In the wake of colonialism. Norwegian commercial interests in colonial Africa and Oceania

Our knowledge about Norwegian commercial interests in colonial Africa and Oceania in the period ca. 1880-1950, has many lacunas. Very little is known about the extent of Norwegian trade, investments and activities in these regions, and the result has been a distorted perception of the Norwegian ...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Norwegian Peace Tradition

The main goal for this projects is to analyze the assumed peace tradition, whether such a tradition actually exists in any meaningful way, and if so how far back in time it extends. The goal will be pursued by means of eleven separate sub projects. Nine o f them are basically historical in their ...

Tildelt: kr 14,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2014

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Kulturnæringer og kulturbasert regional utvikling

Det omsøkte prosjektet fokuserer på kulturnæringene og hvilken betydning de kan ha for regional utvikling. Flere studier indikerer at kulturnæringene kan ha et betydelig verdiskapingspotensial både direkte gjennom egen produksjon og indirekte gjennom prod uksjon av innstsfaktorer til annen næring...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Innlandet

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Student performance, educational attainment and labour market success: Disentangling the effects of social background and schools

Prosjektet studerer variasjonen i kunnskapsnivå blant norske skoleungdommer, målt ved karakterer og resultater på nasjonale prøver. Hovedutfordringen er å skille mellom resultatforskjeller som kan tilskrives sosial bakgrunn og forskjeller som skyldes skol ens bidrag til læringsutbytte. Segregerin...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter

Problemstillinger i skjæringspunktet mellom religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter utgjør en brennbar tematikk både internajsonalt og innenfor nasjonalstatenes rammer. Den setter sterkt preg på internasjonal feministisk debatt og blir stadig mer sentral i norsk samfunnsdebatt. I alle sam...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2011

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Mellom røynd og romantisering. Eit kulturanalytisk perspektiv på spenningsfeltet mellom gamle og nye samisk sjamanistiske tradisjonar.

Med utgangspunkt i ulike alternative behandlingssenter i Tromsø by, skal prosjektet avdekkja spenningsfeltet mellom gamle og nye samisk sjamanistiske tradisjonar . Prosjektet tek utgangspunkt i to hovudproblemstillingar. A) Sjamanen si rolle som åndeleg r ettleiar og helbreiar i førmodeme og mode...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Vestland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Utdanning og oppvekst i grissgrendt busetting.

I skoleforskning har problemstillinger knyttet til små skoler som regel vært fraværende. Dette henger sammen med at skoleslaget i de fleste industrialiserte land omfatter få elever, men kanskje også med at den lille skolen med undervisning i aldersblandet gruppe ofte blir sett på som en avviksor...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Alzheimer's disease in science, politics and everyday life

The ways of understanding Alzheimer's disease are changing rapidly as it becomes an issue of globalised science as well as politics. The project sets out to investigate these in the three locations of science, politics and everyday life. It asks how vario us versions of Alzheimer's are constitute...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Oslo